Тест: Нематеріальні ресурси.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тест: Нематеріальні ресурси.1. Вкажіть нематеріальні ресурси, які є об'єктами про­мислової власності:

в)товарні знаки;

2. Назвіть нематеріальні ресурси, які належать до інте­лектуальної власності:

д) комп’ютерні програми.

3. Які елементи входять до терміна "гудвіл ":

г) ділова репутація;

4. Назвіть види нематеріальних ресурсів підприємства:

д) промислова власність;

5. Вкажіть нематеріальні ресурси, які мають правовий захист:

б) товарні знаки;

6. Назвіть нематеріальні ресурси, які не мають правового за­хисту:

а) "ноу-хау";

7. Яким документом засвідчуються права на інтелекту­альну власність:

б) авторським свідоцтвом;

8. Право власності на винахід засвідчується такими до­кументами:

б) авторським свідоцтвом;

9. Яка відповідь правильна:

б) нематеріальні активи не підлягають фізичному і морально­му зносу;

10. Нематеріальні активи оцінюються за:

г) усі відповіді неправильні.

11. Роялті — це:

а) періодичні відрахування протягом чинності ліцензійної угоди;

12. Паушальна виплата — це:

б) одноразова виплата за використання об'єкта ліцензійної угоди;

13. Яка відповідь правильна:

а) патентна грамота інформує про використання об'єкта па­тенту;

14. Новизна якого з нематеріальних ресурсів має локаль­ний характер:

д) раціоналізаторської пропозиції?

15. Об'єктом винаходу не може бути:

г) модернізація діючого устаткування.

16. Об'єктом раціоналізаторської пропозиції може бути:

б) конструкція виробу;

17. База даних є об’єктом:

б) авторського права;

18. База знань є об’єктом:

б) авторського права;

19. Економічні привілеї є об’єктом:

г) інших нематеріальних ресурсів

20. Для нематеріальних активів не характерними є такі ознаки:

г) довгостроковість функціонування (до одого року);

21. Для нематеріальних активів не характерними є такі ознаки:

в) неможливість отримання доходу як наслідок володіння нематеріальними активами;

22. Для нематеріальних активів не характерними є такі ознаки:

а) наявність матеріально-речовинної (фізичної) структури, тобто фізично вони відчутні;

23. Для нематеріальних активів не характерними є такі ознаки:

б) не служать цілям виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) або управління підприємством;

24. Право користування земельною ділянкою є об’єктом:

в) природного середовища;

25. Право користування надрами є об’єктом:

в) природного середовища;

ТЕСТИ (витрати виробництва)

1. Собівартість продукції — це:

б) витрати підприємства на виробництво і реалізацію про­дукції;

2. Яка з відповідей правильна:

г) собівартість може бути вища, нижча чи дорівнювати вар­тості продукції?

3. Структура витрат на виробництво продукції — це:

а) склад витрат і частка кожного елемента у їх загальному обсязі;

4. Калькуляція витрат складається:

в) за статтями витрат;

5. Калькуляція витрат складається:

д) на калькуляційну одиницю.

6. Кошторис витрат на виробництво продукції складається:

г) на одиницю виробу.

7. Вкажіть витрати, що не залежать від обсягу виробництва:

Д)постійні

8. Яка з відповідей правильна:

б) структура собівартості продукції не є однаковою в усіх галузях народного господарства;

9. Калькулювання — це обчислення собівартості про­дукції:

г) окремих її видів.

10. Які з наведених елементів витрат не входять до складу виробни­чої собівартості:

г) витрати на рекламу;

11. За ступенем однорідності витрати поділяють на:

а) прості і комплексні;

12. Об'єктами калькулювання на підприємстві виступа­ють:

а) кожен вид продукції, що випускається;

13. До операційних витрат підприємства не відносяться:

г) витрати на придбання акцій інших підприємств;

14. Яка з відповідей є правильною:

г) собівартість може бути вища, нижча чи рівна вартості продукції.

15. Вкажіть правильну відповідь:

б) структура собівартості продукції не є однаковою в усіх галузях на­родного господарства;

16. Постійними називаються витрати, які:

г) не змінюються залежно від кількості виготовленої про­дукції.

17. Вкажіть витрати, що залежать від обсягу виробництва:

б) змінні;

18. За ступенем однорідності витрати поділяються на:

а) прості та комплексні;

19. Комплексними є витрати:

г) адміністративні;

20. За способом віднесення вартості на продукцію виграти поділяються на:

в) прямі та непрямі;

21. Які витрати відносяться до умовно-постійних витрат:

б) амортизаційні відрахування;

22. Які витрати відносяться до умовно-змінних чи пропорційних:

б) куповані напівфабрикати;

.23. Залежно від часу формування витрат розрізняють такі види собівартості:

Є) квартальна.

24. Залежно від місця формування витрат собівартість може бути:

б)цехова;

25. Індивідуальна собівартість характеризує:

д) витрати окремого підприємства на виробництво і реалізацію продукції.

26. Витрати на 1 грн. товарної продукції визначаються як відношення:

в) собівартості продукції до її вартості в гуртових цінах підприємства.

27. Стаття витрат „Сировина і матеріали” не включає ви­трати на:

г) транспортно-заготівельні витрати.

28. Стаття „Адміністративні витрати” не включає такі види витрат:

в) утримання та експлуатація машин і обладнання;

29. Основними шляхами зниження витрат у матеріаломістких галузях є:

б) використання відходів;

30. Основними шляхами зниження собівартості продукції є:

а) збільшення обсягу реалізації;

31. У склад витрат операційної діяльності входять:

а) собівартість реалізованої продукції;

32. У склад собівартості реалізованої продукції входять:

а) понаднормативні витрати;

33. У склад собівартості реалізованої продукції входять:

д) постійні не розподілені витрати.

34. У склад витрат звичайної діяльності не входять:

Е) надзвичайні витрати.

35. У склад виробничої собівартості входять:

д) прямі витрати;

 

Ціни і ціноутворення

1. Оптова ціна підприємства визначається на основі собівартості:

в) індивідуальної.

2. Ціна — це:

в) грошовий вираз вартості товару.

3. Оптова ціна підприємства не включає:

д) торгову надбавку;

4. Оптова ціна промисловості складається з:

в) оптової ціни підприємства і постачальницько-збутової націнки;

5. Роздрібна ціна продукції відрізняється від оптової ціни промисловості на величину:

а) торгової надбавки;

6. Оптова ціна промисловості відрізняється від оптової ціни підприємства на величину:

б) постачальницько-збутової націнки;

7.Розподільча функція цін це:

а) раціональне використання обмежених ресурсів, стимулювання науково-технічного прогресу;

8. Регулююча (урівноважувальна) функція цін це:

б) врахування попиту і пропозиції, збалансування виробництва;

9. Стимулююча функція цін це:

г) створення економічної зацікавленості;

10. Інформаційна функція цін це:

в) розповсюдження інформації про наявність товарів;

11. Обліково-аналітична функція цін це:

д) облік результатів діяльності та їх прогнозування;

12. За способом встановлення ціни поділяють на:

д) договірні;

13. Франкування — це:

а) встановлення цін з урахуванням оплати за доставку го­тової продукції;

14. Поняття ціноутворення визначається як:

г) процес обґрунтування, затвердження та перегляду цін і тарифів.

15.Ціни торгів (тендерів) це:

а) один покупець – декілька продавців,

16.Ціни аукціонів це:

в) один продавець – багато покупців.

17.Біржові ціни це:

б) багато продавців – багато покупців;

18. Метод ціноутворення витрати + прибуток це:

а) ціна встановлюється як собівартість + прибуток;

19. Метод отримання цільової норми прибутку це:

б) ціна встановлюється як собівартість + цільова норма прибутку;

20. Метод оцінки споживчої вартості товарів це:

в) ціна встановлюється з врахуванням споживчого ефекту від товару;

21. Метод пропорційного ціноутворення це:

г) ціна встановлюється з врахуванням цін конкурентів на аналогічні товари;

22. Метод швидкого повернення витрат це:

д) ціна встановлюється виходячи з необхідності швидкого повернення вкладених коштів.

23. Раціональне використання обмежених ресурсів, оновлення асортименту продукції, впровадження досягнень науково-технічного прогресу - це прояв функції ціни:

д) розподільчої.

24. Якщо ціна враховує транспортні витрати на доставку товару покупцеві, то вона називається:

г) „ франко”.

25. Ціни, які використовуються у будівництві називаються:

д) кошторисні.

26. Ціни, які використовуються на транспорті називаються:

Е) тарифи.

27. Ціни за якими продукція реалізується населенню називаються:

г) роздрібні;

28. Ціни за якими продукція реалізується торговим посередникам називаються:

б) гуртові;

29. Ціни за якими продукція реалізується особистими господарствами називаються:

Є) закупівельні.

30. Споживчі ціни це:

б) роздрібні;

 

ТЕСТИ(інвестиції)

1. Фінансові інвестиції — це вкладення капіталу для:

г) придбання цінних паперів.

2. Реальні інвестиції — це вкладення капіталу з метою:

а) простого і розширеного відтворення основних фондів;

3. Капітальні вкладення — це:

в) грошові засоби, що вкладаються у створення нових і реконструкцію діючих основних засобів.

4. Валові капітальні вкладення спрямовуються на:

в) просте і розширене відтворення виробничих фондів;

5. Технологічна структура капітальних вкладень характе­ризується:

б) часткою капітальних вкладень у будівельно-монтажні ро­боти, придбання обладнання та ін;

6. Відтворювальна структура капіталовкладень характе­ризується:

в) співвідношенням засобів, вкладених у нове будівництво, розширення, технічне переозброєння і реконструкцію діючих об'єктів;

7. Вдосконалення структури капітальних вкладень здій­снюється за рахунок:

г) збільшення частки вкладень на придбання обладнання.

8. Галузева структура капітальних вкладень характери­зується:

в) співвідношенням грошових засобів, вкладених у різні га­лузі промисловості;

9. Регіональна структура капіталовкладень характери­зується:

б) співвідношенням капіталовкладень у різні економічні регіони країни;

10. Назвіть джерела формування інвестиційних ресурсів:

д) усі відповіді правильні.

11. Вкажіть позичкові джерела формування інвестицій­них ресурсів:

а} довгострокові кредити;

12. Які джерела формування інвестиційних ресурсів відносять до власних:

б) внески засновників;

13. Основними організаційними формами будівництва є:

а) підрядна;

14. Акція — цінний папір, який:

г) дає право на частку майна і прибутку акціонерного това­риства;

15. Облігація — цінний папір, який:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.95.208 (0.01 с.)