Показники для техніко-економічного обґрунтування проектуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Показники для техніко-економічного обґрунтування проектуАналіз витрат на об’єкті та можливостей збільшення продуктивності праці. Причини, що спричиняють втрати сировинних та енергетичних ресурсів та шляхи їх зниження. Фактори, що впливають на якість продукції. Оцінка причин простоїв технологічного обладнання та виявлення можливостей їх зменшення. Оцінка умов праці на об’єкті автоматизації та відшукання шляхів їх покращання.

Оцінка умов експлуатації системи автоматизації

Режими роботи основного та допоміжного технологічного обладнання. Наявність негативних факторів у процесі експлуатації засобів автоматизації. Параметри навколишнього середовища та діапазони їх змінювання в зонах розміщення засобів автоматизації. Категорійність виробничих приміщень об’єкта автоматизації. Точки під’єднання до електроживлення, до ліній стисненого повітря, до контуру заземлення. Можливі варіанти та місця установки щитів (пультів) керування, перетворювачів тощо.

Організація експлуатації системи автоматизації

Структура служб з автоматизації та комп’ютеризації виробництва. Функціональні обов’язки персоналу цих служб. Специфікації приладів та засобів автоматизації і комп’ютеризації, електроапаратури, монтажних матеріалів, які б могли бути використані в створюваній системі автоматизації.

 

ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (В ЯКОСТІ ДУБЛЕРА) СЛУЖБИ КВП І А

Робота в якості дублера майстра дільниці КВП і А

Студент повинен знати:

- організацію ремонтної служби;

- технічні характеристики, конструктивні особливості, експлуатаційні дані обладнання заводу;

- організацію метрологічного забезпечення виробництва;

- технологію ремонтних робіт засобів автоматизації;

- діючі положення про оплату праці і матеріальне стимулювання;

- правила охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки;

- основи трудового законодавства.

Студент повинен вміти:

- керувати роботами по ремонту, експлуатації, монтажу і наладці засобів автоматизації;

- складати кошторис на поточний ремонт приладів і засобів автоматизації, дефектні акти, калькуляції, відомості про необхідні матеріали, наряди-завдання бригадам слюсарів КВП і А;

- вести журнал обліку роботи приладів і засобів автоматизації;

- складати графіки профілактичного обліку, поточного і капітального ремонту і контролювати їх виконання;

- забезпечувати бригади і черговий персонал необхідним оснащенням, пристосуваннями, інструментами, матеріалами;

- контролювати дотримання робітниками виробничої та трудової дисципліни, правил техніки безпеки;

- безпосередньо керувати виконанням складних робіт, а також небезпечних робіт;

Робота в якості дублера начальника цеху (лабораторії) КВП і А

Студент повинен знати:

- організацію метрологічного забезпечення виробництва;

- організацію ремонту засобів вимірювання і автоматики;

- перспективи розвитку підприємства;

- діючі положення про досвід роботи робітників та ІТР, форми матеріального стимулювання;

- основи економіки;

- перелік “вузьких” місць з автоматизації виробничих процесів;

- правила охорони праці;

- основи трудового законодавства.

Студент повинен вміти:

- забезпечувати безперервну роботу КВП і А, її правильність;

- організовувати роботу з метрологічного забезпечення виробництва продукції, що випускається;

- забезпечувати контроль за оснащенням технологічного процесу засобами вимірювань, які використовуються відповідно до всіх розділів підприємства, дотримуватися заданих режимів технологічного процесу і контролю якості продукції;

- забезпечувати впровадження державних і галузевих стандартів, стандартів підприємств та іншої нормативно-технічної документації, регламентуючої норми точності вимірювання, методи і засоби повірки;

- забезпечувати обов’язкову і періодичну повірку засобів вимірювання;

- розробляти план упорядкування нової вимірювальної техніки, заходів з удосконалення систем автоматизації, збільшення строків служби і надійності роботи засобів автоматизації;

- контролювати оформлення проектно-кошторисної документації з автоматизації виробництва;

- контролювати одержання фондів на прилади, їх реалізацію, забезпечувати своєчасний монтаж і освоєння придбаних засобів автоматизації, перевіряти якість і комплектність постачання приладів, складати і направляти рекомендації заводам-постачальникам;

- забезпечувати планування роботи цеху (лабораторії) КВП і А, засобів вимірювання, поточного і капітального ремонтів, планово-попереджувального ремонту (ППР) і профілактичного огляду, графіки відпусток робітників цеху (лабораторії) КВП і А, план оргтехзаходів і графік їх впровадження;

- складати заявки на матеріали, прилади, запасні частини з їх технічним обґрунтуванням;

- організовувати ремонтні бригади, робочі місця, забезпечувати контроль якості робіт, приймання з ремонту, своєчасну видачу нормованих нарядів-завдань робітникам, проводити роботу з удосконалення організації праці.

 

 

4 ПІДГОТОВКА ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

В період дублювання студентами роботи на основних посадах ІТР служби метрології і автоматизації передбачається також і збір матеріалів по темі дипломного проекту.

Згідно з одержаним завданням студенти повинні підібрати необхідну документацію у відповідних підрозділах підприємства.

У відділі головного технолога:

- технологічну схему виробничого процесу;

- перелік контролюючих параметрів (головних та другорядних) із приведенням найменших і найбільших можливих значень і межі похибок вимірювання;

- вид контролю кожного параметра (безперервний, періодичний, контроль по місцю, дистанційний контроль);

- перелік реєструючих параметрів;

- перелік параметрів відхилень від нормального технологічного режиму, тип та вид сигналізації;

- перелік регулюючих параметрів та регулюючих дій з указанням допустимих відхилень від оптимального значення регулюючого

параметру;

- місце встановлення первинних перетворювачів і відбіркових пристроїв (із вказанням діаметру трубопроводу, характеристики середовища тощо);

- інформацію про основні умови експлуатації (категорія приміщення, пожежо- та вибухонебезпечність тощо).

У відділі головного механіка:

- технічні характеристики обладнання, що підлягає автоматизації;

- плани технологічних трубопроводів (з простановкою діаметрів).

У цеху (лабораторії) КВП і А:

- схему автоматизації;

- принципову схему управління, живлення, сигналізації;

- схеми з’єднань зовнішніх проводок;

- перелік і технічні характеристики засобів вимірювання і автоматизації.

У планово-економічному відділі:

- дані про норми витрат і складність основних і допоміжних матеріалів, норми витрат на всі види енергії;

- дані про електроенергію, паливо, стиснуте повітря, воду для виробничих потреб.

На основі виконаної в період практики роботи студент повинен зробити висновок, щодо організації служби метрології та автоматизації на підприємстві, в якому вказати позитивні сторони і висловити свої пропозиції з питань покращення її структури.

Під час практики студент оформляє звіт, обсяг якого повинен бути не менше 20-30 аркушів. Звіт оформляється на аркушах паперу формату А4. Підпис та оцінка керівника завіряється печаткою.

Звіт складається у суворій відповідності до задач та змісту практики за матеріалами, отриманими на робочих місцях, на лекціях, екскурсіях, консультаціях. Звіт повинен давати повне уявлення про виконану роботу та кінцеві результати практики. Звіт повинен показати обізнаність студента про роботу підприємства (установи), цеху, відділу, лабораторії. Він повинен переважно відноситися до тієї частини виробництва, технологічного процесу і технологічного устаткування, які є об'єктом вивчення на практиці і безпосередньо пов'язані з робочим місцем студента і тематикою подальшого дипломного проектування.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Важливим засобом забезпечення високого рівня практичної підготовки студентів під час технологічної практики є правильно організований, систематичний контроль засвоєння ними програмного матеріалу, набуття трудових навичок і вмінь.

Успіхи студента оцінюються за шкалою оцінювання знань студентів за рейтинговим показником, національною шкалою оцінювання знань студента.

Розподіл балів за навчальну практику визначається від орієнтованого тематичного плану за трьома критеріями: самостійна робота студентів, практичне засвоєння матеріалу та захист практики

 

 

Таблиця 1- Розрахунок максимальної кількості балів за переддипломну практику

 

Найменування робіт Всього
Практичне засвоєння матеріалу
Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з техніки безпеки
Ознайомлення з роботою відділів підприємства
Виконання обов’язків інженерно-технічних працівників (в якості дублера) служби КВП і А
Самостійна робота студентів
За виконання самостійної роботи, збір даних для дипломного проектування
Захист практики
За оформлення звіту відповідно до стандарту
За захист практики
 

 

Рейтинговий показник балів студента переводиться в диференційовану оцінку за національною шкалою.

Таблиця 2 - Рейтинговий показник

 

Бали Оцінка
90 - 100
75 - 89
60 - 74

Студент, який не виконав програму практики без поважних причини, і відраховується з навчального закладу.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Під час проходження практики студент вивчає діяльність підприємства згідно з програмним розподілом часу та графік переміщення на робочих місцях.

У щоденнику практики відображається кожний робочий день студента з описом роботи, яка була виконана за цей час.

У звіті студент згідно з методичними рекомендаціями дає детальний аналіз діяльності підприємства, та відповідає на питання програми практики.

Щоденник практики повинен бути написаний від руки. Всі записи необхідно виконати чітко, охайно, розбірливо. Звіт практики повинен бути написаний від руки або надрукований на папері формату А4, нумерація сторінок наскрізна та послідовна, починаючи з титульної сторінки на якій номер сторінки не проставляється.

Література

1 А.А.Смирнов Справочное пособие по ремонту приборов и регуляторов

2 Костенко Є.М. Монтаж, технічне обслуговування та ремонт

промислового і побутового електрообладнання. – К.: Основа, 2001.

3 Павлович Н.С. Фираго Б.М. Ремонт і обслуговування

електрообладнання. – К.: Основа, 2001.

4 М.Г Попович М.Г. Електричні машини та електропривод побутової

техніки. – К.: Либідь, 2004.

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Найменування робіт План   Місце Оцінка Підпис
  від до Вико-нання   керівника практики
1 Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з техніки безпеки   2 Ознайомлення з роботою відділів підприємства: - цех (лабораторія) КВП і А - відділ головного механіка - відділ головного метролога - відділ головного технолога - планово-економічний відділ - відділ праці та заробітної плати   3 Виконання обов’язків інженерно-технічних працівників (в якості дублера) служби КВП і А   4 Підготовка звітної документації   5Захист практики            

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; просмотров: 32; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.012 с.)