Полтавський державний педагогічний університетМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Полтавський державний педагогічний університетПолтавський державний педагогічний університет

Імені В.Г.Короленка

Кафедра історії України

Затверджено радою Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка 25 вересня 2003 року (протокол № 2)

 

Програма курсу

“Середньовічна історія України”

 

Укладач: кандидат історичних наук, доцент

Сітарчук Р.А.

 

 

Полтава – 2003

 


Вступ

Предмет і завдання курсу “Середньовічна історія України”, його місце в системі загальної історії України. Наукова періодизація курсу. Огляд історіографії історії середньовіччя в Україні.

Розділ І. Київська Русь

Становлення держави

Київська Русь в історіографії та джерелах. Походження терміну “Русь”. Проблема виникнення Київської Русі. Норманська (Варязька), анти норманська та інші теорії походження Русі.

Заснування Києва. Князь Кий. Утворення державного об’єднання слов’янських племен Подніпров’я. “Руська земля”. Князі Аскольд і Дір.

Постать князя Рюрика. Державний переворот 882 року, князь Олег. Початок поширення кордонів Давньоруської держави. Візантійські походи. Проблема походження і діяльності князя Ігоря. Ольга, її реформи та мирна дипломатія. Князювання Святослава Ігоревича. Його військові походи.

Період найбільшого політичного піднесення держави

Ярополк та інші Святославовичі. Прихід до влади князя Володимира Великого, його перетворення в соціально-господарській сфері. Початок релігійної реформи. Прийняття християнства – різнобічні погляди на проблему. Формування системи передачі влади.

Боротьба за владу після смерті Володимира Великого. Святополк. Борис та Гліб. Мстислав. Початок князювання Ярослава Мудрого. Завершення суспільно-політичного сформування держави. “Руська правда”. Зміна в становищі Руської церкви. Іларіон. Ярослав Мудрий – “тесть Європи”.

Київська Русь у другій половині ХІ – першій третині ХІІ століття

Нащадки Ярослава мудрого. Тріумвірат. Святослав, Всеволод, Святополк. Міжусобні війни. Любецький з’їзд князів. Спроба нормалізації відносин. Володимир Всеволодович. Боротьба з половцями. Мономаховичі. Мстислав.

Феодальна розробленість (30-і рр. ХІІ ст. – 40-і рр. ХІІІ ст.)

Причини феодальної роздробленості Київської Русі. Боротьба за Київ. Князювання Всеволода Ольговича, Ізяслава Мстиславовича, Юрія Довгорукого, Ізяслава Давидовича, Ростислава Мстиславовича, Мстислава Ізяславовича.

Зруйнування Києва Андрієм Боголюбським. Ольговичі й Ростиславичі в боротьбі за першість на Русі. Князі – дуумвіри на київському столі: Святослав та Рюрик. Князювання Всеволода Юрійовича і Романа Мстиславовича.

Економічне і політичне посилення окремих феодальних центрів. Південно-руські князівства: Київське, Чернігово-Сіверське, Переяславське. Виникнення нових об’єднуючих центрів: південно-західного та північно-східного. Ростово (Володимиро)-Суздальська земля. Розвиток Новгородського, Рязанського, Псковського князівств. Політичні відносини між князівствами. Становище країни напередодні монгольського вторгнення.

Суспільний та соціально-економічний устрої держави

Господарчий механізм Київської Русі. Землеробство, розподіл землеволодіння. Скотарство. Ремесло. Місто і його населення. Внутрішня і зовнішня торгівля.

Народні рухи. Віче.

Культура Русі

Витоки слов’яно-руської культури. Усна народна творчість. Билини. Освіта і писемність. Берестяні грамоти. Літописання. Література. Бібліотеки. Архітектура і мистецтво. Музика

Особливості розвитку культури в період феодальної роздробленості. Соціально-культурні зв’язки і взаємовпливи між окремими князівствами. Ідея єдності та її відображення в пам’ятках літератури. “Слово о полку Ігоревім”. Літописання ХІІ-ХІІІ століття. Давньоруська етнокультурна спільність.

Культура Київської Русі в контексті загально - світової культури. Місце Київської Русі в історії України.

Розділ ІІ. Галицько-Волинська держава

Становище Галицького і Волинського князівств до об’єднання

Галицьке князівство після відокремлення від Києва. Рюрик, Володар і Василько. Князь Володимирко – становлення Галицького князівства, особливості його розвитку. Піднесення Галичини за Ярослава Осмомисла. Боярська опозиція. Політика Володимира Ярославовича. Угорська інтервенція. Боротьба за княжий стіл.

Розвиток Волинського князівства після від’єднання від Києва. Князі Ізяслав Мстиславович, Мстислав Ізяславович. Піднесення Волинського князівства за Романа Мстиславовича.

Об’єднання Галицького і Волинського князівств в єдину державу. Розширення кордонів князівств за рахунок земель Південної Русі. Тимчасовий занепад князівств після смерті Романа Мстиславовича. Правління князів Рюриковичів. Боротьба з угорською агресією та боярською опозицією. Боярське правління в Галичині. Захоплення частини волинських і галицьких земель польськими та угорськими завойовниками. Іноземне правління в Галичині. Мстислав Удатний. Відновлення руського князювання в державі. Правління Андрія угорського.

Визволення Данилом і Васильком Романовичами Волині з польського панування. Повернення Галича (1238 р.). Відродження єдності Галицько-Волинської держави за Романовичів. Зростання могутності розширення кордонів на схід. Данило Галицький. Градобудівництво. Фортифікаційне та військове мистецтво.

Загальна характеристика держави Моголів. Початок монгольської експансії на руські землі. Хан Батий. Створення осередку монгольських завойовників із центром у м. Сараї. Монгольське панування на південно-руських землях. Спроба створення загальноєвропейської коаліції проти Золотої Орди. Боротьба короля Данила Галицького з “татарськими людьми”.

Галицько-Волинська держава за Даниловичів. Правління Лева І. Король Юрій І. Створення львівської митрополії. Князі Андрій і Лев ІІ Юрійовичі. Спроба визволення з під монгольського панування. Правління Юрія ІІ (Болеслава Тройденовича) – останній період існування єдиної держави. Посилення польських впливів у Галичині. Відокремлення Волині (1340 р.). Любарт Гедимінович. Захоплення Польщею Галичини (1349 р.).

Економічний, соціальний та суспільний розвиток Галицько-Волинської держави. Організація влади. Внутрішня і зовнішня політика. Розвиток міст. Магдебурзьке право. Ремесло. Торгівля. Культура.

Значення Галицько-Волинської держави в історії України.

 

Розділ ІV. Українські землі в складі Речі Посполитої

Першій половині ХVІІ століття

Загальна характеристика культурного життя в Україні. Вплив культури на визвольні рухи українського народу. Культурницько-просвітницька діяльність братств. Початок книгодрукування. Іван Федоров. Розвиток освіти і науки в українських землях. Єзуїтські колегії. Братські школи. Львівська школа. Острозька академія. Освітянські реформи митрополита Петра Могили. Перші шкільні підручники. Києво-Могилянська колегія. Література. Видатні громадські діячі і вчені-просвітники: К.Острозький, Л.Баранович, Герасим і Мелетій Смотрицькі, Л.Зизаній та інші.

Полемічні твори. І.Вишенський. Літописання. Усна народна творчість. Думи. Історичні пісні. Музика. Зародження театру. Шкільна драма. Інтермедія. Вертеп. Архітектура. Образотворче мистецтво. Основні риси господарського побуту. Народний календар. Поселення, житло, одяг, українська кухня. Сімейне і звичаєве право. Народні повір’я. Україна і європейська культура.

Розділ V. Українське козацтво

Література до І розділу

Аверинцев С.С. Византия и Русь : два типа духовности // Новый мир. –

1988. - № 7. – С. 210-220 ; № 9. – С. 227-239.

Артамонов М.И. Славяне и норманы в Восточной Европе в период

образования русского государства // Вестник Ленингр.

Государст. Университета. Сер. История, языкознание,

литературоведение. – 1988. -№ 4. – С. 3-6.

Асєєв Ю.С. Архітектура Київської Русі.

Бабишин С.Д. Школа та освіта Давньої Русі. – К., 1973.

Бабишин С.Д. Давньоруські університети // Наука і суспільство. – 1975.

– № 6.

Брайчевский М.Б. Утверждение христианства на Руси. – К., 1989.

Боровський Я.Є. Світогляд давніх киян. – К., 1992.

Брайчевський М.Б. Походження Русі. – К., 1968.

Бочарнікова Д. Київська Русь : від демократії союзу племен до

федерації // Нова політика. – 1997. - № 1. – С. 53-55.

Берлинский М. От разорения Киева ханом Батыем до завоевания его

литовским князем Гедимином // Берлинський М. Історія

міста Києва. – К., 1991. – С. 73-82.

Вовк Т.А., Отрощенко В.В. Проблеми давньої та середньовічної історії

України. Підгрунтя історії України // Український

історичний журнал. – 1997. - № 2. – С. 3-17.

Вовк Т., Отрощенко В. До питання про так зване золотоординське іго в

Україні // Сучасність. – 1997. - № 5. – С. 92-96.

Горський А.А. Ще раз про роль норманів у формуванні Київської Русі

// Український історичний журнал. – 1994. - № 1. – С. 3-9.

Горский А.А. Проблема происхождения названия “Русь” в

современной советской историографии // История СССР. – 1989. - № 3. – С. 131-137.

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. – М., 1993. – С. 781.

Головко О.Б. Давньорусько-польські відносини на початку ХІІІ т. //

Міжнародні зв’язки України : наукові пошуки і знахідки. –

К., 1991. – Вип. 1. – С. 7-10.

Грушевський М.С. Історія України-Русі. – К., 1991. – Т. 1.

Грушевький М.С. Історія України-Русі. – К., 1992. – Т.2.; 1993. – Т.3.

Грушевський М.С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до

кінця ХІV століття. – К.: Наукова думка, 1991. – С. 542.

Дубиняк Р., Цибаняк П. Грошова система в Україні за княжих часів //

Київська старовина. – 1992. - № 4. – С. 52-55.

Звіздецький Б.А. Про час виникнення та соціальну типологію

літописних “градів” Древлянської землі // Український

історичний журнал. – 1990. - № 3. – С. 77-87.

Запровадження християнства на Русі. – К., 1987.

Замалеев Л.Ф. Философская мисль в средневековой Руси (1Х-ХV1 вв.).

–К., 1987.

Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994. – С. 136-

150.

Іванченко Р. Київська Русь: початки української держави. – К., 1995. –

С. 96.

Історія Української культури (за ред. І.Крип’якевича) – К.: Либідь,

1994. – С. 6-70, С. 186-236, С. 426-467.

История культуры Древней Руси. – Т.1. – М., Издательство АН СССР,

1951. – С. 141-148, С. 177-195, С. 220-226, С. 249-263.

Котляр М.Ф. Давньоруська держава кінця ХІ – початку ХІІ століття //

Український історичний журнал. – 1997. - № 2. – С. 18-27.

Котляр Н.Ф. Древняя Русь и Киев в летописных преданиях и легендах.

– К., 1986.

Каргалов В., Сахаров А. Полководцы Древней Руси. – М., 1985.

Ключевский В.О. Соч. в 9-и том. – М., 1987. – Т.1.

Котляр М.Ф. Київська Русь // Історія України : Навчальний посібник

(за ред. В.А.Смолія). – К., 1997. – С. 22-49.

Костомаров Н.И. Исторические портреты // Костомаров Н.И.

Исторические произведения. Автобиография. К., 1989. –

С. 203-261.

Котляр М.Ф. Історія України в особах. Давньоруська держава. – К.,

1996.– С. 102-239.

Котляр М.Ф. Військова справа у Галицько-Волинській Русі // Жовтень,

1984. – № 1. – С. 95-103.

Культура українського народу : Навчальний посібник

(В.М.Русанівський, Г.Д. Верес та інші ). – К.: Либідь, 1994. – С. 22-59.

Котляр М.Ф. Джерела складання та форми феодального

землеволодіння в Давній Русі // Український історичний журнал. – 1984. – № 2. – С. 27-37.

Моця О.П. Етнічні процеси на території України за давньоруські часи

// Старожитності Русі-України. – К., 1994. – С. 161-164.

Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності :

Навчальний посібник. – Львів, 1995. – Розділ 2. – С. 16-31.

 

 

Новосельцев А.П. Древнерусско-хазарские отношения и формирование

территории Древнерусского государства // Феодализм в

России. – М., 1987. – С. 193-201.

Новосельцев А.П. Образование древнерусского государства и его

первый правитель // Вопросы истории. – 1991. - № 2-3.

Партицький О. Давня історія Галичини : від VІІ віку перед Христом до

року 110 по Христі // Наш край. – 1993. - № 4. – С. 14-48.

Ричка В.М. Церква Київської Русі ( соціальний та етнокультурний

аспект). – К. : Інститут історії України МАНУ, 1997. –

С. 208.

Ричка В.М. За літописним рядком. – К., 1991.

Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества Х11-Х111 вв. – М.,

1982.

Ричка В.М. Про феодальний устрій церкви в Київській Русі //

Український історичний журнал. – 1987. - № 8.

Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси. – М., 1987.

Толочко П.П. Київська Русь. – К., 1996. – С. 360.

Толочко П.П. Князь в Древней Руси : власть, собственность, идеология.

– К., 1992.

Толочко П.П. Киев и Киевские земли в эпоху феодальной

роздроблености Х11-Х111 вв. – К., 1980.

Фроянов И.Я. Киевская Русь. – М., 1990.

Хрестоматія. Історія України. У 2-х ч. – Ч. 1. – К., 1996. – С. 26-96.

Юшков С.В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку

феодалізму в Київській Русі. – К., 1992. – С. 117-151.

 

Література до ІІ розділу

Ауліх В.В. Населення південно-західного пограниччя Київської Русі

(з історії Галицької землі V-Х ст.). // В кн. Київська Русь :

культура і традиції. – К., 1982. – С. 4-12.

Бабенко Р. Прикордонні землі Південно-Західної Русі і Золота Орда

(друга половина ХІІІ – перша половина ХІV століття) //

Історія в школі. – 2000. - № 3. – С. 6-11.

Бодрухин В. Принесення за татарських часів // Сіверянський часопис. –

1999. - № 1. – С. 3-7.

Брайчевський М. Галицько-Волинське князівство // Хроніка. – 2000-

1999. - № 31-32. – С. 84-101.

Борисенко В. Тернистий шлях державотворення //Київська старовина. –

1994. - № 1. – С. 2-10.

Грушевський М.С. Історія України-Русі. – К., 1992. – Т. 2.

Головко О.Б. Давньорусько-польські відносини на початку ХІІІ ст.

(Про загибель Романа Мстиславовича) // Міжнародні

зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – К., 1991. –

Вип. 1. – С. 7-10.

Каргалов В.В. Даниил Галицкий // Каргалов В.В. Полководцы Х-ХV1

вв. – К., 1990; М., 1989. – С. 61-82.

Котляр Н.Ф. Формирование территории и возникновение городов

Галицко-Волынской Руси 1Х-Х111 вв. – К., 1985.

Котляр М. Галицько-Волинське князівство (до 800-ліття утворення) //

Український історичний журнал. – 2000. - № 1. – С. 21-32.

Котляр М. Галицько-Волинська держава // Історія України в особах.

ІХ-ХVІІІ ст. – К.: Україна, 1993. – С. 89-106.

Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава. – К.:

Україна, 1996.- С. 163-239.

Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь у ХІІІ столітті (до 800-ліття

утворення Галицько-Волинського князівства) // Київська

старовина. – 1999. - №6. – С. 3-14.

Котляр М. Дипломатія Галицьких і волинських князів ХІІ-ХІІІ ст. //

Київська старовина. – 2000. - № 4. – С. 3-14; № 6. – С. 3-14.

Культурне життя Київської держави та Галицько-Волинського

князівства // Основи художньої культури: Навчальний посібник для вузів (за ред. Лозового В.О. та Анучиної Л.В.). – Х., 1999. –С. 52-91.

Котляр М.Ф., Смолій В.А. Історія в життєписах. – К.: Час, 1994. – С.

125-140; С. 141-153.

Костомаров М. Історія України в життєписах визначних діячів. – Львів,

1918 / Репринт.- К., 1991. – С. 101-160.

Овсій О.І. Зовнішня політика України від найдавніших часів до 1944

року: Навчальний посібник. – К., 1999.

Чайковський А. Адміністративно-силові засоби державного управління

// Історія України. – 1998. - № 11. – С. 8-9.

Яценко Б.І. Розвиток державного устрою України-Русі наприкінці ХІІ

століття (Проект Романа Мстиславовича) // Український

історичний журнал. – 1997. - № 3. – С. 119-132.

 

Література до ІІІ розділу

Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. – К.: Дніпро, 1991. –

С. 238.

Беляева С.А. Южнорусские земли во второй половине Х11-Х1V вв. –

К., 1982.

Велика історія України: у 2-х т. – К., 1993. – Т. 1. – С. 206-240.

Грушевський М.С. Історія України-Русі.– К., 1993.–Т. 4; К.–1994.–Т.5.

Грушевський М.С. Занепад українського життя в ХV-ХV1 ст. //

Грушевський М. Духовна Україна. – К., 1994. – С. 139-144.

Грабянка Г. Спершу розповідь про те як Малоросія втрапила в ярмо до

ляхів // Літопис гадяцького Полковника Г.Грабянки. – К.:

Знання України. – 1992. – С. 23-39.

 

Горбик А.О. Волочна поміра на українських землях у складі Великого

князівства Литовського в ХVІ ст. // Український історичний журнал. – 1996. № 4. – С. 49-62.

Горбик А.О. Сільська громада в Україні ХІV-ХVІІІ століття і еволюція

основних суспільно-територіальних форм // Український історичний журнал. – 1997. - № 5. – С. 52-66.

Дорошенко Д.І. Нарис історії України : в 2-х т. – Т. 1. – К.:Глобус,

1991. – С. 134-178.

Замлинський В. У складі Литви та під польським володарюванням //

Історія України в особах. ІХ-ХVІІІ ст. – К., 1993. –

С. 13-144.

История Литовской ССР. – Вильнюс, 1978.

Ивакин Г.Ю. Киев и киевская земля в Х111-ХУ вв. – К., 1982.

Історія України в особах : Литовсько-польська доба / Авт.колектив :

О.Дзюба, М.Довбищенко , О.Русина. – К. – 1997. – С. 3-84.

Коваленко Г. Московська держава і відносини її до Литви //

КоваленкоГ.Українська історія. – К., 1993. – С. 71-78.

Крупка О. Деякі аспекти формування правосвідомості української

шляхти у ХV-ХVІ ст. // Новая политика. 1999. - № 2. –

С. 38-41.

Крижанівський О.П., Плохій С.М. Історія церкви та релігійної думки в

Україні : у 3-х кн. – Кн. 3. – К.: Либідь, 1994. – С. 5-70.

Крикун М.Г. Поширення польського адміністративно-територіального

устрою на українських землях // Проблеми

слов’янознавства. – Львів, 1990. – С. 24-41.

Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів : Світ, 1992. – С. 119-167.

Мазурик Г. На світанку протестантизму в Україні // Київська

старовина. – 1995. - № 2. – С. 108-122.

Мишко Д.І. Українсько-російські зв’язки в ХІV-ХVІ ст. – К., 1959.

Мишко Д.І. Соціально-економічні умови формування української

народності. – К., 1963.

Мішина І.А., Жарова Л.М., Міхеєва А.А. Україна в ХV-ХVІ ст. //

Всесвітня історія : Епоха становлення сучасної цивілізації

( кінець ХV- початок ХХ століття).

Наш Г. Литовське панування // Наш Г. Історія українського народу. –

К., 1993. – С. 49-65.

Література до ІV розділу

Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. – К.: Дніпро, 1991. –

С. 238.

Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків. – К., 1991.

Бойко І.Д. Селянство України в другій половині ХVІ – першій половині

ХVІІ ст. – К., 1963.

Грушевський М.С. Історія України-Русі. – К., 1993. – Т. 4; К. – 1994. –

Т.5.

Грабянка Г. Спершу розповідь про те як Малоросія втрапила в ярмо до

ляхів // Літопис гадяцького Полковника Г.Грабянки. – К.:

Знання України. – 1992. – С. 23-39.

Гуслистий К.Г. Визвольна боротьба українського народу проти

шляхетської Поьщі в другій половині ХVІ – першій

половині ХVIІ ст. – К., 1941.

Дорошенко Д.І. Нарис історії України : в 2-х т. – Т. 1. – К.:Глобус,

1991. – С. 134-178.

Дзюба О.М. До 400-річчя з часу заснування на Україні першого

братства // Український історичний журнал. – 1986. - № 9. – С. 132-136.

 

Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури (ХVІ-

ХVІІ ст.). – К .: Наукова думка, 1966. – С. 250.

Ісаєвич Я.Д. Освітній рух в Україні ХУІІ століття : східна традиція і

західні впливи // Київська старовина. – 1995. - № 1. – С. 2-9.

Костомаров М.І. Князь Костянтин Острозький // Історія України в

життєписах визначних її діячів. – Львів, 1918 (Репринт). –

К., 1991.– С. 160-193.

Кривонос В.П. Лвівсько – Левантийська торгівля наприкінці ХVІ –

середини ХVІІ століття // Український історичний журнал. –

1995. - № 1. – С. 48-55.

Крижанівський О.П., Плохій С.М. Історія церкви та релігійної думки в

Україні : у 3-х кн. – Кн. 3. – К.: Либідь, 1994. – С. 5-70.

Література до V розділу

Антонович В.Б. Коротка історія козаччини. – К., 1991.

Антонович В. Повстання Северина Наливайка // Антонович В. Коротка

історія козаччини. – К., 1991. – С. 31-34 ; С. 35-81.

Антонович В.Б. Про часи козацькі на Україні. – К., 1991. – С. 88-106.

Апанович О. Архів коша Запорізької Січі // Неопалима Купина. – 1995.

– № 1-2. – С. 131.

Апанович О. Розповіді про запорізьких козаків. – К., 1991.

Багалій Д.І. Історія Слобідської України. – Харків, 1993.

Багдасаров Р. Земний образ ангельського воїнства : Запорізька Січ як

православний лицарський орден // Людина і світ. – 1997. –

№ 3. – С. 15-24.

Брайчевський М. Конспект історії України. – К., 1993.

Голобуцький В.А. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

Голобуцький В. Повстання 1591-1593 рр. Під керівництвом Криштофа

Косинського // Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К.,

1994. – С. 156-164.

Грушевський М.С. Історія України-Русі. – К., 1995. – Т. 7-8.

Гетьмани України: історичні портрети. – К., 1991. – С. 214.

Історія України в особах. ІХ-ХVІІІ ст. – К., 1993.

Історія українського війська. – К., 1992. – Ч. 1. – С. 325-508.

Запорізька Січ (Короткий довідник). – К., 1992. – Ч. 1. – С. 32.

Кащенко А. Оповідання про славне військо Запорозьке низове. –

Дніпропетровськ, 1991. – С. 84-92.

Лепявко С.А. Повстання К.Косинського // Український історичний

журнал. – 1994. - № 4,5. – С. 120-133.

Лепявко С.А. Вітчизняна дореволюційна історична література про

селянсько-козацьке повстання 1594-1596 рр. На Україні //

Український історичний журнал. – 1987. - № 6. – С. 15-21.

Лепявко С.А. Повстання К.Косинського (1591-1593 рр.) // Український

історичний журнал. – 1994. - № 4. – С. 120-132 ; № 5. –

С. 116-126.

Лепявко С.А. Северин Наливайко і повстання 1591-1596 рр. У пам’яті

сучасників і нащадків // Український історичний журнал. –

1992. - № 2. – С. 131-138.

Меріме П. Українські козаки та їх останні гетьмани. – Л., 1990.

Мицик Ю. Найдавніший опис козацької ради на Січі // Хроніка-2000. –

1998. - № 23-24. – С. 27-30.

Марочкін В.Г. Антифеодальний і визвольний рух на Україні в першій

чверті ХVІІ століття. – К., 1989. – С. 9-43.

Мельник Л.Г. Герої народних повстань. – К., 1990. – С. 4-16 ; С. 35-48.

Путро О. Українське козацьке військо // Київська старовина. – 1997. –

№ 6. – С. 3-33.

Сергейчук В. Морські походи запорожців // Дзвін. – 1993. - № 1. – С.

103-120.

Сергейчук В. Іменем війська Запорозького : Українське козацтво в

міжнародних відносинах ХVІ- сер. ХVІІ ст. // Україна. –

1991. - № 5. – С. 16.

Січинський В. Чужинці про Україну. – К., 1992. – С. 56-66.

Смолій В. Феномен українського козацтва в загально-історичному

контексті // Український історичний журнал. – 1991. - № 1. – С. 15-23.

Сергієнко Г.Я. Біля витоків українського козацтва й Запорозької Січі //

Український історичний журнал. – 1992. - № 12. –

С. 123-131.

Олійник О. Про локалізацію запорозьких зимовників // Український

історичний журнал. – 1992. - № 10. – С. 71.

Олійник О. Запорожці і татари-вороги чи сусіди // Київська старовина.

– 1995. - № 1. – С. 72.

Ричка В. Як козаки воювали // Український історичний журнал. – 1991.

– № 1. – С. 53-65.

Рігельман О.І. Літописне оповідання про Малу Росію та її народ і

козаків узагалі. – К., 1994.

Шерер Ж.Б. Літопис Малоросії або історія козаків-запорожців та

козаків України. – К., 1994.

Щербак В.О. Формування козацького стану в Україні (друга половина

ХV – середина ХVІІ століття). – К., 1997. – С. 180.

Щербак В.О. Селянсько-козацьке повстання під проводом Тараса

Федоровича (Трясина) // Щербак В.О. Антифеодальні рухи

на Україні напередодні визвольної війни 1648-1654 рр. –

К., 1989. – С. 28-43 ; С. 82-101.

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. – К., 1991. – Т. 1-3.

 

 

Література до VІ розділу

 

Антонович О. Українська книжка 1622 року // Антонович О. Розповіді

про запорозьких козаків. – К., 1991. – С. 118-126.

Возняк М.С. Острог як культурний осередок // Возняк М.С. Історія

української літератури. У 2-х кн. – Львів, 1992. – Кн. І.-

С. 337-348.

Возняк М.С. Львів як другий культурний осередок // Возняк М.С.

Історія української літератури. У 2-х кн. Львів, 1992. –

Кн. І. – С. 348-357.

Грушевський М.С. Духовна Україна. Збірка творів. – К., 1994.

Історія української культури / За ред. І.Крип’якевича. – К., Либідь,

1994. – С. 237-258, 486-499.

Культура українського народу: Навч. посібник // В.М.Русанівський,

Г.Д.Вервес, М.В.Гончаренко. – К., 1994. – С. 60-128.

Микитась В. Братські школи. Острозька школа-колегіум // Микитась В.

Давньоукраїнські студенти і професори. – К., 1994. –

С. 49-70.

Полонська-Василенко Н. Культура та освіта // Полонська-Василенко Н.

Історія Укрраїни. – Т.І. – К., 1992. – С. 394-456.

Семчишин М. Українська культура першої половини ХVІІ століття

Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1993 –

С. 109-144.

Слабошницький М. Костянтин Острозький та його академія //

Слабошницький М. З голосу нашої Кліо: Події і моди

української історії. – К., 1993. – С. 199-201.

Шевчук В. Ці славетні київські школи … В кн.: Наука і культура.

Україна. - К., 1983. – С. 482-491.

Яковенко Н. Розтяний світ: культура України-Русі в переддень

Хмельниччини // Сучасність. – 1994. - № 10. – С. 59-70.

Яртись А.В., Сислюк Я.Г. Архітектура і образотворче мистецтво //

Лекції з історії світової та вітчизняної культури. – Львів, 1994. – С. 317-322.

 

Полтавський державний педагогічний університет

Імені В.Г.Короленка

Кафедра історії України

Затверджено радою Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка 25 вересня 2003 року (протокол № 2)

 

Програма курсу

“Середньовічна історія України”

 

Укладач: кандидат історичних наук, доцент

Сітарчук Р.А.

 

 

Полтава – 2003

 


Вступ

Предмет і завдання курсу “Середньовічна історія України”, його місце в системі загальної історії України. Наукова періодизація курсу. Огляд історіографії історії середньовіччя в Україні.

Розділ І. Київська Русь

Становлення держави

Київська Русь в історіографії та джерелах. Походження терміну “Русь”. Проблема виникнення Київської Русі. Норманська (Варязька), анти норманська та інші теорії походження Русі.

Заснування Києва. Князь Кий. Утворення державного об’єднання слов’янських племен Подніпров’я. “Руська земля”. Князі Аскольд і Дір.

Постать князя Рюрика. Державний переворот 882 року, князь Олег. Початок поширення кордонів Давньоруської держави. Візантійські походи. Проблема походження і діяльності князя Ігоря. Ольга, її реформи та мирна дипломатія. Князювання Святослава Ігоревича. Його військові походи.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.013 с.)