ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №3
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №3Дайте письмову відповідь на наступні запитання:  
 1. Принципи виконання зобов’язання.
 2. Прощення боргу та передача відступного, як способи припинення зобов’язань.
 3. Сторони зобов’язань в цивільному праві.

Контрольні запитання до змістового модуля 3.

 1. Основні тенденції розвитку зобов’язального права.
 2. Поняття та підстави виникнення зобов’язань.
 3. Підстави припинення зобов’язань.
 4. Суб’єкти зобов’язань.
 5. Зміна осіб в зобов’язанні (передача прав і перевід боргу).
 6. Поняття та види зобов’язань.
 7. Поняття та види цивільно-правових договорів.
 8. Класифікація договорів в цивільному праві.
 9. Зміна та розірвання договору.
 10. Особливості публічних договорів та договорів приєднання.
 11. Виконання окремих видів зобов’язань (взаємних, з множинністю осіб, субсідіарних, грошових).
 12. Загальна характеристика способів забезпечення виконання зобов’язань.
 13. Загальна характеристика умов цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язань.
 14. Протиправна поведінка як умова цивільно-правової відповідальності.
 15. Цивільно-правове регулювання свободи договору.
 16. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.
 17. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.
 18. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.
 19. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.
 20. Шкода як умова цивільно-правової відповідальності.
 21. Причинний зв’язок між протиправною поведінкою та шкодою як умова цивільно-правової відповідальності.
 22. Умови цивільно-правової відповідальності.
 23. Поняття та форми вини в цивільному праві.
 24. Укладення договору.
 25. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.
 26. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.
 27. Поняття та види цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язань.
 28. Принципи виконання зобов’язань.
 29. Загальні умови виконання зобов’язань.

 

› Ë š
змістовий МОДУЛЬ IV.

Зобов’язальне право.

Лекція № 7. Загальні положення про договір. (2 години)

Питання лекції:

 1. Поняття, значення та функції договору в цивільному праві.
 2. Свобода договору в цивільному праві.
 3. Момент укладання договору.
 4. Система цивільних договорів.
 5. Зміст та тлумачення договору.
 6. Особливості укладення, зміни та розірвання договору.

 

Завдання для самостійної роботи.(2 години)

1. Природа публічного договору в цивільному праві.

2. Особливості укладання договору приєднання.

3. Правове регулювання попереднього договору.

4. Довгостроковий договір.

Література [1-9, 15, 49, 48, 55, 56].

› Ë š

 

 

Лекція № 8. Договір купівлі-продажу. (4 години)

Питання лекції:

 1. Поняття, значення та види договору купівлі-продажу.
 2. Сторони у договорі купівлі-продажу.
 3. Предмет договору. Ціна договору. Форма договору.
 4. Зміст договору купівлі-продажу та правові наслідки його порушення.
 5. Договір купівлі-продажу у роздрібній торгівлі.

 

Семінарське заняття №4. (2 години)

Питання для обговорення.

1. Обов’язки покупця та продавця у разі пред’явлення третьою особою позову про витребування товару.

2. Момент виконання обов’язку продавця передати товар.

3. Перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару.

4. Строки виявлення недоліків та пред’явлення вимоги у зв’язку з недоліками проданого товару.

5. Попередня оплата товару за договором купівлі–продажу.

6. Розв’язання практичних проблем (казусів) на вибір викладача.

Завдання для самостійної роботи.(4 години)

1. Особливості договору купівлі-продажу в процесі приватизації.

2. Особливості договору купівлі-продажу на біржах.

3. Особливості договору купівлі-продажу в зовнішньоекономічному обігу.

Література: [1–3, 5, 34, 36, 48, 49, 55, 56, 57, 61]

 

› Ë š


Лекція № 9. Договір найму. (2 години)

Питання лекції:

1. Поняття та предмет договору найму (оренди) в цивільному праві.

2. Розподіл взаємних прав та обов’язків сторін за договором найму (оренди).

3. Строк договору найму.

4. Правове регулювання піднайму.

5. Особливості припинення та розірвання договору найму.

Завдання для самостійної роботи.(4 години)

 1. Особливості договору прокату.
 2. Правове регулювання договору найму (оренди) земельної ділянки.
 3. Найм будівлі або іншої капітальної споруди.
 4. Характерні риси договору найму (оренда) транспортного засобу.
 5. Правове регулювання лізингових відносин.
 6. Істотні умови договору найму житла.

Література [1-9, 15, 49, 55–57].

› Ë š

 

 

Лекція № 10. Договір підряду. (2 години)

Питання лекції:

1. Порівняльно–правова характеристика загальних положень про підряд.

2. Особливості правового регулювання побутового підряду.

3. Істотні умови будівельного підряду.

Завдання для самостійної роботи.(4 години)

 1. Підряд на проектні та пошукові роботи.
 2. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

Література [1-9, 15, 50, 55, 56].

› Ë š

 

 

Лекція № 11. Загальні положення договорів послуг. (2 години)

Питання лекції:

1. Поняття послуги в цивільному праві.

2. Особливості правового регулювання надання послуг.

3. Види договорів про надання послуг.

4. Розподіл прав та обов’язків за договором про надання послуг.

 

Семінарське заняття №5. (2 години)

Питання для обговорення.

1. Особливості послуги у порівнянні із результатом роботи, як об’єктів цивільного права.

2. Поняття договору про надання послуг.

3. Відшкодування виконавцеві фактичних витрат за договором про безоплатне надання послуг.

4. Відповідальність виконавця за порушення договору про надання послуг.

Завдання для самостійної роботи.(4 години)

 1. Перевезення: поняття та значення, зміст, права та обов’язки сторін.
 2. Транспортне експедирування: поняття, зміст, права та обов’язки сторін.
 3. Зберігання: поняття, значення, зміст, права та обов’язки сторін.

Література: [1–3, 5, 34, 36, 47, 55, 56, 60, 79]

› Ë š

 

 

Лекція № 12. Договори посередництва та представництва. (2 години)

Питання лекції:

1. Поняття посередництва в цивільному праві.

2. Особливості правового регулювання представництва. Види представництва.

3. Доручення: поняття, зміст, права та обов’язки сторін, припинення.

4. Комісія: поняття, предмет договору, права та обов’язки сторін.

5. Управління майном: поняття, предмет договору, права та обов’язки сторін, припинення договору.

Завдання для самостійної роботи.(4 години)

 1. Основні поіменовані договірні конструкції, що регулюють відносини представництва в цивільному праві.
 2. Основні поіменовані договірні конструкції, що регулюють відносини посередництва в цивільному праві.

Література [1-9, 15, 50, 55, 56].

› Ë š

 

 

Тема № 13. Кредитно-розрахункові відносини.

Завдання для самостійної роботи.(4 години)

 1. Поняття та види кредиту.
 2. Кредитні зобов’язання.
 3. Загальні положення про розрахунки.
 4. Порядок відкриття рахунків у банках.
 5. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті.
 6. Поняття та особливості правового регулювання позики.
 7. Кредит в цивільному праві.
 8. Договірне оформлення банківського вкладу.
 9. Правовий режим банківського рахунку.

Література [1-9, 15, 47, 55, 56].

› Ë š

 

 

Тема № 14. Договір факторингу та договір франчайзингу.

Завдання для самостійної роботи.(4 години)

1. Поняття та предмет договору факторингу.

2. Розподіл прав та обов’язків за договором факторингу.

3. Поняття та предмет договору франчайзингу.

4. Особливості франчайзингових відносин.

 1. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
 2. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності.
 3. Ліцензійний договір: поняття, права та обов’язки сторін.
 4. Поняття та предмет договору комерційної концесії.
 5. Права та обов’язки сторін за договором комерційної концесії.
 6. Припинення договору комерційної концесії.

Література [1-9, 15, 44, 47, 50].

› Ë š

 

 

Лекція № 15. Система недоговірних зобов’язань (загальна характеристика). (2 години)

Питання лекції:

1. Аналіз системи не договірних зобов’язань.

2. Поняття та особливості правового регулювання недоговірних зобов’язань в цивільному праві.

3. Делікти та квазіделікти в цивільному праві.

Завдання для самостійної роботи.(4 години)

1. Публічна обіцянка винагороди.

2. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

3. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.

4. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

Література [1-9, 15, 44, 55-57].

› Ë š

 

 

Лекція № 16. Деліктні зобов’язання. (4 години)

Питання лекції:

 1. Поняття та елементи зобов’язань із заподіяння шкоди.
 2. Поняття та зміст недоговірної відповідальності.
 3. Особливості недоговірної відповідальності та її функції.
 4. Підстави недоговірної відповідальності.

 

Семінарське заняття №6. (2 години)

Питання для обговорення.

1. Відповідальність організації за шкоду, завдану з вини її працівника.

2. Відповідальність за шкоду, завдану правоохоронними органами.

3. Відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки.

4. Відповідальність за шкоду, завдану неповнолітніми та недієздатними.

5. Відповідальність за шкоду, спільно завдану кількома особами

6. Особливості відшкодування шкоди при ушкодженні здоров’я та заподіянні смерті фізичній особі.

7. Особливості відшкодування шкоди при ушкодженні здоров’я неповнолітнього.

8. Зміна розміру відшкодування шкоди.

Завдання для самостійної роботи.(4 години)

1. Особливості відшкодування моральної шкоди.

2. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

Література: [1–3, 5, 34, 36, 46]

› Ë š

 

 

Лекція № 17. Безпідставне збагачення. (2 години)

Питання лекції:

1. Поняття та загальна характеристика зобов’язань, що виникають із безпідставного збагачення.

2. Порівняльно–правовий аналіз зобов’язань із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.

3. Відшкодування доходів від безпідставно набутого майна і витрат на його утримання.

Завдання для самостійної роботи.(2 години)

 1. Особливості повернення безпідставно набутого майна.
 2. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню.

Література [1-9, 15, 44, 55, 56].

 

› Ë š

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.011 с.)