Який із плакатів було створено в період “Розпаду Радянського Союзу та відродження незалежності України” ?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який із плакатів було створено в період “Розпаду Радянського Союзу та відродження незалежності України” ?Укажіть особливості економічного розвитку УРСР у 70-х – першій половині 80-х років ХХ ст.

1 Промисловість України була частиною єдиного загальносоюзного

народногосподарського комплексу

2 Високі досягнення в сільському господарстві внаслідок реалізації програм механізації, хімізації та меліорації

3 Упровадження нових технологій, зростання якості продукції важкого машинобудування, яка перевищувала світові стандарти

4 Створення нових потужностей в атомній електроенергетиці

5 Інтенсифікація використання трудових ресурсів, переорієнтація структури виробництва на високотехнологічні цикли

А1,4 Б 1,5 В2, 4 Г 2, 5 Д 3,4

 

5. У яких твердженнях ідеться про Євгена Петрушевича ?

1 Перший голова Державного секретаріату, створеного Українською Національною Радою ЗУНР

2 Голова Центрального військового коміте­ту у Львові, від листопада 1918 р. коман­дувач збройних сил ЗУНР, згодом – дер­жавний секретар військових справ ЗУНР

3 Член Директорії УНР згідно з ухвалою Трудового конгресу України в Києві

4 Як голова Українського Національного Союзу відігравав провідну роль в органі­зації протигетьманського повстання

5 Голова Української Національної Ради, яка проголосила створення на українських землях Австро-Угорщини української держави

А 1,2 Б 1,5 В 2, 5 Г 3, 4 Д3,5

 

Які заходи радянської влади мали на меті форсування індустріалізації

В роки першої п'ятирічки?

1Поєднання великої державної промисловості та дрібнотоварного приватного виробництва

2 Відмова від директивного способу ведення господарювання

3 Встановлення надвисоких планових завдань і покарання тих, хто опинявся позаду

4 Матеріальне заохочення робітників

5 Запровадження масового виробничого змагання трудових колек­тивів

А1,2 Б 1,5 В 2,4 Г3,4 Д3,5

 

8. Які явища та процеси характерні для УРСРу другій половині 60-х — на

Початку 80-х років XX ст.?

1Демократизація радянської системи, запровадження гласності

2 Надання права союзним республікам самостійно розв'язувати пи­тання внутрішньої політики

3 Посилення утисків та репресій щодо інакодумців

4 Юридичне оформлення монополії КПРС на політичну владу

5 Відмова від директивного планування в економіці країни

А1,3 Б2,3 В 2,4 Г 3 4 Д 3,5

 

9. Розгляньте світлину і вкажіть, коли розпоча­лася Київська наступальна операція військ 1-го Українського фронту.

А Листопад 1943 р.

Б Грудень 1943 р.

В Листопад 1944 р.

Г Грудень 1942 р.

 

Який термін відповідає визначенню?

«Режим, який характеризується цілковитою незалежністю держави від суспільства, здатністю правлячої верхівки контролювати всі сфери суспільного життя, нав'язувати громадянам силою, пропагандою або вихованням норми життєдіяльності, спосіб життя, характер мислення тощо».

АДиктатура

Б Деспотія

В Демократія

Г Тоталітаризм

 

Про який період в історії пише автор в уривку з джерела?

«Почалося тотальне переродження кадрів... Цей процес спочатку за­хопив комсомол, потім Ради і, насамкінець, партію, яка ще довго трима­лася на залізній дисципліні... До "керівної годівниці" дедалі наполегливіше й нахабніше потяглися герої нового часу - безпринципні кар'єристи, го­тові не тільки служити, а й прислужувати - але кожен за свою ціну. "Популярність і гроші" - ці дві складові успіху стали девізом для нової когорти керівників».

А «Перебудова»

Б «Застій»

В «Відлига»

Г «Відбудова»

 

Упізнайте особу за описом та фото.

«Популярний український актор театру і кіно, кінорежисер, народний артист УРСР, лауреат Державної премії ім. Т.Г. Шевченка. У 1974р. поставив фільм "У бій ідуть тільки "старики", у якому був автором сценарію та ви­конавцем головної ролі Титаренка. Ум. Києві встановлено пам'ятник актору».

А Леонід Осика

Б Юрій Іллєнко

В Леонід Биков

Г Микола Мащенко

 

Які наслідки мав заколот консервативних сил, що відбувся в Москві 19-24 серпня 1991 р.?

А Зміцнення міжнародного авторитету СРСР

Б Зміцнення авторитету КПРС

В Розпад Радянського Союзу

Г Посилення загрози «холодної війни»

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.012 с.)