Публіцыстычныя жанры тэлерадыёжурналістыкі 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Публіцыстычныя жанры тэлерадыёжурналістыкіПаняцце публіцыстыкі як літаратурнай і электроннай творчасці.

Радыё- і тэлезамалёўка як самастойны жанр і як структурны элемент іншых публіцыстычных жанраў. Спецыфіка радыё- і тэленарыса. Радыё- і тэлеэсэ як рэдкі жанр электроннай публіцыстыкі. Дакументальная драма – традыцыйны і перспектыўны жанр электроннай публіцыстыкі. Агульная характарыстыка сатырычных жанраў (фельетон, памфлет). Ток-шоу: характарыстыка жанру як размоўнага прадстаўлення.

Публіцыстычныя формы і тэхналогіі. Аўтарская цыклавая публіцыстычная праграма. Кампазіцыя як форма арганізацыі блочнага публіцыстычнага вяшчання. Радыёфільм і тэлефільм і іх жанравыя характарыстыкі. Радыёмост і тэлемост: эвалюцыя тэхнічных сродкаў сувязі.

 

31. Праблема нарматыўнасці мовы ў СМІ

Паняцце нормы як адно з найважнейшых у стылістыцы маўлення. Абавязковасць моўных нормаў. Норма моўная і функцыянальна-стылёвая. Варыятыўнасць нормы. Парушэнне нормы як стылістычная памылка і свядомае адхіленне ад нормы як стылістычны прыём. Тыповыя парушэнні арфаэпічных, арфаграфічных, граматычных і лексічных норм у інфармацыйных, аналітычных і мастацка-публіцыстычных жанрах. Закон Рэспублікі Беларусь “Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” (2008 г.).

 

32. Інфармацыйна-камунікатыўная сутнасць рэдагавання матэрыялаў СМІ

Інфармацыйна-камунікатыўная сутнасць рэдактарскай дзейнасці – канцэптуальная аснова сучаснага рэдагавання. Месца рэдактара ў працэсе камунікацыі “аўтар – чытач”. Рэдактар як прадстаўнік інтарэсаў чытача. Праблема кантактавання з аўтарам. Псіхалагічныя перадумовы рэдактарскага аналізу і ацэнкі літаратурнага твора.

 

33. Стылістычная дыферэнцыяцыя моўных сродкаў у СМІ

Нейтральныя і эмацыянальна-экспрэсіўныя моўныя сродкі. Агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага выкарыстання. Судносіны розных пластоў стылістычна афарбаванай лексікі ў інфармацыйных, аналітычных і мастацка-публіцыстычных жанрах. Газетна-публіцыстычная лексіка. Гутарковыя і кніжныя элементы ў тэкстах СМІ.

 

Метадалогія сучаснага рэдагавання

Сістэмнасць рэдагавання. Інфармацыйна-камунікатыўная сутнасць рэдагавання. Канцэпцыя выдання: функцыянальна-мэтавае прызначэнне, характар інфармацыі, чытацкі адрас. Праца рэдактара над літаратурным творам: 1) праца над зместам матэрыялу (рэдактарскі аналіз і ацэнка твора, выяўленне аўтарскай задумы, цэласнасць і звязнасць тэксту, раскрыццё тэмы, аналіз фактычнага матэрыялу); 2) аналіз кампазіцыі, мовы і стылю (захаванне законаў логікі, спалучэнне розных тыпаў выкладу, арганічнасць кампазіцыі, рубрыкацыі, дарэчнасць рознастылявых элементаў); 3) рэдагаванне нятэкставых элементаў (табліц, формул, ілюстрацый).

 

35. Медыярыторыка. Тыпалогія рытарычнага ідэалу ў СМІ

Аднаўленне рытарычных традыцый. Тыпы рытарычнага маўлення – сафістычны (амерыканізаваны) і Сакрата-Платона (еўрапейскі). Айчынны рытарычны ідэал. Рытарычны ідэал сучасных СМІ: процілегласць характарыстык (дыялагічнасць/маналагічнасць па форме і змесце, гарманізацыя/аганальнасць, анталагічнасць/рэлятывізм).

 

36. Асноўныя тэндэнцыі развіцця сучаснай інфармацыйнай і камунікацыйнай прасторы

Глабалізацыя інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій – перадумова да змены ўсяго комплексу інфармацыйных працэсаў у сучасным свеце. Пільная ўвага сусветнай грамадскасці да праблем фарміравання новага інфармацыйнага і камунікацыйнага парадку на сучасным этапе сацыяльна-гістарычнага развіцця.

 

37. Сусветныя інфармацыйныя агенцтвы: спецыфіка збору і распаўсюджвання навін

Сацыяльна-гістарычныя перадумовы ўзнікнення сусветных інфармацыйных агенцтваў. АП, ЮПІ, Рэйтэр, Франс-прэс, Итар-ТАСС. Асноўныя этапы эвалюцыі інфармацыйных агенцтваў. Класіфікацыя і структура інфармагенцтваў. Маніпулятыўныя тэхналогіі ў дзейнасці інфармацыйных агенцтваў. Эканамічныя змены ў статусе сусветных агенцтваў у гады паміж сусветнымі войнамі. Эвалюцыя змены праблематыкі інфармагенцтваў ў 80–90-я гады ХХ стагоддзя. Асноўныя творчыя метады і прыёмы апрацоўкі і інтэгравання ў грамадскі працэс навін сусветнымі інфармацыйнымі агенцтвамі на сучасным этапе.

 

Замежныя тэорыі друку: агульная характарыстыка

Свабода журналісцкай дзейнасці як базавая аснова аўтарскай тэорыі, тэорыі “свабоды волі журналіста” (ліберальнай, “поўнай свабоды”), тэорыі сацыяльнай адказнасці журналіста, камуністычнай (савецкай) тэорыі і інш Сучасныя падыходы і вырашэнне юрыдычных аспектаў тэорый друку ў грамадствах дзяржаў з рознымі сацыяльна-палітычнымі і эканамічнымі базіснымі і надбудовачнымі інстытутамі. Сучаснае беларускае заканадаўства ў сферы СМІ. Узаемазалежнасць тэорый журналістыкі з правамі, абавязкамі, статусамі, палітычнымі нормамі масава-інфармацыйнай дзейнасці рэдакцыйных калегій друкаваных, эфірных, а таксама іншых суб'ектаў СМІ.

 

 

39. Асноўныя патокі навін у сучаснай міжнароднай інфармацыйнай прасторы

Мэты і задачы свабоднага патоку інфармацыі. Ідэалагічная і геапалітычная накіраванасць свабоднага патоку. Абарона стратэгічных планаў ЗША і іншых індустрыяльна развітых краін. Дэфекты і станоўчыя фактары свабоднага патоку інфармацыі. Аднабаковы паток навінаў, ідэй, фактаў і паведамленняў. Заганнасць аднабаковага руху інфармацыі з Поўначы на Поўдзень. Вертыкальны паток і яго сістэма размеркавання інфармацыі. Асаблівасці функцыянавання ў інфармацыйным полі гарызантальнага патоку навін, фактаў, ідэй і паведамленняў.

 

Спецыфіка творчай працы журналіста-міжнародніка

Шэсць асноўных імператываў творчай працы журналіста-міжнародніка.

Праца з рэтрансляванай замежнай інфармацыяй: выбар, кампаноўка, падрыхтоўка да публікацыі, уключэнне ў друкаваныя, эфірныя і электронныя СМІ паведамленняў інфармагенцтваў, інтэрнэт- і іншых крыніц, рэкламы, аб'яў, дайджыравання фактаў, а таксама іншых сацыяльна важных замежных паведамленняў.

Узаемадзеянне з сацыяльнымі інстытутамі: кантакты з арганізацыямі, установамі ў сувязі з рэдакцыйнымі задачамі, удзел у прэс-канферэнцыях, брыфінгах.

Арганізацыя грамадскіх акцый: падрыхтоўка і правядзенне круглых сталоў, апытанняў грамадскай думкі, дыскусій, абмеркаванне тэле-радыёмастоў з выкарыстаннем замежных моў.

Праца з пазаштатнымі аўтарамі: планаванне арганізацыі выступленняў у СМІ пазаштатных аўтараў.Творчая праца з рэдакцыйнай поштай: праверка фактаў, выкладзеных у паведамленнях, падрыхтоўка аглядаў лістоў, падрыхтоўка бюлетэняў на аснове пошты, сацыялагічны аналіз вынікаў.

Падрыхтоўка арыгінала да выдання, выпуску: стварэнне тэксту для газеты, часопіса, інфармацыйнага выпуску, тэлеперадачы.


Літаратура па спецыяльнасці

1. Автор и текст: Сб. ст. / Под ред. В.М. Марковича, В. Шмида. – СПб., 1996.

2. .Амзин, А. Новостная интернет-журналистика. / А. Амзин / [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://kebati.ru/journ/journ.pdf. – Дата доступа: 23.12.2009.

3. Анализ художественного произведения: Сб. науч. тр. / Киров. гос. пед. ин-т. им. В.И. Ленина; Отв. ред. К.Г. Бронников. – Киров, 1993.

4. Аннинский, Л. Контакты (литературно-критические статьи) / Л. Аннинский. – М., 1982МакКоннелл, Б., Хуба, Д. Эпидемия контента. Маркетинг в социальных сетях и блогосфере / Б. Макконнелл и др. – М., 2008.

5. Беларуская крытыка і літаратуразнаўства (20–30-я г.): Метадычныя парады па курсе “Гісторыя беларускай літаратурнай крытыкі” для студэнтаў спецыяльнасці ГО201 – Беларуская мова і літаратура / Гродзен. дзярж. ун-т імя Я. Купалы; Склад. І.В. Жук. – Гродна, 1997.

6. Белов, Е.Б., Лось, В.П., Мещеряков, Р.В., Шелупанов, А.А. Основы информационной безопасности / Е. Б. Белов и др. – М., 2006.

7. Березин, В.М. Фотожурналистика / В. М. Березин. – М., 2006.

8. Бечык, В.Л. Перад высокаю красою...: Літаратурна-крытычныя артыкулы / В. Л. Бечык. – Мн., 1984.

9. Бугаёў, Дз. Чалавечнасць: Літаратурная крытыка / Дз. Бугаёў. – Мн., 1985.

10. Виды литературно-художественной критики: опыт историко-теоретического обзора: Сб. науч. ст. / Под общ. ред. Л.П. Саенковой. – Мн., 2005.

11. Галь, Н. Слово живое и мертвое: Из опыта переводчика и редактора / Н. Галь. – М., 1972.

12. Гинзбург, Л.Я. К вопросу об интерпретации текста // Структура текста – 81: Тез. симпоз. / Редкол.: В.В. Иванов и др. – М., 1981.

13. Гніламёдаў, У. Класікі і сучаснікі: Артыкулы, нарысы, старонкі ўспамінаў / У. Гниламёдаў. – Мн., 1987.

14. Градюшко, А.А. Основы журналистики. Организация работы редакции СМИ: учеб.-метод. комплекс для студентов фак. журналистики / А. А. Градюшко. – Мн., 2005.

15. Градюшко, А. А. Сетевая пресса в системе СМИ: Учебно-методический комплекс / А. А. Градюшко. – Мн., 2005.

16. Грамадчанка, Т.К., Гурская, А.С., Гарэлік, Л.М. Праблемы сучаснай беларускай крытыкі / Т. К. Грамадчанка і інш. – Мн., 1996..

17. Григорян, М. Пособие по журналистике / М. Григорян. – М., 2007.

18. Гурьев, Д. А. Поисковое продвижение шаг за шагом / Д. А. Гурьев. – Мн., 2008.

19. Данилова, Т. Цифровая фотография / Т. Данилова. – СПб., 2005.

20. Дизайн периодических изданий. Учеб. пособие для студентов факультетов и отделений журналистики университетов / Под ред. Э. А. Лазаревич. – 2-е изд. – М., 2004.

21. Дубовик, С.В. CMI постсацыялістычнай Беларусі: пошук новай рацыянальнасці / С. В. Дубовик. – Мн., 2003.

22. Дыко, Л.П. Основы композиции в фотографии / Л. П. Дыко. – М., 1989.

23. Егоров, Б.Ф. О мастерстве литературной критики: Жанры. Композиция. Стиль / Б. Ф. Егоров. – Л., 1980.

24. .Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные. – М.:, 2010.

25. Журналісцкая адукацыя. Зборнік навуковых і метадачных работ выкладчыкаў Інстытута журналістыкі БДУ. Вып. 1. / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Мн., 2009.

26. Замоцін, І.І. Творы: літаратурна-крытычныя артыкулы / І. І. Замоцін. – Мн., 1991.

27. Кісліцына, Г.М. Лірычная мініяцюра як жанр беларускай літаратуры / Г.М. Кісліцына. – Мн., 2000.

28. Курский, А.Д. Иллюстрированное обучение фотосъемке / А. Д. Курский. – М., 1991.

29. Коваленко, Г.А. В объективе – жизнь / А. Г. Коваленко. – М., 1987.

30. Корконосенко, С. Г. Введение в журналистику / С. .Г. Корконосенко. – СПб., 2005.

31. Ладутько, В.Н. Основные понятия, жанры и образность фотографии. Методическое пособие / В. Н. Ладутько. – Мн., БГУ.

32. Лапин, А. Фотография как…: Учебное пособие / А. Лапин. – М., 2003.

33. Лащук, О.Р. Редактирование информационных сообщений / О. Р. Лащук. – М., 2004.

34. Лихачев, Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. – 1968. – № 8. – С.74-87.

35. Лукашенко, А. Г. Наша сила – в движении! Заключительное слово Президента А. Г. Лукашенко на четвертом Всебелорусском народном собрании / А. Г. Лукашенко // Советская Белоруссия. – 2010. – 8 дек.

36. Лэнгфорд, М. Библия фотографии / М. Лэнгфорд. – М., 2007.

37. Маккей, Д. Все о журналах / Д. Маккей. – М., 2008.

38. Мастацтва і крытыка: дыялогі, артыкулы, творчыя партрэты, рэцэнзіі: Вучэб.-метад. дапаможнік па курсах: “Літаратурна-мастацкая крытыка” і “Асвятленне літаратуры і мастацтва ў СМІ” / Аўтар-склад. Е.Л. Бондарава. – Мн., 1999.

39. Методологические проблемы современной литературной критики: Сб. ст. / Редкол.: Л.Г. Якименко (гл. ред.) и др. – М., 1976.Лукашенко, А. Г. Край сердцем любимый. Выступление Президента перед студентами и преподавателями БГУ / А. Г. Лукашенко // Советская Белоруссия. – 2008. –14 февр.

40. Морозов, С. Творческая фотография / С. Морозов. – М., 1985.

41. Организация работы редакции журнала. – М., 1987.

42. Основы творческой деятельности журналиста. / Ред.-сост. С. Г. Корконосенко. – СПб., 2000.

43. Пальчевский, Б.А. Фотография / Б. А. Пальчевский. – Мн., 1982.

44. Петренко, С.А., Курбатов, В.А. Политика информационной безопасности / С. А. Петренко и др. – М., 2006.

45. Пожарская, С. Фотомастер / С. Пожарская. – М., 2001.

46. Проблематика СМИ. Информационная повестка дня. Учеб. пособие / Под ред. Шкондина М. В., Вычуба Г. С., Фроловой Т. И. – М., 2008.

47. Рецензия как форма научно-информационной деятельности / В. Ф. Бурлачук, К. К. Жоль (отв. ред.). – Киев, 1990.

48. Рикер, П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / П. Рикер. – М., 1995.

49. Рудаков, Д.Е. Оранжевая книга цифровой фотографии / Д. Е. Рудаков. – СПб., 2007.

50. Самарцев, О. Р. Творческая деятельность журналиста / О. Р. Самарцев. – М., 2007.

51. Сартр, Ж.П. Что такое литература? Слова / Ж.П. Сатр. – Мн., 1999.

52. Современная журналистика: методология, творчество, перспективы: сб. науч. ст. / Н.Т. Фрольцова (гл. ред). и др. – Мн., 2008.

53. Современная литературная критика: Вопросы теории и методологии: Сб. ст. / АН СССР. Ин-т мировой лит.им. А.М. Горького; Редкол.: В.В. Кожинов (отв. ред.) и др. – М., 1977.

54. Современный литературный процесс и критика: Сб. ст. / Редкол.: В.М. Озеров (отв. ред.) и др. – М., 1975.

55. Сто работ фотожурналистов. – М., 1987.

56. Стральцоў, Б. В. Метад і жанр / Б. Стральцоў. – Мн., 2002.

57. Сучасныя тэндэнцыі літаратурна-мастацкай крытыкі: тэорыя, практычны вопыт / Е.Л. Бондарава, Т.Дз. Арлова, Л.П. Саянкова і інш.; Пад рэд. Е.Л. Бондаравай. – Мн., 2002. Табашников, И. Н. Газета и дизайн. Архив провинциальной журналистики / И. Н. Табашников. – Тюмень, 1994.

58. Тертычный, А. А. Жанры периодической печати / А. А. Тертычный. – М., 2000.

59. Тихонов, В.А., Райх, В.В. Информационная безопасность: концептуальные, правовые, организационные и технические аспекты / В. А. Тихонов. – М., 2006.

60. Шимолин, В.И. Жанры фотожурналистики в региональной прессе. Рэгіянальная прэса: традыцыі, вопыт, перспектывы. Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канференцыі (27 кастрычніка) / В. И. Шимолин. – Мн., 2007.

61. Энг, Т. Цифровая фотография. Справочник / Т. Энг. – М., 2003 г.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 467; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.008 с.)