Заняття 6: Трудові правовідносини в Україні.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заняття 6: Трудові правовідносини в Україні.План

1. Кодекс законів про працю України як джерело трудового права.

2. Трудовий договір: різновиди, строки, підстави заключення.

3. Розірвання трудової угоди.

4. Звільнення з ініціативи працівника

5. Звільнення з ініціативи адміністрації

6. Відпустка та її види.

7. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність.

8. Матеріальна відповідальність працівників, її різновиди.

9. Індивідуальні трудові спори та порядок їх розгляду. КТС.

10. Колективні трудові спори та порядок їхнього розгляду.

11. Виконання рішень по трудових справах.

Джерела:

Конституція України, Кодекс законів про працю України. Цивільний процесуальний кодекс України, Закон України "Про колективні договори та погодження", Закон України "Про відпустки".

Література:

Венедиктов В.С. Трудовое право Украины. Учебное пособие для высших учебных заведений.- Х. : Консум,1998.

Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. – Х.: Консум, 1998.

Правознавство. За ред. Копейчикова. – К., 2002.

Основы государства и права. Учебное пособие / под ред Комарова В.В.- Х.: Нац. юрид. акад. України, 1997.

Гончарова Г.С., Жернаков В.В., Прилипко С.Н. Трудовое право в вопросах и ответах. Учебно-справочное пособие. – Харьков: “Одиссей”, 2001.

 

Трудове право України. Академічний курс : Підручник для юрид. спец, вищих навч. закладів / Пилип Данилович Пилипенко ; Володимир Ярославович Бурак ; Зоряна Ярославівна Козак ; та інші ; За ред. Пилип Данилович Пилипенко. - К. : Ін Юре, 2004-536 с.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛІВ

Модуль 1.

Тема : Судова система і система правоохоронних органів України.

- Поняття і принципи судової системи і правосуддя в Україні;

- Конституційний суд і суди загальної юрисдикції;

- Система правоохоронних органів України: прокуратура, міліція, органи
СБУ, адвокатура і т.д.

Література:

Конституція України. - р.№7,8

Закон „Про Конституційний суд України";

Закон „Про судоустрій України";

Закон „Про прокуратуру України"; „Про адвокатуру", „Про міліцію", „Про

оперативно-розшукову діяльність", „Про службу безпеки".

Модуль 2. Тема: Екологічне законодавство України.

- Правова охорона оточуючого природного середовища. Основні джерела
екологічного права;

- Екологічні права і обов'язки. Право природокористування і право власності
на землю.

Література:

Конституційні закони „Про охорону навколишнього природного

середовища".

„Про охорону атмосферного повітря".

„Про природно-заповідний фонд".

„Про тваринний світ", „Про рослинний світ".

Кодекси - Земельний, Водний, Лісовий.

 

Модуль 3

Тема: Кримінальне право України.

- Характеристика кримінального кодексу України.

- Поняття та види кримінальних злочинів, склад злочинів.

- Кримінальна відповідальність, види кримінальних покарань, кримінальна відповідальність неповнолітніх.

Література:

Кримінальний кодекс України – К., 2002

Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар. – К., 2003

Кримінальне право України. Загальна частина.

Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ:

 

Навчальним планом для студентів денної форми навчання передбачено вивчення курсу шляхом прослуховування лекцій, самостійної роботи, семінарських занять, участі у роботі студентського наукового гуртка "Правова культура суспільства та проблеми становлення правової держави", підготовка та складання заліків.

Основні форми оволодіння курсом такі: робота з конспектами лекцій, навчально-методичною та спеціальною літературою, підготовка до семінарських занять, підготовка та написання рефератів та студентських наукових робіт.

Першим видом самостійної роботи є робота з конспектом лекцій, який служить найважливішим посібником з вивчення курсу. Ефективність самостійної роботи студента з конспектом залежить від вміння конспектувати, вміти виділити все суттєве, основне в лекції. Практика показує, що студенти не завжди вміють грамотно вести конспект лекцій. Перші намагаються записати все сказане лектором, не намагаючись навіть відділити головне від другорядного, інші роблять окремі не зв`язані однією ідеєю записи. Декотрі студенти зовсім нічого не фіксують, розраховуючи на свою пам`ять, що як правило не виправдовується. Дослідження показали, що матеріали лекції забуваються вже через 3-4 дні на 70-80 %( відсотків) і не можуть бути відновленими без відповідних записів. Під час слухання лекцій з "Основ права", необхідно стежити за логікою викладання матеріалу, звертати увагу на визначення основних понять і категорій, теоретичну систему аргументації положень, висновки і узагальнення з основних питань теми. Якщо в ході лекції положення, що цитуються, записати не вдається, слід фіксувати посилання на джерела ( Конституція, статті закону, кодексу та ін.), а потім при обробці лекційного матеріалу, звертатися до даного джерела і з`ясувати необхідні положення на полях конспекту.

Корисно при роботі з конспектом звертатися до довідкової літератури, а також законодавчих матеріалів, що відповідають темі, - законам, підзаконним актам, постановам Верховної Ради, Президента, Уряду України, кодексам з галузей права. Студенти також повинні вивчати літературу, яка відповідає окремим питанням теми і коротко викласти її у конспекті лекцій.

Важливою формою самостійної роботи студентів є підготовка до семінарських занять і поточних контрольних робіт по окремим темам курсу. Питання для підготовки до семінарських занять і контрольних робіт відомі заздалегідь. Студенту слід уважно ознайомитись із питаннями: знайти в конспекті лекцій, довідковій юридичній літературі, спеціальній літературі матеріал з конкретного питання і законспектувати його. Така робота має бути зроблена до кожного питання, і тоді на будь-яке з постановлених запитань студент матиме змогу дати задовільну відповідь, добре засвоїти його. Особливу увагу слід звернути на юридично-правові поняття, процеси, вміти дати чіткі їх визначення, розкрити сутність.

Найважливіша роль у самостійній роботі студентів надається набуттю ними науково-дослідницьких навичок, написанню рефератів і студентських наукових робіт. Ця робота, як правило, здійснюється під керівництвом викладача-консультанта. Починаючи роботу, студент має визначити для себе проблему, яка його цікавить, виділити коло найбільш важливих питань і після цього сформулювати тему реферату або наукової роботи самостійно чи разом з викладачем. Вона повинна бути чітко і конкретно сформульована. Після визначення теми необхідно ретельно розробити план, визначити метод розкриття кожного питання, яке сформульоване у плані. Після цього слід розпочати роботу по підбиранню та дослідженню відповідної літератури, це, як правило. Призводить до виходу за межі проблеми, що розглядається, охоплює багато близьких та суміжних питань. Задача студента полягає в тому, щоб скласти свої погляди на питання, що вивчаються, навчитися відділяти головне від другорядного, робити висновок і узагальнення, скласти список літератури, посилання на джерела, логічно викладати матеріал. Після цього слід переходити до написання реферату чи наукової роботи, а також підготувати усний виступ по даній проблемі в аудиторії.

Якщо ця робота буде проведена у повному обсязі, вона сприятиме формуванню глибоких навичок науково-дослідної діяльності майбутніх спеціалістів, засвоєнню важливіших проблем курсу "Основи права", підвищенню правової культури студентів.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Право: сутність, поняття, ознаки.

2. Норма права.

3. Система права України.

4. Правовідносини.

5. Правопорушення та юридична відповідальність.

6. Правовий статус людини та громадянина в Україні.

7. Права та обов’язки громадян України

8. Виборчий процес в Україні.

9. Органи державної влади, судові та правоохоронні органи України.

10. Цивільні правовідносини.

11. Господарські товариства в Україні.

12. Підприємництво в Україні.

13. Право власності в Україні.

14. Зобов`язання.

15. Спадкоємство.

16. Шлюбні правовідносини в Україні.

17. Адміністративні правовідносини та правопорушення.

18. Трудовий договір.

19. Трудова дисципліна.

20. Відпустка та її види.

21. Злочин: поняття, ознаки, склад, види.

22. Кримінальна відповідальність.

19. Житлові правовідносини.

20. Правова охорона навколишнього природного середовища

21. Відповідальність за порушення екологічного законодавства

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З КУРСУ “ПРАВОЗНАВСТВО”

1. Сутність права. Джерела права.

2. Поняття та види джерел права України.

3. Право як соціально-культурне явище, його ознаки.

4. Норма права: поняття, структура, види.

5. Походження держави та права.

6. Роль та функції права у суспільстві.

7. Головні теорії праворозуміння.

8. Система права України.

9. Види систематизації законодавства.

10. Право та мораль: їх співвідношення у суспільстві.

11. Законність та правопорядок: поняття та зміст.

12. Поняття та види галузей права.

13. Поняття та структура правовідносин.

14. Суб’єкти правовідносин.

15. Поняття та види юридичних фактів.

16. Поняття правосуб’єктності.

17. Поняття правопорушень, їх види.

18. Склад правопорушення.

19. Юридична відповідальність: поняття, цілі, принципи.

20. Правовий статус громадянина України. Громадянство України.

21. Права та обов’язки людини та громадянина в Україні.

22. Виборче право та виборча система в Україні.

23. Органи державної влади та управління в Україні.

24. Судові та правоохоронні органи України.

25. Цивільний кодекс України – джерело цивільного права, його основні засади.

26. Майнові та немайнові цивільно-правові відносини.

27. Поняття та види юридичних осіб.

28. Громадяни як суб’єкти правових відносин.

29. Види господарських товариств; відповідальність їх учасників

30. Засоби захисту прав та свобод громадян за законодавством України

31. Підприємництво в Україні.

32. Позовна давність: поняття та зміст. Припинення, перерва та поновлення строків позовної давності.

33. Право власності: поняття та зміст.

34. Право приватної власності за законодавством України.

35. Комунальна власність, основи її виникнення.

36. Право державної власності.

37. Конституція України та законодавство України про форми власності вищого законодавчого органу в Україні.

38. Право інтелектуальної власності.

39. Засоби захисту права власності за цивільним законодавством.

40. Поняття та основи виникнення зобов’язань.

41. Забезпечення виконання зобов’язань.

42. Угоди: поняття та види.

43. Недійсність угод.

44. Окремі види зобов’язань.

45. Спадкоємство за законом.

46. Спадкоємство за заповітом.

47. Шлюбний кодекс України про порядок та умови укладання шлюбу.

48. Права та обов’язки подружжя.

49. Підстави для припинення шлюбу. Порядок та умови розірвання шлюбу.

50. Аліменти зобов’язання батьків, дітей, інших членів їх сімей.

51. Адміністративні правовідносини, їх специфіка та принцип регулювання.

52. Адміністративні правопорушення та види адміністративних стягнень.

53. Кримінальна галузь права України: предмет та метод правового регулювання.

54. Кримінальний кодекс України як джерело кримінального права України.

55. Поняття та ознаки злочину.

56. Склад злочину.

57. Види злочину та кримінального покарання.

58. Співучасть у злочині.

59. Крайня необхідність. Необхідна оборона.

60. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

61. Найм житлового приміщення. Житлові права та обов`язки наймачів та членів їх родини.

62. Специфіка трудових правовідносин в Україні.

63. Порядок укладання трудового договору.

64. Кодекс законів про працю України.

65. Трудовий договір: поняття, зміст, форми, строки.

66. Загальні засади для розірвання трудового договору.

67. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

68. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

69. Сутність та порядок складання колективного договору за законом “Про колективні договірні погодження”.

70. Трудова дисципліна за трудовим законодавством.

71. Розгляд колективних трудових спорів.

72. Порядок та строки розгляду індивідуальних спорів.

73. Порядок та строки розгляду трудового спору в комісії по трудових спорах.

74. Тимчасове переведення на іншу роботу за КЗпП України.

75. Дисциплінарні стягнення. Порядок їх застосування.

76. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, органові, організації.

77. КЗпП України про гарантії і компенсації для працівників, звільнених за скороченням штатів.

78. Види відпусток.

79. Законодавство України про охорону навколишнього середовища.

80. Екологічні права та обов’язки громадян України.

81. Земельний кодекс про право власності на землю, на умови оренди землі.

Робота з нормативно-правовими актами та літературою:

 

Специфіка курсу „Правознавство” проявляється і в тому, що для ефективного засвоєння матеріалу необхідне постійне опрацювання нормативно-правових джерел з теми, яка вивчається. До них слід віднести: Конституція України, ЗУ “Про громадянство України”, Цивільний кодекс України, Закон України „Про господарські товариства”, ЗУ „Про банки та банківську систему”, ЗУ „Про власність”, Сімейний кодекс України, Житловий кодекс України, Кодекс законів про працю, ЗУ „Про зайнятість населення”, ЗУ „Про колективні договори”, Кримінальний кодекс України, Кодекс про адміністративні правопорушення, Земельний кодекс, Водний кодекс, Лісовий кодекс, ЗУ “Про надра”, ЗУ “Про тваринний світ”, ЗУ “Про охорону атмосферного повітря”, ЗУ “Про охорону навколишнього природного середовища”, ЗУ “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки”, ЗУ “Про зону надзвичайної екологічної ситуації”.

Студентам слід враховувати, що основними джерелами для вивчення курсу та виконання контрольної роботи є Конституція України, відповідні кодекси України, найважливіші законодавчі акти держави, такі як "Декларація про державний суверенітет України" від 16 липня 1990 р., закон "Про підприємництво" 7.02.1991 р., "Про підприємства", "Про господарчі товариства" 19.09. 1991 р., "Про власність" 7.02.1991 р., " Про судоустрій України", "Про господарський суд", "Про прокуратуру", "Про адвокатуру", "Про міліцію" та ін. - із змінами і доповненнями, а також відповідні Постанови Верховної Ради України, Укази Президента, постанови Кабінету Міністрів.

Закони, постанови Верховної ради публікуються у періодичних виданнях "Відомості Верховної ради України", Постанови Кабінету Міністрів – у періодичному виданні "Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України", Укази Президента – у газеті "Урядовий кур`єр". Крім того, усі ці джерела містяться у періодичному виданні "Офіційний вісник України".

При вивченні загальнотеоретичних питань студент може звернутися до будь-яких загальних підручників, наприклад таких, як:

Юлдашев Олексій Хашимович Міжнародне приватне право. Академічний курс : Підручник для вищих навч. закладів / Олексій Хашимович Юлдашев. - К. : Ін Юре, 2004 - 352 с. -

Основи держави і права : Навч. посібник / Л.Л. Богачова ; В.А. Бігун ; Ю. П. Битяк ; та інші ; За ред. Вячеслав Васильович Комаров ; Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - X. : Б.в., 2001. -260 с.

Основи права України : Навч. посібник для неюрид. спец, вищих навч. закладів / Володимир Ярославович Бурак ; В. К. Грищук ; О. В. Грищук ; та інші ; За ред. В. Л. Ортинський. - 2-ге вид., доп. і перероб.. - Львів : Оріяна-Нова, 2005 - 368 с.

Основы государства и права Украины : Учебник / Н. А. Бахтин ; П. Н. Говенко ; И.И. Каракаш ; и др. ; Под ред. Н. Пахомов. - 2-е изд., испр. и доп.. - X. : Одиссей, 2001 - 320 с.

Касынюк Л. А. Основи конституционного права Украиньї : Учеб. пособие для вузов Украины и преподавателеи основ конституционного права Украины / Л. А. Касынюк ; Ин-т содерж. и методов обучения ; Харьк. гос. техн. ун-т строительства и архитектурьі. - 3-є изд., перераб. и доп.. - X. : Одиссей, 2003-256 с.

Правоведение : Учебник / С. 3. Демский ; В. С. Ковальский ; А. Н. Колодий ; и др . ; Под ред. Владимир Владимирович Копейчиков. - К. : Юринком Интер ; X. : Фолио , 2002-752 с.

Правознавство : Підручник / С. Е. Демський ; В. С. Ковальський ; Анатолій Миколайович Колодій ; та інші ; За ред. В. В. Копєйчиков. - 7-е вид., стереотип. . - К. : Юрінком Інтер, 2003 - 736 с. -

Правознавство : Навч. посібник для неюридичних спец. / Й. Г. Богдан ; Володимир Ярославович Бурак ; В. К. Грищук ; та інші ; За ред. Пилип Данилович Пилипенко. - Львів : Новий Світ-2000, 2003-592 с, іл. - (Вища освіта в Україні)

Трудове право України. Академічний курс : Підручник для юрид. спец, вищих навч. закладів / Пилип Данилович Пилипенко ; Володимир Ярославович Бурак ; Зоряна Ярославівна Козак ; та інші ; За ред. Пилип Данилович Пилипенко. - К. : Ін Юре, 2004-536 с.

 

Цивільне право України. Академічний курс: У 2 т. Т.1: Загальна частина : Підручник для юрид. спец, вищих навч. закладів / Анатолій Юрійович Бабаскін ; Тетяна Валеріївна Боднар ; Юрій Ладиславович Бошицький ; та інші; За заг. ред. Ярославна Миколаївна Шевченко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - К. : Ін Юре, 2004-520 с.

Цивільне право України. Академічний курс: У 2 т. Т.2: Особлива частина : підручник для юрид. спец, вищих навч. закладів / Анатолій Юрійович Бабаскін ; Юрій Ладиславович Бошицький ; Марина Віталіївна Венецька; та інші; За заг. ред. Ярославна Миколаївна Шевченко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - К. : Ін Юре, 2004-408 с.

Трудове право України. Законодавство та практика застосування : Збірник нормативно - правових актів / Уклад. Петро Аркадіиович Бущенко ; Уклад. Ірина Анатоліївна Вєтухова. - 2-ге вид., випр. та доп.. - X. : Консум, 2002-464 с.

Саниахметова Нина Алексеевна Предпринимательское (хозяиственное) право Украины : Учебник / Нина Алексеевна Саниахметова. - 2-е изд.. - X. : Одиссей, 2005-800 с.

Бромберг Герц Вениаминович Основи патентного дела : Учебное пособие / Герц Вениаминович Бромберг. - 3-є изд., стереотип.. - М. : Зкзамен, 2003-224 с.

Варич Оксана Петрівна Право інтелектуальної власності : Програма, плани практ. занять та метод, вказ. до курсу для денної форми навчання спец. "Менеджер інтелектуальної власності" спец. 7.000002 / Оксана Петрівна Варич ; Антон Анатольєвич Черкасов ; Укр. інж.- пед. академія. - X. : Б.в., 2003-12 с.

Практикум права інтелектуальної власності : Навч. посібник / Роман Богданович Шишка ; Володимир Андрійович Кройтор ; Максим Володимирович Селіванов ; Лариса Василівна Красицька ; та інші ; За заг. ред. Роман Богданович Шишка. - X. : Еспада, 2002-192 с.

Правознавство : Підручник / С. Е. Демський ; В. С. Ковальський ; Анатолій Миколайович Колодій ; та інші ; За ред. В. В. Копєйчиков. - 7-е вид., стереотип. . - К. : Юрінком Інтер, 2003-736 с.

Правознавство : Навч. посібник для неюридичних спец. / Й. Г. Богдан ; Володимир Ярославович Бурак ; В. К. Грищук ; та інші ; За ред. Пилип Данилович Пилипенко. - Львів : Новий Світ-2000, 2003-592 с, іл. - (Вища освіта в Україні)

Для уточнення змісту правових категорій та суті правових явищ треба користуватися юридичними та філософськими словниками.

Вивчення курсу "Основи права" для студентів як денної, так і заочної форми навчання закінчується складанням заліку (або іспитом для спеціальності "менеджмент").

У процесі безпосередньої підготовки до заліку потрібно, по-перше, забезпечити себе необхідною учбово-методичною літературою, розподілити свій час таким чином, щоб мати змогу повторити весь учбовий матеріал, по-друге, усі питання, які викликають труднощі, слід розв`язати до заліку.

Відсутність знань джерел, вивчення яких передбачено курсом, та перелік яких даний до відома студентів у методичних вказівках щодо користування літературою, не дає підстав позитивно оцінити відповідь під час складання заліку.

 

 

 

Навчальне видання

 

 

ПРАВОЗНАВСТВО

Методичні вказівки до курсу. Для студентів денної форми навчання

 

Кафедра українознавства і політології.

 

 

Кафедра українознавства і політології.

 

Упорядники: Васильєва Ірина Григорівна

Зінченко Олена Володимирівна

 

 

Формат-------

Умов. Друк. Арк..------

Тираж------- прим.

 

 

Українська інженерно-педагогічна академія

 

 

61003, м. Харків, вул. Університетська, 16

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.018 с.)