Тема 1. Політико-правові вчення Стародавнього Світу та античного світу.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Політико-правові вчення Стародавнього Світу та античного світу.Семінарське заняття 2 години.

План

1. Предмет та метод історії вчень про державу і право як самостійної юридичної дисципліни. Поняття та структура політико-правової доктрини.

2. Політико-правові вчення Стародавнього Сходу:

а) Брахманізм та буддизм: спільне та особливе.

б) Даосизм.

в) Мораль та право у творчості Конфуція.

г) Легізм та школа фацзя.

3. Основні етапи становлення політико-правової думки Стародавньої Греції. Політико-правові доктрини Платона і Арістотеля.

4. Політико-правові вчення стародавнього Риму: загальна характеристика.

 

Мета семінарського заняття:

а) навчальна: зорієнтувати студентів на практичне, комплексне застосування знань з різних навчальних дисциплін, що викладаються у вузі;

вивчення історії зародження, становлення, та розвитку політико-правової думки в стародавньому світі;

б) виховна: розвивати у студентів усвідомлення необхідності набуття знань з історії вчень про державу та право.

Завдання для самостійної роботи.

Теми рефератів:

1. Порівняльна характеристика державного та політичного вчення Платона та Арістотеля.

2. Політико-правове вчення Цицерона.

Зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, які вивчаються в навчальному закладі.

Теорія держави та права т. 2, Політологія т. 2 Історія держави та права зарубіжних країн т. 4, 5, Філософія т. 2.

Джерела та література

 

1. Античная демократия в свидетельствах современников / Сост. Л.П. Маринович, Г.А. Кошеленко. – М.: Ладомир, 1996. – 382 с.

2. Цицерон М.Т. Диалоги. О государстве. О законах. – М.: Наука, 1966. – 224 с.

3. История политических и правовых учений: Хрестоматия для юрид. вузов и факультетов/ Сост. и ред. Г.Г. Демиденко. – Харьков: Факт, 1999. – С. 23 - 51.

4. История политических и правовых учений: Хрестоматия для юридических вузов и факультетов/ Сост. Г.Г. Демиденко. – Харьков: Факт, 1999. – С. 9 - 19.

5. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов. – М.: Изд-во ПРИОР, 2000. – С. 4 - 79.

6. Конфуций. Уроки мудрости: Сочинения. – М. - Харьков: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, Изд-во «Фолио», 1998. 958 с.

7. Безродний Є.Ф., Ковальчук Г.К., Масний О.С. Світова класична думка про державу і право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 30 - 34.

8. История политических и правовых учений: Учебник для вузов/ Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М.: ИНФРА-М, 1996. – С. 14 - 109.

9. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О.Э. Лейста. – М.: Юрид.лит., 1997. – С. 18 - 79.

10. Мирзаев С.Б. Полибий. – М.: Юрид.лит., 1986. – 108 с.

11. Нерсесянц В.С. Сократ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 305 с.

12. Разумович Н.Н. Политическая и правовая культура, Идеи и институты Древней Греции. - М.: Наука, 1989. – 237 с.

13. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки: Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – С. 49 - 133, 163 - 175.

14. Чанышев А.Н. Арістотель, - М.: Мысль, 1987. – 220 с.

15. Шульженко Ф.П., Наум М.Ю. Історія вчень про державу і право: Курс лекцій/ За заг. ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – С. 8 - 44.

Тема 2. Політико-правова думка західноєвропейського середньовіччя та епохи Відродження.

Семінарське заняття 2 години.

План

1. Загальна характеристика правової ідеології середньовіччя. Співвідношення права та релігії.

2. Політична теорія Фоми Аквінського.

3. Політико-правове вчення Марсилія Падуанського.

4. Політичне вчення Н. Макіавеллі.

5. Політико-правовий аспект Реформації. Політичні та правові погляди М.Лютера, Т. Мюнцера, Ж. Кальвіна.

6. Політико-правове вчення Ж. Бодена.

 

Мета семінарського заняття:

а) навчальна: зорієнтувати студентів на практичне, комплексне застосування знань з різних навчальних дисциплін, що викладаються у вузі;

вивчення історії зародження, становлення, та розвитку політико-правової думки в стародавньому світі;

б) виховна: розвивати у студентів усвідомлення необхідності набуття знань з історії вчень про державу та право.

 

Завдання для самостійної роботи.

Теми рефератів:

1. Вчення Фоми Аквінського про державу та закони.

2. Співвідношення політики та моралі у доктрині Н. Макіавеллі.

3. Обґрунтування ідеї державного суверенітету Ж. Боденом.

4. Політико-правові ідеї раннього утопічного соціалізму Т.Мор. Т.Кампанелла.

Зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, які вивчаються в навчальному закладі.

Історія держави та права зарубіжних країн т. 6-11, Філософія т. 3 Політологія т. 2

 

Джерела та література

1. Лютер М. Свобода христианина; О светской власти // Избранные произведения. – СПб.: Андреев и согласие, 1994. – С. 16 - 54, 131 - 163.

2. Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. О военном искусстве/ Предисловие, комментарий Е.И. Темнова. – М.: Мысль, 1996. – 639 с.

3. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов. – М.: Изд-во ПРИОР, 2000. – С. 80 - 101.

4. Безродний Є.Ф., Ковальчук Г.К., Масний О.С. Світова класична думка про державу і право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С.47-74, 155-159.

5. Боргош Ю. Фома Аквинский. – М.: Мысль, 1975. – 126 с.

6. Горфункель А.Х. Томмазо Кампанелла. – М.: Мысль, 1969. – 247 с.

7. Маграт А. Богословская мысль Реформации. – Одесса: ОБШ “Богомыслие”, 1994. – С. 246 - 265, 277 - 280.

8. История политических и правовых учений: Хрестоматия для юридических вузов и факультетов/ Сост. и общ. ред. Г.Г. Демиденко. – Харьков: Факт, 1999. – С. 97 - 130.

9. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О.Э.Лейста. –М.: Юрид.лит., 1997. – С.80 - 96.

10. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М.: ИНФРА-М, 1996. – С. 110 – 125, 161 - 188.

11. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки: Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – С. 217 - 303.

12. Осиновский И.Н. Томас Мор. – М.: Мысль, 1985. – 174 с.

13. Рутенбург В.И. Титаны Возрождения. – 2-е изд. – М.: Наука, 1991. – 151 с.

14. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки: Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – С.304 - 372, 389 - 406.

15. Соловьев Э.Ю. Непобежденный еретик: Мартин Лютер и его время. – М.: Молодая гвардия, 1984. – 288 с.

16. Шульженко Ф.П., Наум М.Ю. Історія вчень про державу і право: Курс лекцій / За заг. ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – С. 45 - 62.

 

Тема 3. Політико-правові вчення доби ранньобуржуазних революцій

Семінарське заняття 2 години.

 

План

1. Політико-правова доктрина Гуго Гроція.

2. Політико-правове вчення Т. Гоббса. Вчення про громадську угоду як основу держави. Т. Гоббс про правотворчість.

3. Політико-правові вчення ідеологів Англійської революції та їх політичних супротивників.

4. Політико-правове вчення Б. Спінози.

5. Політико-правова доктрина Дж. Локка.

 

Мета семінарського заняття:

а) навчальна: зорієнтувати студентів на вивчення історії зародження, становлення, та розвитку політико-правової думки в добу ранніх буржуазних революцій;

б) виховна: розвивати у студентів усвідомлення необхідності набуття знань з історії вчень про державу та право.

 

Завдання для самостійної роботи.

Теми рефератів:

Тріада невід’ємних прав людини та гарантії їх реалізації у політико-правовій доктрині Джона Локка.

 

Зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, які вивчаються в

Навчальному закладі.

Історія держави та права зарубіжних країн т. 12, Теорія держави та права т. 2

 

Джерела та література

1. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданського // Соч. В 2-х т. - Т. 2. – М.: Мысль, 1991. – С. 6 - 546.

2. Локк Дж. Опыты о законе природы; Предсмертная речь цензора; Опыт о веротерпимости; Послание о веротерпимости; Два трактата о правлении // Соч. В 3-х т. - Т. 3: / Ред. и сост. А.Л. Субботин. - М.: Мысль, 1988. – С. 3 - 406.

3. Спиноза Б. Богословско-политический трактат; Политический трактат //Спиноза Б. Об усовершенствовании разума. – М.- Харьков: “Эксмо-пресс”, “Фолио”, 1998. – С. 209 - 586.

4. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов. – М.: Изд-во ПРИОР, 2000. – С. 102 - 121.

5. Безродний Є.Ф., Ковальчук Г.К., Масний О.С. Світова класична думка про державу і право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 75 - 98.

6. История политических и правовых учений: Хрестоматия для юр. вузов и факультетов/ Сост. и ред. Г.Г. Демиденко. – Харьков: Факт, 1999. – С. 131 - 205.

7. Барг М.А. Великая Английская революция в портретах ее деятелей. – М. : Мысль, 1991. – 398 с.

8. Барнашов А.М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. – Томск: Изд-во Томского университета, 1988. – 100 с.

9. История политических и правовых учений: Учебник для вузов/ Под общ. ред. В.С.Нерсесянца. – М.: ИНФРА-М, 1996. – С. 234 - 276.

10. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О.Э.Лейста. – М.: Юридическая литература, 1997. – С. 162 - 193.

11. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки: Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – С. 407 - 480.

12. Соколов В.В. Спиноза. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мысль, 1977. – 223 с.

13. Соловьев Э.Ю. Феномен Джона Локка // Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас: Очерки по истории философии и культуры. – М.: Политиздат, 1991.

14. Шульженко Ф.П., Наум М.Ю. Історія вчень про державу і право: Курс лекцій / За заг.ред. В.В.Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – С. 63 - 81.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.01 с.)