Тема 1. Поняття, структура та джерела комерційного праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Поняття, структура та джерела комерційного праваТема 2. Поняття та види підприємницької діяльності

Субєктами якої галузі підпорядкування вважаються громадяни-підприємці? Цивільного права *Господарського права Комерційного права Адміністративного права
Якими є організації-суб’єкти господарського права? Організації, які у вигляді професійного промислу виробляють і реалізують для суспільних потреб продукцію Організації – споживачі результатів господарської діяльності Організації, що здійснюють професійну управлінську діяльність в економіці *Всі відповіді вірні
Визначте, якими є ознаки правосуб’єктності Наявність організаційно-правової форми Наявність відокремленого і закріпленого майна Господарська правосуб’єктність *Всі відповіді вірні
Який вид суб’єктів господарювання вважають основною організаційною ланкою народного господарства України? *Підприємства Об’єднання підприємств Фінансові та посередницькі інститути Органи державної виконавчої влади в економіці
Яке поняття в зарубіжному комерційному праві відповідає терміну «підприємство»? Консорціум Концерн Конгломерат *Корпорація
Чи є окремими юридичними особами підрозділи підприємств? Так *Ні В деяких випадках Всі відповіді вірні
Що з поданого можна віднести до об’єднання підприємств? Асоціація Корпорація Консорціум *Всі відповіді вірні
Яке із об’єднань підприємств є специфічним видом? Асоціація *Промислово-фінансова група Концерн Корпорація
Якими є установчі документи господарюючих суб’єктів? Статут Установчий договір Акт про створення *Всі відповіді вірні
Що можна віднести до правового титулу господарюючого суб’єкта? *Право повного господарського відання Право діяльності Право правонаступництва Всі відповіді вірні
Що означає господарська правосуб’єктивність? Можливість набувати від свого імені майнових прав Можливість вступати в зобов’язання Можливість виступати у судових органах *Всі відповіді вірні
Що це за вид суб’єктів господарювання: організація у формі товариства, яка забезпечує функціонування ринків товарів і капіталів? Посередницький інститут *Фінансовий інститут Державний інститут Всі відповіді вірні
Що це за вид суб’єктів господарювання, коли здійснюється управлінська діяльність в економіці? Посередницький інститут Фінансовий інститут *Державний інститут Громадянин-підприємець
Що це за вид суб’єктів господарювання, коли залучається наймана праця і утворюється приватне підприємство? Посередницький інститут Фінансовий інститут Державний інститут *Громадянин-підприємець
Хто визначає цілі і предмет діяльності підприємства? Робітники *Засновники Держава Фізичні особи
Якими є види господарської діяльності підприємств? Комерційна Науково-дослідна Виробнича *Всі відповіді вірні
Що є узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства? Виробництво Можливість отримати кредит Можливість надавати кредити іншим господарюючим суб’єктам *Прибуток
Кому власники можуть делегувати свої управлінські права ? Фінансовому органу *Органу управління Державним органам Податковим органам
До якого права суб’єктів господарювання належить самостійне визначення структури підприємства? *Управлінське право Майнове право Договірно-майнове право Спеціальне майнове право
До якого права суб’єктів господарювання належить укладення засновницького договору? Управлінське право Майнове право *Договірно-майнове право Спеціальне майнове право
До якого права суб’єктів господарювання належить видання закладних? Управлінське право *Договірно-майнове право Майнове право Спеціальне майнове право
До якого права суб’єктів господарювання належить утвердження або зміна статуту? *Управлінське право Договірно-майнове право Майнове право Спеціальне майнове право
Вкажіть, які з названих є видами внутрішньої торгівлі? Ресторанне господарство Роздрібна Оптова * Розпорядження
Що означає ДСТУ 4303-2004? Наказ Держспожив стандарту про заклади ресторанного господарства *Наказ Держспожив стандарту про Роздрібну та оптову торгівлю Розпорядження про роздрібну торгівлю Розпорядження про ведення ресторанного господарства
Що означає ДСТУ 4281-2004? *Наказ Держспожив стандарту про заклади ресторанного господарства Наказ Держспожив стандарту про Роздрібну та оптову торгівлю Розпорядження про роздрібну торгівлю Розпорядження про ведення ресторанного господарства
Що з перерахованого є торговельними об’єктами роздрібної торгівлі? Кіоски *Крамниці Палатки Біржі
Що з перерахованого є торговельними об’єктами дрібно-роздрібної торгівлі? Крамниці Гіпермаркети *Лотки Біржі
Як називається оптовий ринок, на якому торгують товарними зразками? Крамниці Універмаги Намети *Біржі
Що означає: вилучення із речей їхніх корисних властивостей для задоволення потреб певних осіб? Володіння *Користування Розпорядження Вірна відповідь відсутня
Що означає: визначення власником подальшої юридичної призначеності власності? Володіння Користування *Розпорядження Вірна відповідь відсутня
Що означає: закріплення матеріальних благ за конкретною особою? *Володіння Користування Розпорядження Всі відповіді вірні
До якої форми набуття права власності відносимо націоналізовану річ? *Первинне право власності Похідне право власності Вторинне право власності Повторне право власності
До якої форми набуття права власності відносимо річ куплену? Первинне право власності *Похідне право власності Вторинне право власності Повторне право власності
До якої форми набуття права власності відносимо скарб? *Первинне право власності Похідне право власності Вторинне право власності Повторне право власності
Підприємство, засноване на основі власності фізичних осіб: яке це підприємство за формою власності? Колективне Державне *Приватне Інтелектуальне
Підприємство, засноване на основі власності господарського товариства: яке це підприємство за формою власності? *Колективне Державне Приватне Інтелектуальне
Підприємство, засноване на основі власності міської ради: яке це підприємство за формою власності? Колективне *Державне Приватне Інтелектуальне
З якими державними органами відбувається узгодження установчого договору? Кабінетом Міністрів Верховною Радою *Антимонопольним комітетом РНБОУ
Акціонерні товариства: на основі яких засновницьких документів вони діють? *Статут Установчий договір Статут і Установчий договір Вірна відповідь відсутня
Повне товариство: на основі яких засновницьких документів воно діє? Статут *Установчий договір Статут і Установчий договір Вірна відповідь відсутня

 

 

Тема 1. Поняття, структура та джерела комерційного права

1. Яким був обмін надлишками продуктів у період існування первіснообщинного ладу? Товарно-грошевий *Натуральний Бартерний Посередницький
2. На основі якого виду права регулювалися суспільні відносини в період існування первіснообщинного ладу? *Звичаєвого Сімейного Адміністративного Цивільного
3. Що означає в перекладі з латинської мови слово «комерція»? Підприємництво Господарська діяльність *Торгівля Виробництво
4. Який вид господарської діяльності спрямовується на досягнення економічних, соціальних результатів та на отримання прибутків? *Підприємництво Господарська діяльність Торгівля Виробництво
5. У масштабі господарської діяльності, що є ширшим поняттям? Комерційна діяльність *Підприємництво Заготівельна діяльність Оперативна діяльність
6. Що не включається до основної діяльності у сфері товарного обміну? Роздрібна торгівля Оптова торгівля Діяльність у сфері ресторанного господарства *Операції з комерційного посередництва
7. Що не включають у сферу товарного обігу? Роздрібна торгівля Оптова торгівля Діяльність у сфері ресторанного господарства *Транспортування
8. Що не включають до допоміжної діяльності у сфері торгового обігу? Операції з комерційного посередництва Транспортування Реклами товару *Оптова торгівля
9. Які види суспільних відносин регулює комерційне право? *Відносини щодо захисту прав споживачів і виробників Відносини щодо захисту майнових прав фізичних осіб Відносини щодо захисту виборчих прав громадян Відносини щодо захисту прав інтелектуальної власності
10. З якою основною метою здійснюється торговельна діяльність? Захистити права споживачів *Отримання прибутків Максимально забезпечити потреби споживачів Забезпечення якості продукції і послуг
11. Як називається ознака підприємницької діяльності, пов’язана із постійним здійсненням певних дій протягом певного періоду на професійній основі? Самостійність Ініціативність Ризиковість *Систематичність
12. Як називається ознака підприємницької діяльності, що пов’язана з самостійною відповідальністю підприємця за наслідки своєї діяльності? Самостійність Ініціативність *Ризиковість Систематичність
13. Як називається ознака підприємницької діяльності, що пов’язана з власним пошуком ресурсів для їх ефективного використання? *Самостійність Ініціативність Ризиковість Систематичність
14. Як називається ознака підприємницької діяльності, що пов’язана з вибором організаційно-правової форми діяльності та відповідальністю за його результати? Самостійність *Ініціативність Ризиковість Систематичність
1. Ким здійснюється торговельна діяльність? Лише фізичними особами Лише юридичними особами *Лише суб’єктами підприємницької діяльності Лише громадянами країни
2. Як називається діяльність, пов’язана з передачею права власності на річ, що виготовлена для продажу, обміну чи поставки? Промисел Видобуток *Торгівля Виробництво
3. Як називається не систематична діяльність по реалізації власно виробленої, переробленої чи купленої продукції? *Промисел Видобуток Торгівля Виробництво
4. Торговельна діяльність заборонена для кого? Підприємців Фізичних осіб Юридичних осіб *Народних депутатів
5. Хто має право займатися окремими видами торговельної діяльності? *Суб’єкти, що отримали ліцензію Суб’єкти підприємницької діяльності Фізичні особи Юридичні особи
6. Кому дозволяється займатись торгівлею у вигляді промислу? Юридичним особам Фізичним особам-військовослужбовцям *Фізичним особам, суб’єктам підприємницької діяльності Юридичним особам, що здійснюють свою діяльність у банківській сфері
7. За допомогою якого нормативного документу дозволяється торгівля горілчаними та тютюновими виробами? Патентом *Ліцензією Постановою Кабінету Міністрів Розпорядженням міністерства
8. Який характер дій торгового суб’єкта господарювання можна розцінювати як правопорушення? Протиправний Суспільно шкідливий Винний *Всі відповіді вірні
9. Нормами яких галузей права передбачається юридична відповідальність за скоєні правопорушення в процесі здійснення торговельної діяльності? Кримінального Господарського Адміністративного *Всі відповіді вірні
10. Які якості відповідальності притаманні для сфери торговельної діяльності? Юридична підстава та негативні наслідки для правопорушника Фактична підстава та можливість застосування державного примусу Вірна відповідь відсутня *Всі відповіді вірні
Наявність відповідного закону: яка це якість відповідальності у сфері торговельної діяльності? Фактична підстава *Юридична підстава Негативні наслідки для правопорушника Можливість застосування державного примусу
Скоєння особою правопорушення: яка це якість відповідальності у сфері торговельної діяльності ? *Юридична підстава Фактична підстава Зміст Можливість застосування державного примусу
Зміст: яка це якість відповідальності у сфері торговельної діяльності? Юридична підстава Фактична підстава *Негативні наслідки для правопорушника Можливість застосування державного примусу
Юридична відповідальність у формі державного примусу, яка це якість відповідальності у сфері торговельної діяльності? Юридична підстава Фактична підстава Негативні наслідки для правопорушника *Можливість застосування державного примусу
В якому випадку наступає кримінальна відповідальність за порушення порядку зайняття господарською діяльністю? Відсутність у суб’єкта вищої освіти *Відсутність державної реєстрації Відсутність Статуту Всі відповіді вірні
Яка відповідальність наступає при відсутності у господарюючого суб’єкта ліцензії, державної реєстрації? Цивільна *Кримінальна Адміністративні Господарська
Яка відповідальність наступає за незаконне виготовлення, збут, зберігання або перевезення підакцизних товарів? Цивільна *Кримінальна Адміністративні Господарська
Яка відповідальність наступає за незаконну торговельну діяльність? Цивільна Кримінальна *Адміністративні Господарська
Яка відповідальність наступає за обман покупця чи замовника? Цивільна Кримінальна *Адміністративні Господарська
На основі норм якого закону наступає відповідальність за порушення порядку проведення розрахунків? Закон України «Про податок на промисел» *Закон України «Про захист прав споживача» Закон України»Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності»
На основі норм якого закону наступає відповідальність за відсутність одноразових патентів? *Закон України «Про податок на промисел» Закон України «Про захист прав споживача» Закон України»Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності»
Хто складає протоколи за адміністративні правопорушення в торговельній діяльності? Посадові особи державних податкових інспекцій Посадові особи державних органів внутрішніх справ Вірна відповідь відсутня *Всі відповіді вірні
Яка міра відповідальності настає якщо громадянин для продажу товарів не придбав одноразовий патент? Арешт майна *Штраф Конфіскація майна Арешт громадянина
Яка міра відповідальності настає якщо продається товар, не зазначений громадянином в податковій декларації? Арешт майна *Штраф Конфіскація майна Арешт громадянина
Яка штрафна міра відповідальності настає, якщо громадянин повторно протягом року порушив правила торгівлі, пов’язані з терміном дії патентів? *Від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян Від 20 до30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян До 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян Понад 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян
Що означає в перекладі з латинської мови слово «торгівля»? Виробництво Посередництво *Комерція Кредитування

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.012 с.)