МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТМИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра бухгалтерського обліку

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

 

З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

СТУДЕНТАМИ 5 КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050106 “ОБЛІК І АУДИТ”

 

 

МИКОЛАЇВ-2007

Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” підготували:

 

 

Пшениченко А.С., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку

Сердюк В.Т., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку

Сирцева С.В., асистент кафедри бухгалтерського обліку

 

 

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри бухгалтерського обліку, д.е.н. професор

Пантелєєв В.Д.

 

 

Рецензенти:

Криворучко І.М., замісник головного бухгалтера обласного управління сільського господарства при Миколаївській облдержадміністрації

Гончаренко І.В., к.е.н., доцент кафедри світового сільського господарства і зовнішньоекономічної діяльності

 

 

Друкується згідно з рішенням методичної комісії економічного факультету.

Протокол № 1 від “11вересня 2007 року.

 

 

ВСТУП

 

На сьогоднішньому етапі розвитку бухгалтерського обліку роль бухгалтера не зводиться тільки до чіткого виконання інструкцій та вказівок. Йому надається широке поле для професійної творчості, розвитку його професійної думки.

Водночас із збільшенням прав зростає і відповідальність бухгалтера: користувачі інформації мають право вимагати пояснень, чим саме керувався бухгалтер при вирішенні спірних питань.

Виробнича практика з бухгалтерського обліку є подовженням навчального процесу і важливим етапом у підготовці фахівців.

Мета практики – закріплення та поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навичок з організації бухгалтерського обліку, розвиток науково-дослідницької роботи і залучення студентів до громадського життя трудового колективу сільськогосподарського підприємства.

Виробничу практику студенти проходять в базових підприємствах (господарствах).

Термін проходження виробничої практики встановлюється Робочим навчальним планом університету.

По закінченні практики студенти подають на кафедру Звіт про проходження виробничої практики, книгу реєстрації проходження виробничої практики, характеристику студента-практиканта, видану підприємством та підписану його керівником і головним бухгалтером, завірене направлення на виробничу практику.

 

 

 


Ч А С Т И Н А 1

ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ І ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Виробнича практика з бухгалтерського обліку є продовженням навчального процесу і важливим етапом у підготовці фахівців.

Мета практики – закріплення та поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навиків з організації бухгалтерського обліку в аграрних підприємствах країни.

Завдання практики:

· активна участь студентів у впровадженні на практиці сучасних економічних методів управління в Україні;

· вивчення принципів побудови різних форм бухгалтерського обліку;

· засвоєння порядку прийому і обробки первинних і зведених документів у кожному відділі бухгалтерії;

· прийняття безпосередньої участі в підготовці інформації для запису в облікові регістри синтетичного і аналітичного обліку;

· участь у проведенні інвентаризації господарських засобів аграрного підприємства;

· навчитися критично оцінювати діючу практику обліку і обробки інформації, аналізувати ці процеси, проявляти елементи науково-дослідницької роботи;

· участь в опрацюванні первинних і зведених документів при застосуванні комп’ютерної або інших автоматизованих форм обліку.

ОБ’ЄКТИ ПРОХОДЖЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

 

Виробничу практику по організації бухгалтерського обліку студенти проходять в передових державних, приватних підприємствах, агрофірмах, переробних промислових і інших сільськогосподарських формуваннях області.

Під час проходження практики рекомендується наступна послідовність дій:

· знайомство з господарством, його виробничою структурою, управлінням, результатами господарської діяльності, діючими інструктивними матеріалами по організації бухгалтерського обліку;

· обробка первинних і зведених документів та занесення їх даних в регістри аналітичного обліку розрахунків з оплати праці;

· обліку доходів, витрат і результатів діяльності;

· обліку власного капіталу і забезпечення зобов’язань.

ПРИБЛИЗНИЙ БЮДЖЕТ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ПЕРІОД ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

№з/п Зміст роботи Тривалість (дні)
Знайомство з підприємством. Коротка економічна характеристика підприємства.
Вивчення діючих інструктивних матеріалів з організації бухгалтерського обліку на підприємстві.
Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками, облік короткострокових зобов’язань за розрахунками з банками та іншими позиками, облік розрахунків з бюджетом
Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування.
  РАЗОМ

КЕРІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ

Керівництво практикою з боку університету

Організація і учбово-методичне керівництво виробничою практикою студентів з боку університету здійснюється викладачами кафедри бухгалтерського обліку. Керівники від університету здійснюють методичне керівництво з питань виробничої практики, техніки складання документів, облікових регістрів, ведення книги реєстрації проходження виробничої практики, написання звіту, перевіряють якість і послідовність проходження програми практики, корегують план її подальшого проходження.

Керівник практики інформує кафедру і деканат про хід проходження практики студентом. Він має право поставити питання щодо звільнення студента від практики перед ректором університету, якщо студент не виконує програму, порушує дисципліну внутрішнього розпорядку дня.

ЧАСТИНА 2

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ.

Звіт про проходження виробничої практики повинен мати такі основні розділи:

Коротка економічна характеристика підприємства.

Розкрити історію створення, місцезнаходження підприємства, природні умови.

Визначити розмір і спеціалізацію господарства, основні фінансові показники діяльності.

 

Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками, облік короткострокових зобов’язань за розрахунками з банками та іншими позиками, облік розрахунків з бюджетом.

Ознайомитись зі змістом П(с)БО11 “Зобов’язання”. Вивчити систему розрахункових відносин господарства з постачальниками (підрядниками), ознайомитись з обліком зобов’язань за розрахунками з банками за одержані кредити.

Ретельно вивчити порядок оформлення розрахунково-платіжних документів: рахунків-фактур, доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних доручень, довіреностей, товаро - транспортних накладних.

придбати практичні навики складання реєстру операцій по рахунках з постачальниками (3.3 с.-г.), журналу-ордеру 3 В с.-г.;

виявити і описати облік неотфактурованих постачань;

заповнити Головну книгу за даними журналу-ордеру № 3 В с.-г.. та іншими регістрами;

накреслити схему документообігу з обліку розрахункових операцій, яка застосовується в господарстві;

ознайомитись з порядком проведення інвентаризації розрахунків, відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку.

Додати до звіту:

рахунок-фактуру (2-3 примірника), платіжне доручення (2 примірника), реєстр операцій (2-3 постачальника), журнал-ордер № 3 В с.-г..

Ознайомитись з нормативними документами щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій по кредитах банків та іншими позиками. Ознайомитись з порядком укладання кредитного договору. Перевірити кореспонденцію рахунків господарських операцій з обліку кредитів.

Додати до звіту журнал-ордер № 2 с.-г.

Ознайомитись із законодавством України щодо податку на додану вартість, фіксованого сільськогосподарського податку та інших податків, а також відображенням в бухгалтерському обліку операцій з податку на додану вартість, фіксованого сільськогосподарського податку та інших податків; зробити записи в журнал-ордер № 3 Г с.-г. та відомості аналітичного обліку.

Додати до звіту:

журнал-ордер № 3 Г с.-г. та відомості аналітичного обліку;

розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку ;

податкову декларацію з ПДВ (загальну, скорочену);

головну книгу за рахунками 641,642.

 

ЧАСТИНА 3

Вимоги до додатків.

Додатки до звіту з практики можуть включати форми первинних і зведених документів, накопичувальних відомостей, регістрів синтетичного і аналітичного обліку, організаційно-технологічних схем,

Додатки оформляються як продовження звіту на наступних його сторінках, розміщуючи їх згідно порядку появи посилань у тексті роботи. Додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований з великої букви, симетрично відносно тексту сторінки. Посеред рядка друкується слово “Додаток” і велика літера, що означає додаток. Додатки слід позначити послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь (наприклад “Додаток А”).Текст кожного додатка за необхідністю може бути поділений на розділи та підрозділи, які нумерують у межах кожного додатку.

 

Список використаних джерел

 

1. Наказ Міносвіти України № 161 від 2 червня 1993р.

2. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом Міносвіти України № 93 від 8 квітня 1993р.

3. Рекомендації щодо організаційно - методичного забезпечення проведення виробничої практики та оформлення результатів Виконання програмних завдань студентами, затверджене Міносвіти України від 5 липня 2001р.

 

 

Додаток А

 

ЗВІТ

 

проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку

 

практиканта групи Б 5/

 

______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, група)

 

____________________

(назва господарства)

 

 

Керівник практики з Звіт прийняв викладач

“Бухгалтерського обліку”

від підприємства __________ ___________________

(посада) (П.І.Б.)

______________________

(П.І.Б.)

 

Миколаїв 20__

Додаток Б

 

КНИГА

 

реєстрації проходження виробничої практики в

 

___________________________

(назва господарства)

 

практиканта

 

_____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Дата Місце проходження Практики Задачі і обов’язки студента при виконанні облікової роботи Зауваження та пропозиції щодо виконання завдання   Підпис керівника
         

 

 

Підпис практиканта

 

М.П. Підпис керівника

 

Дата


ЗМІСТ

 

ВСТУП 4

ЧАСТИНА 1. ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ І ОРГАНІЗАЦІЯ

ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ 5

ЧАСТИНА 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО

ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИ КИ 9

ЧАСТИНА 3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ

ЗВІТУ 13

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 17

ДОДАТКИ 18

 

 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра бухгалтерського обліку

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

 

З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

СТУДЕНТАМИ 5 КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050106 “ОБЛІК І АУДИТ”

 

 

МИКОЛАЇВ-2007

Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” підготували:

 

 

Пшениченко А.С., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку

Сердюк В.Т., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку

Сирцева С.В., асистент кафедри бухгалтерського обліку

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.132.116 (0.013 с.)