Пытанні для самастойнага вывучэнняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пытанні для самастойнага вывучэнняПытанні для самастойнага вывучэння

1. Засяленне беларускіх зямель. Даіндаеўрапейскі і індаеўрапейскі

перыяды этнічнай гісторыі Беларусі.

2. Беларускія землі ў перыяд феадальнай разбдробленасці. Адносіны Полацкага княства з Кіевам і Ноўгарадам, з крыжакамі і татара-манголамі.

3. Увядзенне хрысціянства. Культура беларускіх зямель у ІХ– ХVІ стст.

4. Асаблівасці дзяржаўнага ладу Вялікага княства Літоўскага. Тры Статуты ВКЛ.

 

Заданне для самастойнай працы з дакументамі і матэрыяламі

 

Белоруссия в эпоху феодализма. Сборник документов в 3 т. Т.1.

1. Около VII в. – 885 г. – Из «Повести временных лет» о заселении территории Восточной Европы, обычаях племен и их князьях. С. 28–30.

2. 977–1117 гг. – Из «Повести временных лет» о междуусобной борьбе, вооруженных походах, завоевании новых земель и грабежах князей-феодалов. С. 35–41.

3. 1065–1066 гг. Из Псковской второй летописи о войнах полоцкого князя Всеслава с новгородцами и псковитянами. С. 42.

4. 1119–1195 гг. Из Ипатьевской летописи о феодальной раздробленности и междуусобной борьбе князей в западных землях Руси. С.57–64.

5. Из «Слова о полку Игореве» о междуусобной борьбе полоцких и русских князей. С.73–74.

6. 1385 г.–Из хроники Яна Длугоша о заключении Кревской унии между Литвой и Польшей. С. 99–100.

7. 1385 г. февраля 20.–Грамота польского короля Ягайло о привилегиях феодалам за переход в католическую веру. С. 101–102.

8. 1399 г. – Из западнорусской летописи о битве литовского кн. Витовта с татарами на р. Ворскле. С. 110–111.

9. 1413 г. октября 2. – Из постановления Городельского сейма об унии ВКЛ с Польшей о привилегиях феодалов-католиков Литвы и Беларуси. С. 115–118.

10. 1457 г. мая 2. (возможно 2 мая 1447 г.) – Жалованная грамота короля Казимира феодалам ВКЛ, уравнивающая их в правах и привилегиях с феодалами Польши. С. 124–127.

11. 1557 г. апреля 1. – Из «Уставы на волоки» об организации фольварка и повинностях бояр, слуг, ремесленников и крестьян. С. 214–230.

 

Тэмы рэфератыўных паведамленняў

1. Барацьба Полацкага княства за незалежнасць.

2. Грунвальдская бітва і яе значэнне.

3. “Уставы на валокі” – адзін з этапаў фарміравання прыгоннага права на Беларусі.

4. Нацыянальныя меншасці на Беларусі і іх роля ў фарміраванні беларускай народнасці.

 

Семінар 2. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (1569–1795 г.)

 

1. Люблінская ўнія 1569 г. і утварэнне Рэчы Паспалітай. Грамадска-палітычны лад Рэчы Паспалітай. Дзяржаўна-прававое становішча ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай.

2. Рэфармацыя і Контррэфармацыя ў Вялікім княстве Літоўскім. Брэсцкая царкоўная ўнія.

3. Знешняя палітыка Рэчы Паспалітай. Войны другой паловы XVI – XVIII стст.

4.Паглыбленне палітычнага крызісу і падзелы Рэчы Паспалітай.

 

ЛІТАРАТУРА

 

1. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / Ю. Бохан [і інш.]; рэд. кал.: М.Касцюк (гал. рэд.) [і інш.] – Мінск, 2007. Т.3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай.

2. Гісторыя Беларусі: вучэб. дап.: у 2 ч. / Пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – 2-е выд. – Мінск, 2007. – Ч.1: Ад старажытных часоў па люты 1917 г.

3. Ермаловіч М. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае / М.І. Ермаловіч. – Мінск, 2000.

4. Казлякоў У.Р. і інш. Гісторыя Беларусі (ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі): вучэб. дапам. / пад рэд. Л.В. Лойкі. – Мінск, 2003.

5. Ковкель И. История Беларуси с древнейших времен до нашего времени / И.И.Ковкель, Э.С.Ярмусик. – Минск, 2006.

6. Лыч Л. Гісторыя культуры Беларусі / Л. Лыч, У. Навіцкі. – Мінск, 1997.

7. Новік Я.К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам./ Я.К. Новік, І.Л. Качалаў, Н.Я. Новік; пад рэд. Я.К.Новіка. – Мінск, 2009.

8. Нарысы гісторыі Беларусі: у 2 ч. / М.П. Касцюк [і інш.]. – Мінск, 1994.– Ч. 1.

9. Ткачоў М. Вайна Расіі з Рэччу Паспалітай // Беларускі гістарычны часопіс. 1993. – № 1–2.

10. Трещенок Я.И. История Беларуси: учеб. пособие: в 2 ч. / Я.И. Трещенок. – Могилев, 2005. – Ч.1. Досоветский период.

11. Філатава В. Тры падзелы Рэчы Паспалітай / В. Філатава.– Мінск, 1993.

12. Чигринов П. Очерки истории Беларуси: учеб. пособие / П.Г. Чигринов. – Минск, 2007.

13. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. – Мінск, 1993–2003.

Дадатковая літаратура

1. Арлоў У., Сагановіч Г. Другі падзел Рэчы Паспалітай. 1793 // Беларуская мінуўшчына. 1995. – № 6. – С. 11–13.

2. Гісторыя Беларусі: курс лекцый: у 2 ч. / І.П. Крэнь [і інш.].– Мінск, 2000. – Ч.1. Са старажытных часоў да канца XVIII ст.

3. Касцюшка, сын Беларусі // Спадчына. 1994. – № 1.

4. Лойка П. Незалежнасць пасля Любліна або магнацка-шляхецкая «беларусізацыя» // Спадчына. 1991. – № 5.

5. Саверчанка У. Канцлер Вялікага княства: Леў Сапега: / У.Саверчанка. – Мінск, 1992.

6. Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / В.І.Галубовіч [і інш.]; пад рэд. В.І. Галубовіча. – Мінск, 1999.

7. Юхо Я. За вольнасць нашу і вашу: Тадэвуш Касцюшка / Я.А. Юхо. – Мінск, 1990.

8. Юхо Я. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі / Я.А. Юхо. – Мінск, 1992.

Пытанні для самастойнага вывучэння

1. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у XVII–XVIII ст.

2. Культура Беларусі ў XVII–XVIII ст.

 

Заданне для самастойнай працы з дакументамі і матэрыяламі

Белоруссия в эпоху феодализма. Сборник документов в 3 т. Т.1. – Минск, 1959.

1. 1569 г. июля 1. – Из постановления Люблинского сейма об унии ВКЛ с Короной Польской. С. 150–157.

2. 1595 г. февраля 18. – Письмо короля Сигизмунда 3 владимирскому и брестскому епископу Ипатию Потею, одобряющее его действия в пользу унии. С. 369–370.

 

Белоруссия в эпоху феодализма. Сборник документов в 3 т. Т.2. – Минск, 1960.

1. 1648 г. мая 30. – Из отписки Путиловского воеводы Плещеева в Разрядный приказ о бегстве украинских и белорусских крестьян и мещан к запарожским казакам. С. 24–25.

2. 1667 г. января 30. – Из Андрусовского договора, заключенного между Московским государством и Речью Посполитой о перемирии на 13 лет. С. 171–175.

3. 1773 г. марта 22. – Из наказа Гродненского поветового сеймика послам на Варшавский сейм об упадке Речи Посполитой и его причинах. С. 202–203.

 

Тэмы рэфератыўных паведамленняў

 

1. Т.Касцюшка – нацыянальны герой ЗША, Польшчы, Беларусі.

2. Рэлігійная сітуацыя на Беларусі ў XVI–XVIII стст.

3. Магнацкія тэатры на Беларусі.

 

Семінар 3. Беларусь у складзе Расійскай імперыі

(канец ХVІІІ–пачатак ХХ ст.)

 

1. Палітыка расійскіх улад на далучаных беларускіх землях. Рэвалюцыйна-вызваленчы рух у першай палове XIX ст. і змены ва ўрадавай палітыцы ў 1830–1850-х гг. Беларусь у вайне 1812 г.

2. Адмена прыгоннага права. Буржуазныя рэформы 60-70-х гг. ХІХ ст. і асаблівасці іх правядзення на Беларусі.

3. Нацыянальна-вызваленчы рух у другой палове ХІХ ст.–пачатку ХХ ст.

4. Фарміраванне беларускай нацыі.

 

ЛІТАРАТУРА

 

1. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / М. Біч [і інш.]; рэд. кал.: М.Касцюк (гал. рэд.) [і інш.] – Мінск, 2007. Т.4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі ( канец XVIII – пачатак XX стст.).

2. Гісторыя Беларусі: вучэб. дап.: у 2 ч. / Я.К. Новік [і інш.]; пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – 2-е выд. – Мінск, 2007. – Ч.1: Ад старажытных часоў па люты 1917 г.

3. Гісторыя Беларусі: курс лекцый: у 2 ч. / П.І. Брыгадзін [ і інш.]. – Мінск, 2002. – Ч. 2. ХІХ – ХХ стагоддзі.

4. Казлякоў У.Р. і інш. Гісторыя Беларусі (ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі): вучэб. дапам. / пад рэд. Л.В. Лойкі. – Мінск, 2003.

5. Ковкель И. История Беларуси с древнейших времен до нашего времени / И.И. Ковкель, Э.С. Ярмусик. – Минск, 2006.

6. Лыч Л. Гісторыя культуры Беларусі / Л. Лыч, У. Навіцкі. – Мінск, 1997.

7. Новік Я.К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2008 г.: вучэб. дапам. / Я.К. Новік, І.Л. Качалаў, Н.Я. Новік; пад рэд. Я.К.Новіка. – Мінск, 2009.

8. Нарысы гісторыі Беларусі: у 2 ч. / М.П. Касцюк [і інш.]. – Мінск, 1994. – Ч. 1.

9. Чигринов П. Очерки истории Беларуси: учеб. пособие / П.Г. Чигринов. – Минск, 2007.

10. Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / В.І Галубовіч [ і інш.]; пад рэд. В.І. Галубовіча. – Мінск , 1999.

11. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. – Мінск, 1993–2003.

12. Юхо Я. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі / Я. Юхо. – Мінск, 1992.

Дадатковая літаратура

1. Да 130-годдзя паўстання ў Польшчы, Беларусі і Літве // Беларускі гістарычны часопіс. 1993. № 3.

2. Доўнар-Запольскі М. Гісторыя Беларусі / М.В.Доўнар-Запольскі. – Мінск, 1994.

3. Калиновский К. Из печатного и рукописного наследия. – Минск, 1988.

4. Липинский Л. Столыпинская аграрная реформа в Белоруссии / Л. Липинский. – Минск, 1978.

5. Наша ніва. Першая Беларуская газета з рысункамі. Выпуск 3. 1910 г. Факсімільнае выданне.

6. Тарасаў К. Памяць пра легенды / К. Тарасаў. – Мінск, 1994.

7. Самбук С. Политика царизма в Белоруссии во второй половине ХІХ в. / C. Самбук. – Минск, 1980.

8. Цуба М. Беларускі нацыянальны рух на пачатак ХХ ст. // Беларускі гістарычны часопіс. – 1996. – № 1.

Пытанні для самастойнага вывучэння

1.Крызіс прыгоннага ладу і спробы вырашэння аграрнага пытання ў 1830–1850-х гг.

2. Развіццё сельскай гаспадаркі і прамысловасці ў другой палове XIX–пачатку XX стст.

3. Беларусь у гады першай сусветнай вайны.

4. Культура Беларусі ХІХ–пачатку ХХ ст.

 

Пытанні для самастойнага вывучэння

 

1. Сацыяльна-эканамічнае становішча Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы.

2. Грамадска-палітычны рух у Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы.

3. Заходнебеларуская культура ў 1920–1930-я гг.

Пытанні для самастойнага вывучэння

 

1. Беларуская ССР у першыя паслеваенныя гады. Аднаўленне народнай гаспадаркі.

2. Культура БССР 1945 –1991 гг.

Пытанні для самастойнага вывучэння

1. Засяленне беларускіх зямель. Даіндаеўрапейскі і індаеўрапейскі

перыяды этнічнай гісторыі Беларусі.

2. Беларускія землі ў перыяд феадальнай разбдробленасці. Адносіны Полацкага княства з Кіевам і Ноўгарадам, з крыжакамі і татара-манголамі.

3. Увядзенне хрысціянства. Культура беларускіх зямель у ІХ– ХVІ стст.

4. Асаблівасці дзяржаўнага ладу Вялікага княства Літоўскага. Тры Статуты ВКЛ.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.013 с.)