Правова робота в господарських організаціяхМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правова робота в господарських організаціяхПравова робота в господарських організаціях

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Затверджено

на засіданні кафедри господарського права

 

Протокол № 5 від 22 березня 2011 р.

 

Завідувач кафедри

проф. Щербина В.С.

___________________________

Декан юридичного факультету

______________ д.ю.н. Гриценко І.С.

 

Київ - 2011


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОВА РОБОТА В ГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ»

 

Укладачі:

к.ю.н., доц. Винокурова Л.Ф., ас. Якимова І.І.

 

Лектор: к.ю.н., доц. Винокурова Л.Ф.

 

Викладач: ас.Якимова І.І.

 

Рецензент:

д.ю.н., проф. Щербина В.С.

 

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Протокол № ____
від «__» _______ 2011 р.

___________________


Вступ

Дисципліна «Правова робота в господарських організаціях» є спеціальним курсом для студентів 4 курсу денної форми навчання юридичного факультету господарсько-правової спеціалізації в обсязі 34 годин лекцій, 14 годин семінарських занять. За результатами вивчення матеріалу студенти складають залік.

Мета і завдання навчальної дисципліни.

В ринковій економіці роль права в економічних відносинах суб’єктів господарювання надзвичайно велика, тому правовому забезпеченню нормальної діяльності підприємств всіх форм власності, організацій, установ, юридичному супроводженню бізнесу приділяється суттєва увага. Особлива роль у здійсненні цієї діяльності належить юридичній службі як спеціалізованому підрозділу, який спеціально призначений для виконання правової роботи в господарських організаціях.

Правова робота в будь-якій господарській організації є багатоплановою, універсальною, оскільки охоплює всі сфери життєдіяльності підприємства і колективу.

Керівником, координатором і безпосереднім виконавцем цієї роботи є юридична служба підприємства, установи, організації.

Юридична служба в процесі своєї діяльності повинна забезпечити захист майна господарської організації, гарантувати дотримання інтересів власника і працівників господарської організації. При цьому юридична служба повинна забезпечити ефективне використання правових засобів для покращення фінансових результатів діяльності господарської організації за умови дотримання законності в її діяльності.

Метою навчальної дисципліни «Правова робота в господарських організаціях» є набуття студентами знань про значення правової роботи в господарських організаціях, роль, завдання і правовий статус працівників юридичних служб, розуміння їх функцій, організації їх діяльності, координації взаємовідносин з іншими суб’єктами правової роботи, ознайомлення з методикою правової роботи юрисконсультів за різними напрямками їх діяльності, набуття практичних навичок при здійсненні роботи, пов’язаної з укладанням договорів і контролем за їх виконанням, при здійсненні претензійно-позовної роботи: підготовка локальних нормативних актів, проектів договорів, супровідної документації, претензій, позовів, апеляційних, касаційних скарг, вміння здійснювати аналіз управлінської документації, бухгалтерських документів, забезпечити належний захист інтересів господарської організації в судах тощо. Відповідні навички повинні мати і адвокати, які займаються правовим обслуговуванням господарських організацій на цивільно-правових засадах.

Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна «Правова робота в господарських організаціях»оцінюється за кредитно-рейтинговою системою. Вона складається з 2-х модулів: до першого входять 1-3 теми, до другого – 4-7 теми.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

Форми проведення поточного та підсумкового контролю.

Поточний контроль.

Формами поточного контролю можуть бути опитування, колоквіуми, контрольні роботи, оцінка наукових доповідей та повідомлень, перевірка складених або проаналізованих студентами документів тощо. Види поточного контролю обираються викладачем, який веде семінарські заняття, за погодженням з лектором.

Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі

У кожному змістовному модулі

Форми контролю знань при поточному контролі Оцінка (в балах)
Усна відповідь 1-5 балів
Доповнення відповіді 1-3 бали
Самостійна робота (в тому числі складання або аналіз документів) 1-5 балів
Індивідуальне завдання (в тому числі повідомлення, доповідь, реферат) 1-10 балів
Контрольна робота 1-5 балів

Модульний контроль.

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовний модуль / ЗМ) проводиться на відповідному семінарському занятті після вивчення відповідного змістовного модуля (ЗМ1, ЗМ2). Підсумкова кількість балів за змістовні модулі визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю.

Підсумковий семестровий контроль.

Вивчення дисципліни завершується комплексним підсумковим модулем (контролем)

у формі заліку. Комплексний підсумковий модуль (контроль) максимально може бути оцінений у 60 балів.

За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною шкалою, яка розраховується як середньозважене оцінок за наступною формулою:

 

Змістовний модуль (ЗМ) Змістовний модуль 1 (ЗМ 1) Змістовний модуль 2 (ЗМ 2) Комплексний підсумковий модуль (КПМ/залік) Разом (підсумкова оцінка)
Вагові коефіцієнти 10% k1=0,1 30% k2=0,3 60% k2=0,6 100% 0,1+0,3+0,6=1
Максимальна оцінка в балах
Оцінка (бали) 0-10, у т.ч. підсумкова контрольна робота 0-5 0-30, у т. ч. підсумкова контрольна робота 0-5 0-60 0-100

 

Шкала оцінювання:

За шкалою Університету (100-бальною системою) Оцінка за національною шкалою та шкалою Університету Оцінка за шкалою ECTS
90-100 відмінно A відмінно
85-89 добре B добре (дуже добре)
75-84 C добре
65-74 задовільно D задовільно
60-64 E задовільно (достатньо)
35-59 незадовільно FX незадовільно з можливістю повторного складання
1-34 незадовільно F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Приклад розрахунку оцінки знань студента:

10 балів (ЗМ1) + 17 балів (ЗМ2) + 49 балів (КПМ) = 76 балів - оцінка знань студента за семестр.

За шкалою оцінювання зазначена кількість балів відповідає оцінці 4 - «добре».

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

№ п/п Назва теми Кількість годин
Лекції Семінарські заняття Самостійна робота Всього
Змістовний модуль 1        
1.1 Тема 1. Предмет і система спецкурсу. Поняття правової роботи, суб’єкти правової роботи
1.2 Тема 2. Правове становище працівників юридичної служби
1.3 Тема 3. Організація правового забезпечення господарської організації
Змістовний модуль 2        
2.1 Тема 4. Правова робота по забезпеченню збереження майна
2.2 Тема 5. Організація договірної роботи
2.3 Тема 6. Організація претензійної роботи в господарській організації
2.4 Тема 7. Організація позовної роботи в господарській організації
  Всього годин:

Змістовний модуль 1

Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів.

 

Тема 1. Предмет і система спецкурсу. Поняття правової роботи, суб’єкти правової роботи (2 год.).

Лекція 1.

 1. Предмет і система спецкурсу.
 2. Значення і зміст правової роботи в господарських організаціях.
 3. Суб’єкти правової роботи.
 4. Правові форми юридичного обслуговування господарських організацій.
 5. Роль юридичної служби у здійсненні правової роботи.
 6. Нормативні акти, що регулюють організацію і діяльність юридичної служби.

 

Рекомендовані джерела:

Довідник типових професійних характеристик посад держаних службовців, затверджений Наказом Головдержслужби України від 1 вересня 1999 р. № 65 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.4768.5&nobreak=1

Рекомендації щодо підготовки посадових інструкцій державних службовців. – Додаток №1 до Довідника типових професійних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом Головдержслужби України від 1 вересня 1999 р. № 65 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.guds.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=35954&cat_id=35383&ctime=1164825052220

Про огляд - конкурс на кращу організацію правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 15 січня 2004 р. № 8/5, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 січня 2004 р. за № 47/8646 // ОВУ. – 2004. - № 2. – Том 2. - Стор. 730. – Ст. 104.

Міжгалузеві норми чисельності працівників юридичної служби, затверджені Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 р. № 108 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1152.578.0

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 1. Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336.

Рекомендації з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади, затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28 січня 2005 р. № 55 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=541496

Положення про юридичну службу регіональної митниці, митниці, спеціалізованої митної установи, організації, затверджене Наказом Державної митної служби України від 14 лютого 2006 р. № 112 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0112342-06

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами, затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 жовтня 2007 р. № 583.

Положення про юридичний відділ апарату обласної державної адміністрації, затверджено розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації від 11.10.2004 р. № 295 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lawua.info/jurdata/dir191/dk191227.htm

Положення про юридичний відділ апарату Тернопільської обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням Тернопільської обласної державної адміністрації від 30 січня 2009 р. № 60.

 

Завдання для самостійної роботи:

- Дайте визначення правової роботи.

- В чому полягає універсальність і багатоплановість правової роботи?

- Назвіть суб’єктів правової роботи, визначте повноваження одноособового керівника господарської організації.

- Яке значення має Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників для організації роботи юрисконсульта, дайте загальну характеристику його основних положень?

- Зазначте, обов’язки яких працівників мають відношення до правової роботи, і як повинні бути врегульовані взаємовідносини працівників юридичної служби і інших суб’єктів правової роботи.

- Назвіть правові форми юридичного обслуговування господарських організацій та поясніть, чим відрізняється надання юридичних послуг за трудовим договором від надання таких послуг за цивільно-правовим договором.

- Визначте правову природу і особливості змісту договору про надання юридичної допомоги.

- Зазначте основні ризики виконавця при наданні юридичних послуг.

- Дайте загальну характеристику Загального положення про юридичну службу, визначте сферу його дії.

- Чим відрізняється правова робота на державному підприємстві від правової роботи в господарських організаціях, заснованих на інших формах власності?

- Чим відрізняється робота адвоката по юридичному обслуговуванню господарської організації від роботи юрисконсульта?

 

Лекція 2.

 1. Організаційно-структурне оформлення юридичної служби в структурі господарського органу.
 2. Порядок призначення на посаду і звільнення з посади працівників юридичної служби.
 3. Права і обов’язки працівників юридичної служби.
 4. Відповідальність працівників юридичної служби.
 5. Функції юридичної служби підприємства як низової ланки народного господарства.
 6. Функції юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади.
 7. Методичне керівництво правовою роботою Міністерством юстиції України, галузевим міністерством.

 

Завдання для самостійної роботи:

- В яких формах може бути організаційно-структурно оформлена юридична служба?

- Дайте порівняльну характеристику Загального положення про юридичну службу 1995 р. і Загального положення про юридичну службу 2008 р.

- Обґрунтуйте доцільність підпорядкування юридичної служби безпосередньо керівнику підприємства, міністерства.

- Які кваліфікаційні вимоги передбачені в законодавстві до працівників юридичної служби?

- Який порядок призначення на посаду і звільнення з посади керівників юридичних служб міністерства, іншого органу виконавчої влади?

- Які юрисконсульти мають права і яку несуть відповідальність?

- Поясніть, як Ви розумієте виконання правової роботи юрисконсультом як безпосереднім виконавцем, як організатором виконання цієї роботи, як методичним керівником цією роботою.

- Які можна використовувати критерії оцінки роботи працівників юридичної служби?

- Які проблеми виникають при оцінці роботи юридичної служби?

- Підготуйте Положення про юридичну службу підприємства, міністерства.

- Підготуйте посадову інструкцію юрисконсульта, бухгалтера.

- Назвіть функції юридичної служби господарської організації та критерії їх класифікації.

- В чому полягають особливості правової роботи юридичної служби міністерства у порівнянні із правовою роботою юридичної служби господарської організації?

- Назвіть основні напрямки методичного керівництва правовою роботою Міністерством юстиції України, галузевим міністерством.

- Назвіть основні напрямки, за яким відбувається проведення перевірок правової роботи юридичних служб підприємств галузевими міністерствами.

 

Рекомендовані джерела

Нормативно-правові акти:

Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» // ВВР. – 2004. - № 29. – Ст. 367

Указ Президента України від 3 жовтня 1992 р. № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» // Збірник Указів Президента від 31.12.1992 р. - № 4

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=731-92-%EF

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. № 1153 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» // ОВУ. – 1997. - № 43. – Стор. 50

Рекомендації з питань підготовки, подання на державну реєстрацію, юридичного обліку та зберігання нормативних актів міністерств, інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління та контролю. – Лист Міністерства юстиції України від 18 червня 1993 р. № 10-90-449, схвалено постановою колегії Міністерства юстиції України від 17 червня 1993 р. № 13. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0449323-93

Рекомендації з питань підготовки, державної реєстрації та обліку відомчих нормативно-правових актів, затверджені Постановою колегії Міністерства юстиції від 27 березня 1998 р. № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0003323-98

Перелік типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений Наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 р. № 41, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 вересня 1998 року за № 576/3016 // ОВУ. – 1998. - № 38. – Стор. 81

Державний класифікатор України. Державний класифікатор управлінської документації ДК 010 – 98, затверджений Наказом Держстандарту України від 31 грудня 1998 р. № 1024 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v1024217-98

Методичні рекомендації щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки. – Центр правової реформи і законопроектних робіт Міністерства юстиції України, схвалено постановою колегії Міністерства юстиції України від 21 листопада 2000 р. № 41. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0041323-00

Державний стандарт України 4163-2003 «Вимоги до оформлювання документів». Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації, затверджений Наказом Держспоживстандарту України від 07 квітня 2003 р. № 55 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dilo.kiev.ua/dstu4163-2003.html

Наказ Міністерства юстиції України від 28 квітня 2005 р. № 42/5 «Про впорядкування процесу здійснення експертизи проектів законів України та інших нормативно-правових актів на предмет їх відповідності acquis communautaire» // ОВУ. – 2005. - № 18. – Стор. 47. – Ст. 958

 

Спеціальна література:

Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і. доп. – К.: Либідь, 2000. – 384 с.

Волкова К.А., Казакова Ф.К. Предприятие: положения об отделах и службах, должностные инструкции: Справочное пособие/ К.А. Волкова, Ф.К.Казакова. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2003. – 557 с.

Законодательная техника: Науч. – практ. пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. – М.: Городец, 2000. – 272 с.

Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування: Посібник. – 2 - е вид., допов. і переробл. – К.: Парламентське вид – во, 2006 р. – 528 с.

Кашанина Т.В. Корпоративные (внутрифирменные акты). Образцы документов с кратким комментарием. – М.: Юристъ, 2004. – 511 с.

Палеха Ю. І. Управлінське документування : навчальний посібник: У 2-х ч. / Ю. І. Палеха. Ч.1. Ведення загальної документації (зі зразками сучасних ділових паперів). - 2-ге вид. / Ю. І. Палеха. - К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2003. - 327 с.

Палеха Ю. І. Управлінське документування : навчальний посібник: У 2-х ч. / Ю. І. Палеха. Ч.2. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів). - 2-ге вид. / Ю. І. Палеха. - К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2002. - 222 с.

Пахомова Н.Н. Цивилистическая теория корпоративных отношений: Монография/ Н.Н. Пахомова. – Екб.: Издательство «Налоги и финансовое право», 2005. – 336 с.

Пашутинський Є.К. Зразки посадових інструкцій. – К.: КНТ, 2004. – 256 с.

Пашутинський Є.К. Зразки нових посадових інструкцій. – К.: КНТ, 2008. – 272 с.

Теньков С.О. Коментар судової практики розгляду юридичних помилок у документах. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.

Типові форми юридичних документів: договори, контракти, угоди, акти, позовні заяви, нормативні матеріали/ Упоряд. М.В. Стаматіна. – 6-е вид., перероб.та доп. – Харків: Арсіс, 2002. – 928 с.

 

Завдання для самостійної роботи:

- Дайте визначення локальних нормативних актів, розкрийте призначення «внутрішньофірмового» законодавства, його основні ознаки, сферу і порядок його застосування.

- Охарактеризуйте ознаки корпоративних норм.

- Розкрийте порядок підготовки локального нормативного акту, вимоги до його оформлення і змісту відповідно до Рекомендацій Мін’юсту України.

- В чому полягає організація систематизованого обліку і зберігання локальних (відомчих) нормативних актів, їх удосконалення і упорядкування?

- Дайте загальну характеристику Положення про преміювання, Положення про фонди.

- Підготуйте Положення про філію підприємства, довіреність керівника філії підприємства. Проаналізуйте підготовлені документи з точки зору їх значення, змісту і належного оформлення.

 

Тема 3.

Тема 3.

Тема 4.

Тема 4.

Тема 4.

Лекція 9. Організація дотримання належного приймання продукції (товарів) за якістю і кількістю (2 год.).

 1. Правове регулювання забезпечення якості продукції (товару).
 2. Особливості обчислення позовної давності до вимог, що випливають з поставки товарів неналежної якості.
 3. Способи визначення якості продукції в договорі.
 4. Порядок приймання продукції (товарів) за якістю і кількістю.
 5. Особливості приймання продукції за якістю і кількістю у зовнішньоекономічних відносинах.
 6. Діяльність юридичної служби щодо відшкодування збитків, завданих господарській організації.

 

Завдання для самостійної роботи:

- Які нормативні акти регулюють порядок приймання продукції за якістю і кількістю?

- Які існують способи визначення вимог до якості продукції в договорі?

- В чому полягають особливості обчислення позовної давності до позовних вимог, що випливають з поставки товарів неналежної якості, чому по цих вимогах встановлена скорочена позовна давність?

- Які основні етапи приймання продукції (товарів) за якістю і кількістю?

- Можливість і наслідки одностороннього приймання продукції за якістю і кількістю.

- Дайте загальну характеристику Інструкцій П-6 і П-7.

- В чому полягають особливості приймання товару за якістю і кількістю, що імпортується і товару, який поставляється на експорт?

- Чи застосовуються в Україні Інструкції П-6 і П-7 щодо приймання товарів за договорами, укладеними між резидентами України і за зовнішньоекономічними контрактами?

- За яких умов ці Інструкції можуть застосовуватися до зовнішньоекономічних контрактів?

- Здійсніть аналіз різних актів приймання продукції за якістю і кількістю (двосторонніх, односторонніх).

- Здійсніть аналіз Актів експертизи Торгово-промислової палати України.

- Складіть умову договору про порядок приймання продукції за якістю і кількістю.

- Складіть умову зовнішньоекономічного договору про порядок приймання товару за якістю і кількістю, який експортується.

- Хто, як і коли повинен фіксувати збитки, завдані неналежним виконанням договірних зобов’язань?

- В чому полягає діяльність юридичної служби по відшкодуванню збитків, завданих господарській організації?

 

Тема 5.

Тема 5.

Тема 7.

Тема 7.

Правова робота в господарських організаціях

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Затверджено

на засіданні кафедри господарського права

 

Протокол № 5 від 22 березня 2011 р.

 

Завідувач кафедри

проф. Щербина В.С.

___________________________

Декан юридичного факультету

______________ д.ю.н. Гриценко І.С.

 

Київ - 2011Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.026 с.)