Харківській національний університет внутрішніх справМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Харківській національний університет внутрішніх справМВС України

Харківській національний університет внутрішніх справ

 

Кафедра цивільного права та процесу

 

Методичні вказівки

До написання курсових робіт

З дисципліни

 

«ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»

Для денної та заочної форми навчання

 

Харків 2008


МВС України

Харківській національний університет внутрішніх справ

 

Кафедра цивільного права та процесу

 

Методичні вказівки до написання

Курсових робіт

з дисципліни «Господарський процес»

(повне найменування дисципліни)

Напрямок підготовки правознавство

(шифр і найменування)

Спеціальності усі спеціальності

(шифр і найменування)

Спеціалізація усі спеціалізації

(найменування)

Форма навчання денна форма навчання

(денна, заочна)

 

Харків 2008


Рекомендовано до друку

Методичною Радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ,

 

Голова Мeтодичної Ради

 

 

 

Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни "Господарський процес"/ Укладачі: к.ю.н., доцент В.А. Кройтор; к.ю.н. Сапейко Л.В.; к.ю.н. Селиванов М.В., к.ю.н. Ясинок М.М., Зайцев О., Котенко С.О., Бортнік О.Г., Степаненко Т.В., Фролов М.М., Яценко С. Л. - Харків: Харківський національний університет внутріш­ніх справ, 2008. - 30 с.

 

 

Рецензент:

к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного процесу Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого Мамницький В.Ю.

 

Обговорено на засіданні кафедри

«13» вересня 2008 р.,

протокол № 3

 

 

© Кройтор В.А. та інші, 2008

© Харківський національний

університет внутрішніх справ, 2008

 


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Навчальна дисципліна "господарський процес" включає в себе теми, присвячені вивченню окремих аспектів судового розгляду справ, пов'я­заних із господарськими спорами.

Мета видання - надати допомогу студентам у написанні курсових робіт шляхом відзначення найбільш істотних для розуміння тем положень господарського-процесуального законодавства.

Підготовку до написання робіт слід розпочинати відповідно до рекомендацій, що надані до кожної теми й орієнтують на засвоєння мінімально достатнього для розуміння теми обсягу інформації. Після опрацювання положень відповідного розділу навчального посібника та лекційного ма­теріалу, слід ознайомитися з нормативними актами й рекомендованою літературою.

Отже, виходячи з вимог про написання курсової роботи з учбової дисципліни, слід визначити відповідний варіант виконання такої роботи.

 

 

Студенти, прізвища яких починаються на букви:

А –– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №1,

 

на буква Б –– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №2,

 

на букви В, –– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №3,

 

на букви Г–– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” заваріантом №4,

 

на букви Д, Є –– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” заваріантом №5,

 

на букви Ж, З –– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” заваріантом №6

на букви І–– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” заваріантом №7,

на букви К––виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом№8,

 

на букви Л–– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №9

 

на букви М–– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом№10,

на букви Н –– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №11,

 

на букви О–– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №12,

на букви П–– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №13,

на букви Р–– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №14,

 

на букви С –– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №15

на букви Т –– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №16

на буквиУ, Ф –– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №17,

на буквиХ, Ц –– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №18,

на буквиЧ, Ш, Щ –– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №19,

на буквиЮ, Я –– виконують курсову роботу

з курсу “Господарський процес” за варіантом №20,

Роботи, виконані без дотриманням зазначеного вище порядку, на рецензію прийматися не будуть.

Підготовка і написання курсової роботи дає можливість поглибленого вивчення окремих питань курсу, виявлення їх особливостей, логічних і історичних коренів, взаємозв’язку з іншими темами. Методологічною основою підготовки курсової роботи є формальна (елементарна) і діалектична логіка, що виявляється при дослідженні зв’язку нормативного матеріалу, юридичної науки і практики та виявленні причинно-наслідкового зв’язку між системою економічних, історичних, політичних і правових елементів. Нормативною базою курсової роботи є чинне законодавство, підзаконні акти України і інших держав, опублікована судова практика. Теоретичною базою – наукові праці з цивільного права і загальної теорії права, науково-практичні і практичні коментарі.

Вимоги до курсової роботи:

Робота повинна носити самостійний характер. Використання інших опублікованих робіт припускається лише в межах, обумовлених характером даної роботи, із посиланнями на джерела запозичення. Робота повинна ґрунтуватись на глибокому аналізі господарського процесуального законодавства, висловлених у науковій, науково-практичній, навчальній літературі точках зору по досліджуваній проблемі (питанню), власне їхнє розуміння, приклади з судової практики. Останнє бажано запозичати з практики розгляду відповідної категорії справ найближчого за місцем проживання або роботи суду (господарського суду) із вказівкою номеру справи й архіву, у якому воно зберігається. Припустиме запозичення їх з опублікованих джерел, електронних нормативно-правових баз, таких як ЛІГА, офіційний Інтернет-сайт Верховної ради України, реєстр судових рішень України, тощо.

Рекомендується така послідовність виконання курсової роботи:

- вивчення теми в межах навчального посібника;

- розширення пізнання теми через ознайомлення з науковою літературою;

- доскональне вивчення нормативних актів, що регулюють досліджувані питання теми;

- самоперевірка придбаних знань шляхом усних відповідей на поставлені питання;

- привнесення у підготовлену відповідь прикладів з практики;

- письмове оформлення роботи; упорядкування списку використаних при її написанні нормативних актів і літератури.

При цьому слід мати на увазі, що загальний обсяг роботи повинен знаходитися в межах 26-35 сторінок, виконаних розбірливим почерком. Особливо слід звернути увагу на правильне написання і трактування юридичних термінів.

Підготовлена і належним чином оформлена робота повинна бути подана через відповідний деканат (відділення) не пізніше місячного терміну до початку сесії. Подані на рецензію роботи з порушенням цього терміну, а тим більше під час сесії, приймаються на рецензію лише при наявності допуску начальника (директора, декана) факультету або його заступника. При цьому, кафедра не гарантує рецензування роботи у встановлений нормативно-правовими актами термін.

Подана на рецензію курсова робота може бути не допущена до захисту з таких підстав:

- відсутність ознак самостійності її виконання (наприклад, матеріал дослівно переписано з навчальної, наукової й іншої літератури);

- виявлення ідентичних за змістом робіт у двох і більше студентів. У випадку виявлення таких робіт вони повертаються і підлягають виконанню заново;

- наявність істотних помилок, у тому числі застосування нормативно-правових актів, які втратили чинність, неправильне написання і трактування юридичних понять;

- відсутність у роботі прикладів із практики, посилань на використану літературу;

- не розкриті або досить примітивно розкриті основні питання теми.

Крім того, робота може бути повернута на доробку при наявності помилок, які не впливають на загальну оцінку роботи, але потребуючих уточнення; наявності описок, що призводять до порушення логічної послідовності або взаємозв’язку; відсутності списку літератури. Використані в роботі нормативні акти, опубліковані роботи повинні бути зазначені з точним приведенням їхнього найменування, джерела запозичення, статті, сторінки й ін. Допущена до захисту курсова робота підлягає усному підтвердженню в процесі її захисту, в ході якого обов’язково повинні бути викладені питання, що зазначені в рецензії або задавалися викладачем. За результатами захисту роботи виставляється відповідна оцінка.

 

 

Під час написання курсових робіт рекомендується користуватися та­кими підручниками та посібниками:

1. Кройтор В.А. Претензии и иски в практике разрешения хозяйственных споров. Научно-практическое пособие. – Харьков. – Эспада. – 2001. – 352 с.

2. Кройтор В.А. Источники хозяйственного процессуального права: Справочное пособие. – Харьков. – Эспада, 2003. – 264 с.

3. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи Господарського процесуального права: Навчальний посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 220 с.

Крім зазначених підручників та посібників до кожної теми додається перелік нормативних актів, роз'яснень Вищого господарського (арбітражного) суду та юридичної літератури, які слід опрацьовувати для написання курсової роботи.

 


Завдання

 

Під час написання курсової роботи за цією темою основну увагу потрібно звернути на місце органів господарського суду в системі органів судової влади, на особливості визначення сфери їх компетенції порівняно із судами загальної юрисдикції.

Для більш глибокого розуміння сучасного етапу реформування органів судової влади необхідно ознайомитися з історією органів господарської юрисдикції, простежити динаміку зміни відношення суспільства до завдань господарського судочинства. У цьому контексті показовими є зміни правового статусу особи, на яку безпосередньо покладено завдання вирішення цієї категорії спорів - від арбітра Державного арбітражу до арбітра арбітражного суду, а далі - до судді господарського суду.

Перед вивченням правил застосування законодавства під час вирі­шення спорів необхідно звернути увагу на систему пріоритетів у масиві законодавства, що регулює господарський обіг і порядок взаємодії нор­мативних актів різної юридичної сили - Конституції України, міжнарод­них угод, до яких приєдналася Україна, законів України, підзаконних нормативних актів органів виконавчої влади.

 

План.

1. Система завдання та функції господарських судів в України.

2. Склад та повноваження місцевих господарських судів.

3. Склад та повноваження апеляційних господарських судів.

4. Склад та повноваження Вищого господарського суду.

 

Як самостійна галузь права.

 

Під час написання курсової роботи за цією темою основну увагу необхідно звернути на декілька її аспектів, а саме на принципи організації та діяльності господарського суду, джерела господарського процесуального права та на співвідношення господарсько-процесуального законодавства з іншими галузями законодавства. Передувати вивченню акцентованих моментів у цій темі має ознайомлення з існуючими науковими концепціями предмету та методу господарського процесуального права, їх поточним станом та тенденціями розвитку.

Під час з'ясування правового змісту системи господарсько-процесуального законодавства необхідно звернутися до питання про співвідно­шення господарсько-процесуального законодавства та інших галузей законодавства, ідеології побудови Господарського процесуального кодексу України. При цьому акцент має ставитися на відмінностях господарського процесу від судових процедур судів загальної юрисдикції.

Для формування професійної правосвідомості доцільним буде побіжне ознайомлення зі світовою практикою організації судочинства, що йде шляхом раціоналізації процесуальної форми судового розгляду справ окремих категорій залежно від притаманних саме їм особливостей, місцем судової практики та роз’яснень, листів Вищого господарського суду України в діяльності господарських судів. Результатом цієї праці має бути чітке розуміння причин, що призвели до утворення системи господарських судів як окремої ланки судової системи та застосування в них притаманної тільки їм процедури судового вирішення спорів.

План.

1. Поняття та система господарського процесуального права.

2. Предмет та метод господарського процесуального права.

3. Джерела господарського процесуального права.

4. Господарське процесуальне право як наука.

 

 

Нормативні актита література

1. Господарський процесуальний Кодекс України.

2. Арбітражне судочинство в Україні. Правові засади та практика. -Київ: ІнЮре, 1998.

3. Указ Президента України "Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади" від 3 жов­тня 1992р.

4. Указ Президента України "Про порядок офіційного оприлюднення нормативних правових актів" від 10 червня 1997 р.

5. Притика Д.М. Конституційні засади правосуддя і розвиток госпо­дарського судочинства // Право України. - 1997. - № 8.

6. Зейкан Я. Яким бути Господарському процесуальному кодексу // Право України. - 1997. - № 12.

7. Притика Д.М. Конституція України і деякі проблеми реформування системи правосуддя // Вісник Вищого господарського суду України. - 1998. -№ 1.

8. Тітов М.І. Про деякі морально-етичні аспекти діяльності судді - носія судової влади // Вісник Вищого господарського суду України. -1998. - № 4.

9. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи Господарського процесуального права: Навчальний посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 220 с.

 

План.

1. Поняття, значення та система принципів господарського процесуального права.

2. Організаційні принципи господарського процесуального права.

3. Функціональні принципи господарського процесуального права. Принципи змагальності, диспозитивності та рівності сторін.

 

План.

1. Загальні поняття та значення досудового врегулювання господарських спорів.

2. Порядок пред’явлення та розгляд претензій. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії.

3. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні зміні та розірванні господарських договорів.

 

План.

1. Поняття та види підвідомчості справ господарським судам.

2. Поняття, значення та види підсудності справ господарським судам.

3. Види територіальної підсудності.

4. Передача справ з одного господарського суду до іншого.

План.

1. Поняття, права та обов’язки сторін у господарському процесі. Процесуальні співучасть у господарському процесі.

2. Заміна неналежного відповідача.

3. Процесуальне правонаступництво.

План.

1. Поняття, значення та види третіх осіб у господарському процесі.

2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору.

3. Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору.

 

 

План.

1. Правові підстави участі прокурора у господарському процесі.

2. Форми участі прокурора у господарському процесі.

3. Процесуальне становище прокурора при розгляді господарських спорів на різних стадіях господарського судочинства.

План.

1. Поняття та види доказів у господарському процесі.

2. Засоби доказування у господарському процесі.

3. Належність, допустимість та достатність доказів у господарському процесі.

План.

1. Поняття та стадії доказування у господарському процесі.

2. Поняття предмету доказування.

3. Обов’язок доказування у господарському процесі.

4. Підстави звільнення від доказування.

План.

1. Поняття та склад судових витрат у господарському процесі.

2. Державне мито: розміри та порядок сплати. Особи, які звільняються від сплати державного мита.

3. Витрати, пов’язані із розглядом справи.

План.

1. Поняття процесуальних строків. Встановлення та обчислення строків у господарському процесі.

2. Види строків у господарському процесі.

3. Продовження та відновлення процесуальних строків.

План.

1. Право на судовий захист. Поняття позову та його елементи. Види позовів.

2. Право на пред’явлення позову: порядок його реалізації.

3. Позовна заява. Захист відповідача проти позову.

План.

1. Порушення провадження у справі. Підстави для відмови у прийнятті позовної заяви.

2. Повернення позовної заяви.

3. Підготовка справи до судового розгляду.

Господарського суду

 

Розглядаючи питання судового розгляду господарських спорів, слід з'ясувати склад господарського суду при розгляді справи, можливості розгляду справи в колегіальному складі або заміни судді. Варто також приділити увагу з'ясуванню принципів судочинства та можливостям вирішення спору при неподанні відзиву на позовну заяву або нез'явленні в засідання представників сторін.

Вивчаючи питання відкладення розгляду справи, перерви в засіданнях та зупиненні провадження у справі, слід звернути увагу на підстави вчинення судом цих процесуальних дій.

Крім того, слід засвоїти, що не всі справи можуть закінчуватися винесенням судового рішення, тобто припиненням провадження у справі та залишенням позову без розгляду, що також є формами закінчення судового розгляду. При цьому необхідно визначити фактичні обставини, які зумовлюють такі процесуальні наслідки.

Необхідно також взяти до уваги, що рішення суду - це головний документ, яким закінчується вирішення справи по суті, надається відповідь на заявлені сторонами вимоги. Необхідно з'ясувати вимоги до форми рішення, змісту його вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин, порядку його винесення, оголошення та розсилання.

Разом з цим слід засвоїти підстави та порядок вчинення процесуальних дій, спрямованих на усунення недоліків рішення: внесення виправлень у рішення, винесення додаткового рішення та роз'яснення рішення Необхідно також з'ясувати випадки, в яких можуть здійснюватися ці процесуальні дії.

План.

1. Порядок вирішення господарських спорів в господарському суді. Строк вирішення спору.

2. Відкладення розгляду справи, перерва в засіданні.

3. Зупинення провадження у справі та його поновлення.

4. Припинення провадження у справі.

5. Залишення позову без розгляду.

6. Протоколи. Протокол судового засідання. Зауваження на протокол судового засідання.

7. Порядок прийняття рішення. Зміст рішення. Права господарського суду щодо прийняття рішення.

8. Винесення ухвали та її зміст. Розсилання рішень та ухвал. Окрема ухвала. Повідомлення господарського суду.

9. Додаткове рішення, ухвала. Роз'яснення і виправлення рішення, ухвали.

 

План.

1.Загальні положення апеляційного провадження. Право апеляційного оскарження. Визначення апеляційної інстанції. Строк подання апеляційної скарги або внесення апеляційного подання. Форма і зміст та порядок подання апеляційної скарги (подання).

2.Порушення апеляційного провадження. Порядок розгляду апеляційної скарги (подання). Межі перегляду справи в апеляційній інстанції. Строк розгляду апеляційної скарги (подання).

3.Повноваження апеляційної інстанції. Підстави для скасування або зміни рішення.

4.Постанова апеляційної інстанції.

 

План.

1. Перегляд судових рішень у касаційному порядку. Право касаційного оскарження. Касаційна інстанція. Порядок і строк подання касаційної скарги (подання). Форма і зміст касаційної інстанції.

2. Порядок розгляду касаційної скарги (подання). Межі перегляду справи в касаційній інстанції. Строк розгляду касаційної скарги (подання).

3. Повноваження касаційної інстанції. Підстава для скасування або зміни рішення або постанови. Постанова касаційної інстанції. Обов’язковість вказівок, що містяться у постанові касаційної інстанції.

4. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленними обставинами.

 

План.

1.Загальні положеня виконавчого провадження: учасники виконавчого провадження.

2.Підстави та порядок відкриття виконавчого проваження. Наказ господарського суду і пред’явлення його для виконання. Видача дубліката наказу.

3.Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови. Зупинення виконання судового рішення.

4.Поворот виконання рішення, постанови.

 

План.

1. Поняття та види третейських судів.

2. Порядок розгляду господарських спорів третейськими судами.

3. Порядок оскарження та виконання рішень третейських судів.

МВС України

Харківській національний університет внутрішніх справ

 

Кафедра цивільного права та процесу

 

Методичні вказівки

До написання курсових робіт

З дисципліни

 

«ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.012 с.)