Тема 3. Організація облікового процесу на підприємствіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Організація облікового процесу на підприємствіМета заняття:розглянути принципи побудови облікового процесу, засвоїти організацію облікових номенклатур, носіїв облікової інформації та технології облікового процесу.

 

Завдання

ПСП «Тепличний» займається вирощуванням ово­чів у теплицях закритого ґрунту, реалізує їх покупцям та співпрацює з різними організаціями і підприємствами у своїй діяльності. Підпри­ємство виникло як спілка самостійних працівників 20.01. 2006 р. із статутним капіталом 500 000 грн. На 1.01 поточного року його стату­тний капітал збільшився і складає (за даними бухгалтерського балан­су - 776194 грн).

Керівництво підприємства: Водолій О.П. – директор, Іваненко В.В. – головний бухгалтер, Моргуненко І.П. – комерційний директор, Панасенко Т.П. – касир, матеріально відповідальні особи: завідувач складом добрив – Іванченко Г.Л., завідувач складом нафтопродуктів – Гальченко К.Л., завідувач виробництвом помідорів – Лимаренко Р.М. і огірків – Люта Л.М.

Необхідно. Організувати роботу з відкриття необхідних облікових регістрів (Головної книги, журналів та відомостей), ведення первин­ного та зведеного обліку господарських операцій в документах та об­лікових регістрах протягом звітного періоду. Провести відповідні підрахунки собівартості продукції, розподіл загальновиробничих ви­трат, визначити калькуляційні різниці та результати роботи за звітний період (рік). Провести завершальні роботи на кінець звітного року, підготуватися до складання балансу, скласти баланс на кінець звітно­го періоду та основні звітні таблиці до нього.

Організацію облікових робіт слід проводити у заданій послідовності:

1. Організувати складання балансу на початок звітного періоду. За
даними умови пункту А скласти баланс ПСП «Тепличний» на 1 січня 20___р.

2. Організувати відкриття рахунків бухгалтерського обліку в Головній книзі та інших облікових регістрах (синтетичних і аналітичних) на початок звітного року, записавши на них залишки на початок звітного періоду.

3. Організувати перший етап облікового процесу - складання пер­винних та зведених документів за господарськими операціями, що пов'язані з обліком коштів у касі (касову книгу), на рахунках у ба­нку (виписки банку) та матеріалів (звіти матеріально-відповідальних осіб), провести їх перевірку та бухгалтерську обробку.

4. Організувати другий етап облікового процесу - запис перевірених та підданих бухгалтерській обробці документів у відповідних облі­кових регістрах.

5. Організувати відображення зареєстрованих у реєстраційному журналі господарських операцій на синтетичних та аналітичних рахун­ках у відповідних облікових регістрах у відповідності з вибраною формою обліку.

6. Організувати третій етап облікового процесу у такій послідовності:

6.1. Провести підрахунок підсумків на аналітичних та синтетичних ра­хунках по відкритим карткам та книгам, журналам і відомостям;

6.2. Організувати складання оборотних відомостей з аналітичних рахунків для наступного їх звіряння з даними оборотної відо­мості за синтетичними рахунками;

6.3. Організувати бухгалтерські роботи перед складанням балансу на підставі отриманих даних за звітний період. Для цього потрібно:

1) провести закриття рахунків загальновиробничих та адміністратив­них витрат;

2) відкоригувати собівартість, довівши планову до фактичної за умо­ви, що планова собівартість відповідно складає: огірків - 35000 грн, помідорів - 32900 грн;

3) визначити фінансовий результат від реалізації продукції та резуль­тат від іншої діяльності.

Оформити всі ці операції відповідними бухгалтерськими довідка­ми. Провести ці довідки у відповідних облікових регістрах.

6.4. Організувати складання оборотного балансу (оборотної відо­мості) за синтетичними рахунками на кінець звітного періоду.

6.5. Організувати складання бухгалтерського балансу за формою 1 згідно з П(С)БО 2 «Баланс».

 

УМОВА ЗАВДАННЯ

А: Баланс на початок звітного року:

Найменування рахунків (статей балансу) Сума, грн
Основні засоби
Знос основних засобів
Інші необоротні активи
Знос інших необоротних активів
Виробничі запаси
Незавершене виробництво (рослинництво)
Продукція сільськогосподарського виробництва
Каса
Резервний капітал
Поточний рахунок у банку
Розрахунки з постачальниками і підрядниками (кредитове сальдо)
Розрахунки за соціальним страхуванням
Розрахунки за виплатами працівникам
Розрахунки з підзвітними особами (дебіторська заборгованість)
Статутний капітал
Короткострокові кредити банків

 

Б. Залишки на синтетичних рахунках, їх субрахунках та аналітичних рахунках, що відкриті до балансу (п. А).

Рахунок 20 «Виробничі запаси»

Найменування субрахунків до синтетичного раху нку 20 «Виробничі запаси» Сальдо (грн) на 01.01.20__ р.
Матеріали сільськогосподарського призначення, з них: отрутохімікати (ціна за 1т 1000 грн ) - 3,4 т мінеральні добрива (ціна за 1т 1300 грн) - 10т інші матеріали (у сумовому виразі, грн)  
Паливо, в т.ч.: дизельне паливо (ціна за 1л 8-00 грн) - 3000 л бензин А-95 (ціна за 1л 9-80 грн) - 1000 л дизельне мастило (ціна за 1 т 8500 грн - 1 т)  
Запасні частини
Інші матеріали
Разом

Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»

Найменування постачальників Сальдо (грн) на 01.01.20__ р.
Димитрівський Агротехсервіс
Калинівська нафтобаза
Районна енергетична станція -
Районне газове господарство -
Разом

 

Рахунок 23 «Виробництво»

 

Найменування рахунків до синтетичного рахунку 23 «Виробництво» Сальдо (грн) на 01.01.20__ р. ­­- незавер- шене виробництво Сальдо (грн) на кінець звіт­ного періоду
Помідори
Огірки
Разом

В. За січень місяць 20__ р. в ПСП «Теплич­ний» відбулися наступні господарські операції, які відображені у на­веденому нижче реєстраційному журналі (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Реєстраційний журнал за січень місяць 20__ р.

Зміст операцій Сума, грн
1. Оприбутковано отримані від Димитрівського Агротехсервісу мінеральні добрива ТТН№ 342 від 4.01.20__ р. (ціна за 1т 1300 грн). Отримано 5 т. ?
2. Оприбутковано отримані від Димитрівського Агротехсервісу запасні частини ТТН № 5602 від 9.01
3. Нараховано до оплати районній енергетичній станції за електроенергію, використану у звітному періоді, рахунок №4 від 10.01. (у сумовому виразі - грн), в т. ч.: - на вирощування помідорів - на вирощування огірків  
4. Нараховано до оплати районному газовому господарству за використаний газ, рахунок №5 від 10.01. (у сумовому виразі - грн), в т. ч.: - на вирощування помідорів - на вирощування огірків    
5. 11.01. Нарахована заробітна плата робітникам за роботи, ви­конані у теплицях з: вирощування помідорів, згідно з нарядом № 1 вирощування огірків, згідно з нарядом №2 адміністративно-управлінському персоналу підприємства  
6. 11.01. Із заробітної плати провести утримання (зробити від­повідні розрахунки): - податок на доходи фізичних осіб - єдиний соціальний внесок   ? ?
7. Нараховані за рахунком № 6 від 11.01. до Пенсійного фонду відрахування від заробітної плати (суми визначити самостійно ). ?

Продовження табл. 3.1

8. Отримана готівка в касу з поточного рахунку в банку для видачі заробітної плати 2000 грн і для видачі авансу 1000 грн - виписка банку №1, прибутковий ордер №1 від 12.01. (офор­мити ПКО)
9. Нараховані банку відсотки за короткостроковий кредит, наданий у минулому році підприємству (довідка бухгалтерії № 1 від 12.01 )
10. Перераховані з поточного рахунку у банку нараховані від­сотки за короткостроковий кредит (платіжне доручення, ви­писка банку №1 від 12.01. )
11. Виплачена з каси заробітна плата та аванс, згідно з видатко­вими касовими ордерами № 1 від 12.01 і №2 від 13 01
12. Списані отрутохімікати за ціною по 1000 грн за 1 т на обро­бку зимових теплиць згідно з Актом № 3 від 15.01, в т. ч.: на помідори 70 кг на огірки 50 кг     ? ?
13. Списано мінеральні добрива за ціною 1300 грн за 1 т, ви­користані на підкорм культур, що вирощуються у зимових те­плицях згідно з Актом № 2 від 16.01, в т. ч.: на помідори 100 кг огірки - 120 кг   ? ?
14. Оприбутковано нафтопродукти від Калинівської нафтоба­зи, за товарно-транспортною накладною (ТТН) №456, від 17.01, в т. ч.: бензин А-95 (ціна за 1л 10,10 грн) - 1000 л дизельне мастило (ціна за 1 кг 8,50 грн.) - 200 кг дизельне паливо (ціна за 1 л 9,00 грн.) - 600 л   ? ? ?
15. Отримана та зарахована на поточний рахунок короткостро­кова позика банку, виписка від 18.01 (виписка банку №2)
16. Перераховано з поточного рахунку 18.01. в погашення кредиторської заборгованості (платіжні доручення, виписка банку №2): Димитрівському Агротехсервісу (підлягає сплатити усю заборго­ваність, що наявна на кінець місяця, суму визначити самостійно) Калинівській нафтобазі (суму визначити) Районному газовому господарству Районній енергетичній станції   ? ?

Продовження табл. 3.1

17. Нарахований податок на прибуток підприємства згідно з бух­галтерською довідкою №2 від 18.01.
18. Перераховано цей податок до бюджету з поточного рахунку за платіжним дорученням № 34 від 18.01 (виписка банку №2)
19. Одержано в касу з поточного рахунку кошти, призначені для витрат на відрядження (виписка банку №2), касовий ордер №7 він 18.01
20. Видано з каси директору підприємства під звіт кошти на відрядження 18.01 за видатковим касовим ордером №3
21. Витрати на службове відрядження директора підприємства склали за Звітом про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 23.01
22. Невикористані підзвітні суми внесено в касу за прибутко­вим касовим ордером №3 (скласти та записати у касову книгу) від 23.01
23. Списано дизельне паливо за накладною № 241 від 24.01. по 8 гр. за 1 л на опалення у теплицях, в т. ч.: на вирощування помідорів - 120 л на вирощування огірків - 140 л     ? ?
24. За актом № 3 від 24.01 списаний бензин А-95 (ціна за 1л 9,80 грн) - 300 л, використаний для автомобіля, що обслуговує директора підприємства ?
25. Оприбуткована готова продукція за фактичною собівартіс­тю (окремо огірки і помідори), отримана із виробництва (суми визначити, враховуючи незавершене виробництво на кінець звітного періоду) ?
26. Списано в реалізацію готову продукцію за плановими ці­нами, 40000 грн згідно рахунку № 32 від 25.01.
27. Нараховано покупцям згідно з рахунком № 32 від 25.01. до сплати за отриману ними готову продукцію (за реалізаційними цінами), грн
28. Від покупців надійшов платіж на поточний рахунок у бан­ку 29.01. відповідно до платіжної вимоги №23 (грн)

Продовження табл. 3.1

29. Згідно з Актом № 12 від 28.01 списано у виробництво насіння на посів у теплицях(у сумовому виразі - грн): з вирощування помідорів з вирощування огірків    
30. 31.12. наступного року (умовно) - організувати закриття рахунків, коригування собівартості, визначення фінансових ре­зультатів (скласти відповідні бухгалтерські довідки, у яких по­казати послідовність цих робіт та визначені результати) ? ? ? ? ? ? ?

Питання для обговорення:

1. Що таке обліковий процес? З яких основних етапів він складається?

2. Розкрийте суть і порядок організації облікових номенклатур.

3. Яким чином здійснюють організацію носіїв облікової інформації?

4. Розкрийте порядок організації технології облікового процесу.

5. Що таке графік документообігу і з якою метою його складають?

6. Розкрийте методику і принципи складання графіка документообігу.

7. Який порядок організації зберігання та знищення документів?

8. У чому полягає оформлення справ для здачі до архіву?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.008 с.)