ТОП 10:

і вхідному опору транзистораКористаючись сімейством вихідних характеристик транзистора (див. рис. 7а), неважко визначити значення коефіцієнта підсилення по струму. Припустимо, що транзистор працює при напрузі, між колектором і емітером, В, а струм бази дорівнює мкА. Цьому режиму в сімействі вихідних характеристик транзистора відповідає точка А. Взявши приріст і між точками В и С, при постійній напрузі , знайдемо при .

Вимірювання слід проводити для напруги , яка складає, приблизно, 50% від найбільшої величини цієї напруги для даного типу транзистора.

Вхідний опір транзистора можна знайти з вхідних характеристик (див. рис. 7 б). Точка А відповідає тому ж режиму, що й на вихідних характеристиках. За приростами і , між точками В і С при постійному В знаходимо Ом.

а) б)

Рис. 7. Статичні характеристики для схеми зі спільним емітером:

а – вихідні; б – вхідні

Вимоги до змісту і оформлення звіту

На титульній сторінці вказати назву університету, інституту, кафедри, на якій виконується робота, номер і назву роботи, прізвище та ініціали студента, а також викладача, який перевіряє роботу, рік виконання роботи.

Звіт повинен містити:

1) точне найменування і мету роботи;

2) таблицю основних даних досліджуваного транзистора;

3) схему для зняття характеристик транзистора (з короткою характеристикою елементів, що входять до неї;

4) таблиці спостережень;

5) вхідні статичні характеристики при ;

6) вихідні статичні характеристики при ;

7) розрахунок коефіцієнта підсилення по струму і вхідного опору транзистора;

8) короткі висновки про роботу.

 

Спеціальні вимоги з техніки безпеки

1. Не вмикати прилади і обладнання без дозволу викладача.

2. Всі вимірювання проводити тільки за умови надійного заземлення обладнання і приладів.

3. У разі виявлення несправності приладів чи обладнання – негайно вимкнути їх з мережі живлення і повідомити викладача.

6. Контрольні запитання

1. Вкажіть основні особливості схеми вмикання транзистора зі спільним емітером.

2. Яку залежність виражає вхідна характеристика транзистора по схемі зі спільним емітером?

3. Яку залежність виражає вихідна характеристика транзистора по схемі зі спільним емітером?

4. Поясніть процес посилення по струму в схемі вмикання транзистора зі спільним емітером.

5. Чим пояснити збільшення вхідного опору транзистора при вмиканні його по схемі зі спільним емітером?

6. Як впливає величина напруги на ділянці колектор-емітер на вхідну статичну характеристику транзистора?

7. Як впливає величина струму бази на вихідну статичну характеристику транзистора?

8. Наведіть співвідношення між коефіцієнтами підсилення по струму в схемі зі спільним емітером та із спільною базою.

9. Як визначити коефіцієнт підсилення по струму і вхідний опір транзистора по характеристиках?

 

Список літератури

 

1. Скаржепа И. А., Луценко А. Н. Электроника и микросхемотехника: Учебник: В 2-х ч./ Под общ. ред. А. А. Краснопрошиной. К.: Вища шк. 1989. – Ч.1.

2. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника: Учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1991.

3. Захаров В.К., Лыпарь Ю.М. Электронные устройства автоматики и телемеханики. ‑ Л.: Энергоатомиздат, 1984.

4. Гершунский Б. С. и др. Справочник по основам электронной техники. Изд-во Киевского университета, 1972.

5. Москатов Е. А. Электронная техника. – Таганрог, 2004. – 121 с.


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

 

ЗНЯТТЯ ХАРАКТЕРИСТИК І

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРАНЗИСТОРА

ЗА СХЕМО ІЗ СПІЛЬНИМ ЕМІТЕРОМ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ІНСТРУКЦІЯ

До лабораторної роботи № 4

з дисципліни “Електроніка та мікропроцесорна техніка”

для студентів базового напряму 6.050501 “Прикладна механіка”,

6.050502 “Інженерна механіка”, 6.050503 “Машинобудування”

 

 

Укладачі Редактор Комп’ютерне верстання Зелінський Ігор Дмитрович Таянов Сергій Анатолійович Гурський Володимир Миколайович  

 

Здано у видавництво 24.01.2009. Підписано до друку 25.01.2009.

Формат 60´84/16. Папір офсетний. Друк на різографі.

Умовн. друк. арк. .Обл.-вид. арк. .

Наклад 100 прим. Зам.

 

 

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Реєстраційне свідоцтво серії ДК № 751 від 27.12.2001

 

Поліграфічний центр

Видавництва Національного університету “Львівська політехніка”

Вул. Ф. Колеси, 2, ЛьвівПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.007 с.)