ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра публічно – правових дисциплінУНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

 

Кафедра публічно – правових дисциплін

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліни

Для студентів напрямів підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Менеджмент», «Філологія», «Психологія», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

(денна, заочна)

Київ - 2010


Підготовлено кандидатом юридичних наук, професором кафедри публічно-правових дисциплін Шостенко І.І., кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри публічно-правових дисциплін Шостенко О.І.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри публічно-правових дисциплін

Протокол № 11 від 23 червня 2010 року

 

 

Схвалено Вченою радою Університету сучасних знань

 

 

Шостенко І.І., Шостенко О.І, Навчальна програма дисципліни “Правознавство” (для бакалаврів). — К.: УСЗ, 2010. — 24с.

 

 

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, плани семінарських занять, теми контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, питання до екзамену, рекомендована література.

 

 

Університет сучасних знань УСЗ, 2010


Пояснювальна записка

Пропонована програма дисципліни “Правознавство” призначена для студентів неюридичних спеціальностей.

Основна мета дисципліни — сформувати у студентів системні правові знання, сприяти становленню їхньої активної громадянської позиції, підвищенню рівня правової культури.

Для досягнення зазначеної мети студентам необхідно дати первинні знання про право, його основні інститути та роль правових норм у регулюванні найважливіших суспільних відносин, а також сформувати у студентів навички роботи з різними джерелами права і вміння застосовувати набуті знання на практиці.

При підготовці до занять рекомендується крім літератури, поданої у Програмі, користуватися підручниками і навчальними посібниками, виданими останнім часом, а також нормативно-правовими актами, що публікуються у періодичних виданнях (“Відомості Верховної Ради України”, “Голос України”, “Урядовий кур’єр” та ін.).

Мета, завдання і змістові модулі дисципліни

Мета:

· сформувати у студентів системні правові знання, сприяти становленню їхньої активної громадянської позиції, підвищення рівня правової культури;

· вивчення основних положень чинного законодавства України;

· формування у студентів вміння самостійно орієнтуватися у системі законодавства.

Завдання:

· дати первинні знання про право, його основні інститути та роль правових норм у регулюванні найважливіших суспільних відносин;

· сформувати у студентів навички роботи з різними джерелами права і вміння застосовувати набуті знання на практиці;

· сприяти формуванню вищого рівня правосвідомості та правової культури студентів.

Змістові модулі:

модуль побудовано на читанні лекцій та проведенні семінарських занять з використанням активних форм навчання.

1. 1 модуль (теми 1-5);

2. 2 модуль (теми 6-9);

3. 3 модуль (теми 7-13).

Міжпредметні зв‘язки

Місце правознавства у навчальному процесі визначається тим, що ця навчальна дисципліна тісно повязана з галузями права (господарським, конституційним правом та ін.), які вивчаються студентами неюридичних спеціальностей на старших курсах.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА ЕКЗАМЕНІ

В основу оцінки знань студента на семестровому екзамені з курсу „Правознавство” покладені такі якісні характеристики:

· Широта й глибина знань в обсязі навчальної програми;

· Творче опанування теоретичного змісту курсу;

· Обґрунтованість і аргументованість відповідей, точність визначень;

· Самостійність і конструктивізм мислення;

· вирішення конкретних правових ситуацій.

„Відмінно” виставляється за умов, які задовольняють зазначені вимоги. Студент повинен правильно відповісти на три теоретичні запитання. Відповідь повинна бути логічною, матеріал викладатися чітко, впевнено.

„Добре” виставляється за умови, коли студент дає повні правильні відповіді на три питання, при цьому допускає неповне висвітлення одного з питань.

„Задовільно” виставляється за умови, коли студент дає відповідь на два питання, або виявляє досить поверхневі знання всіх трьох питань. Його відповідь є не точною, матеріал викладається не чітко.

„Незадовільно” виставляється в тих випадках, коли відповідь не задовольняє хоча б одному з оціночних критеріїв або за рівнем повноти виявляється нижче вимог прийнятого мінімуму знань.

Рейтингова оцінка здійснюється за 100-бальною шкалою. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирьохбальну та шкалу за системою ECTS здійснюється відповідно до таблиці:

Рейтинг Оцінка ECTS Традиційна оцінка
0-100 A „відмінно”
80-89 B „добре”
70-79 C
60-69 D „задовільно”
50-59 E
30-49 FX „незадовільно” з можливістю повторного перескладання
0-29 F „незадовільно” з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 


ТЕМАТИЧИЙ ПЛАН

Дисципліни

«ПРАВОЗНАВСТВО»

 

№ з/п. Назва змістового модулю і теми
Змістовий модуль 1 Теорія держави і права
Тема 1 Держава як соціальний інститут
Тема 2 Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави
Тема 3 Феномен права. Право в системі засобів соціального регулювання
Тема 4 Правові відносини. Правосвідомість і правова культура
Тема 5 Правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність
Змістовий модуль 2 Конституційне право України – провідна галузь права
Тема 6 Загальна характеристика конституційного права як провідної галузі права України
Тема 7 Правовий статус особи в Україні
Тема 8 Конституційно-правові форми народовладдя в Україні
Тема 9 Конституційна система органів державної влади України. Правові засади місцевого самоврядування
Змістовий модуль 3 Основи окремих галузей права України
Тема 10 Цивільне та сімейне право України
Тема 11 Основи трудового права
Тема 12 Основи адміністративного права України
Тема 13 Основи кримінального права
Всього годин - 81


Зміст

дисципліни “Правознавство”

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття №1

Семінарське заняття №2

Семінарське заняття №3

Семінарське заняття №4

Семінарське заняття №5

Семінарське заняття №6

Основи цивільного права

1. Поняття цивільного права. Предмет, система та джерела цивільного права.

2. Поняття і особливості цивільних правовідносин. Елементи цивільно-правових відносин.

3. Право власності: поняття, зміст, форми. Способи набуття і припинення права власності. Захист права власності.

4. Поняття і елементи зобов`язання. Підстави виникнення, виконання та припинення зобов`язань.

Теми рефератів:

1. Поняття, зміст, форми права власності.

2. Поняття та елементи зобов’язання.

3. Підстави виникнення, виконання та припинення зобов’язань.

4. Характеристика юридичних осіб.

Література: [1, 15, 16, 17, 46, 50, 51, 53, 54, 55].

 

Семінарське заняття №7

Основи цивільного права

1. Місце цивільного права в системі правових галузей.

2. Громадяни як суб`єкти цивільного права.

3. Юридичні особи.

4. Відповідальність у цивільному праві.

Теми рефератів:

1. Характеристика юридичних осіб.

Література: [1, 15, 16, 17, 46, 50, 51, 53, 54, 55].

 

Семінарське заняття №8

Основи трудового права

1. Поняття, предмет трудового права України.

2. Трудові правовідносини. Кодекс законів про працю України.

3. Сторони та зміст трудового договору. Прийняття на роботу та звільнення з роботи.

Теми рефератів:

1. Колективний договір: поняття, порядок укладення, контроль за виконанням.

Література: [1, 10, 18-20, 41, 43, 52, 55].

 

Семінарське заняття №9

Основи трудового права

1. Місце трудового права в системі права України.

2. Основні принципи трудового права України.

3. Конституція України як основне джерело трудового права.

Теми рефератів:

1. Правова організація працевлаштування громадян.

Література: [1,10, 18-20, 41, 43, 52, 55].

Семінарське заняття №10

Семінарське заняття №11

Основи кримінального права

1. Поняття кримінального права. Кримінальне законодавство.

2. Поняття й ознаки злочину. Склад злочину. Неосудність.

3. Співучасть у злочині.

4. Цілі і види кримінального покарання.

Теми рефератів:

1. Місце кримінального права в національній системі права України.

2. Кримінальна відповідальність та її підстави.

3. Співучасть у злочині.

4. Звільнення від покарання і подальшого відбування покарання. Погашення і зняття судимості.

Література: [1, 8, 9, 20, 21, 22, 48, 53, 55].

Теми контрольних робіт

Питання до ЕКЗАМЕНУ

1. Поняття держави та її основні ознаки.

2. Теорії походження держави і права.

3. Причини виникнення держави і права.

4. Форма держави: поняття та основні елементи.

5. Характеристика форм державного правління.

6. Характеристика форм державного устрою.

7. Політичний режим: поняття, види.

8. Функції держави: поняття та класифікація.

9. Форма Української держави за Конституцією України.

10. Апарат держави. Місце апарату в механізмі держави.

11. Поняття і основні ознаки правової держави.

12. Поняття громадянського суспільства, його ознаки та структура.

13. Співвідношення громадянського суспільства і держави: підходи до розуміння.

14. Поняття і ознаки права.

15. Джерела (форми) права: поняття, види.

16. Правовий звичай: поняття, загальна характеристика.

17. Поняття правового прецеденту.

18. Поняття та ознаки нормативно-правового акта як складової системи законодавства.

19. Класифікація нормативно-правових актів.

20. Систематизація нормативно-правових актів: поняття і види.

21. Норми права та їх види.

22. Структура норми права.

23. Закон і його місце в системі нормативних актів.

24. Підзаконні нормативно-правові акти та їх види.

25. Правові відносини: поняття, види, структура.

26. Суб’єкти правовідносин: поняття і види.

27. Об’єкти правовідносин: поняття і види.

28. Юридичні факти: поняття і класифікація.

29. Поняття системи права як внутрішньої його організації.

30. Галузі права і правові інститути.

31. Правопорушення: поняття, ознаки, види.

32. Юридична відповідальність: поняття, види, підстави.

33. Конституційне право України — провідна галузь національного права України.

34. Поняття, предмет і метод конституційного права.

35. Система конституційного права, його зв’язок з іншими галузями права.

36. Джерела конституційного права.

37. Поняття і основні властивості конституції як основного закону держави.

38. Види і форми конституцій.

39. Загальні засади конституційного ладу України.

40. Конституційні принципи правового статусу особи в Україні.

41. Конституційні обов’язки громадян України.

42. Конституційні громадянські (особисті) і політичні права людини і громадянина.

43. Конституційні економічні, соціальні та культурні права людини і громадянина.

44. Вибори в Україні: поняття і основні принципи. Види виборів і виборчих систем.

45. Поняття і структура системи органів державної влади України.

46. Верховна Рада України — єдиний орган законодавчої влади в державі.

47. Правовий статус Президента України.

48. Система органів виконавчої влади в Україні.

49. Поняття, принципи і система місцевого самоврядування.

50. Поняття, предмет, система та джерела цивільного права.

51. Поняття і особливості цивільних правовідносин.

52. Елементи цивільно-правових відносин.

53. Правоздатність та дієздатність громадян як суб’єктів цивільного права.

54. Речі як об’єкти цивільних прав. Класифікація речей.

55. Право власності: поняття, зміст, форми.

56. Способи набуття і припинення права власності.

57. Захист права власності.

58. Поняття і елементи зобов’язання.

59. Підстави виникнення та припинення зобов’язань.

60. Цивільно-правові договори: поняття і види.

61. Відповідальність у цивільному праві.

62. Спадкування за законом і за заповітом.

63. Кримінальний кодекс України, його загальна характеристика.

64. Поняття кримінального права.

65. Поняття та ознаки злочину.

66. Поняття складу злочину.

67. Стадії злочину.

68. Співучасть у злочині.

69. Класифікація злочинів.

70. Добровільна відмова від вчинення злочину.

71. Поняття неосудності.

72. Цілі й види кримінального покарання.

73. Обставини, які пом’якшують кримінальну відповідальність.

74. Обставини, які обтяжують кримінальну відповідальність.

75. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання.

76. Система і джерела адміністративного права.

77. Адміністративні правовідносини.

78. Поняття адміністративного проступку.

79. Адміністративна відповідальність.

80. Адміністративні стягнення: поняття та види.

81. Основи адміністративного процесу.

82. Загальна характеристика Кодексу законів про працю України.

83. Колективний і трудовий договори.

84. Контракт — особлива форма трудового договору.

85. Сторони і зміст трудового договору.

86. Трудові правовідносини.

87. Робочий час і його види.

88. Прийняття на роботу і звільнення з роботи.

89. Трудова дисципліна.

90. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність працівників за трудовим законодавством України.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222 - IV. Станом на 1 січня 2006 року.

2. Бюджетний кодекс України — К.: 2010.

3. Водний кодекс України — К.: 2010.

4. Господарський кодекс України — К.: 2010.

5. Господарський процесуальний кодекс України — К.: 2010.

6. Житловий кодекс України — К.: 2010.

7. Земельний кодекс України — К.: 2010.

8. Кримінальний кодекс України. – К.: 2010.

9. Кримінально-процесуальний кодекс України — К.: 2010.

10. Кодекс законів про працю — К.: 2010.

11. Кодекс про адміністративні правопорушення — К.: 2010.

12. Кодекс про надра — К.: 2010.

13. Кодекс торгового мореплавства України — К.: 2010.

14. Лісовий кодекс України — К.: 2010.

15. Сімейний кодекс України — К.: 2010.

16. Цивільний кодекс України — К.: 2010.

17. Цивільно-процесуальний кодекс України — К.: 2010.

 

Основна література:

18. Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. — К., 2006 р. – 540 с.

19. Загальна теорія держави і права / За ред. проф. М.Ф. Цвіка, доц. В.Д. Ткаченка, проф. О.В. Петришина. – Харків: Право, 2006. – 482 с.

20. Ведєрніков Ю.А., Папірна А.В. Теорія держави і права: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 333 с.

21. Ведєрніков Ю.А., Грекул В.С. Теорія держави і права: Навч. Посібник. – 4-е вид., доп. і перероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 224 с.

22. Керецман В., Семерак О. Правознавство. — К., 2006 р. – 523 с.

23. Основи правознавства / За ред. І. Б. Усенка. — К., 2008 р. – 580 с.

24. Правознавство. Модульний курс. Навчальний посібник рекомендовано МОН України- Кириченко В.М. – 2007р.

25. Правознавство. Навч. пос. / Ред. В.Г. Гончаренко. - К.: Укр. інф.-прав. центр, 2008. - 386 с.

26. Правознавство: Навч. пос. / А.М. Колодій та ін. - К.: Юрінком Інтер, 2009. -627с.

27. Правознавство. Підручник / за ред.. Дзери – Юрінком Інтер, 2007р. – 568 с.

28. Правознавство. Курс лекцій. Навчальний посібник рекомендовано МОН України - Кириченко В.М. – 2007р.

29. Правознавство у схемах: Навчальний посібник - С.М.Тимченко - К.: 2007 р.

30. Правознавство: Підручник / За ред. В. В. Копєйчикова. — К., 2008.

31. Правознавство: Підручник / Авт. кол.: С.Є. Демський, В.С. Ковальський, А.М. Колодій / За ред. В.В. Копейчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 736с.

32. Котюк В.О. Основи держави і права. Навч. пос. - К.: Атіка, 2008. - 432 с.

33. Лисенков С. Л. Основи правознавства. — К., 2009.

34. Основи правознавства України / С. В. Ківалов, П. П. Музиченко та ін. — Х., 2008.

35. Основи правознавства: Навч. посібн. / За ред. С.В. Ківалова, М.П. Орзіх. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2008. - 358 с.

36. Теорія держави і права. Підручник. Ведєрніков Ю.А.– К.: Знання, 2010. – 320 с.

37. Теорія держави і права: Навч. посібн. / Кол. авт. В. Копєйчиков, С. Лисенков, А. Колодій та ін. - 4-е вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2007.

Додаткова література:

38. Аграрне право України: Підручник / За ред. Погрібного. – К.: Істина, 2006. – 448 с.

39. Адміністративне право України: Академічний курс. Підручник. У 2-х т. / Ред. В.Б. Авер’янов. – К.: Юридична думка, 2007.

40. Адміністративне право України у визначеннях та схемах: Навч. посіб. – К.: Прецедент, 2006. - 176 с.

41. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. – К.: Вікар, 2007. – 725 с.

42. Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник. – К.: “Олан”, 2006. – 311 с.

43. Жарков Г.М. Трудове право України. – К.: Ленвіт, 2007. – 428 с.

44. Житлове право України: Навчальний посібник / Ред. М.К. Галянтич, Г.І. Коваленко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 480 с.

45. Земельне право України: Підручник / Ред. М.В. Шульга. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 368 с.

46. Пастухов В. П., Пеньківський В. Ф., Наум М. Ю. Основи правознавства. — К., 2006 р.

47. Конституційне право України: Підручн. / О. Фрицький. – К.: Юрінком Інтер, 2008.

48. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Ред. М.І. Бажанов. – К.: Юрінком Інтер. – 2006. – 480 с.

49. Орлюк О.П. Фінансове право України: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 527 с.

50. Сімейне право України: Підручник / Ред. Ю.С. Червоний. – К.: Істина, 2008. – 400 с.

51. Токарєва В.І. Сімейне право України: Практикум. – К.: Знання, 2007. – 284 с.

52. Трудове право України: Академічний курс / Ред. Пилипенко. – К.: Вид. дім “ІН Юре”, 2006. – 536 с.

53. Хрестоматія з правознавства: Навч. посіб. / Уклад. Л. Лоха., О. Наровлянський. - К.: Юрінокм Інтер, 2006.

54. Цивільне право України: Підручник. У 2-х кн. / Ред. О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

55. Шостенко І.І., Шостенко О.І. Історія держави і права. Навч.-метод, посіб. – К.: МАУП, 2006. – 104 с.

56. Щербина В.С. Господарське право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 480 с.

 

ЗМІСТ

 

Пояснювальна записка
Тематичний план дисципліни
Зміст дисципліни
Плани семінарських занять
Вказівки до виконання контрольної роботи
Теми контрольних робіт
Питання до екзамену
Рекомендована література

 

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

 

Кафедра публічно – правових дисциплін

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліни

Для студентів напрямів підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Менеджмент», «Філологія», «Психологія», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

(денна, заочна)

Київ - 2010


Підготовлено кандидатом юридичних наук, професором кафедри публічно-правових дисциплін Шостенко І.І., кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри публічно-правових дисциплін Шостенко О.І.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри публічно-правових дисциплін

Протокол № 11 від 23 червня 2010 року

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.045 с.)