ТОП 10:

Джерела для підготовки питань на залікДжерела для підготовки питань на залік

1.Список літератури до Робочої навчальної програми із дисципліни „Актуальні проблеми екологічного права” для студентів юридичного факультету спеціалізації „Земельне та екологічне право” освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр права” / Укладачі: Балюк Г.І., Краснова М.В., Позняк Е.В., Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. та інші / Затверджено на засіданні кафедри трудового, земельного та екологічного права. Протокол № 14 від 30 червня.2009. – 113 с.

2. Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні: Матеріали науково-практичного Круглого столу, 28 березня 2014 р., м. Київ / ред.кол. М.В. Краснова (та ін); КНУ імені тараса Шевченка.- Чернівці: Кондратьєв А.В., 2014.- 156 с.

3. Андрейцев В.І. Екологічне право і законодавство суверенної України: проблеми реалізації державної екологічної політики [текст]: моногр. / В.І. Андрейцев. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. – 373 с.

4. Андрейцев В.І. Консолідуюча роль земельного законодавства у розвитку системи природноресурсового права: проблеми викладання // Право України. – 2012. – № 7. – С. 33 – 40.

5. Андрейцев В.І. Тектолого-правові аспекти забезпечення сучасної екологічної політики держави // Право України. – 2011. – № 2. – С. 66 – 85.

6. Балюк Г.І., Кохановська О.В. Екологічне право України: передумови і особливості його подальшого розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2009. – Вип. 81. – С. 180 – 188.

7. Балюк Г.І. Проблеми законодавчої регламентації та реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку // Право України. – 2011. – № 2. – С. 85 – 94.

8. Балюк Г.І.Проблеми удосконалення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в контексті сталого розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2007. – Вип. 74 – 76. – С. 8 – 10.

9. Бобкова А.Г. Щодо правових засад планування екологічного підприємництва // Право України. – 2011. – № 2. – С. 124 – 132.

10. Гетьман А.П. Методологічні засади становлення правових основ охорони довкілля // Право України. – 2011. – № 2. – С. 11 – 20.

11. Гетьман А., Костицький В. Становлення та розвиток інституту екологічних прав людини у законодавстві України // Право України. – 2012. – № 1 – 2. – С. 180 – 203.

12. Євстігнєєв А.С. Проблеми правового забезпечення балансу екологічної та економічної складових сталого розвитку при наданні спеціальних дозволів на користування надрами // Юридична Україна.- 2012.-№2.- С.73-77.

13. Коваленко Т.О. Юридичні дефекти правового регулювання земельних відносин в Україні: монографія / Т.О. Коваленко – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», Юрінком Інтер, 2013.- 632 с.

14. Ковальчук Т.Г., Коваленко Т.О. Кафедра трудового, земельного та екологічного права: історія і сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2009. – Вип. 81. – С. 174 – 180.

15. Ковальчук Т.Г. Право постійного і тимчасового користування лісами: юридичні ознаки та особливості змісту // Право України. – 2011. – № 2. – С. 148 – 156.

16. Краснова М.В. Компенсація шкоди за екологічним законодавством України (теоретико-правові аспекти): монографія / М.В. Краснова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 439 с.

17. Краснова М.В. Договори в екологічному праві України: Навч. посіб. – К.: Алерта, 2012. – 216 с.

18. Малишева Н.Р. Екологічне право: вектори розвитку в ХХІ сторіччі // Право України. – 2011. – № 2. – С. 114 – 124.

19. Мірошниченко А.М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні: Монографія. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 268 с.

20. Момент істини: Літопис кафедри трудового, земельного і екологічного права / За наук. ред. акад. АПрН України Андрейцева В.І. – К.: Український видавничий консорціум, 2007. – 224 с.

21. Мунтян В.Л. Актуальність екологізації земельного законодавства України // Право України. – 2012. – № 7. – С. 28 – 33.

22. Позняк Е., Ільїна Н. Круглий стіл з проблем систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України // Право України. – 2011. – № 4. – С. 296 – 306.

23. Орендарець О.О. Науково-правничі школи та їх роль у розвитку науки екологічного права України // Юридична Україна – Київ, 2012. - № 12. – С. 90-96.

24. Орендарець О.О. Спадкоємність в розвитку освітньо-наукової еколого-правничої школи юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Земельне право, екологічне право та право екологічної безпеки” // Часопис “Університетські наукові записки” – Хмельницький, 2014. - № 1.

25. Правове забезпечення радіаційної безпеки в Україні / Балюк Г.І., Кронда О.Ю., Сушик О.В.; за ред. Г.І. Балюк. – К.: ВГЛ «Обрії», 2010. – 272 с

26. Правове регулювання екологічної безпеки в Україні: навч. посіб. / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.Л. Бредіхіна та ін.- Х: Право, 2012.-296 с.

27. Правові форми екологічного контролю: Навчальний посібник / Краснова М.В., Позняк Е.В., Коваленко Т.О. та ін. (за ред. Краснової М.В.). – К.: Алерта, 2012. – 760 с.

28. Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України: Збірник наукових праць Круглого столу (18 березня 2011 р.). – К.: ВГЛ «Обрії», 2011. – 238 с.

29. Сучасні досягнення наук земельного, аграрного та екологічного права: Збірник матеріалів круглого столу (24 травня 2013 року) /за ред. Шульги М.В., Саннікова Д.В. – 2013.- Національний університет « Юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України.- 157 с.

30. Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права: матеріали « круглого столу» ( Харків, 6 грудня 2013 р.) зб. тез наук. доп. / за заг. ред. А.П. Гетьмана; Нац. ун-т «Юрид. Акад. України ім. Ярослава Мудрого».- Х.: Право, 2013.-336 с.

31. Шемшученко Ю.С. Актуальні проблеми кодифікації національного та міжнародного екологічного права // Право України. – 2011. – № 2. – С. 4 – .

На залік принести 1 анотацію на автореферат дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 та ксерокопію 5 сторінок автореферату.

Потік – за темами, які досліджуються в Загальній частині екологічного права

Та 3 потік – за темами, які досліджуються в Особливій частині екологічного права.

 

Завдання на практичне заняття

І. Підготуватись до тестового опитування за темами:

1.Екологічні права та обов’язки громадян

2. Право власності на природні ресурси

3. Проблеми права користування природними ресурсами

4. Проблеми відповідальності за порушення норм екологічного законодавства.

 

2. Вирішити задачі на практичне заняття у письмовому вигляді:

Задача 1 ( 1 потік)

Екологічна організація "Екосвіт" звернулась із заявами до Державної екологічної інспекції (далі – Екоінспекція) та найбільших забруднювачів вод області з проханням надати інформацію щодо обсягів скидів у водні об’єкти шкідливих речовин та їх складу. Метою отримання інформації було проведення громадської екологічної експертизи впливу нафтохімчного виробництва нафтопереробного заводу "Надвірнянський" (далі – НПЗ) на життя та здоров’я місцевих мешканців.

Екоінспекція відмовило у наданні інформації, пославшись на її відсутність. Підприємства, що здійснюють скиди шкідливих речовин, взагалі не відреагували на звернення.

НПЗ звернулося до суду з позовом про зобов’язання "Екосвіту" припинити дії, спрямовані на розголошення ноу-хау виробництва шляхом намагання з’ясувати формули хімічних речовин та методики їх синтезу та з вимогою до Екоінспекції заборонити надавати подібну інформацію організації "Екосвіт".

 

Визначте види правовідносин, що виникли.

Проаналізуйте правомірність дій кожного з учасників ситуації.

Надайте оцінку реальності реалізації права на екологічну інформацію, враховуючи сучасний стан відповідного законодавства.

Внесіть пропозиції щодо удосконалення чинного екологічного законодавства щодо посилення гарантій реалізації та захисту права на екологічну інформацію.

Якими мають бути у даному випадку дії організації "Екосвіт", спрямовані на збір необхідної для проведення громадської екологічної експертизи інформації та її проведення?

Задача 2 ( 2 потік)

У процесі будівництва заводу з виробництва автомобільних мастил в м. Каховці Херсонської області ініціативна група на чолі з біологом П. Рябекою звернулась до райдержадміністрації з пропозицією провести громадську екологічну експертизу матеріалів розміщення вказаного заводу, враховуючи, що його експлуатація може суттєво погіршити екологічну обстановку в регіоні та викликати погіршення стану здоров’я і зростання захворюваності місцевого населення.

Керівник апарату райдержадміністрації відмовив П. Рябеці у задоволенні цієї пропозиції, мотивувавши свою позицію тим, що відповідна проектна документація вже була об’єктом комплексної державної експертизи, а тому відсутня потреба у проведенні громадської екологічної експертизи. Отримавши відмову, П. Рябека за підтримки місцевої екологічної організації почав вимагати проведення прилюдного обговорення матеріалів будівництва заводу, а також оскаржив вказану вище відмову райдержадміністрації до суду.

Вирішіть справу.

Задача 3( 3 потік)

Під час проведення чергового рейду з контролю за додержанням екологічного законодавства на території національного природного парку заступником головного лікаря районної санепідемстанції було накладено адміністративне стягнення на громадян, які розташували намети, розводили вогнища, збирали гриби та ягоди, здійснювали рибальство та купалися у заповідній зоні.

Громадянин Міщенко В. у протоколі заперечив проти накладення стягнення. Він не вбачає у своїх діях порушення законодавства, оскільки має право на відпочинок відповідно до Конституції України і рибальство здійснював незабороненим способом.

 

Внесіть пропозиції щодо удосконалення чинного екологічного законодавства щодо посилення гарантій реалізації та захисту права на загальне природокористування таким чином, щоб така реалізація не завдавала шкоди іншим особам та об’єктам.

Вирішіть справу.

 

Доц. Позняк Е.В.

доц. Євстігнєєв А.С.

Джерела для підготовки питань на залік

1.Список літератури до Робочої навчальної програми із дисципліни „Актуальні проблеми екологічного права” для студентів юридичного факультету спеціалізації „Земельне та екологічне право” освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр права” / Укладачі: Балюк Г.І., Краснова М.В., Позняк Е.В., Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. та інші / Затверджено на засіданні кафедри трудового, земельного та екологічного права. Протокол № 14 від 30 червня.2009. – 113 с.

2. Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні: Матеріали науково-практичного Круглого столу, 28 березня 2014 р., м. Київ / ред.кол. М.В. Краснова (та ін); КНУ імені тараса Шевченка.- Чернівці: Кондратьєв А.В., 2014.- 156 с.

3. Андрейцев В.І. Екологічне право і законодавство суверенної України: проблеми реалізації державної екологічної політики [текст]: моногр. / В.І. Андрейцев. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. – 373 с.

4. Андрейцев В.І. Консолідуюча роль земельного законодавства у розвитку системи природноресурсового права: проблеми викладання // Право України. – 2012. – № 7. – С. 33 – 40.

5. Андрейцев В.І. Тектолого-правові аспекти забезпечення сучасної екологічної політики держави // Право України. – 2011. – № 2. – С. 66 – 85.

6. Балюк Г.І., Кохановська О.В. Екологічне право України: передумови і особливості його подальшого розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2009. – Вип. 81. – С. 180 – 188.

7. Балюк Г.І. Проблеми законодавчої регламентації та реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку // Право України. – 2011. – № 2. – С. 85 – 94.

8. Балюк Г.І.Проблеми удосконалення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в контексті сталого розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2007. – Вип. 74 – 76. – С. 8 – 10.

9. Бобкова А.Г. Щодо правових засад планування екологічного підприємництва // Право України. – 2011. – № 2. – С. 124 – 132.

10. Гетьман А.П. Методологічні засади становлення правових основ охорони довкілля // Право України. – 2011. – № 2. – С. 11 – 20.

11. Гетьман А., Костицький В. Становлення та розвиток інституту екологічних прав людини у законодавстві України // Право України. – 2012. – № 1 – 2. – С. 180 – 203.

12. Євстігнєєв А.С. Проблеми правового забезпечення балансу екологічної та економічної складових сталого розвитку при наданні спеціальних дозволів на користування надрами // Юридична Україна.- 2012.-№2.- С.73-77.

13. Коваленко Т.О. Юридичні дефекти правового регулювання земельних відносин в Україні: монографія / Т.О. Коваленко – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», Юрінком Інтер, 2013.- 632 с.

14. Ковальчук Т.Г., Коваленко Т.О. Кафедра трудового, земельного та екологічного права: історія і сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2009. – Вип. 81. – С. 174 – 180.

15. Ковальчук Т.Г. Право постійного і тимчасового користування лісами: юридичні ознаки та особливості змісту // Право України. – 2011. – № 2. – С. 148 – 156.

16. Краснова М.В. Компенсація шкоди за екологічним законодавством України (теоретико-правові аспекти): монографія / М.В. Краснова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 439 с.

17. Краснова М.В. Договори в екологічному праві України: Навч. посіб. – К.: Алерта, 2012. – 216 с.

18. Малишева Н.Р. Екологічне право: вектори розвитку в ХХІ сторіччі // Право України. – 2011. – № 2. – С. 114 – 124.

19. Мірошниченко А.М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні: Монографія. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 268 с.

20. Момент істини: Літопис кафедри трудового, земельного і екологічного права / За наук. ред. акад. АПрН України Андрейцева В.І. – К.: Український видавничий консорціум, 2007. – 224 с.

21. Мунтян В.Л. Актуальність екологізації земельного законодавства України // Право України. – 2012. – № 7. – С. 28 – 33.

22. Позняк Е., Ільїна Н. Круглий стіл з проблем систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України // Право України. – 2011. – № 4. – С. 296 – 306.

23. Орендарець О.О. Науково-правничі школи та їх роль у розвитку науки екологічного права України // Юридична Україна – Київ, 2012. - № 12. – С. 90-96.

24. Орендарець О.О. Спадкоємність в розвитку освітньо-наукової еколого-правничої школи юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Земельне право, екологічне право та право екологічної безпеки” // Часопис “Університетські наукові записки” – Хмельницький, 2014. - № 1.

25. Правове забезпечення радіаційної безпеки в Україні / Балюк Г.І., Кронда О.Ю., Сушик О.В.; за ред. Г.І. Балюк. – К.: ВГЛ «Обрії», 2010. – 272 с

26. Правове регулювання екологічної безпеки в Україні: навч. посіб. / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.Л. Бредіхіна та ін.- Х: Право, 2012.-296 с.

27. Правові форми екологічного контролю: Навчальний посібник / Краснова М.В., Позняк Е.В., Коваленко Т.О. та ін. (за ред. Краснової М.В.). – К.: Алерта, 2012. – 760 с.

28. Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України: Збірник наукових праць Круглого столу (18 березня 2011 р.). – К.: ВГЛ «Обрії», 2011. – 238 с.

29. Сучасні досягнення наук земельного, аграрного та екологічного права: Збірник матеріалів круглого столу (24 травня 2013 року) /за ред. Шульги М.В., Саннікова Д.В. – 2013.- Національний університет « Юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України.- 157 с.

30. Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права: матеріали « круглого столу» ( Харків, 6 грудня 2013 р.) зб. тез наук. доп. / за заг. ред. А.П. Гетьмана; Нац. ун-т «Юрид. Акад. України ім. Ярослава Мудрого».- Х.: Право, 2013.-336 с.

31. Шемшученко Ю.С. Актуальні проблеми кодифікації національного та міжнародного екологічного права // Право України. – 2011. – № 2. – С. 4 – .

На залік принести 1 анотацію на автореферат дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 та ксерокопію 5 сторінок автореферату.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.74.184 (0.011 с.)