Жалпы максималды балы – 100.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Жалпы максималды балы – 100.Жалпы балы _________________

Оқытушының қолы ________________________

 

ЧЕК-ПАРАҒЫ

Салынған суретті бағалау критериялары

С.Т.А. _______________________

 

№ р/н Бағалау критериялары Деңгейі, балдық жүйеде бағалау
Артық шылығы Деңгейлік шамасы Деңгейге сәйкес Деңгейге сәйке емес
1. Берілген тақырып бойынша суреттің сәйкес келуі 7,5
2. Суретте препарат құрамындағы барлық элементтердің болуы 11,25 7,5
3. Суреттің маңыздылығы 11,25 7,5
4. Суреттің бояуының мәні 11,25 7,5
5. Демонстрацииялық қойылымы 11,25 7,5
6. Сурет бойынша жауап бере білу 11,25 7,5
7. Сынға сипатты қарау 11,25 7,5

 

Жалпы максималды балы – 100.

Жалпы балы _________________

Оқытушының қолы ________________________

ЧЕК-ПАРАҒЫ

логикалық-дидактикалық сызбаны бағалау критериялары (кесте)

С.Т.А. _______________________

 

№ р/н Бағалау критериялары Деңгейі, балдық жүйеде бағалау
Артық шылығы Деңгейлік шамасы Деңгейге сәйкес Деңгейге сәйке емес
1. Берілген тақырыптық сәйкестік 7,5
2. Мәндік мағынасы 7,5  
3. Барлық құрылым элементтерінің болуы 7,5
4. Көркем құрал бола алды ма 7,5
5.. Терең бағыттағы сипаты 7,5
6. құрылымдылығы 7,5  
7. Демонстрациялық көркемдігі 7,5
8. Көркемдеу сапасы 7,5  
9. Сұрақтарға нақты жауап бере білу 7,5
10. Сынға сипатты қарау 7,5

Жалпы максималды балы – 100.

Жалпы балы _________________

Оқытушының қолы ________________________

ЧЕК-ПАРАҒЫ

СӨЖ бағалау критериялары

Рефератты бағалау критериялары

С.Т.А. _______________________

 

№ р/н Бағалау критериялары Деңгейі, балдық жүйеде бағалау
Артық шылығы Деңгейлік шамасы Деңгейге сәйкес Деңгейге сәйке емес
1. Реферат мазмұнының берілген тақырыпқа сәйкес келуі, жоспар сәйкестігі мен қойылған талаптардың орындалуы 9,75 6,5
2. Тақырып өзектілігін аша білуі 9,75 6,5
3. Материалды түйіндеп, тұжырым жасай білуі 9,75 6,5
4. Ақпарат көздерін қолданып, жұмыс істей алды ма 9,75 6,5
5. Реферат сұрақтарына жауап бере алды ма
6. Реферат кафедра талаптарына сәйкес құрылған ба
7. Иллюстрациялардың саны мен олардың орынды қолданылуы
8. Қолданылған әдебиеттер дұрыс жиналған ба

Жалпы максималды балы – 100.

Жалпы балы _________________

Оқытушының қолы ________________________

ЧЕК-ПАРАҒЫ

мультимедиялық форматағы презентацияларды бағалау критериялары

С.Т.А. _______________________

 

Бағалау критериялары Деңгейі, балдық жүйеде бағалау
Артық шылығы Деңгейлік шамасы Деңгейг сәйкес Деңгейге сәйкес емес
1. Титулдық слаидтың болуы, плана презентации, жалпы слаидтардың саны, Internet тік ақпараттар мен қолданылған әдебиеттері. 7,5
2. Презентация мазмұнының тақырыпқа сәйкестігі және қойылған талаптар 7,5
3. Слаидтардың жүйелі орналасуы 7,5
4. Тапсырманы баяндау стилі 7,5
5. Қолданылған ақпарат көздері заман талабына сәйке келе ме . 7,5
6. Анық және қысқа тұжырымдар жасалған ба 7,5
7. Презентация материалындағы бағыттылық сақталған ба 7,5
8. Сауатты, жүйелі түрде баяндай білу 7,5
9. Өз шешімінде тұра алу және сынға сипатты қарау. 7,5
10. Слайдтың дұрыстығы (көркемділігі,қажеттілігі.с.с.) 7,5

Жалпы максималды балы – 100.

Жалпы балы _________________

Оқытушының қолы ________________________

ЧЕК-ПАРАҒЫ

СӨЖ бағалау критериялары

Рефератты бағалау критериялары

С.Т.А. _______________________

 

№ р/н Бағалау критериялары Деңгейі, балдық жүйеде бағалау
Артық шылығы Деңгейлік шамасы Деңгейге сәйкес Деңгейге сәйке емес
1. Реферат мазмұнының берілген тақырыпқа сәйкес келуі, жоспар сәйкестігі мен қойылған талаптардың орындалуы 9,75 6,5
2. Тақырып өзектілігін аша білуі 9,75 6,5
3. Материалды түйіндеп, тұжырым жасай білуі 9,75 6,5
4. Ақпарат көздерін қолданып, жұмыс істей алды ма 9,75 6,5
5. Реферат сұрақтарына жауап бере алды ма
6. Реферат кафедра талаптарына сәйкес құрылған ба
7. Иллюстрациялардың саны мен олардың орынды қолданылуы
8. Қолданылған әдебиеттер дұрыс жиналған ба

Жалпы максималды балы – 100.

Жалпы балы _________________

Оқытушының қолы ________________________

 

ЧЕК-ПАРАҒЫ

Студенттің коммуникативті дағдыларын бағалау критериялары

С.Т.А. _______________________

 

Бағалау критериялары Деңгейі, балдық жүйеде бағалау
Артық шылығы Деңгейлік шамасы Деңгейге сәйкес Деңгейге сәйкес емес
1. Өзін өзі презентациялау дағдылары 11,25 7,5
2. Тыңдау дағдылары 11,0 7,5
3. Ақпаратты нақты әрі дәл қабылдау дағдысы 11,25 7,5
4. Өз ұстанымында қалу дағдысы 11,25 7,5
5. Жүйелі сөйлеу дағдысы 11,25 7,5
6. Қарсыласқа көңіл бөлу, пікірталас жүргізе білу жағдысы 8,0 5,5
7. Қарсыласының эмоционалдық күйін бағалай білу дағдысы. 7,5 5,5 3,5
8. Қарсылас пікірін өзгерте білу 7,5 5,5 3,5

Жалпы максималды балы – 100.

Жалпы балы _________________

Оқытушының қолы ________________________

Қорытынды бақылау

Бақылаудың әр кезеңіндегі максималды балы (сабақ барысындағы, аралық бақылауСӨЖ жәнеемтиханэкзамен) 100 балды құрайды.

I = Rд х 0,6 + (Е1 × 0,25 + Е2 × 0,15)

I –қорытынды баға

R –рейтингті жіберу бағасы

E –қорытынды бақылау бағасы

Рейтинг балы 60% от I –қорытынды баға ,

Емтихин– 40% от I –қорытынды баға

 

РЖБ (рейтингті жіберу бағасы).

рейтингті жіберу бағасы формула бойынша анықталады:

Rд= t+t1+_+rnx 0,6

m

мұнда t – компетенциялардың қалыптасу деңгейінің бағасы,

r- аралық бақылау,

m-сабақ барысындағы баға мен аралық бақылаудың бағасы.

t= Z+N+K+P+S

n

n – барлық компетенциялардың бағалық жиынтығы,

Z – білім бағасының қосынды мәні: z1+z2+…+zn

N- дағдылар жиынтығының қосынды мәні: n1+n2+…+nn

K -коммуникативті компетенциялардың қосынды мәні: k1+k2+…+kn

P- құқықтық компетенциюялардың қосынды мәніp1+p2+…+pn

S- өзін өзі бағалаудың қосынды мәні : s1+ s2+…+sn

 

Студент емтиханға келесі шарт бойынша жіберіледі , егерRжббольше 50б немесе одан жоғары болғанда.

Соңғы баға әріптік - баллды- рейтингтіқорытындысы ретінде сынақ кітапшасына қойылады.

Пәннің әріптік - баллды- рейтингті қорытындысы

Әріптік бағалау жүйесі Балдың сандық эквиваленті Пайыздық көлемі % Жүйелі бағалау
А 4,0 95-100   Үздік
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89   Жақсы
В 3,0 80-84
В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық
С 2,0 65-69
С- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1,0 50-54
F 0-49 Қанағаттанарлықсыз

2.13. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі (негізгі және қосымша)

Орыс тілінде:

Негізгілері :

1. Гистология, эмбриология, цитология. /под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А.Юриной изд.6, Москва,

Издательская группа «ГЭОТАР-Медия», 2014., 787 б.

2. Гистология, эмбриология, цитология. /под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А.Юриной изд.6, Москва,

Издательская группа «ГЭОТАР-Медия», 2012., 780 б.

3. Атлас для практических занятий по гистологии, цитологии и эмбриологии: атлас/ Р.Б. Абильдинов, Р.И. Юй. – Алматы: издательство «Эффект», 2012. 236 б.

4. Гистология, цитология и эмбриология. Учебник. Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Изд-во: МИА, 2007. 600 б.

5. Гистология, эмбриология, цитология. Данилов Р.К. Изд-во: ООО «Медицинское информационное агентство», 2006. 500 б

6. Возрастная гистология. Пуликов А.С. Изд-во «Феникс», 2006. 176 б.

7. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. Учеб. пособие для студ. мед. вузов. Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н., Горячкина В.Л., Астана-Москва, 2005, 400 б.

8. Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии, под редакцией проф. Ю.И.Афанасьева. – М.: «Высшая школа», 2004.

Қосымша:

1. Гистология. (полный курс за 3 дня). Учеб. пособие Селезнева Т.Д., Мишин А.С., Барсуков В.Ю. М.: ЭКСМО, 2007, 352 б.

2. Атлас по гистологии. Учеб. пособие. Под. ред. Пуликова А.С., Ростов-на –Дону, Феникс, Кросноярск, изд. Проекты, 2006, 176 б.

3. Гистология, цитология и эмбриология. Учебник для мед. вузов, Мушкамбаров Н.Н., Кузнецова С.Л., М.: Мед. инфор. Агентство, 2005, 600 б.

4. Гистология человека в мультимедиа. Данилов Р.К., Клишов А.А., Боровая Т.Г. Учебник для студентов медицинских вузов. ЭЛБИ-СПб, 2004. 362 б.

5. Атлас по цитологии, гистологии и эмбриологии. Самусев Р.П., Пупышева Г.И., Смирнов А.В. ИКС, XXI век, Мир и Образование, 2004. 400 б.

6. Руководство по гистологии, т.1 и 2, под редакцией Р.К.Данилова, В.Л.Быкова, И.А.Одинцова. 3. Основы цитологии, эмбриологии и общей гистологии. Мяделец О.Д. М.: «Медкнига», Нижний Новгород. Изд. НГМА. 2002. 367 б.

7. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н., Горячкина В.Л., М.: Мед. информ агентство, 2002, 374 б.

8. Гистология, учебник под редакцией Улумбекова Э.Г., Челышева Ю.А. ГОЭТАР – М.: Мед., 2001.

9. Цитология и общая гистология. Быков В.Л., СОТИС, СПб., 2000. 300 б.

10. Частная гистология. Быков В.Л. СОТИС, СПб, 2000. 300 б.

Қазақ тілінде :

Негізгілері:

1. Гистология. Окулық. Аяпова Ж.О., Алматы, 2014.

2. Гистология, цитология және эмбриология бойынша микросуреттер атласы тәжірибелік сабақтарға арналған. Юй Р.И., Абильдинов Р.Б.. Алматы, 2012. 236 б.

3. Гистология, цитология және эмбриология бойынша микросуреттер тәжірибелік сабақтарға арналған. Юй Р.И., Абильдинов Р.Б.. Алматы, 2010. 232 б.

4. Цитология, эмбриология және гистология. Оқу құралы. Аяпова Ж.О.ҚазҰМУ, 2007, 288 б.

5. Цитология, эмбриология және гистология. Оқу құралы. Аяпова Ж.О.ҚазҰМУ, 2005, 288 б.

6. Жеке гистология курсы бойынша оқытушыларға арналған оқу-әдістемелік нұсқау. Юй Р.И., Калинина М.С., аяпова Ж.О және т.б., Алматы, ҚазҰМУ, 2003, 184 б.

Қосымша:

1. Жалпы гистология. Оқу құралы. Нұртазин С.Т.Алматы. Эверо, 2011, 220 б.

2. Цитология, эмбриология және гистология. Оқу құралы. Аяпова Ж.О. Алматы, ҚазНМҰ, 2005, 288 б.

Ағылшын тілінде:

Негізгілері:

1. Histology a text and atlas with Correlated cell and Molecular biology. H. Ross Michael, Lippincott Williams and Wilkins, the 6th educ.,USA, 2011, 974 p.

2. Histology and cell biology Examination and board review. F. Paulsen Douglas, the 5th educ. USA, the McGraw-Hill Companies, 2010, 416 p.

3. Color textbook of histology. P.Garther Leslie, L. Hiatt James. The 3th educ., USA, 2006, 573 p.

4. Basic histology. Texts and atlases, published in Northern America, 2003, 512 pp.

Қосымша:

1. Textbook of human histology. I. Singh, 2012

2. Functional histology. Texts and colour atlas. Curchill Livingstone, International edition. Sidney. Toronto. 2000. 413 pp.

3. Histology series. Full text of junqueira histology and over 800 interactive multiplechoice questions.

 

 

 

СИЛЛАБУС

Гистология пәні – 2 Gist – 2

 

Мамандығы – «Жалпы медицина» - 051301

 

Оқу сағатының көлемі (кредит) – 90 сағат (2 кредит)

 

III – Курс V,VI– Семестр

 

Бақылау түрі – Емтихан

 

Алматы, 2015

Силлабус интеграциялық жұмыс бағдарлармасына сәйкес, гистология модулінің ұжымының құрастыруымен жасалды: б.ғ.к. Тусупова Н. М., б.ғ.к., Кругликовская Т. Ф., оқытушы Наумова Л.И., б.ғ.к., Джангельдина З.Н., аға оқытушы Мулькибаева Ш. Ш., аға оқытушы Есимова Г.К., магистр Алсеитова Ф.Д.

 

 

Гистология модулінің мәжілісінде талқыланып,

« » 2015 ж № хаттамамен бекітілді

 

Гистология модулінің жетекшісі, б.ғ.к. Тусупова Н.М.

 

 

 

ЖОО атауы –С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті Кафедра/модуль–гистологии модулі

Пәні, Пәннің коды– «Гистология – 2», Gis – 2 3206

Мамандығы–«Жалпы медицина» –051301

Оқу сағатының көлемі (кредит) –90 сағат (2 кредит)

Оқу семестрі мен курсы–3 курс; 5,6 семестр

 

Оқытушылар туралы мәлімет:

  Т.А.Ж. Қызметі Ғылыми дәрежесі
1. Тусупова Нуржан Мухамедовна аға оқытушы б.ғ.к.
2. Джангельдина Зауре Наримановна аға оқытушы б.ғ.к.
3. Кругликовская Тамара Федоровна аға оқытушы б.ғ.к.
4. Мулькибаева Шолпан Шайзулаевна аға оқытушы  
5. Есимова Гаухар Куатбековна аға оқытушы  
6. Наумова Людмила Ильинична оқытушы  
7. Алсеитова Феруза Джапаровна оқытушы магистр
8. Омарова Роза Сахиевна оқытушы-стажер  

 

Модулдің жетекшісі б.ғ.к., атқарушы доцент Тусупова Н.М Кандидаттық диссертациясын Алматы қаласында 2001 жылы: «Закономерности комбинированного действия динамических факторов ионизирующего излучения на организм» тақырыбында қорғады. 2001 жылдан бері кафедраның оқытушысы, ал 2013 жылдан бастап Гистология модулінің жетекшісі етіп тағайындалды., 2014 жылы 1 қыркүйекте гистология модулінің жетекшілігіне конкурстан өтті. Модулдің ұжымы өздерінің ғылыми бағыты бойынша іздеу үстінде.

Байланысу ақпараты:

Адресі: Алматы қ., Ақан Сері 41, № 1 ҚТЕ

тел:8-777-2289244, tusupova-n@mail.ru

Политика дисциплины:

1. Сабаққа кешігіп келуге болмайды, 5 минуттан аса кешігіп келген жағдайда журналға «бж» (болған жоқ) қойылады

2. Сабақты жіберуге болмайды, себеппен сабаққа қатыспаған жағдайда, ауырып қалған жағдайда анықтама мен деканаттан рүқсат қағазын алып келіп сабақты қайта тапсыруға болады;

3. Қатыспаған сабақты қайта тапсыру үшін сәйкес аралық бақылауға «Жалпы Медицина» факультетінің деканатынан жазбаша түрде рұқсат қағазы керек

4. Студенттер оқу үдерісіне белсенді түрде қатысу керек;

5. Егер студент тәжірибелік сабақта оқу материалын талдауға белсенді түрде қатыспаса, онда оған «қанағаттанарлықсыз» деген «40 балл» қойылады;

6. Коллоквиум мен аралық бақылауға студент 100% тәжірибелік сабаққа қатысқан жағда жіберіледі, аралық бақылауда «қанағаттанарлықсыз» деген бағаны 49 балл анықтаса, ал «тәжірибелік» пен «коммуникативті» дағдыға 40 балл қойылады.

7. Дәріске міндетті және тұрақты түрде қатысу керек. 100% қатысқан жағдайда 2 қосымша балл қосылады.

8. Тәжірибелік сабақтың барлық тапсырмалары талапқа сәйкес оқытушының қол қоюымен орындалып жасалуы керек

9. Сөж бойынша тапсырмалар жоғары деңгейде жасалып және сессияға дейін өткізілуі тиіс

10. Студенттер тәжірибелік сабаққа және дәріске ақ халатпен жіберіледі.

11. Аралық бақылауға барлық тәжірибелік сабаққа қатысқан студенттер ғана жіберіледі.

12. Емтиханға сабақтарды жібермеген, барлық аралық бақылауды, СӨЖ тапсырған және 50 балдан жоғары жинағандар жиберіледі.

13. Үш тілдік жбағдалама бойынша «Асқорыту жүйесі» модулі бойынша ағылшын және басқа да тілдерде, орыс тобына қазақ тілінде, қазақ тобына орыс тілінде сұрақ қойылу енгізілді. (гистология модуліндегі қатаң нұсқа)

2. Бағдарлама

Кіріспе

Гистология – дегеніміз тіндік және мүшелік деңгейдегі, әртүрлі мүшелерде маманданудан өткен тіндердің тіндердің нақты ерекшеліктері мен заңдылықтарын зерттейді. Жеке гистология болашақ дәрігерді дайындауда, бастапқы теориялық білімді қалыптастыратын, медико-биологиялық ғылымда маңызды сала болып табылады. Мүшелердің қалыпты жағдайдағы құрылысын (тіндік және жасушалық деңгейде) білу биологиялық, физикалық, химиялық әртүрлі факторлар әсер ету кезінде және оларға бейімделу кезіндегі механизмін түсіну үшін қажет. Зерттелу объектісі болып жарықтық микроскоптан жақсы көрінетін ағза мүшесінен бекітілген препарат болып саналады.

Қазіргі гистологияның прогрессі деп белгілі бір деңгейде физика, химия, математика, информатиканың жетістігімен байланыстырып қарауға болады. Гистология адамның тіршілік етуі барысына ғылыми құрылымдық‒функциональдық талдау жасауда медициналық білім беру жүйесінде маңызды орын алады.

2.2 Пәннің мақсаты:

студенттерді жасушада, тіндерде, мүшелердің құрылысындағы құрылымдарының өмір тіршілігіндегі процестердің заңдылықтарына, олардың пайда болуын, дамуын білгізе отырып, оған белгілі бір мақсатта әсер еткізе білуге қалыптастыру.

2.3 Пәннің міндеттері:

· Мүшенің тіндік құрылысын анықтауды үйрету;

· Мүше тіндерінің регенерациясы мен гистогенездің жалпы заңдылықтарын анықтауға үйрету;

· Әртүрлі мүшелерде мамандану нәтижесінде пайда болған тіндердің ерекшеліктерін ажырата білуді үйрету;

· Жүйе мүшелерінің тіндік идентификациясы мен гистологиялық препаратты микроскопта қарау дағдысын қалыптастыру.

2.4 Оқытудың соңғы нәтижелері

Когнитивті компонент (білім):

· мүшенің тіндік‒құрылымдық жасалуының негізгі заңдылықтары;

· гистохимиялық, жарықтық және электронды микроскоптың нәтижесі негізінде тіндердің негізгі биологиялық үрдістерге (қорғаныштық, қоректік, пролиферативті және т.б.) қатысудағы тіндік элементтердің гистофункциональді ерекшеліктерін білу;

· жүйе мүшелерінің тіндік регенерациясы мен эмбриональді кезеңдегі дамуының негізгі заңдылықтары.

· жарықтық микроскоптың мәліметі бойынша әртүрлі мүшелердің гистофункциональдық ерекшеліктері;

Операционалдік компонент (практикалық дағды):

· микроскоптық және ультра микроскоптық деңгейде мүшелердің тіндік құрамын анықтауды үйрену;

· ағзаның қорғаныштық‒бейімделуі мен физиологиялық реакциясына байланысты мүше тіндері мен жасушалық құрылымындағы өзгерістерді анықтауды үйрену.

· мүшелердің гистологиялық препаратын құрғақ және иммерциялық жүйені қолдана отырып микроскопта қарауды үйрену;

· хаттама толтырып және гистологиялық препаратты салу.

Аксиологиялық компонент (коммуникативті дағды):

· болашақ дәрігер ретінде қалыптасуы үшін студенттің бойына дәрігер мен науқастың араындағы эффективті дағды мен топтағы сабақ барысында студенттің келесі бір студентпен тез тіл табысу дағдысын қалыптастыру,

· оқу ойындарына және дискуссияға қатысып сөйлемдерін дұрыс құрастырып, материалды нақты қойып, қарым қатынасты реттей білу.

Құқықтық дағды:

· студенттің бойына гистологиялық лабораторияларда құрылғылар мен химиялық реактивтермен, электр көзіне қосылған микросоппен жұмыс жасаған қауіпсіздік ережесін сақтап және ҚР медициналық қызметте стационарлық және амбулаторлық базасы бойынша құқықтық ережелін білуді, ҚР ДСМ денсалық сақтау мен білім беру туралы негізгі бұйрықтарын, ДДСҰҰ бағдарламаларын, студенттің құқықтары мен міндеттерін ұғындыру.

Өзін‒өзін жетілдіру:

· студенттің бойына ЖК жұмыс жасауын, ақпаратпен өзі жұмыс жасауын, ЖК базасымен өзі жұмыс жасауын, әдебиеттермен жұмыс жасау кезінде өзіндік талдау жасай алуын, білімін үздіксіз жетілдіруін, ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау дағдысын, тесттер, рефераттар, презентациялар, портфолья жасау, оқу видео фильмдерді көрсете білу дағдыларын қалыптастыру.

Пәннің қысқаша мазмұны:

Жеке гистология: әртүрлі мүшелердің құрамындағы маманданудың нәтижесінде түзілетін тіндердің ерекшеліктері. Жүйке, эндокринді, жүрек қан тамырлар, тыныс алу, несеп бөлу, асқорыту, жыныс және тірек‒қимыл жүйесі мүшелерінің құрылысы.

Пәннің пререквизиті мен постреквезиті:

2.5 Пререквизиті:қалыпты анатомия - 1, гистология – 1, қалыпты физиология – 1

2.5 Постреквезиті:патологиялық анатомия - 2, патологиялық физиология – 2, ішкі аурулар пропедевтикасы

 

2.6 Гистологии-2 модулі мен компетенциялары бойынша мазмұныПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.028 с.)