ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І. Основні нормативно-правові акти1. Акт проголошення незалежності України від 28.08.1991.

 1. Бюджетний кодекс України: Офіц. Видання. - К.: Видав. Дім „Ін Юре”. - 152 с.
 2. Господарське законодавство України: Збірник нормативних актів /Уклад. В.С.Щербина, О.В.Щербина. - К.: Атака, 2001.- 464 с.
 3. Господарський кодекс України. Господарський кодекс України: Офіційні тести /Міністерство юстиції України. - К.: Юрінком Інтер, 2004.- 304 с.
 4. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами.- К.: Юстініан, 2002. - 544 с.
 5. Господарський процесуальний кодекс України. Про господарські суди: Закон України. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 96 с.
 6. Декларація прав національностей України від 01.11.1991.
 7. Декларація про державний суверенітет УРСР від 16.07.1990.

9. Європейська Хартія про місцеве самоврядування // Віче. – 1993. – №6.

 1. Житловий кодекс України.

11. Закон України „Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 1.

12. Закони України. В 11-ти томах. – К., 1996 – 1997.

 1. Законодавство України про землю: Земельний кодекс України. Нормат-правові акти з земельних питань. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 352 с.
 2. Законодавство України про сім’ю: Зб. нормат. Актів. - К.: юрінком Інтер, 2002. - 384 с.
 3. Збірник законів України про працю /Упоряд.: О.В.Терещук, О.Ф. Штанько, Н.Б.Болотіна.- 2-ге вид., випр., і доп. К.: Вікар, 2003.- 344 с.

16. Кодекс законів про працю України.

 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення України.

18. Кодекси України. У 3-х книгах. - К.: Юрінком Інтер, 1997, 2000.

19. Коментар до Конституції України. - К., 1996, 2000.

 1. Конституційне право України / За ред. д-ра юрид. наук, проф. В.Ф.Погорілка .- К.: Наукова думка, 2000.- 732 с.

21. Конституція України.

22. Кримінальний кодекс України.

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України.
 2. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992.
 3. Про Автономну Республіку Крим. Закон України від 17.03.95.
 4. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Закон України.
 5. Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Закони України.
 6. Про вибори народних депутатів України. Закони України.
 7. Про вибори Президента України. Закони України.
 8. Про Вищу Раду Юстиції. Закон України від 15.01.98.
 9. Про відкликання народного депутата України. Закон України від 19.10.95.
 10. Про внесення змін до Закону України «Про кваліфікайні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України». Закон України від 21.07.01.

33. Про внесення змін до Закону України «Про міліцію», «Про попереднє ув’язнення», «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі». Закон України від 21.07.01.

 1. Про внесення змін до Закону України «Про органи суддівського самоврядування». Закон України від 21.07.01.
 2. Про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру». Закон України від 12.07.01.
 3. Про внесення змін до Закону України «Про статус суддів». Закон України від 21.07.01.
 4. Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України». Закон України від 21.06.01.
 5. Про всеукраїнські та місцеві референдуми. Закон України від 03.07.91.
 6. Про громадянство України. Закон України від 08.10.91; 16.04.97, 18.01.2001.
 7. Про загальний військовий обов’язок і військову службу. Закон України від 25.03.92.
 8. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим. Закон України від 23.12.98.
 9. Про Збройні Сили України. Закон України від 06.12.91.
 10. Про конституційний Суд України. Закон України від 16.10.96.
 11. Про міліцію. Закон України від 20.12.90.
 12. Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування. Закон України від 26.03.92.
 13. Про мови в Українській РСР. Закон УРСР від 28.10.89.
 14. Про національні меншини в Україні. Закон України від 25.06.92.
 15. Про об’єднання громадян. Закон України від 16.06.92.
 16. Про партії. Закон України від 05.04.01.
 17. Про порядок укладання шлюбного контракту. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 1993 р. N 457.
 18. Про правовий статус іноземців. Закон України від 04.02.94.
 19. Про Президента УРСР. Закон УРСР від 05.07.91.
 20. Про прокуратуру. Закон України від 0.11.91.
 21. Про свободу совісті та релігійні організації. Закон України від 23.04.91.
 22. Про Службу безпеки України. Закон України від 02.03.92.
 23. Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів. Закон України.
 24. Про статус місцевих рад народних депутатів. Закон України.
 25. Про статус народного депутата України. Закон України від 17.11.92.
 26. Про статус суддів. Закон України від 15.12.92.
 27. Про Уповноваженого Верховної ради України з прав людини. Закон України від 23.12.97.
 28. Про центральну виборчу комісію. Закони України.
 29. Про внесення змін до Конституції України. Закон України від 8.12.2004.
 30. Сімейний кодекс України.

64. Цивільний кодекс України.

65. Цивільний процесуальний кодекс України.

ІІ. Підручники і посібники

1. Андрейцев В.І. Екологічне і земельне право України: Практикум для студентів юрид. Вузів і фак.- К.: Юрінком Інтер, 1998.- 272 с.

2. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навчальних зал. - К.: Літера ЛТД, 2002.- 288 с.

3. Бегей І.І. Порадник із правознавства: семінарські заняття: Навчальний посібник. – К.: УБС НБУ, 2007.

4. Бегей І.І. Конституція Пилипа Орлика: український і зарубіжний вимір // Освіта регіону. – 2011. – №1

5. Бегей І.І. Політико-правові нотатки на полях проекту конституції Президента України Віктора Ющенка // Освіта регіону. – 2009. - №4.

6. Бегей І.І. Окремі аспекти конституційно-правового та політичного статуту мов в Україні і на пострадянському просторі // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: Збірник статей за матеріалами ІХ Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань: У 2 ч. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2011. – ч.1.

7. Бірюков І.А., Заїка Ю.О., Співак В М. Цивільне право України: Загальна частина. - К.: Наукова думка, 2000. - 304 с.

8. Бойко М.Д., Співак В.М., М.А.Хазін. Цивільно-правові документи: Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. - 4-те вид.- К.: Наукова думка, 2001.-320с.

9. Бойко М.Ф., Співак В.М., Хазін М.А. Цивільно-правові документи. Зразки. - К.: Наукова думка, 2001.

10. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атака, 2004.- 624 с.

11. Вінник О.М., Щербина В.С. Акціонерне право: Навч. посібник.- К.: Атака, 2000.- 544 с.

12. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навч. посіб.- 4-те вид., перероб. і доп.- К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003.- 307 с.

13. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000.

14. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій.- К.: МАУП, 2000.- 216 с.

15. Господарське право: Практикум /За заг. ред. В.С.Щербини.- К.: Юрінком Інтер, 2001.- 320 с.

16. Господарське судочинство в Україні: законодавство та практика застосування: Навч. посібник /За станом на 1 серпня 2001 р.- Харків: Консул, 2001.- 260 с.

17. Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу: Навч. посібник.- К.: „К.І.С.”, 2004.- 260 с.

18. Дмитренко Е.С. Фінансове право України: Практикум.- К.: Атака, 2004.- 216 с.

19. Жорін Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 2001.- 248 с.

20. Жук Л.А., Жук І.Л., Не живець О.М. Господарське право: Навч. Посібник.- К.: Кондор, 2003 400 с.

21. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. /За ред. В.В.Копєйчиков.- К.: Юрінком Інтер, 2000.- 320 с.

22. Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій.- К.: МАУП, 2001.- 2-ге вид., доп. – 144 с.

23. Історія держави і права України: Навч. посібник /За ред. А.С.Чайковського.- К.: Юрінком Інтер, 2000.- 384 с.

24. Історія держави і права України: Підручник /За ред. А.С.Чайковського.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 512 с.

25. Історія українського права /За ред. О.О.Шевченка.- К.: Олан, 2001.- 214 с.

26. Канцір В.С. Правова охорона навколишнього середовища та регіональне викоритання природних ресурсів. Текст лекцій. Львів, Світ, 1995.

27. Кельман М.С., Мурашин О.Г.,Хома Н.М.Загвльна теорія держави та

права:Підручник-Львів: “Новий Світ-2000”, 2003.

28. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: Навч. посіб.: Пер. з англ..- К.: Т-во „Знання”, КОО, 2002.- 381 с.

29. Коваль Л. Адміністративне право України. - К., 1994.

30. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілка. – К: Наукова думка, 2004.

31. Конституція України: Навч. посібник / За ред. П.Д. Пилипенка.3-тє вид., стереотипне- Львів: “Новий Світ”, 2006.

32. Конституція України: Офіційний текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навчальий посібник / Авт.-упоряд. М.І.Хавронюк., – К.: Парламент. видавництво, 1999.

33. Кордун О.О., Ващенко К.О., Павленко Р.М. Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні: Монографія /За заг. ред. О.О.Кордуна.- К.: МАУП, 2000.-248 с.

34. Короткін В.Г. Трудове право: прийняття на роботу і звільнення: Навч.-метод. розробка.- 2-ге вид., перероб.- К.: МАУП, 2000.- 88 с.

35. Костюченко В.В. Основи конституційного права України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 1999.

36. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000.

37. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навч. посібник.- 3-тє вид., змін. Й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247 с.

38. Кримінальний процес України: Підручник / М.М.Михеєнко, В.Т.Нор, В.П.Шибіко. - К.: Либідь, 1992.

39. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: Навч. посібник.- К.: Атака, 2001.- 320 с.

40. Мелащенко В.М. Основи конституційного права України. Курс лекцій. – К.: «Вентурі», 1995.

41. Мірошниченко М.І., Мірошниченко В.І. Історія вчень про державу і право: Навч. посібник.- К.: Атіка, 2001.- 224 с.

42. Молдован В.В., Мелащенко В.Ф. Конституційне право: опорні конспекти. - К., 1996.

43. Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навч. посіб.- 3-тє вид., стер.- К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003.- 429 с.

44. Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навч. посіб.- 4-те вид., стер.- К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003.- 429 с.

45. Нор В.Т., Стецюк П.Б. Конституція – Основний Закон України в запитаннях і відповідях. - Львів-Київ: Кальварія-Абрис, 1996.

46. Основи конституційного права України: Підручник. 2-ге вид., стер. /За ред. В.В.Копейчикова.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- 288 с.

47. Основи права та правове регулювання діяльності діяльності банків. Збірник вправ.

48. Основи правознавства: Навч. посіб. /За ред. С.В.Ківалова, М.П.Орзіх.- К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000.- 358 с.

49. Правознавство: Підручник / За ред. В.В.Копєйчикова, А.М.Колодія. – К.: Юніком Інтер, 2006.

50. Правознавство: Навч. посіб. /За ред. С.В.Ківалова, М.П.Орзіх.- 2-ге вид., випр., ідоп.- К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000.- 364 с.

51. Правознавство: Навч. посібник / За ред. П.Д. Пилипенка.3-тє вид., стереотипне- Львів: “Новий Світ”, 2006.

52. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. Вузів.- К.: Вен турі, 1996.- 288 с.

53. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.

54. Підопригора О.А., Сумін В.О., Підопригора О.О. Цивільне право України. - К.: Юрінформ, 1994.

55. Податкове право: Навч. посібник /За ред. проф.. М.П.Кучерявенка.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 400 с.

56. Правознавство / За ред. В.Копейчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2004.

57. Правознавство: Навч. посібник / За ред. П.Д. Пилипенка.3-тє вид., стереотипне- Львів: “Новий Світ”, 2006.

58. Правознавство: Підручник /За заг. ред. В.Ф.Опришка, Ф.П.Шульженка.- К.: КНЕУ, 2003.- 767 с.

59. Правознавство: Підручник /за ред. В.В.Копейчикова, А.М.Колодія.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- 752 с.

60. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – К., 1994.

61. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія Української Конституції. – К.,1993, 1997.

62. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія Української Конституції. – К.,1996.

63. Трудове право України. Курс лекцій / За ред. П.Пилипенка. – Львів: Видаництво «Вільна Україна», 1996.

64. Трудове право України: Підручник. / За ред. Н.Б.Болотіної, Г.І.Чанишевої. – К.: Товариство «Знання», 2000.

65. Трудове право України: Практикум. / Г.І.Чанишева, Н.Б.Болотіна, Т.М.Додіна, О.Л.Олейніков, – К.: Юрінком Інтер, 1999.

66. Хрестоматія з правознавства України. К.: Юрінформ, 1996.

67. Цивільне право. Загальна частина / За ред. О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової. - К.: Вентурі, 1995.

68. Цивільне право. Загальна частина / За ред. О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової. - К.: Вентурі, 1995.

69. Цивільне процесуальне право України / За ред. В.В.Комарова. - Харків: Основа, 1992.

70. Цивільне процесуальне право України / За ред. В.В.Комарова. - Харків: Основа, 1992.

71. Чернишова Н.В., Володько М.В., Хазін М.А. Кримінальне право України. Тези лекцій. – К.: Наукова думка, 1995.

72. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Відп. ред. Ю.С.Шемчушенко. – К.: Укр. енцикл., 1998-2004. – Т. 1-6.

73. Юридичний словник-довідник. – К., 1996.

74. Дейвис Г. Право внутренного рынка Европейского Союза: Учеб. пособие: Пер. с англ.- К.: Знання-Прес, 2004.- 422 с.

75. М.Дженіс, Р.Кей, Е.Бредлі. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування. Пер. з англ. – К.: «Артек», 1997.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.008 с.)