Дайте визначення терміну «Право на правосуддя».
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дайте визначення терміну «Право на правосуддя».Національна безпека — захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам

15)Народовладдя - це одна з найголовніших форм виразу соборностіу суспільстві, а інтенсивність, дієвість цієї соборності прямо залежитьвід того, яким є народовладдя, його реальність.

16) Військово полонені - соби, що належать до збройних сил воюючої сторони, які опинилися під владою супротивника, а також партизани, учасники руху опору, військ, кореспонденти, члени екіпажів торг, суден та цив. авіації тощо

17)Взяття під варту (попереднє ув'язнення, арешт) — запобіжний захід, який полягає в позбавленні волі особи на час дізнання, досудового слідства, провадження справи в суді першої інстанції (зокрема, в перервах між судовими засіданнями), звернення вироку до виконання після його постановки (а так само на час апеляційного розгляду справи).

18)Треті особи – це суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин які вступають у вже порушену в суді справу для захисту своїх власних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів відмінних відповідача.

19)Імпі́чмент (англ. impeachment) — в конституціях деяких держав процедура притягнення до суду парламенту вищих посадових осіб держави. Результатом імпічменту, як правило є дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця і усунення його з посади. При імпічменті голови держави таке рішення приймається конституційною більшістю парламенту. Різні країни окремо визначають процедуру імпічменту відповідно до власного законодавства. У демократичних державах імпічмент є одним з елементів контролю над владою країни і необхідний для збереження стабільності суспільного і конституційного ладу. Імпічмент є також засобом недопущення авторитаризму і механізмом гарантування національної безпеки.

20)Спі́кер (англ. Speaker, буквально — оратор, промовець, речник) — в західних країнах голова законодавчих зборів, політичного органу, парламенту. Термін широко розповсюджений у політичному лексиконі, але як офіційна назва посади вживається тільки в англомовних країнах. Вперше посада спікера парламенту була введена в 1377 році в Палаті громад, першим спікером був Томас Хангерфорд (Thomas Hungerford).

21)Трудовий арбітраж - орган, який складається із залучених сторонами фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті трудового спору (конфлікту).

22)Законотворчість — це стрижень правотворчості, його найваж­ливіша складова частина, тому їй притаманні риси, загальні для всіх видів правотворчості. проте якщо правотворчість — це діяльність із підготовки, затвердження і оприлюднення нормативних актів, що здійснюється компетентними державними органами, то законотвор­чість — це діяльність із підготовки, затвердження та оприлюднення законодавчих актів держави.

Цивільно-правова відповідальність - установлена законом негативна реакція держави на цивільне правопорушення, що виявляється в позбавленні особи певних цивільних прав чи накладенні на неї обов'язків майнового характеру

24)Явка з повинною - це особисте, добровільне письмове чи усне повідомлення заявником органу дізнання, дізнавачу, слідчому, прокурору, судді або суду про злочин, вчинений чи підготовлюваний ним, до порушення проти нього кримінальної справи. Якщо кримінальну справу вже порушено за наявністю ознак злочину, таке повідомлення заявником має бути зроблене до винесення постанови про притягнення його як обвинуваченого.

25)Недієздатність- це нездатність громадянина розуміти значення своїх дій або керувати ними внаслідок душевної хвороби або слабоумства. Громадянин може бути визнаний недієздатним лише в судовому порядку внаслідок душевної хвороби або слабоумства на підставі висновків судово-медичної експертизи або органів охорони здоров'я.

Недієздатні громадяни не можуть вступати в цивільні та інші правовідносини без згоди опікунів і попечителів.

26)Спеціальні (юридичні) гарантії – це правові засоби забезпечення функціонування системи місце­вого самоврядування, закріплені в законодавстві, а також статутах громади і ак­тах органів місцевого самоврядування.

27)Террор — применение силы или угроза её применения сильнейшей стороной по отношению к слабейшей (обычный терроризм — наоборот).

28)Таємниця досудового слідства - аналіз наукових джерел, матеріалів, опублікованих у спеціальних виданнях, а також практичний досвід слідчих, суддів, адвокатів свідчить, що існує широке коло причин розголошенняі нформації, що становитьтаємницю до судового слідства.

29)Токсичні речовини- це речовини, які викликають отруєння усього організму людини або впливають на окремі системи людського організму (наприклад, на кровотворення, центральну нервову систему)

30)Трудовий суд— це неврегульовані шляхом безпосередніх переговорів розбіжності між працівником (коллективом працівників) і власником підприємства (уповноваженим ним органом) з приводу застосування норм трудового законодавства, а також встановлення нових або зміни існуючих умов праці.

Дайте визначення терміну «Право на правосуддя».

 

Конституція України встановила право людини та громадянина на звернення до суду для захисту порушених прав і право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування. Після використання всіх національних способів правового захисту громадяни можуть апелювати до міжнародних судових установ чи міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Дайте визначення терміну «Процесуальне право».

Цивільне процесуальне право як галузь процесуального права і законодавства — сукупність правових норм, що регулюють порядок розгляду і вирішення судом цивільних справ, тобто правосуддя в цивільних справах

Кримін́ально-процесу́альне пр́аво — фундаментальна галузь права (вживається також у значеннях «галузь законодавства», «наукова дисципліна», «навчальна дисципліна»), що регулює суспільні відносини, пов'язані зі здійсненням кримінального провадження

Дайте визначення терміну «Право на освіту».

 

Кожен має право на освіту.

Повна загальна середня освіта є обовязковою.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних й комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних пільг та стипендій учням та студентам.

 

Дайте визначення терміну «Свобода совісті».

Свобо́да со́вісті — природне право на умови, за яких можливе вільне самовизначення особистості в світоглядній сфері буття, її духовне становлення, розвиток,самоактуалізація. За своїм змістом поняття «свобода совісті» багатоаспектне, ширше ніж «свобода віросповідання». Його сутнісне навантаження нерідко визначається в залежності від предметного поля дослідження: філософія, етика (філософсько-етичне), політологія, право (політико-правове), релігієзнавство, теологія (релігієзнавче, теологічне).

Дайте визначення терміну «Приватна власність».

Приватна власність — одна з форм власності, що означає абсолютне, захищене законом право громадянина чи юридичної особи на конкретне майно (землю, нерухомість, засоби виробництва, гроші і цінні папери, товари, інтелектуальний продукт), яка полягає в тому, що ці об'єкти власності належать приватним особам, сім'ям, групі осіб. Приватна власність на засоби виробництва є базисним елементом ринкової економіки

 

Дайте визначення терміну «Тюрма».

 

В'язниця, буцегарня, цюпа, тюрма, — установа і приміщення, де люди відбувають покарання шляхом позбавлення волі.

Національна безпека — захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам

15)Народовладдя - це одна з найголовніших форм виразу соборностіу суспільстві, а інтенсивність, дієвість цієї соборності прямо залежитьвід того, яким є народовладдя, його реальність.

16) Військово полонені - соби, що належать до збройних сил воюючої сторони, які опинилися під владою супротивника, а також партизани, учасники руху опору, військ, кореспонденти, члени екіпажів торг, суден та цив. авіації тощо

17)Взяття під варту (попереднє ув'язнення, арешт) — запобіжний захід, який полягає в позбавленні волі особи на час дізнання, досудового слідства, провадження справи в суді першої інстанції (зокрема, в перервах між судовими засіданнями), звернення вироку до виконання після його постановки (а так само на час апеляційного розгляду справи).

18)Треті особи – це суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин які вступають у вже порушену в суді справу для захисту своїх власних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів відмінних відповідача.

19)Імпі́чмент (англ. impeachment) — в конституціях деяких держав процедура притягнення до суду парламенту вищих посадових осіб держави. Результатом імпічменту, як правило є дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця і усунення його з посади. При імпічменті голови держави таке рішення приймається конституційною більшістю парламенту. Різні країни окремо визначають процедуру імпічменту відповідно до власного законодавства. У демократичних державах імпічмент є одним з елементів контролю над владою країни і необхідний для збереження стабільності суспільного і конституційного ладу. Імпічмент є також засобом недопущення авторитаризму і механізмом гарантування національної безпеки.

20)Спі́кер (англ. Speaker, буквально — оратор, промовець, речник) — в західних країнах голова законодавчих зборів, політичного органу, парламенту. Термін широко розповсюджений у політичному лексиконі, але як офіційна назва посади вживається тільки в англомовних країнах. Вперше посада спікера парламенту була введена в 1377 році в Палаті громад, першим спікером був Томас Хангерфорд (Thomas Hungerford).

21)Трудовий арбітраж - орган, який складається із залучених сторонами фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті трудового спору (конфлікту).

22)Законотворчість — це стрижень правотворчості, його найваж­ливіша складова частина, тому їй притаманні риси, загальні для всіх видів правотворчості. проте якщо правотворчість — це діяльність із підготовки, затвердження і оприлюднення нормативних актів, що здійснюється компетентними державними органами, то законотвор­чість — це діяльність із підготовки, затвердження та оприлюднення законодавчих актів держави.

Цивільно-правова відповідальність - установлена законом негативна реакція держави на цивільне правопорушення, що виявляється в позбавленні особи певних цивільних прав чи накладенні на неї обов'язків майнового характеру

24)Явка з повинною - це особисте, добровільне письмове чи усне повідомлення заявником органу дізнання, дізнавачу, слідчому, прокурору, судді або суду про злочин, вчинений чи підготовлюваний ним, до порушення проти нього кримінальної справи. Якщо кримінальну справу вже порушено за наявністю ознак злочину, таке повідомлення заявником має бути зроблене до винесення постанови про притягнення його як обвинуваченого.

25)Недієздатність- це нездатність громадянина розуміти значення своїх дій або керувати ними внаслідок душевної хвороби або слабоумства. Громадянин може бути визнаний недієздатним лише в судовому порядку внаслідок душевної хвороби або слабоумства на підставі висновків судово-медичної експертизи або органів охорони здоров'я.

Недієздатні громадяни не можуть вступати в цивільні та інші правовідносини без згоди опікунів і попечителів.

26)Спеціальні (юридичні) гарантії – це правові засоби забезпечення функціонування системи місце­вого самоврядування, закріплені в законодавстві, а також статутах громади і ак­тах органів місцевого самоврядування.

27)Террор — применение силы или угроза её применения сильнейшей стороной по отношению к слабейшей (обычный терроризм — наоборот).

28)Таємниця досудового слідства - аналіз наукових джерел, матеріалів, опублікованих у спеціальних виданнях, а також практичний досвід слідчих, суддів, адвокатів свідчить, що існує широке коло причин розголошенняі нформації, що становитьтаємницю до судового слідства.

29)Токсичні речовини- це речовини, які викликають отруєння усього організму людини або впливають на окремі системи людського організму (наприклад, на кровотворення, центральну нервову систему)

30)Трудовий суд— це неврегульовані шляхом безпосередніх переговорів розбіжності між працівником (коллективом працівників) і власником підприємства (уповноваженим ним органом) з приводу застосування норм трудового законодавства, а також встановлення нових або зміни існуючих умов праці.

Дайте визначення терміну «Право на правосуддя».

 

Конституція України встановила право людини та громадянина на звернення до суду для захисту порушених прав і право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування. Після використання всіх національних способів правового захисту громадяни можуть апелювати до міжнародних судових установ чи міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.012 с.)