Порядок продовження терміну чинності сертифікатаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок продовження терміну чинності сертифіката10.1. Право на продовження терміну чинності сертифіката мають аудитори, термін чинності сертифіката яких закінчується за умови, якщо вони у період терміну чинності сертифіката.

10.1.1. Не менше трьох років займались аудиторською діяльністю як фізичні особи - підприємці або у складі аудиторської фірми на посаді аудитора, або обіймали посади бухгалтера, фінансиста чи економіста (в тому числі на похідних від професій посадах), або надавали інші послуги, пов’язані з професійною діяльністю, визначені затвердженим АПУ переліком послуг.

10.1.2. Займаючись аудиторською діяльністю як фізичні особи – підприємці, своєчасно подавали звіти про виконані ними роботи (за формою № 1–аудит) та підтверджували свою аудиторську діяльність.

10.1.3. Щороку успішно проходили контрольні тестування за підсумками удосконалення професійних знань за програмами, затвердженими АПУ, або за програмою удосконалення професійних знань аудиторів банків, або щороку удосконалювали професійні знання згідно з розділом VI Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України.

10.1.4. До них не застосовувалися стягнення з боку АПУ у вигляді зупинення чинності сертифіката.

10.2. Аудитори, термін чинності сертифіката яких закінчується та документи яких відповідають вимогам пункту 10.1 цього Положення, не раніше від трьох і не пізніше від двох місяців до закінчення цього терміну повинні подати до Секретаріату АПУ такі документи.

10.2.1. Заяву про подовження терміну чинності сертифіката аудитора встановленого зразка (додаток № 4).

10.2.2. Копію трудової книжки, засвідчену нотаріально або за місцем роботи (для аудиторів, які працюють за основним місцем роботи); або копію наказу про прийняття на роботу та довідку з підприємства про підтвердження трудових відносин, нарахування заробітної плати та кількість відпрацьованих годин (для аудиторів, що працюють за сумісництвом); або копію свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (для аудиторів, які здійснюють аудиторську діяльність як фізичні особи підприємці).

10.2.3. Сертифікат, термін чинності якого закінчується.

10.2.4. Копії свідоцтв про щорічне удосконалення професійних знань.

10.2.5. Документ про внесення плати за продовження терміну чинності сертифіката.

10.2.6. Копію першої сторінки паспорта.

10.2.7. Довідку органів внутрішніх справ про відсутність судимості та довідку про відсутність відомостей про особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

10.3. Аудиторам – викладачам вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, які мають вчені звання або наукові ступені за фахом бухгалтерський облік і аудит, та аудиторам – викладачам центрів удосконалення знань аудиторів, визначених АПУ, аудиторам, які перебувають у трудових відносинах з АПУ, аудиторам, які займають посади в органах державної влади та їх апараті, пов'язані із здійсненням фінансової, економічної або господарсько-правової діяльності, та аудиторам, які здійснюють державний фінансовий аудит, як різновид державного фінансового контролю, за умови перебування на вищезазначених посадах не менш як 3 роки та при підтвердженні вимог, зазначених у пунктах 10.1.3, 10.1.4 та 10.2 цього Положення, термін чинності сертифіката продовжується на наступні п'ять років при поданні документів, перелік яких наведений в п. 10.1. та 10.2.

10.4. Членам АПУ термін чинності сертифіката продовжується на наступні п'ять років за результатами контрольного тестування шляхом співбесіди в Комісії при поданні заяви, копії трудової книжки та сертифіката аудитора.

10.5. Аудитору, який не підтвердив хоча б однієї з вимог, вказаних у пункті 10.1 та 10.2, для продовження терміну чинності сертифіката Комісія призначає контрольне тестування згідно з розділом 6 цього Положення шляхом складання кваліфікаційного іспиту.

10.6. Секретаріат АПУ розглядає подані документи щодо відповідності їх вимогам цього Положення і передає Комісії, яка розглядає їх і приймає відповідне рішення.

10.7. За підсумками розгляду документів і результатів контрольного тестування для продовження терміну чинності сертифікатів аудиторів Комісія складає протокол і подає його на затвердження АПУ.

10.8. Видачу сертифікатів, термін чинності яких продовжено згідно з рішенням АПУ, здійснює Секретаріат АПУ. Термін чинності сертифіката продовжується на наступні п'ять років, починаючи з дати закінчення терміну його чинності. У сертифікатах зберігаються початковий номер сертифіката; дата та номер рішення АПУ про видачу сертифіката та зазначається термін, на який продовжено сертифікат.

10.9. Якщо за підсумками контрольного тестування в продовженні терміну чинності сертифіката відмовлено, Секретаріат АПУ письмово повідомляє про це особі, яка подавала заяву. Особи, яким відмовлено в продовженні терміну чинності сертифіката, мають право подати заяву згідно з пунктом 2.3 цього Положення.

Зупинення чинності сертифіката та анулювання сертифіката

11.1. Згідно з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність» та Статуту АПУ за неналежне виконання професійних обов'язків до аудитора можуть бути застосовані АПУ стягнення у вигляді попередження, зупинення чинності сертифіката на строк до одного року або анулювання сертифіката.

11.2. Рішення АПУ про зупинення чинності сертифіката або його анулювання набирає чинності з моменту його оприлюднення в засобах масової інформації та може бути оскаржено в суді. Зупинення чинності сертифіката аудитора означає, що фізична особа, термін чинності сертифіката аудитора якої зупинено, не має документального підтвердження її кваліфікаційної придатності на заняття аудиторською діяльністю на території України на визначений рішенням АПУ строк.

11.3. Анулювання сертифіката здійснюється шляхом відкликання сертифіката та оприлюднення рішення АПУ в засобах масової інформації. Анулювання сертифіката аудитора означає, що фізична особа, сертифікат аудитора якої анульовано, не є аудитором і не має документального підтвердження її кваліфікаційної придатності на заняття аудиторською діяльністю на території України, і може бути допущена до повторної сертифікації не раніше ніж через два роки після прийняття рішення АПУ про анулювання її сертифіката.

11.4. Анулювання сертифіката здійснюється на підставі рішення АПУ.

11.4.1. З ініціативи аудитора (особистого повернення сертифіката, інших випадків).

11.4.2. У зв’язку із судимістю за вчинення злочину.

11.4.3. З інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Положенням.

11.5. Термін чинності сертифіката аудитора, на якого протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, за рішенням АПУ зупиняється на строк до одного року.

11.6. Анульований сертифікат аудитор зобов'язаний в 10–денний термін з моменту отримання витягу з рішення АПУ або з моменту публікації в пресі повернути до Секретаріату АПУ.

_____________________________________

 

 

Додаток № 1

Зразок бланка сертифіката

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

 

Сертифікат аудитора

№_______________

 

Громадянину(ці)________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

на підставі Закону України «Про аудиторську діяльність» рішенням Аудиторської палати України від «______»______________________20_____року №_______

присвоєна кваліфікація аудитора.

 

Сертифікат чинний до «______»______________________20_____року.

 

Голова ( )

Завідувач Секретаріату ( )

М.П.

 

 

1.Рішенням Аудиторської палати України від

«______»______________________20_____року №_______

 

термін чинності сертифіката продовжено до

 

«______»______________________20_____року.

 

Голова ( )

Завідувач Секретаріату ( )

М.П.

 

2.Рішенням Аудиторської палати України від

«______»______________________20_____року №_______

 

термін чинності сертифіката продовжено до

 

«______»______________________20_____року.

 

Голова ( )

Завідувач Секретаріату ( )

М.П.


Додаток № 2

 

В АУДИТОРСЬКУ ПАЛАТУ УКРАЇНИ

ЗАЯВА

 

 

Я, ____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

паспорт _______________________________________________________________________,

(серія, номер, ким і коли виданий)

 

______________________________________________________________________________,

 

 

зареєстрований за адресою: ______________________________________________________,

(індекс, домашня адреса, телефон)

 

мешкаю за адресою: ____________________________________________________________,

(індекс, домашня адреса, телефон)

 

маю вищу освіту: у ________________ закінчив(ла) __________________________________

(рік)

______________________________________________________________________________,

(назва вищого навчального закладу, спеціальність)

 

працюю: _______________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, місцезнаходження, займана посада, службовий телефон)

 

______________________________________________________________________________.

Даю згоду на обробку моїх персональних даних.

Прошу надати мені дозвіл на проходження кваліфікаційного іспиту для отримання сертифіката аудитора.

До заяви додаються:

- копія диплома про освіту, засвідчена нотаріально або за місцем роботи;

- копія трудової книжки, засвідчена нотаріально або за місцем роботи;

- довідка органів внутрішніх справ про відсутність судимості та довідка про відсутність відомостей про особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

- копія першої сторінки паспорта;

- документ про внесення плати за сертифікацію.

______________ (дата) __________________ (підпис)

Додаток № 3Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 170; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.01 с.)