НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

 

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

___________ проф. Ю. Бошицький

«____»___________________2014 р.

 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
 
Напрям підготовки 6.030202 Міжнародне право
 
Навчальна дисципліна: Міжнародне приватне право
     

 

Київ–2014

Пояснювальна записка

Модульна контрольна робота з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» складається із 11 варіантів, кожен з яких містить по два рівні запитань, зокрема 2 запитання теоретичного характеру та 2 практичних завдання.

За обґрунтовану відповідь на теоретичне питання студент (-ка) може отримати 4 бали, якщо він (вона) критично підійшов (підійшла) до аналізу матеріалу, а саме висловив (-ла) власну позицію, застосував (-ла) всі необхідні правові джерела або за необхідності доктринальні позиції сучасних вчених. Оцінюванню підлягає також загальна логіка та послідовність доказів, представлених студентом.

При правильному виконанні кожного із практичних завдань студент отримує 2 бали. Запитання в тестових завданнях можуть містити декілька вірних відповідей. Потрібно вибрати серед поданих варіантів правильну (-ні) відповідь.

Виберіть правильну або правильні, на Вашу думку, відповіді і впишіть літеру (літери), що позначає правильну відповідь, у Бланк відповідей.

На виконання даної МКР передбачено 1 година 20 хвилин.

Критерії оцінки виконання МКР

 

Під час проведення модульної контрольної роботи кожен студент отримує по 4 завдання рівної складності. Кожен варіант включає: 2 теоретичних питання і 2 практичних. За теоретичне питання студент отримує по 4 бали. За кожне тестове завдання по 2 бали.

Студент отримує 4 бали за питання теоретичного характеру, якщо він (вона) критично підійшов (підійшла) до аналізу матеріалу, а саме висловив (-ла) власну позицію, застосував (-ла) всі необхідні правові джерела або за необхідності доктринальні позиції сучасних вчених. Оцінюванню підлягає також загальна логіка та послідовність доказів, представлених студентом.

Студент отримує 3 бали за питання теоретичного характеру, якщо він (вона) критично підійшов (підійшла) до аналізу матеріалу, а саме намагався (-лася) висловити власну позицію, але при цьому продемонструвала певну кількість неточностей; застосував (-ла) одне з необхідних правових джерел. При цьому робота містить одну-дві логічні помилки.

Студент отримує 2 бали за питання теоретичного характеру, якщо він (вона) намагався (-лася) висловити власну позицію, але при використав недостатню аргументованість та допускав логічні помилки.

Студент отримує 1 бал за питання теоретичного характеру, якщо робота студента (студентки) містить набір неструктурованих речень, які не мають правового змісту. При цьому робота містить логічні, стилістичні помилки.

При повному розкритті одного теоретичного питання студент отримує максимальну кількість балів – 4.

Студент отримує 2 бали за практичне завдання, якщо правильно обрав варіант відповіді при вирішенні тесту, а також дав повну відповідь на питання практичного завдання.

Студент отримує 1 бал за практичне завдання, якщо дав неповну відповідь на поставлене питання.

Студент отримує 0 балів за практичне завдання, якщо не правильно обрав варіант відповіді при вирішенні тесту та дав неправильну відповідь на питання практичного завдання.

При правильному виконанні практичних завдань студент отримує максимальну кількість балів – 2.

В результаті підсумування балів по всіх завданнях виставляється сумарна оцінка за МКР. При повному розкритті теоретичних питань та правильному виконанні тестових завдань максимальна кількість балів, які студент може отримати за виконання МКР – 12.

Перелік теоретичних питань

 

1. Охарактеризуйте завдання та сутність процесу кваліфікації у міжнародному приватному праві.

2. Охарактеризуйте основні теорії кваліфікації у міжнародному приватному праві. Які теорії кваліфікації використовуються в законодавстві України.

3. Назвіть недоліки Закону України «Про міжнародне приватне право» 2005 р. у сфері регулювання процесу кваліфікації.

4. Назвіть міжнародно-правові акти, які регулюють питання обміну інформацією про іноземне законодавство та проаналізуйте їх зміст.

5. Проаналізуйте Європейську конвенцію про інформацію щодо іноземного законодавства 1968 р. Опишіть введений нею механізм отримання інформації про зміст іноземного законодавства.

6. Охарактеризуйте способи, які можуть бути використані судом для встановлення змісту іноземного законодавства, передбачені Законом України «Про міжнародне приватне право» 2005 р.

7. Назвіть прогалини, характерні для Закону України «Про міжнародне приватне право» 2005 р у регулюванні питань кваліфікації в міжнародному приватному праві та отримання інформації про зміст іноземного законодавства.

8. Охарактеризуйте сутність застереження про публічний порядок та його значення для регулювання приватних відносин з іноземним елементом.

9. Охарактеризуйте сутність «зворотного відсилання» в міжнародному приватному праві.

10. Назвіть недоліки Закону України «Про міжнародне приватне право» 2005 р. у сфері регулювання зворотного відсилання.

11. Охарактеризуйте сутність наукових поглядів на «обхід закону» та назвіть наслідки, які настають за «обхід закону».

12. Назвіть недоліки Закону України «Про міжнародне приватне право» 2005 р. у сфері регулювання наслідків «обходу закону».

13. Охарактеризуйте особливості застосування принципу взаємності у міжнародному приватному праві.

14. Назвіть недоліки Закону України «Про міжнародне приватне право» 2005 р. у регулюванні питання ієрархії джерел цієї галузі права.

15. Охарактеризуйте специфіку уніфікації норм міжнародного приватного права.

16. Охарактеризуйте правовий статус Гаазької конференції з міжнародного приватного права.

17. Охарактеризуйте напрямки та результати діяльності Гаазької конференції з міжнародного приватного права

18. Охарактеризуйте сутність та призначення міжнародних договорів про правову допомогу.

19. Охарактеризуйте національне законодавство, як джерело міжнародного приватного права.

20. Охарактеризуйте Закон України «Про міжнародне приватне право» 2005 р. як джерело міжнародного приватного права.

21. Охарактеризуйте прогресивні положення Закону України «Про міжнародне приватне право» 2005 р.

22. Охарактеризуйте недоліки Закону України «Про міжнародне приватне право» 2005 р.

 

Перелік практичних завдань

1. Дайте правильну відповідь на питання. Відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне право», якщо норма іноземного права не застосовується з причин її невідповідності публічному порядку України, тоді застосовується:

а). виключно право України;

б). звичаєве право;

в). право держави, з яким правовідношення має найбільш тісний зв’язок, а якщо таке право визначити або застосувати неможливо – право України;

 

2. Дайте правильну відповідь на питання. Відповідно до науки міжнародного приватного права джерелами міжнародного приватного права не являються:

а). міжнародні договори;

б). звичаї;

в). внутрішнє законодавство держав;

г). релігійні заповіді;

д). норми моралі.

 

3. Дайте правильну відповідь на питання. Під зворотним відсиланням в міжнародному приватному праві розглядають:

а). юридичне явище, в силу якого суд, використавши колізійну норму, яка відіслала до права іноземної держави, керується не лише матеріальними нормами цієї держави, а й колізійними, які в свою чергу, можуть знову відіслати до права країни суду;

б). це вид колізійної прив’язки;

в). це відмова міжнародного комерційного арбітражу розглядати справу по суті;

 

4. Дайте правильну відповідь на питання. Відмітьте правильне твердження:

а). уніфікації підлягають виключно колізійні норми;

б). уніфікації підлягають як матеріальні, так і колізійні норми;

в). при регулюванні міжнародних приватно-правових відносин уніфіковані норми не застосовуються

 

5. Дайте правильну відповідь на питання. Під «обходом закону» в міжнародному приватному праві розуміють:

а). використання для врегулювання правовідносин виключно договірних положень;

б). використання колізійних застережень з метою виведення правовідносин із сфери правового регулювання однієї держави і підпорядкування їх регулюванню іншої держави, яке, з точки зору суб’єктів цих правовідносин, є більш прийнятним;

в). використання сторонами закону "автономії волі";

 

6. Дайте правильну відповідь на питання. Відмітьте міжнародно-правові організації, які займаються уніфікацією норм міжнародного приватного права:

а). НАТО;

б). Міжнародний інститут з уніфікації приватного права (УНІДРУА);

в). Гаазька конференція з міжнародного приватного права;

г). Організація за демократію та економічний розвиток – ГУАМ;

 

7. Дайте правильну відповідь на питання: Під кваліфікацією у міжнародному приватному праві розуміють:

а). визначення конкретної суті, якості певного суспільно небезпечного діяння, його фактичних об’єктивних і суб’єктивних ознак, встановлення їх тотожності юридичним об’єктивним і суб’єктивним ознакам певного складу злочину;

б). оцінка обставин справи з метою встановлення колізійної норми, якою будуть регулюватися правовідносини; з’ясування конкретного змісту юридичних понять і термінів;

в). певний ступінь фахових знань юриста-міжнародника;

 

8. Дайте правильну відповідь на питання: Відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України" 2004 р. "якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то:

а). застосовуються правила акту законодавства України;

б). застосовуються правила міжнародного договору;

в). потрібно звернутися в суд з клопотанням встановити який нормативний акт потрібно застосувати;

 

9. Дайте правильну відповідь на питання: Назвіть теорії, які вказують шляхи подолання конфлікту кваліфікації:

а). кваліфікація за законом суду;

б). обхід закону;

в). кваліфікація за законом, до якого відсилає колізійна норма;

г). закон автономії волі сторін;

д). зворотне відсилання;

є). автономна кваліфікація;;

 

10. Дайте правильну відповідь на питання: Відмітьте в нижченаведеному переліку ті міжнародні договори, які можна віднести до джерел міжнародного приватного права:

а). Конвенція про відмивання, пошук та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом 1990 р.;

б). Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 1970 р.;

в). Договір між Україною та Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р.;

г). Віденська конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р.

 

11. Дайте правильну відповідь на питання: Відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне право» правочин та інші дії учасників приватноправових відносин, спрямовані на підпорядкування цих відносин праву іншому ніж те, що передбачено даним Законом, в обхід його положень, є:

а). нікчемними;

б). юридично правильними;

в). кримінально карним діянням;

 

12. Дайте правильну відповідь на питання. Відмітьте в нижченаведеному переліку ті нормативні акти, в яких містяться колізійні норми:

а). Цивільний кодекс України;

б). Закон України «Про міжнародне приватне право»;

в). Кодекс торговельного мореплавства України;

г).Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

13. Відмітьте правильні твердження:

а). згідно з Законом України «Про міжнародне приватне право» при визначенні права, що підлягає застосуванню, суд перш за все має керуватися тлумаченням норм і понять відповідно до права Європейського Союзу;

б). згідно з Законом України «Про міжнародне приватне право» при визначенні права, що підлягає застосуванню, суд перш за все має керуватися тлумаченням норм і понять відповідно до права України;

в). відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне право» при застосуванні права іноземної держави суд чи інший орган встановлює зміст його норм згідно з їх офіційним тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній державі;

г). відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне право» з метою встановлення змісту норм права іноземної держави суд чи інший орган може звернутися в установленому законом порядку до Конституційного суду України за відповідними роз’ясненнями;

 

14. Дайте правильну відповідь на питання. Відповідно до науки міжнародного приватного права джерелами міжнародного приватного права являються:

а). міжнародні договори;

б). внутрішнє законодавство держав;

в). релігійні заповіді;

г). звичаї;

 

15. Дайте правильну відповідь на питання: Законодавство іноземної держави, до якого відсилає колізійна норма, не застосовується якщо:

а). прокурор подав клопотання про незастосування приписів колізійної норми;

б). його застосування може призвести до наслідків, які є несумісними з основами публічного порядку держави;

в). його застосування може призвести до негативних наслідків для позивача;

 

16. Дайте правильну відповідь на питання: Відмітьте засоби, які може використовувати суд України при розгляді спору, ускладненого іноземним елементом для встановлення змісту норм права іноземної держави:

а). звернутися до Міністерства юстиції України чи інших компетентних органів та установ в Україні;

б). звернутися до Конституційного суду України;

в). звернутися до Верховної ради України;

г). звернутися до компетентних органів та установ за кордоном;

д). залучити експертів;

є). особи, які беруть участь у справі, мають право подавати документи, що підтверджують зміст норм права іноземної держави

17. Дайте правильну відповідь на питання: Юридичне явище, в силу якого суд, використавши колізійну норму, яка відіслала до права іноземної держави, керується не лише матеріальними нормами цієї держави, а й колізійними, які в свою чергу, можуть знову відіслати до права країни суду в міжнародному приватному праві називається:

а). обходом закону;

б). застереженням про публічний порядок;

в). зворотним відсиланням;

 

18. Дайте правильну відповідь на питання. В нижченаведеному переліку відмітьте ті міжнародні договори, які регулюють співробітництво органів юстиції різних країн в сфері отримання інформації про зміст іноземного законодавства:

а). Гаазька конвенція, що скасовує вимоги легалізації іноземних офіційних документів 1961 р.;

б). Європейська конвенція про інформацію щодо іноземного законодавства 1968 р.

в). Мінська конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 р.

г). Віденська конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р.

19. Дайте правильну відповідь на питання: Принцип міжнародного приватного права, в силу якого при регулюванні приватно-правових відносин, ускладнених іноземним елементом, іноземне право, до якого відіслала колізійна норма, не застосовується, якщо існують підстави вважати, що його застосування призведе до порушення публічного порядку держави називається:

а). обходом закону;

б). застереженням про публічний порядок;

в). конфліктом кваліфікації;

 

20. Дайте правильну відповідь на питання: Міжнародною організацією, діяльність якої спрямована на здійснення прогресивної уніфікації норм міжнародного приватного права є:

а). Рада Європи;

б). Гаазька конференція з міжнародного приватного права;

в). Міжнародний інститут з уніфікації приватного права (УНІДРУА);

 

21. Дайте правильну відповідь на питання. Робота Гаазької конференції з міжнародного приватного права по розробці та прийняттю проектів багатосторонніх договорів з міжнародного приватного права здійснюється на:

а). загальних зборах акціонерів;

б). засіданнях Генеральної Асамблеї ООН;

в). дипломатичних сесіях;

 

22. Дайте правильну відповідь на питання. Європейська конвенція про інформацію щодо іноземного законодавства 1968 р. була розроблена в рамках:

а). Гаазької конференції з міжнародного приватного права;

б). Європейського Союзу;

в). Ради Європи;

 

 


КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

Модульна контрольна робота

Напрям підготовки: 6.030202 «Міжнародне право»

Варіант № 1

Теоретичне питання:

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

Модульна контрольна робота

Напрям підготовки: 6.030202 «Міжнародне право»

Варіант № 2

Теоретичне питання:

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

Модульна контрольна робота

Напрям підготовки: 6.030202 «Міжнародне право»

Варіант № 3

Теоретичне питання:

Охарактеризуйте завдання та сутність процесу кваліфікації у міжнародному приватному праві. Назвіть недоліки Закону України «Про міжнародне приватне право» 2005 р. у сфері регулювання процесу кваліфікації.

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

Модульна контрольна робота

Напрям підготовки: 6.030202 «Міжнародне право»

Варіант № 4

Теоретичне питання:

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

Модульна контрольна робота

Напрям підготовки: 6.030202 «Міжнародне право»

Варіант № 5

Теоретичне питання:

Охарактеризуйте способи, які можуть бути використані судом для встановлення змісту іноземного законодавства, передбачені Законом України «Про міжнародне приватне право» 2005 р. Назвіть прогалини, характерні для цього закону у регулюванні питань кваліфікації в міжнародному приватному праві та отримання інформації про зміст іноземного законодавства.

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

Модульна контрольна робота

Напрям підготовки: 6.030202 «Міжнародне право»

Варіант № 6

Теоретичне питання:

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

Модульна контрольна робота

Напрям підготовки: 6.030202 «Міжнародне право»

Варіант № 7

Теоретичне питання:

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

Модульна контрольна робота

Напрям підготовки: 6.030202 «Міжнародне право»

Варіант № 8

Теоретичне питання:

1. Назвіть міжнародно-правові акти, які регулюють питання обміну інформацією про іноземне законодавство та проаналізуйте їх зміст.

 

2. Охарактеризуйте правовий статус Гаазької конференції з міжнародного приватного права.

 

Практичні завдання:

1. Дайте правильну відповідь на питання:Законодавство іноземної держави, до якого відсилає колізійна норма, не застосовується якщо:

а). прокурор подав клопотання про незастосування приписів колізійної норми;

б). його застосування може призвести до наслідків, які є несумісними з основами публічного порядку держави;

в). його застосування може призвести до негативних наслідків для позивача;

 

 

2. Дайте правильну відповідь на питання:Відмітьте засоби, які може використовувати суд України при розгляді спору, ускладненого іноземним елементом для встановлення змісту норм права іноземної держави:

а). звернутися до Міністерства юстиції України чи інших компетентних органів та установ в Україні;

б). звернутися до Конституційного суду України;

в). звернутися до Верховної ради України;

г). звернутися до компетентних органів та установ за кордоном;

д). залучити експертів;

є). особи, які беруть участь у справі, мають право подавати документи, що підтверджують зміст норм права іноземної держави

 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

Модульна контрольна робота

Напрям підготовки: 6.030202 «Міжнародне право»

Варіант № 9

Теоретичне питання:

Модульна контрольна робота

Напрям підготовки: 6.030202 «Міжнародне право»

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

Модульна контрольна робота

Напрям підготовки: 6.030202 «Міжнародне право»

Варіант № 11

Теоретичне питання:

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.022 с.)