ТЕМА 6. СОЦІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ І СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 6. СОЦІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ І СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯОб'єктивна необхідність організації при співіснуванні соціальної взаємодії людей. Соціальна організація як впорядкована, скоординована діяльністю людей для досягнення єдиної мети. Ознаки наявності соціальної організації, її форми. Причини дезорганізації соціальних взаємовідносин, її різновиди.

Сутність соціальної девіації, її причини, прояви, напрями оптимальної протидії.

Соціальна організація і конфлікти. Класифікація соціальних конфліктів, стадії їх визрівання, прийняті варіанти управління ними.

Основи соціології управління. Проблема керівництва, авторитету і лідерства в управлінні соціальними спільностями, колективами людей.

ТЕМА 7. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Поняття особистості в науці. Співвідношення понять “людина”, “індивід”, “індивідуадьність”, “особистість”. Соціальна обумовленість характеристик індивідуальності та особистості. Специфічність соціологічного вивчення особи як об'єкта і суб'єкта соціального розвитку. Соціальна типологія особистості. Ієрархія фізичної, соціальної та духовної особистості.

Суспільство і особистість. Соціальна освіта, соціальне виховання та соціалізація особистості. Психологічні основи, умови та рівні інтеграції особистості в суспільство, групу. Етапи соціалізації особистості. Соціальні фактори, які впливають на хід і рівень соціалізації особистості.

 


Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Соціологія як наука та основні галузі соціологічного знання
Тема 1. Соціологія як наука - - - -
Тема 2. Історія соціологічних учень - - - - - -
Тема 3. Соціологічні дослідження - - - -
Тема 4. Соціальна структура суспільства і теорія соціальної стратифікації - - - - - -
Тема 5. Соціальні інститути - - - - - -
Тема 6. Соціальна організація і соціологія управління - - - - - -
Тема 7. Соціологія особистості - - - - - -
Разом за змістовим модулем 1 - - - -
Усього годин - - - -
Модуль 2
ІНДЗ - - - - - - - -
Усього годин - -

 

Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Соціологія як наука
2. Історія соціологічних учень
3. Соціологічні дослідження: класифікація, організація та проведення
4. Соціальна структура суспільства і теорія соціальної стратифікації
5. Соціальні інститути
6. Соціальна організація, соціологія управління, соціологія особистості
  Разом

 

Теми практичних занять

Назва теми К-ть годин
  Не передбачено планом  

 

Теми лабораторних занять

Назва теми К-ть годин
  Не передбачено планом  

 

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Соціологія як наука
2. Історія соціологічних учень
3. Соціологічні дослідження
4. Соціальна структура суспільства і теорія соціальної стратифікації
5. Соціальні інститути
6. Соціальна організація і соціологія управління
7. Соціологія особистості
Разом

Індивідуальні завдання

Організація і проведення власного пробного соціологічного дослідження:

Загальні теми:

1. Чи вважаєте ви актуальною проблему здоров’я у нашому суспільстві?

2. Фактори, що впливають на рейтинг професій.

3. Вплив на вибір абітурієнтом форми навчання.

4. Вільний час та світ захоплень студентів.

5. Студентський гуртожиток. Проблеми та перспективи.

6. Взаємовідносини студентів у групі.

7. Чи подобається вам студентська їдальня?

8. Джерела інформації для студентів.

9. Морально-етичні норми. Пережиток минулого чи необхідна вимога – існування суспільства?

10. Спорт у вашому житті.

11. Пріоритет професійного вибору.

12. Медичне обслуговування в Україні.

13. Чи є Україна демократичної країною?

14. Реклама у вашому житті.

15. Громадянське суспільство: далеко чи близько?

16. Україна і проблема євроінтеграції.

17. Гендерна політика в Україні.

18. Девіантна поведінка серед сучасної молоді.

19. Чи задовольняє вас рівень професійної підготовки у ВНЗ?

20. Працевлаштування молодих спеціалістів.

Теми за напрямом підготовки:

21. Соціальний престиж розумової та фізичної праці.

22. Місце професійно-технічної освіти у сучасному суспільстві.

23. Попит та пропозиція на ринку освітніх послуг.

24. Статусні речі – примха чи необхідність?

25. Технічне забезпечення навчання у вузі.

Методи навчання

При викладанні дисципліни застосовуються словесні, наочні та практичні методи навчання.

Словесні та наочні використовуються під час лекцій та консультацій, практичні – під час семінарських занять.

Під час проведення лекцій використовуються словесні методи – розповідь, пояснення; наочні методи – схеми, таблиці, діаграми тощо.

Під час проведення семінарських занять використовуються методи спостереження та бесіди: вступні, поточні, репродуктивні, евристичні, підсумкові; студентами виконуються вправи: тренувальні, творчі, усні, практичні

 

Методи контролю

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і передбачає перевірку рівня підготовки студента до виконання конкретного завдання. Форма проведення поточного контролю впродовж семінарських занять визначається викладачем, який проводить заняття. Передбачаються проведення усного та письмового опитувань (словниковий диктант, тестування, розв’язування задач тощо).

Модульний контроль проводиться в кінці кожного змістового модулю за рахунок аудиторних занять і має на меті перевірку засвоєння студентом певної сукупності знать та умінь, що формує даний модуль. Модульний контроль реалізується шляхом узагальнення результатів поточного контролю знань і проведення спеціальних контрольних заходів у вигляді тестових завдань.

Підсумковий контроль – залік – проводиться на останньому семінарському занятті. Залікова оцінка студента формується із суми балів за змістові модулі та ІНДЗ. За власним бажанням студента, з метою уточнення оцінки, він може відповісти на 1-2 додаткових запитання (за вибором викладача).

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточний контроль, самостійна та індивідуальна робота Сума
Змістовий модуль №1 ІНДЗ
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
83-89 В добре
75-82 С
68-74 D задовільно
60-67 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Методичне забезпечення

1. Опорні конспекти лекцій.

2. Плани семінарських занять із методичними рекомендаціями.

3. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни.

Рекомендована література

Базова

1. Гідденс Е. Соціологія. – К., 1999.

2. Казаринова Н. и др. Практикум по социологии. – М., 2000.

3. Кузьменко Т.М. Соціологія. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 320 с.

4. Новикова С. Методика составления, социологических анкет. – М., 1993.

5. Паніна Н. Технологія соціологічних досліджень. – К., 1996.

6. Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології. – К., 1995.

7. Середа В.В. Етносоціологія: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 160 с.

8. Смелзер Н. Социология. – М., 1994.

9. Соціологія: Підручник / За ред. В.Г. Городяненка. – К.: ВЦ 'Академія', 2008. – 544 с.

10. Соціологія: словник термінів і понять / Упоряд. Є.А. Біленький, М.А. Козловець, В.О. Федоренко /за заг. ред. М.А. Козловця. – К.:, 2003. – 236 с.

11. Соціологія культури: Навч. посібник // О.М. Семашко, В.М. Піча, О.І. Погорілий та ін. за ред. О.М. Семашка, В.М. Пічі. – Київ: Каравела, Львів: 'Новий Світ-2000', 2002. – 334 с.

12. Соціологія міста: навчальний посібник / (Л.В. Малес, В.В. Середа, М.О. Соболевська, Ю.Г. Сорока та ін.) за заг. ред. О.К. Міхеєвої. – Донецьк: Ноулідж, 2010. – 463 с.

13. Соціологія освіти. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О.Л. Скідіна, І.М. Гавриленка, Ю.І. Яковенка. – 2-ге вид., доп. і перероб. Книга 2. – Запоріжжя: КПУ, 2009. – 288 с.

14. Соціологія і психологія: Навч. посіб. / За ред. Ю.Ф. Пачковського. – К.: Каравела, 2009. – 760 с.

15. Тарабукін Ю.О. Соціологія молоді. Курс лекцій. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 376 с.

Допоміжна

1. Аліджадін Л. Трансформаційні зміни інституту сім'ї та шлюбних відносин в українському суспільстві // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 3.

2. Багдасарян Н. Послевузовские ожидания студенческой молодежи // Социс. – 2003. – № 6.

3. Большакова О. Оплачиваемая работа в жизни студентов // Социс. – 2005. – № 4.

4. Бурлачук В. Ще раз стосовно питання: „Що таке суспільство?”// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – №4.

5. Вдовина М. Межпоколенные конфликты в современнй русской семье// Социс. – 2005. – №1.

6. Волков В. Социологический анализ новых форм социокультурной жизни// Социс. –2003. –№2

7. Волков Ю.Социальные отношения и социальная сфера // Социс. – 2003. – № 4.

8. Волкова Н. Типология карьерных стратегий молодых специалистов // Социс. – 2006. – № 1

9. Головаха Є., Паніна М. Основні етапи і тенденції трансформації українського суспільства // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 3.

10. Городяненко В. Проблеми консолидации украинского общества // Социс. – 2007. – № 2.

11. Гофман А. Существует ли общество? // Социс. – 2005. – № 1.

12. Грошева Н. Социальный контроль в практике профилактики девиации // Социс. – 2008. – № 2.

13. Давидюк Г. Социологические законы // Социс. – 2001. – № 6.

14. Давыдов А. К вопросу об определении понятия «общество» // Социс. – 2004. – № 2.

15. Дементьева И. Негативные факты воспитания детей в неполной семье // Социс. – 2001. – №11.

16. Демиденко Э. Проблемы образования в меняющемся мире // Социс. – 2005. – №2.

17. Добрускин М.О социальных функциях церкви // Социс. – 2002. – №4.

18. Єфременко Т. Економічна культура // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – №3.

19. Зборовский Г., Костина Н. К взаимодействию религиозного и светского образования в современных условиях // Социс. – 2002. – №12.

20. Злобіна О. Категорія “особистість” в системі понять соціологічної теорії // Соціологія: теорія, метод, маркетинг. – 2002. – № 2.

21. Зубак Ю.Проблемы социального развития молодежи в условиях риска // Социс. – 2003. – № 4.

22. Ісакова та ін. Підприємці-жінки в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 2.

23. Каргина И. Самоидентификация верующих // Социс. – 2004. – №1.

24. Ковалева А.Концепция социализации молодёжи // Социс. – 2003. – № 1.

25. Коломийцев В. Социология Г.Спенсера // Социс. – 2004. – № 1.

26. Кон М. та ін. Соціальна структура та особистість // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 3.

27. Куценко О. Зигзаги демократизації політичного режиму в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – №3.

28. Лапин Н. Когда и как О.Конт ввел термин «социология» // Социс. – 2003. – № 4.

29. Луков В. Особенности молодежных субкультур // Социс. – 2002. – № 10.

30. Мавлетова А. Социологические опросы в сети Интернет: возможности построения типологии // Социология: 4М. – №31(2010 г.). – С. 115–134.

31. Магарил С. Исчерпана ли роль интеллигенции? // Социс. – 2006. – № 12.

32. Мартинов І. Історична соціологія // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 2.

33. Митрикас А. Семья как ценность в Западной Европе // Социс. – 2004. – №5.

34. Мкртчян Г. Стратификация молодежи в сферах образования, занятости, потребления // Социс. – 2005. – № 2.

35. Осипова О. Девиантное поведение: благо или зло? // Социс. – 1998. – № 9.

36. Павленок П. О понятийно-категориальном аппарате социологии // Социс. – 2003. – № 4.

37. Паніна Н. Чинники натуральної ідентичності // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 4.

38. Паніна Т. Молодь України: структура цінностей, соціальне самопочуття та морально-психологічний стан за умов тотальної анемії // Соціологія: теорія, метод, маркетинг. – 2001. – № 1.

39. Паніотто В. Гіпотеза стосовно механізмів моногамного статевого кохання// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – №1.

40. Пєлих Н. Портрет молоді в інтер’єрі незалежної України. – Хрещатик, 2003. – 7 лютого.

41. Подвойский Д. О предпосылках и истоках рождения социологической науки// Социс. – 2005. – № 7.

42. Попов Д., Тюменева Ю., Кузьмина Ю. Современные образовательные траектории школьников и студентов // Социс. – 2012. – №2. – С. 135–142.

43. Прохоров А. Солидарность подчиненных на предприятиях про различных режимаж управления // Социс. – 2002. – № 12.

44. Радаев В. Еще раз о предмете экономической социологии // Социс. – 2002. – №7.

45. Радаев В. Социология потребления // Социс. – 2005. – №1.

46. Резнік В., Резнік О. Українська соціологія після 1991 р. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 3

47. Рендюк П. Соціологія: Навчально-методичний посібник для студентів педвузів. – Полтава, 2005.

48. Рендюк П., Годзь О. Самостійна робота студентів з підготовки соціологічних анкет і організації проведення інтерв’ю. – Полтава, 2006.

49. Рендюк П.Г. Історія соціологічних учень. – Полтава, 2003.

50. Рендюк П.Г. Соціологічна думка і полтавці. – Полтава, 2001.

51. Рендюк П.Г. Соціологія сім’ї та шлюбу. Лекція. – Полтава, 2000.

52. Романовский Н. О современном этапе развития социологии // Социс. – 2007. – № 1

53. Рудницька Т. Міграція в Україні як індикатор соціальних змін // Соціологія:теорія, методи, маркетинг. – 2002. – № 2.

54. Руткевич М. Трансформация социальной структуры российского общества // Социс. – 2004. – № 12.

55. Симончук О. Робітничий клас в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 2.

56. Степаненко В., Рибщун О. Українська соціологія // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2009. – №2.

57. Степанова О. Понятие „интеллигенция” // Социс. – 2003. – № 1.

58. Стрельни О. Гендерна нерівність // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – №4.

59. Судакова В.М. Інституціональний розвиток вищої освіти в Україні: дилема елітарності та масовості. – К.: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. – №14. – С. 20–25.

60. Темкицкий А. Ориентации робочих на патерналистские и партнерские отношения с руководством // Социс. – 2004. – № 6.

61. Тимашев Н. Что такое социология права? // Социс. – 2004. – №4.

62. Филатов С., Лункин Р. Статистика российской религиозности // Социс. – 2005. – №6.

63. Чернова К.О., Савчук О.В., Нахабіч М.А. Трансформація системи цінностей освіти в сучасному українському суспільстві. – К.: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2012. – №14. – С. 78–88.

64. Чигирин В. Сільська молодь // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 2.

65. Цой Н. Феномен интернет-зависимости и одиночество // Социс. – 2011. – №12. – С. 98–107.

66. Шевченко И., Гаврилов А.О теневых экономических отношениях в среде высшего образования // Социс. – 2005. – №7.

67. Шевченко И., Шевченко П. Большая семья – какая она? // Социс. – 2005. – №1.

68. Шкаратан О.И. Сущность и функции социальной стратификации // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2009, том XII. – №3. – С. 43–66.

69. Штомпка П. Одна социология или много? // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2009, том XII. - №4. – С. 37–48.

70. Ядов В. Каким мне видится будущее социологии // Социс. – 2012. – №4. – С. 3–7.

71. Ядова М.А. Современное и традиционное в ценностях постсоветской молодёжи // Социс. – 2012. – №1. – С. 114–125.

72. Яковенко А. Формування інноваційної активності студентства. // Соціологія: теорія, метод, маркетинг. – 2002. – № 1.

Інформаційні ресурси

 

1. http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/library – Бібліотека факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2. http://sotsiologia.ru/ – Методы и теории социологических опросов и исследований

3. http://ecsocman.hse.ru/ – Федеральный образовательный портал: экономика, социология, менеджмент

4. http://www.socio.msu.ru/ - Сайт социологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

5. http://www.socinf.com/ – Студенческий сайт факультета социологии Российского государственного социального университета

6. http://christsocio.info/ – Информационно-образовательный портал Христианская социология

7. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php – Электронная библиотека по социологии

8. http://www.sociology.kharkov.ua/index.html – Сайт соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

9. http://www.sau.kiev.ua/ – Офіційний сайт Соціологічної Асоціації України

10. http://razumkov.org.ua/ukr/index.php – Сайт Центру Разумкова

11. http://elcat.pnpu.edu.ua – Електронний каталог бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.018 с.)