КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

ТЕМА 1. Основи та соціально-економічні аспекти екології

Заняття 1. Основи загальної еко­ло­гії. Навчальні питання: 1. Історія екології, її підро­зділи та основні поняття. 2. Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля та моніторинг навколишнього середовища. 3. Основні завдання екологічного забезпечення професійної діяльності.
Заняття 2. Структура сучасної екології. Навчальні питання: 1. Предмет екології, основні екологічні поняття і терміни. 2. Антропогенний вплив на довкілля. 3. Основні екологічні закони.
Заняття 3. Структура природного сере­довища. Навчальні питання: 1. Атмосфера, літосфера, гі­­­д­росфера, природні ресурси. 2. Загальні властивості біосфери. 3. Склад і функціонування біосфери.
Заняття 4. Кругообіг речовин та енергії в біосфері. Навчальні питання: 1. Організм та середовище. 2. Кругообіг речовин та енергії.
Заняття 5. Основи економіки природокористування. Навчальні питання: 1. Економічна оцінка природних ресурсів. 2. Економічні основи раціонального використання природних ресурсів. 3. Збитки від забруднення природного середовища.
Заняття 6. Порядок розрахунку обсягу збитків від забруднення природного середовища. Навчальні питання: 1. Типові методики розрахунку збитків від забруднення довкілля. 2. Розрахунок розмірів від­шкодування збитків від забруднення атмосфери. 3. Розрахунок розмірів від­шкодування збитків від забруднення водних ресурсів.
Заняття 7. Антропогенний вплив на навколишнє середовище. Навчальні питання: 1. Глобальні зміни в біосфері. 2. Вплив військово-проми­слового комплексу на біосферу. 3. Ядерний конфлікт і нав­ко­­лишнє природне середовище.
Заняття 8. Природні ресурси. Навчальні питання: 1. Біологічні, мінеральні, ене­р­гетичні та кліматичні ресурси. 2. Життєвий простір. 3. Генетичний фонд.

 

Тема 2. Правові основи охорони довкілля та практичні аспекти екології

Заняття 1. Екологічний контроль в Україні та правові основи охорони довкілля. Навчальні питання: 1. Система державного при­родоохоронного законодавства та відповідальність за екологічні правопорушення. 2. Основні принципи організації та діяльності органів екологічної безпеки України.
Заняття 2. Система стандартів якості оточуючого середовища. Навчальні питання: 1. Структура стандартів якості оточуючого середовища. 2. Підсистема допоміжних стандартів.
Заняття 3. Еколого-правова відповіда­льність за порушення приро­доохоронного законода­в­ства. Навчальні питання: 1. Види відповідальності. 2. Основні види порушень. 3. Правові принципи охорони довкілля та сталого розвитку.
Заняття 4. Охорона атмосферного повітря. Навчальні питання: 1. Джерела забруднення ат­­мосфери. Нормування вмі­с­­ту забруднюючих речовин. 2. Методи попередження забруднення атмосфери стаціонарними та рухомими джерелами. 3. Санітарний нагляд і контроль за рівнем забруднення атмосфери.
Заняття 5. Наслідки забруднення атмосфери. Навчальні питання: 1. Кислотні дощі. 2. Парниковий ефект. 3. Озонові діри. 4. Тютюновий дим.
Заняття 6. Екологічна експертиза промислових об’єк­тів. Навчальні питання: 1. Задачі та форми екологічної експертизи. 2. Визначення інтенсивності і гранично допустимих викидів шкідливих речовин. 3. Екологічний паспорт під­приємства, його структура та порядок розробки.
Заняття 7. Охорона земельних та лісових ресурсів. Навчальні питання: 1. Негативний антропогенний вплив на стан земель. 2. Охорона та раціональне використання земель. 3. Охорона лісових ресурсів.
Заняття 8. Джерела і наслідки забруднення надр. Навчальні питання: 1. Речовинний склад забруднювачів. 2. Методи визначення забруднювачів. 3. Очистка ґрунтів.
Заняття 9. Охорона та раціональне використання водних ресурсів. Навчальні питання: 1. Водні ресурси України. 2. Джерела забруднення поверхневих та підземних вод. 3. Нормування якості води та організація зон санітарної охорони джерел водопостачання.
Заняття 10. Джерела забруднення гідросфери. Навчальні питання: 1. Види забруднення. 2. Речовинний склад забруднювачів.
Заняття 11. Визначення якості води господарсько-питного призначення. Навчальні питання: 1. Показники якості води. 2. Контроль якості води.

Тема 3. Екологічні особливості експлуатації ТЗА та екологічне забезпечення професійної діяльності

Заняття 1. Електромагнітний вплив ТЗА на оточуюче середовище. Навчальні питання: 1. Основні джерела електромагнітного випромінювання. 2. Біологічна дія електромагнітного випромінювання. 3. Захист від дії ЕМВ.
Заняття 2. Екологічна характеристика умов життєдіяльності при роботі з ТЗА. Навчальні питання: 1. Фактори несприятливого впливу при роботі з ТЗА. 2. Мікроклімат та газовий склад повітря в об’єктах ТЗА. 3. Шум, вібрація, загальне та зорове навантаження.
Заняття 3. Охорона природного середовища в ході професійної діяльності. Навчальні питання: 1. Охорона атмосферного повітря. 2. Захист від забруднення водних об’єктів. 3. Запобігання забруднення і нераціонального використання ґрунтів.
Заняття 4. ОР в навколишньому середовищі та захист від них. Навчальні питання: 1. Класифікація отруйних речовин та показники їх токсичності. 2. Характер та оцінка наслідків хімічно небезпечних аварій. 3. Захист персоналу та населення від дії СДОР.
Заняття 5. Профілактика ураження ВЧ, УВЧ, НВЧ випромінюван­нями. Навчальні питання: 1. Організація і проведення екологічного контролю за електро­магнітними вип­ро­мінюваннями. 2. Колективні та індивідуальні засоби захисту.
Заняття 6. Основи радіаційної безпеки. Навчальні питання: 1. Дія іонізуючого випромінювання на людину. 2. Загальні методи захисту від дії іонізуючого випромінювання (ДІВ). 3. Облік, зберігання та організація робіт з ДІВ.
Заняття 7. Організація екологічної безпеки на промисловому підприємстві. Навчальні питання: 1. Обов’язки служби екологічної безпеки та посадових осіб. 2. Планування та контроль за реалізацією заходів екологічної безпеки.

МЕТОДИЧНі вказівки і індивідуальні завдання
на виконання реферату

 

Реферат передбачений програмою дисципліни “Екологія”. Реферати виконуються студентами за розробленою кафедрою тематикою, самостійно у період між навчальними зборами (сесіями), із забезпеченням необхідних консультацій з боку викладача. Задача реферату – закріпити та поглибити теоретичні знання, здобуті студентами за звітний період навчання, сформувати схильність до наукового пошуку, уміння самостійно працювати з навчальною і спеціальною літературою, законодавчими актами та статистичними матеріалами.

 

Тематика рефератів

Номер теми реферату визначається відповідно до порядкового номера студента за журналом обліку занять.

Слід зазначити, що номер варіанту необхідно навести на титульному листі реферату. У випадку відсутності номера – реферат повертається студенту без рецензування.

 

1. Глобальні проблеми сучасності, їх природа та шляхи вирішення.

2. Екологічні проблеми України та основні шляхи їх розв’язання.

3. Предмет, основні завдання та проблеми екології військової діяльності.

4. Економіка природокористування в Україні.

5. Сучасні тенденції управління природокористуванням в Україні.

6. Право власності на природні ресурси в Україні.

7. Екологічне право в Україні.

8. Правове регулювання природокористування і природо­охо­рон­ної діяльності в Україні.

9. Відповідальність за екологічні правопорушення.

10. Соціальні аспекти екологічних проблем.

11. Охорона атмосферного повітря в Україні.

12. Охорона водних ресурсів в Україні.

13. Охорона лісових ресурсів в Україні.

14. Охорона земельних ресурсів в Україні.

15. Охорона надр в Україні.

16. Охорона рослинного і тваринного світу в Україні.

17. Радіаційне забруднення довкілля в Україні.

18. Електромагнітне забруднення довкілля в Україні.

19. Акустичне забруднення довкілля в Україні.

20. Отруйні речовини в навколишньому середовищі та захист від них.

21. Глобальне потепління та його наслідки для України.

22. Проблема руйнування озонового шару Землі.

23. Діяльність людини і сучасний стан біосфери.

24. Екологічні наслідки стихійних лих.

25. Забруднення атмосфери стаціонарними джерелами.

26. Забруднення атмосфери транспортними засобами.

27. Чорнобильська катастрофа та її наслідки для України.

28. Екологічні проблеми урбанізованих територій України.

29. Поводження з відходами в Україні.

30. Проблеми якості питної води та шляхи їх вирішення.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 70; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.007 с.)