З дисципліни «Бухгалтерський облік»
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З дисципліни «Бухгалтерський облік» 

Оцінка за виконання ККР виставляється за національною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

За основу критеріїв оцінювання узята повнота і правильність виконання завдань, також враховується вміння студентів аналізувати і узагальнювати отримані знання; застосовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань; виконувати схеми, графіки, діаграми; викладати матеріал логічно та послідовно.

 

Оцінка«Відмінно»виставляється, якщо:

- студент самостійно, правильно, в повному обсязі виконує завдання ККР, відповідь студента логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення знань;

- студент робить висновки, вміє правильно застосовувати знання програмного матеріалу при виконанні практичного завдання;

- робота оформлена акуратно з дотриманням правил виконання графіків діаграм, схем, грамотно відредагована, без виправлень тощо.

Оцінка«Добре»виставляється, якщо:

- студент самостійно з розумінням відтворює основний навчальний матеріал та застосовує його під час виконання завдань ККР;

- студент аналізує, порівнює інформацію, робить висновки, вміє правильно застосовувати знання програмного матеріалу при виконанні практичного завдання;

- відповідь студента в цілому правильна, логічна, достатньо обґрунтована, але при цьому виявлено дві - три несуттєві помилки;

- робота оформлена акуратно з дотриманням правил виконання графіків, діаграм, схем, але є несуттєві неточності в редагуванні тексту роботи, виправлення та граматичні помилки.

Оцінка«Задовільно»виставляється, якщо:

- студент без достатнього розуміння відтворює навчальний матеріал та виконує завдання ККР в неповному обсязі;

- відповіді на всі питання по суті правильні, але недостатньо глибокі і нечітко сформульовані;

- під час виконання контрольної роботи допущені помилки, неохайність в оформленні і редагуванні роботи.

Оцінка «Незадовільно»виставляється, якщо:

- студент відтворює на рівні розпізнання окремі елементи навчального матеріалу та не усвідомлено виконує окремі частини завдань з ККР;

- під час виконання завдань допускає суттєві помилки, відповіді на частину питань дані невірно або відсутні.

 

Еталонна відповідь

до комплексної контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»

для студентів спеціальності 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті»

 

Варіант № 9

 

  1. Порівняти структуру сталей та білих чавунів при кімнатній температурі

відповідно до діаграми стану залізо-цементит, визначити в них зміст вуглецю.

 

Сталі – залізовуглецеві сплави, що містять менш 2,14% вуглецю. За діаграмою стану сплавів залізо-цементит сталі класифікують на доевтектоїдні, евтектоїдні й заевтектоїдні.

Доевтектоїдні сталі містять менш 0.8% вуглецю, при кімнатній температурі відповідно до діаграми залізо-цементит мають структуру ферит і перліт. Зміст вуглецю в евтектоїдних сталях – 0,8% (точка S діаграми), структура – перліт. Заевтектоїдні сталі містять більш 0,8% до 2,14% вуглецю. Якщо подивитися на діаграму стану залізо-цементит, то можна побачити, що при кімнатній температурі в структурі сталі є наявним перліт і цементит вторинний.

Як і сталі, чавуни є залізовуглецевими сплавами, однак, у порівнянні зі сталями, чавуни містять більш 2,14% вуглецю, за діаграмою стану залізо-цементит до 6,67% вуглецю. Чавуни, у яких вуглець перебуває у вигляді цементиту, називаються білими чавунами. На відміну від сталей у їхній структурі присутній ледебурит.

За кількістю вуглецю та за структурою білі чавуни підрозділяються на: доевтектичні, структура перліт, ледебурит та цементит вторинний – вміст вуглецю менш 4,3%; евтектичні, структура ледебурит – вміст вуглецю 4,3%; заевтектичні, структура ледебурит та цементит первинний – вміст вуглецю більш 4,3%.

 

2. Проаналізувати показники в’язкості конструкційних матеріалів. Пояснити метод визначення в’язкості і вплив температури на в’язкість. Яке значення має в’язкість матеріалу для забезпечення безаварійної роботи автотранспорту?

 

В’язкість конструкційних матеріалів характеризується показником, який називається ударна в’язкість.

Ударна в’язкість позначається КСU, КСV, КСТ. Виміряється у МДж/м2.

Літери U,V,Т позначають вид надрізу на зразку для випробувань.

Визначають ударну в’язкість при спеціальних випробуваннях за допомогою маятникового копра. на зразках з надрізами. Зразок установлюють на опорах копра надрізом убік, протилежний удару ножа маятника, який піднімають на певну висоту. В ході випробувань визначають роботу, яка витрачається на руйнування зразка.

За формулою визначають ударну в'язкість:

КС = К / So; К – робота руйнування; So – площа поперечного перерізу в місці надрізу.

При зниженні температури в'язкість зменшується. У цьому випадку метал переходить в крихкий стан і руйнується раптово. Тому в зимовий період слід розробляти спеціальні графіки технічного обслуговування автомобіля для забезпечення безаварійної роботи автотранспорту.

 

 

3. Визначити хімічний склад та застосування кольорових металів і сплавів: А995; ЛКС80-3-3; М00.

А995 – алюміній високої чистоти, в якому кількість алюмінію не менше ніж 99,995%. Застосовується для виготовлення сплавів, а також в електрообладнанні для виготовлення електропроводів, кабелів, фольги тощо.

ЛКС80-3-3 – латунь, в якої середня масова частка міді 80%; кремнію 3%; свинцю 3%, решта – цинк. Застосовується в машинобудуванні для виготовлення деталей обробкою тиском.

М00 – мідь особливої чистоти, хімічний склад можна визначити користуючись стандартом. Застосовується як провідниковий матеріал.

 

 

Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ»

ЦК Транспортного менеджменту та туризму

 

Дисципліна «Бухгалтерський облік»

 

 

Комплексна контрольна робота

Варіант № 1

 

1. Визначити порядок отримання грошових коштів в банці і здачі їх в банк.

 

2. Розкрити сутність синтетичного обліку. Як проводиться даний вид обліку?

 

3. Визначити необхідність використання подвійного запису. Навести приклад.

 

Голова ЦК__________

Протокол №___ від „___” ___201__р

Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ»

ЦК Транспортного менеджменту та туризму

 

Дисципліна «Бухгалтерський облік»

 

Комплексна контрольна робота

Варіант № 2

 

1. Розкрити поняття - документарний акредитив. Пояснити метод використання акредитиву.

 

2. Розкрити особливості розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності. Перерахувати основі види розрахункових документів.

 

3. Визначити поняття та правила ведення обліку зносу та амортизації необоротних активів.

 

 

Голова ЦК__________

Протокол №___ від „___” ___201__р

Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ»

ЦК Транспортного менеджменту та туризму

 

Дисципліна «Бухгалтерський облік»

 

Комплексна контрольна робота

Варіант № 3

 

1. Охарактеризувати облік іншого операційного доходу (рахунок 71).

 

2. Розкрити сутність платіжного доручення. Навести приклади його використання.

 

3. Охарактеризувати особливості проведення фінансового обліку на підприємствах. Навести основні етапи проведення.

 

 

Голова ЦК__________

Протокол №___ від „___” ___201__р.

Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ»

ЦК Транспортного менеджменту та туризму

 

Дисципліна «Бухгалтерський облік»

 

Комплексна контрольна робота

Варіант № 4

 

1. Визначити облікові вимірювання в бухгалтерському обліку. Навести приклади.

 

2. Обґрунтувати облік фінансових результатів від всіх видив діяльності.

 

3. Розкрити особливості утримання внесків на обов’язкове пенсійне та соціальне страхування.

 

 

 

 

Голова ЦК__________

Протокол №___ від „___” ___201__р.

Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ»

ЦК Транспортного менеджменту та туризму

 

Дисципліна «Бухгалтерський облік»

 

Комплексна контрольна робота

Варіант № 5

 

1. Охарактеризувати облік доходів від участі в капіталі.

 

2. Обґрунтувати особливості складання фінансової звітності українських підприємств.

 

3. Охарактеризувати облік витрат на оплату праці.

 

Голова ЦК__________

Протокол №___ від „___” ___201__р.

Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ»

ЦК Транспортного менеджменту та туризму

 

Дисципліна «Бухгалтерський облік»

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.012 с.)