Норма тривалості робочого часуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Норма тривалості робочого часуНормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

 

Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті.Час початку, закінчення роботи і перерви для відпочинку та харчування встановлюється наступний:

1-ша зміна

2-га зміна

3-тя зміна

Початок роботи

Перерва

Закінчення роботи

Відповідно до ст. 61 Кодексу законів про працю України в закладах охорони здоров'я на роботах, пов'язаних із наданням медичної допомоги населенню, як правило, застосовується щомісячний облік робочого часу. В закладах охорони здоров'я тривалість нічної роботи дорівнює денній і становить до 12 годин у зміну.. За рішенням трудового колективу дозволяється встановлювати тривалість робочої зміни до 24 годин (крім водіїв санітарного транспорту). У кожному конкретному випадку питання встановлення тому чи іншому працівнику тривалості робочої зміни до 24 годин має вирішуватись лише за згодою працівника і профспілкового органу заклади охорони здоров'я.

Для медичних працівників лікувально-профілактичних та інших закладів охорони здоров'я, що мають 6,5-годинний або меншої тривалості робочий день, надання обідньої перерви не обов'язкове.

Робота в надурочний час, як правило, не допускається.

Забороняється у робочий час:

• відволікати працівників від їхньої безпосередньої роботи, викликати або знімати їх з роботи для виконання громадських обов'язків і проведення різного роду заходів, що не пов'язані з виробничою діяльністю (всілякі зльоти, семінари, спортивні змагання, конкурси, участь у художній самодіяльності, туристичні поїздки);

• скликати збори, засідання і всякого роду наради з питань, що не пов'язані з виробничим процесом.

Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників.

Норми робочого часу для медичних працівників регулюються статтею 51 Кодексу законів про працю України, пункту 3 статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я і наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.05.2006 р. № 319 «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я».

Згідно з вищезазначеним наказом тривалість робочого дня лікаря та медичної сестри УЗД при п’ятиденному робочому тижні становить 7 годин 42 хвилини.

Згідно з наказом МОЗ України від 25.05.2006 р. № 319 «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я» тривалість робочого дня для лікарів, які займаються виключно амбулаторним прийомом хворих, становить 6 годин 36 хвилин при п’ятиденному робочому тижні (33 години на тиждень). У ті дні, коли згідно з графіком роботи або правилами внутрішнього трудового розпорядку ці лікарі працюють у стаціонарі (чергування), на дільниці, проводять санітарно-просвітню та профілактичну роботу, диспансеризацію, тривалість їх робочого дня відповідно до пункту 1.1 вищезазначеного наказу становить 7 годин 42 хвилини при п’ятиденному робочому тижні (38,5 години на тиждень).

Для медичних працівників лікувально-профілактичних та інших закладів охорони здоров’я, які мають 6,5-годинний або меншої тривалості робочий день, надання обідньої перерви не обов’язкове (пункт 20 Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств системи охорони здоров’я України, затверджених наказом МОЗ.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2001р. № 163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня» (розділ «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога») тривалість робочого дня лікаря-стоматолога та зубного техніка становить 6 годин 36 хвилин при п’ятиденному робочому тижні, а при шестиденному – 5 годин 30 хвилин. Тривалість робочого дня середнього медичного персоналу стоматкабінету становить 7 годин 42 хвилини при п’ятиденному робочому тижні, а при шестиденному – 6 годин 30 хвилин. Тривалість робочого тижня молодшого медичного персоналу стоматкабінету становить 40 годин (наказ МОЗ України від 25.05.2006 р. № 319 «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я»).

Для медичних працівників лікувально-профілактичних та інших закладів охорони здоров’я, які мають 6,5-годинний або меншої тривалості робочий день, надання обідньої перерви не обов’язкове (пункт 20 Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств системи охорони здоров’я України, затверджених наказом МОЗ України від 18.01.2000 р. № 204-о).

. Медичні огляди. Нормативно-правові акти.

Положенням про медичний огляд працівників установлюється:

• єдиний порядок організації і проведення попереднього (при прийомі на

роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів праців-

ників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними

умовами праці або таких, де є необхідність у професійному доборі, а також що-

річного обов'язкового медичного огляду осіб у віці до 21 року;

• обов'язки, права і відповідальність власника підприємства, установи,

організації.

Організацію і проведення медоглядів забезпечують:

• власник підприємства незалежно від форм власності і виду діяльності;

• органи й установи Міністерства охорони здоров'я України: лікувально-

профілактичні, санітарно-епідеміологічні, науково-дослідні, медичні інститути.

Власник за рахунок засобів підприємства організовує проведення медич-

них оглядів, відшкодовує витрати на лікування, професійну і медичну реабілі-

тацію осіб з професійними захворюваннями, обстеження конкретних умов пра-

ці для складання санітарно-гігієнічної характеристики робочого місця.

(Положення про медичний огляд працівників визначених категорій за № 45 від 31.03.1994

р. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України. Порядок проведення

обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок. За-

тверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23. 05.2001 р., № 559).

Існують попередні й періодичні медичні огляди працюючих.

Попередні медичні огляди проводяться при прийомі на роботу з метою

встановлення фізичної і психофізіологічної придатності осіб до роботи з конк-

ретно визначеної професії, спеціальності, посади, попередження захворювань і

нещасних випадків, виявлення захворювань, що представляють небезпеку за-

раження працівників, продукції, що випускається,

 

Періодичні медичні огляди:

• проводяться для осіб, зайнятих на важких роботах зі шкідливими або не-

безпечними умовами праці, відповідно до Переліку шкідливих речовин,

несприятливих виробничих факторів і робіт, для виконання яких обов'яз-

кові медичні огляди працівників;

• можуть проводитися в період перебування працівника в стаціонарі або у

випадках, коли він звернувся за медичною допомогою.

Результати проведеного дослідження передаються лікувально-

профілактичній установі, що обслуговує підприємство.

Результати попередніх і періодичного, щорічних медичних оглядів осіб у

віці до 21 року і висновки про стан здоров'я заносяться в «Карту особи, що під-

лягає медичному оглядові», яка є вкладишем до «Медичної карти амбулаторно-

го хворого» (форма 025/V-87).

На час проходження медогляду, обстеження у профілактичних центрах,

клініках науково-дослідних і медичних інститутів для уточнення діагнозу або

визначення ролі виробничих факторів у розвитку захворювань за працюючими

зберігаються місце роботи і середній заробіток.

 

Закон України «Про охорону праці» (стаття 17) зобов’язує роботодавця за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів.

Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров'я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я працівника.

Порядок проведення медичних оглядів визначається Положенням про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246, відповідно до якого роботодавець, зокрема:

- організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, і подає ці дані відповідній санітарно-епідеміологічній станції;

- погоджує план-графік проведення медичних оглядів ЛПЗ;

- забезпечує своєчасну та організовану явку працівників на медичні огляди та обстеження;

- відсторонює від роботи працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди, та не допускає до роботи працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров'я;

забезпечує за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників:

- за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці;

- за своєю ініціативою, якщо стан здоров'я працівника не дає змоги йому виконувати свої трудові обов'язки;

- приймає на роботу неповнолітніх лише після попереднього медичного огляду.

Разом з тим роботодавець має право в установленому законом порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

За час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.

Щорічні та додаткові відпустки.

Щорічні відпустки

Громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, надаються щорічні

(основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати.

Відповідно до Закону України „Про відпустки" (ст. 17) на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 126 календарних днів (70 днів до і 56 після пологів). Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та додаткова неоплачувана відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею віку шести років. Час цих відпусток зараховується як в загальний, так і в безперервний стаж роботи і в стаж за спеціальністю (ст. 181 КЗпП).

Відповідно до ст. 19 Закону України „Про відпустки" жінці, яка працює і має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за її бажанням щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних.

Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату за мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років. Звільняти жінок, які мають дітей віком до трьох (шести) років, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, але з обов'язковим працевлаштуванням (ст. 184 КЗпП).

Тривалість щорічної основної відпусткиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.68.118 (0.014 с.)