І. Творчая справаздача за перыяд навучання (спецыялізацыя, тэматыка, жанры).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І. Творчая справаздача за перыяд навучання (спецыялізацыя, тэматыка, жанры).Тлумачальная запіска

 

Дзяржаўны экзамен па спецыяльнасці – важны складнік фінальнага этапу вучэбнага працэсу. Асноўная мэта дзяржаўнага экзамену – праверыць, наколькі сістэмна выпуснік засвоіў вучэбную праграму па розных прадметах, ці здольны ён суаднесці веды па спецыяльных дысцыплінах з агульнагуманітарнымі і практычнымі.

Праграма дзяржаўнага экзамену складаецца з двух блокаў.

Першы блок уяўляе сабой творчую справаздачу студэнта за ўвесь перыяд навучання. У Інстытуце журналістыкі практыцы надаецца асаблівая ўвага, справаздачы і матэрыялы практык павінны захоўвацца студэнтам на працягу вучобы, каб напрыканцы скласці агульную творчую справаздачу, якая афармляецца ў асобную папку і зацвярджаецца загадчыкам кафедры і дырэктарам Інстытута.

Другі блок – пытанні па профільных дысцыплінах накірунку спецыяльнасці “Журналістыка (друкаваныя СМІ)”, а таксама па тэорыі, гісторыі, сацыялогіі, паліталогіі журналістыкі і іншых агульнапрафесійных дысцыплінах, якія выкладаліся студэнтам гэтай спецыяльнасці.


 

Спіс пытанняў да дзяржаўнага экзамену па спецыяльнасці “Журналістыка (друкаваныя СМІ)”

І. Творчая справаздача за перыяд навучання (спецыялізацыя, тэматыка, жанры).

ІІ. Пытанні па спецыяльнасці.

1. Тыпалогія друкаваных СМІ Беларусі.

2. Прынцыпы арганізацыі работы рэдакцый друкаваных СМІ.

3. Методыка стварэння журналісцкага твора.

4. Сацыяльная пазіцыя журналіста.

5. Функцыі журналістыкі.

6. Дзейснасць і эфектыўнасць журналістыкі.

7. Паняцце рэдакцыі СМІ, яе мэты, задачы, структура.

8. Крыніцы інфармацыі ў працы сучаснага журналіста.

9. Сенсацыі і чуткі ў прэсе.

10. Формы падачы навін у сучасных СМІ.

11. Эвалюцыя інфармацыйных жанраў.

12. Інтэрв’ю: метад і жанр.

13. Рэпартаж: ад канстатацыі да аналітыкі.

14. Аналітычныя жанры. Карэспандэнцыя і артыкул.

15. Нарыс і замалёўка ў сучаснай прэсе.

16. Эсэ і эсэісцкі метад.

17. Факт і аргументацыя ў журналістыцы.

18. Аўтарскае “я” ў публіцыстычных матэрыялах розных жанраў.

19. Кампазіцыя журналісцкага твора.

20. Рэгіянальная прэса ў сучаснай інфармацыйнай прасторы.

21. Выбар графічнай канцэпцыі газет.

22. Тэндэнцыі сучаснай газетнай графікі.

23. Часопісная перыёдыка Беларусі ў сістэме СМІ.

24. Сацыяльна-бытавая праблематыка ў сучасных СМІ.

25. Інфармацыйная бяспека дзяржавы ва ўмовах глабалізацыі.

26. Асноўная масмедыйныя праекты Саюзнай дзяржавы: спецыфіка іх ідэйна-тэматычнага зместу.

27. Сучасная сістэма сродкаў масавай інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

28. Тэндэнцыі развіцця сучаснай беларускай фотажурналістыкі.

29. Жанравая структура сучаснай фотажурналістыкі.

30. Жанравыя асаблівасці інтэрнэт-журналістыкі.

31. Журналістыка як від культуры.

32. Віды літаратурна-мастацкай крытыкі і прынцыпы аналізу твораў мастацтва.

33. Сістэма жанраў у сучаснай літаратурна-мастацкай крытыцы.

34. Задачы і функцыі літаратурна-мастацкай крытыкі.

35. Спецыялізаваныя беларускія выданні па культуры і мастацтве.

36. Асаблівасці літаратурна-мастацкай крытыкі ў масавых выданнях.

37. Пісьменніцкая крытыка: асаблівасці жанру і стылю.

38. Пытанні нацыянальнай культуры ў СМІ.

39. Публіцыстычная прырода літаратурна-мастацкай крытыкі.

40. Пытанні сучаснага беларускага мастацтва і журналістыка.

 

ІІІ. Пытанні паагульнапрафесійных дысцыплінах.

1. Журналісцкае расследаванне.

2. Свабода друку і адказнасць журналіста.

3. Роля дзяржавы ў фарміраванні інфармацыйнай палітыкі.

4. Журналістыка як палітычны інстытут грамадства.

5. Роля і функцыі СМІ ў абароне правоў чалавека.

6. Псіхалагічны аспект медыяўплыву.

7. Аўтарскае права ў журналістыцы.

8. Сацыялагічная культура журналіста.

9. Палітычны каментарый у прэсе.

10. Маркетынг перыядычнага друку: ад падпісной кампаніі да карпаратыўнага стылю.

11. Метад кантэнт-аналізу ў журналісцкай практыцы.

12. Метады маніпулявання грамадскай думкай у СМІ.

13. Пытанні эканомікі ў сучаснай прэсе.

14. Праблемы экалогіі ў сучаснай прэсе.

15. Першыя перыядычныя выданні на Беларусі.

16. Выдавецкая дзейнасць беларускіх народнікаў.

17. Газеты «Наша доля» і «Наша ніва» ў адраджэнскім працэсе.

18. Беларускі друк у гады Вялікай Айчыннай вайны.

19. Друкаваныя СМІ Беларусі ў час перабудовы і дэмакратызацыі грамадскага жыцця (1986-1991 гг.).

20. Тэндэнцыі развіцця медыятэхналогій у інфармацыйным грамадстве.

21. Крыніцы інфармацыі ў інтэрнэце. Асноўныя пошукавыя сістэмы.

22. PR-дзейнасць па сувязях са СМІ.

23. Прэс-цэнтр, прэс-служба: задачы і функцыі.

24. Паняцце і сутнасць працэсу камунікацыі.

25. Сучасная сістэма аўдыявізуальных СМІ Рэспублікі Беларусь.

26. Асноўныя віды тэлерадыёвяшчання. Іх характарыстыка.

27. Выяўленча-выразныя сродкі тэле- і радыёжурналістыкі.

28. Інфармацыйныя жанры тэлерадыёжурналістыкі.

29. Аналітычныя жанры тэлерадыёжурналістыкі.

30. Публіцыстычныя жанры тэлерадыёжурналістыкі.

31. Праблема нарматыўнасці мовы ў СМІ.

32. Інфармацыйна-камунікатыўная сутнасць рэдагавання матэрыялаў СМІ.

33. Стылістычная дыферэнцыяцыя моўных сродкаў у СМІ.

34. Метадалогія сучаснага рэдагавання.

35. Медыярыторыка. Тыпалогія рытарычнага ідэалу ў СМІ.

36. Асноўныя тэндэнцыі развіцця сучаснай інфармацыйнай і камунікацыйнай прасторы.

37. Сусветныя інфармацыйныя агенцтвы: спецыфіка збору і распаўсюджвання навін.

38. Замежныя тэорыі друку: агульная характарыстыка.

39. Асноўныя патокі навін у сучаснай міжнароднай інфармацыйнай прасторы.

40. Спецыфіка творчай працы журналіста-міжнародніка.

 

ЗМЕСТ МАТЭРЫЯЛУ

I. Творчая справаздача за перыяд навучання.

 

Творчая справаздача прадастаўляецца студэнтам на кафедру не пазней чым за тыдзень да здачы дзяржаўнага экзамену.

Асноўныя пытанні па творчай справаздачы: спецыялізацыя, тэматыка, жанры.

Творчая справаздача афармляецца ў асобную папку і зацвярджаецца загадчыкам кафедры і дырэктарам Інстытута журналістыкі БДУ. У творчую справаздачу ўваходзяць матэрыялы (публікацыі) студэнта, якія выйшлі за перыяд яго навучання ў Інстытуце журналістыкі, характарыстыкі з рэдакцый, выдадзеныя падчас практык, справаздачы за кожную практыку.

II. Пытанні па спецыяльнасці.

Тыпалогія друкаваных СМІ Беларусі

Журналістыка як сістэма сродкаў масавай інфармацыі. Асноўныя тыпы газет: рэспубліканскія, рэгіянальныя. Розныя сектары СМІ: дзяржаўная, дзяржаўна-грамадская, прыватная прэса. Традыцыйныя і новыя рэгіянальныя СМІ. Іх месца і інфармацыйны парадак у дэмакратычным, гуманістычна арыентаваным грамадстве.

 

Прынцыпы арганізацыі работы рэдакцый друкаваных СМІ

Праўдзівасць, калектывізм, комплекснасць, сістэмнасць, асабістая адказнасць, самакрытычнасць, зваротная сувязь з чытачамі, падтрыманне творчага мікраклімату, спалучэнне ўніверсальнасці ведаў. Планаванне работы рэдакцыі. Падрыхтоўка і выпуск нумара газеты.

 

Методыка стварэння журналісцкага твора

Журналісцкі твор: тэма, задумка, ідэя. Метады збору і апрацоўкі першаснай інфармацыі. Вызначэнне паняцця “метад”. Аналіз і інтэрпрэтацыя атрыманых дадзеных. Факт як аснова журналісцкага твора. Ад асобнага факта да дакументальнага вобраза ў мастацка-публіцыстычных жанрах.

 

Сацыяльная пазіцыя журналіста

Уяўленні журналіста аб функцыях і выкананне іх у залежнасці ад яго поглядаў на жыццё грамадства. Сацыяльная пазіцыя як сістэма прынцыпаў дзейнасці. Сутнасць і механізм фарміравання прынцыпаў. Роля прынцыпу гуманізму. Гуманістычныя крытэрыі дзейнасці ў СМІ. Прынцыповасць, паслядоўнасць пазіцыі журналіста і формы іх рэалізацыі. Палітычная лінія СМІ і характар адлюстравання з’яў сучаснасці на старонках перыядычных выданняў.

 

Функцыі журналістыкі

Функцыянальны падыход да журналісцкай дзейнасці. Функцыі журналістыкі як сістэма. Камунікатыўная функцыя. Ідэалагічная функцыя. Журналістыка і грамадская свядомасць, месца і роля СМІ ў фарміраванні кампанентаў грамадскай свядомасці. Культурафарміруючая, рэкламна-даведачная (утылітарная) і рэкрэатыўная функцыі СМІ. Непасрэдна арганізатарская функцыя (журналістыка як “чацвёртая ўлада”).

 

6. Дзейснасць і эфектыўнасць журналістыкі

Дзейснасць газетнай публікацыі як мера выніковасці кантрольнай, арганізацыйнай дзейнасці. Арганізацыйныя фактары і метады павышэння дзейснасці друкаванага слова. Прававое рэгуляванне рэакцыі сацыяльных інстытутаў на выступленні СМІ.

Вывучэнне эфектыўнасці ў мэтах аптымізацыі дзейнасці журналістыкі. Аналітычныя службы і формы іх дзейнасці. Крытэрыі эфектыўнасці і метады яе вывучэння. Узаемасувязь дзейснасці і эфектыўнасці.

 

Інтэрв’ю: метад і жанр

Інтэрв’ю як метад збору інфармацыі. Псіхалогія прафесіянальных зносін журналіста. Тыпалогія інтэрв’ю ў журналістыцы: партрэтнае, аналітычнае, падзейнае, біяграфічнае, юбілейнае, палітычнае. Інтэрв’ю-анкета, прэс-апытанне. Сацыялагічныя віды інтэрв’ю. Работа журналіста над тэкстам.

 

Эсэ і эсэісцкі метад

Традыцыі развіцця эсэ ў заходняй, савецкай, беларускай публіцыстыцы. Эсэ ў літаратуры і перыядычным друку. Творчасць вядомых эсэістаў. Тэндэнцыя эсэізацыі сучаснай журналістыкі. Універсальнасць і сінтэтычная прырода жанру. Віды эсэ. Калумністыка.

 

17. Факт і аргументацыя ў журналістыцы

Факт як аснова журналісцкага твора. Прырода і прызначэнне факта ў журалісцкім творы. Месца факта ў інфармацыйных матэрыялах. Тыпы фактаў (базавыя, дадатковыя; сацыяльна значныя і псіхалагічна значныя і інш.). Прынцыпы работы з фактычным матэрыялам: сістэматызацыя і групіроўка фактаў па розных крытэрыях. Асэнсаванне факта ва ўзаемасувязі з іншымі фактамі.

Аргумент і яго функцыя ў журналісцкім творы. Тэарэтычныя, экспертныя і асабістыя аргументы. Асноўныя правілы аргументацыі ў журналісцкім творы.

 

18. Аўтарскае “я” ў публіцыстычных матэрыялах розных жанраў

Вобраз аўтара ў публіцыстычным творы. Журналіст як выказнік грамадскіх думак, ацэнак, меркаванняў. Праяўленне светапогляднай пазіцыі аўтара ў яго творах. Функцыі аўтарскага “я”.

 

Журналісцкае расследаванне

Журналісцкае расследаванне як від дзейнасці сродкаў масавай інфармацыі: суб'ект, аб'ект, прадмет, асноўныя асаблівасці. Этапы журналісцкага расследавання: ад выбару тэмы да падрыхтоўкі публікацыі. Спецыфічныя метады пошуку інфармацыі. Тыпалогія журналісцкага расследавання.

 

Літаратура па спецыяльнасці

1. Автор и текст: Сб. ст. / Под ред. В.М. Марковича, В. Шмида. – СПб., 1996.

2. .Амзин, А. Новостная интернет-журналистика. / А. Амзин / [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://kebati.ru/journ/journ.pdf. – Дата доступа: 23.12.2009.

3. Анализ художественного произведения: Сб. науч. тр. / Киров. гос. пед. ин-т. им. В.И. Ленина; Отв. ред. К.Г. Бронников. – Киров, 1993.

4. Аннинский, Л. Контакты (литературно-критические статьи) / Л. Аннинский. – М., 1982МакКоннелл, Б., Хуба, Д. Эпидемия контента. Маркетинг в социальных сетях и блогосфере / Б. Макконнелл и др. – М., 2008.

5. Беларуская крытыка і літаратуразнаўства (20–30-я г.): Метадычныя парады па курсе “Гісторыя беларускай літаратурнай крытыкі” для студэнтаў спецыяльнасці ГО201 – Беларуская мова і літаратура / Гродзен. дзярж. ун-т імя Я. Купалы; Склад. І.В. Жук. – Гродна, 1997.

6. Белов, Е.Б., Лось, В.П., Мещеряков, Р.В., Шелупанов, А.А. Основы информационной безопасности / Е. Б. Белов и др. – М., 2006.

7. Березин, В.М. Фотожурналистика / В. М. Березин. – М., 2006.

8. Бечык, В.Л. Перад высокаю красою...: Літаратурна-крытычныя артыкулы / В. Л. Бечык. – Мн., 1984.

9. Бугаёў, Дз. Чалавечнасць: Літаратурная крытыка / Дз. Бугаёў. – Мн., 1985.

10. Виды литературно-художественной критики: опыт историко-теоретического обзора: Сб. науч. ст. / Под общ. ред. Л.П. Саенковой. – Мн., 2005.

11. Галь, Н. Слово живое и мертвое: Из опыта переводчика и редактора / Н. Галь. – М., 1972.

12. Гинзбург, Л.Я. К вопросу об интерпретации текста // Структура текста – 81: Тез. симпоз. / Редкол.: В.В. Иванов и др. – М., 1981.

13. Гніламёдаў, У. Класікі і сучаснікі: Артыкулы, нарысы, старонкі ўспамінаў / У. Гниламёдаў. – Мн., 1987.

14. Градюшко, А.А. Основы журналистики. Организация работы редакции СМИ: учеб.-метод. комплекс для студентов фак. журналистики / А. А. Градюшко. – Мн., 2005.

15. Градюшко, А. А. Сетевая пресса в системе СМИ: Учебно-методический комплекс / А. А. Градюшко. – Мн., 2005.

16. Грамадчанка, Т.К., Гурская, А.С., Гарэлік, Л.М. Праблемы сучаснай беларускай крытыкі / Т. К. Грамадчанка і інш. – Мн., 1996..

17. Григорян, М. Пособие по журналистике / М. Григорян. – М., 2007.

18. Гурьев, Д. А. Поисковое продвижение шаг за шагом / Д. А. Гурьев. – Мн., 2008.

19. Данилова, Т. Цифровая фотография / Т. Данилова. – СПб., 2005.

20. Дизайн периодических изданий. Учеб. пособие для студентов факультетов и отделений журналистики университетов / Под ред. Э. А. Лазаревич. – 2-е изд. – М., 2004.

21. Дубовик, С.В. CMI постсацыялістычнай Беларусі: пошук новай рацыянальнасці / С. В. Дубовик. – Мн., 2003.

22. Дыко, Л.П. Основы композиции в фотографии / Л. П. Дыко. – М., 1989.

23. Егоров, Б.Ф. О мастерстве литературной критики: Жанры. Композиция. Стиль / Б. Ф. Егоров. – Л., 1980.

24. .Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные. – М.:, 2010.

25. Журналісцкая адукацыя. Зборнік навуковых і метадачных работ выкладчыкаў Інстытута журналістыкі БДУ. Вып. 1. / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Мн., 2009.

26. Замоцін, І.І. Творы: літаратурна-крытычныя артыкулы / І. І. Замоцін. – Мн., 1991.

27. Кісліцына, Г.М. Лірычная мініяцюра як жанр беларускай літаратуры / Г.М. Кісліцына. – Мн., 2000.

28. Курский, А.Д. Иллюстрированное обучение фотосъемке / А. Д. Курский. – М., 1991.

29. Коваленко, Г.А. В объективе – жизнь / А. Г. Коваленко. – М., 1987.

30. Корконосенко, С. Г. Введение в журналистику / С. .Г. Корконосенко. – СПб., 2005.

31. Ладутько, В.Н. Основные понятия, жанры и образность фотографии. Методическое пособие / В. Н. Ладутько. – Мн., БГУ.

32. Лапин, А. Фотография как…: Учебное пособие / А. Лапин. – М., 2003.

33. Лащук, О.Р. Редактирование информационных сообщений / О. Р. Лащук. – М., 2004.

34. Лихачев, Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. – 1968. – № 8. – С.74-87.

35. Лукашенко, А. Г. Наша сила – в движении! Заключительное слово Президента А. Г. Лукашенко на четвертом Всебелорусском народном собрании / А. Г. Лукашенко // Советская Белоруссия. – 2010. – 8 дек.

36. Лэнгфорд, М. Библия фотографии / М. Лэнгфорд. – М., 2007.

37. Маккей, Д. Все о журналах / Д. Маккей. – М., 2008.

38. Мастацтва і крытыка: дыялогі, артыкулы, творчыя партрэты, рэцэнзіі: Вучэб.-метад. дапаможнік па курсах: “Літаратурна-мастацкая крытыка” і “Асвятленне літаратуры і мастацтва ў СМІ” / Аўтар-склад. Е.Л. Бондарава. – Мн., 1999.

39. Методологические проблемы современной литературной критики: Сб. ст. / Редкол.: Л.Г. Якименко (гл. ред.) и др. – М., 1976.Лукашенко, А. Г. Край сердцем любимый. Выступление Президента перед студентами и преподавателями БГУ / А. Г. Лукашенко // Советская Белоруссия. – 2008. –14 февр.

40. Морозов, С. Творческая фотография / С. Морозов. – М., 1985.

41. Организация работы редакции журнала. – М., 1987.

42. Основы творческой деятельности журналиста. / Ред.-сост. С. Г. Корконосенко. – СПб., 2000.

43. Пальчевский, Б.А. Фотография / Б. А. Пальчевский. – Мн., 1982.

44. Петренко, С.А., Курбатов, В.А. Политика информационной безопасности / С. А. Петренко и др. – М., 2006.

45. Пожарская, С. Фотомастер / С. Пожарская. – М., 2001.

46. Проблематика СМИ. Информационная повестка дня. Учеб. пособие / Под ред. Шкондина М. В., Вычуба Г. С., Фроловой Т. И. – М., 2008.

47. Рецензия как форма научно-информационной деятельности / В. Ф. Бурлачук, К. К. Жоль (отв. ред.). – Киев, 1990.

48. Рикер, П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / П. Рикер. – М., 1995.

49. Рудаков, Д.Е. Оранжевая книга цифровой фотографии / Д. Е. Рудаков. – СПб., 2007.

50. Самарцев, О. Р. Творческая деятельность журналиста / О. Р. Самарцев. – М., 2007.

51. Сартр, Ж.П. Что такое литература? Слова / Ж.П. Сатр. – Мн., 1999.

52. Современная журналистика: методология, творчество, перспективы: сб. науч. ст. / Н.Т. Фрольцова (гл. ред). и др. – Мн., 2008.

53. Современная литературная критика: Вопросы теории и методологии: Сб. ст. / АН СССР. Ин-т мировой лит.им. А.М. Горького; Редкол.: В.В. Кожинов (отв. ред.) и др. – М., 1977.

54. Современный литературный процесс и критика: Сб. ст. / Редкол.: В.М. Озеров (отв. ред.) и др. – М., 1975.

55. Сто работ фотожурналистов. – М., 1987.

56. Стральцоў, Б. В. Метад і жанр / Б. Стральцоў. – Мн., 2002.

57. Сучасныя тэндэнцыі літаратурна-мастацкай крытыкі: тэорыя, практычны вопыт / Е.Л. Бондарава, Т.Дз. Арлова, Л.П. Саянкова і інш.; Пад рэд. Е.Л. Бондаравай. – Мн., 2002. Табашников, И. Н. Газета и дизайн. Архив провинциальной журналистики / И. Н. Табашников. – Тюмень, 1994.

58. Тертычный, А. А. Жанры периодической печати / А. А. Тертычный. – М., 2000.

59. Тихонов, В.А., Райх, В.В. Информационная безопасность: концептуальные, правовые, организационные и технические аспекты / В. А. Тихонов. – М., 2006.

60. Шимолин, В.И. Жанры фотожурналистики в региональной прессе. Рэгіянальная прэса: традыцыі, вопыт, перспектывы. Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канференцыі (27 кастрычніка) / В. И. Шимолин. – Мн., 2007.

61. Энг, Т. Цифровая фотография. Справочник / Т. Энг. – М., 2003 г.

 

Інстытут журналістыкі

Кафедра перыядычнага друку

Тлумачальная запіска

 

Дзяржаўны экзамен па спецыяльнасці – важны складнік фінальнага этапу вучэбнага працэсу. Асноўная мэта дзяржаўнага экзамену – праверыць, наколькі сістэмна выпуснік засвоіў вучэбную праграму па розных прадметах, ці здольны ён суаднесці веды па спецыяльных дысцыплінах з агульнагуманітарнымі і практычнымі.

Праграма дзяржаўнага экзамену складаецца з двух блокаў.

Першы блок уяўляе сабой творчую справаздачу студэнта за ўвесь перыяд навучання. У Інстытуце журналістыкі практыцы надаецца асаблівая ўвага, справаздачы і матэрыялы практык павінны захоўвацца студэнтам на працягу вучобы, каб напрыканцы скласці агульную творчую справаздачу, якая афармляецца ў асобную папку і зацвярджаецца загадчыкам кафедры і дырэктарам Інстытута.

Другі блок – пытанні па профільных дысцыплінах накірунку спецыяльнасці “Журналістыка (друкаваныя СМІ)”, а таксама па тэорыі, гісторыі, сацыялогіі, паліталогіі журналістыкі і іншых агульнапрафесійных дысцыплінах, якія выкладаліся студэнтам гэтай спецыяльнасці.


 

Спіс пытанняў да дзяржаўнага экзамену па спецыяльнасці “Журналістыка (друкаваныя СМІ)”

І. Творчая справаздача за перыяд навучання (спецыялізацыя, тэматыка, жанры).Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.02 с.)