Вимоги безпеки перед початком роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги безпеки перед початком роботи1.1. Увімкнути систему кондиціювання повітря в приміщенні.

1.2. Оглянути робоче місце і привести його в порядок; впевнитись, що на ньому відсутні сторонні предмети; все обладнання і блоки ПЕОМ з'єднані з системним блоком за допомогою з'єднувальних шнурів.

1.3. Перевірити надійність встановлення апаратури на робочому столі. ВДТ має стояти не на краю стола. Повернути ВДТ так, щоб було зручно дивитися на екран - під прямим кутом (а не збоку) і трохи зверху вниз; при цьому екран має бути трохи нахиленим - нижній його край ближче до оператора (користувача).

1.4. Перевірити загальний стан апаратури, перевірити справність електропроводки, з'єднувальних шнурів, штепсельних вилок, розеток, заземлення захисного екрана.

1.5. Відрегулювати освітленість робочого місця.

1.6. Відрегулювати та зафіксувати висоту крісла, зручний для оператора (користувача) нахил його спинки.

1.7. Приєднати до процесора необхідну апаратуру (принтер, сканер тощо). Усі кабелі, що з'єднують системний блок (процесор) з іншими пристроями, слід вмикати та вимикати тільки при вимкненому комп'ютері.

1.8. Ввімкнути апаратуру комп'ютера вимикачами на корпусах у послідовності: стабілізатор напруги, ВДТ, процесор, принтер (якщо передбачається друкування).

1.9. Відрегулювати яскравість свічення екрана ВДТ, мінімальний розмір світної точки, фокусування, контрастність. Не слід робити зображення занадто яскравим, щоб не втомлювати очей.

Рекомендується:

- яскравість свічення екрана - не менше 100 кд/м2;

- відношення яскравості екрана ВДТ до яскравості оточуючих його поверхонь в робочій зоні - не більше 3:1;

- мінімальний розмір точки свічення - не більше 0,4 мм для монохромного ВДТ і не менше 0,6 мм для кольорового;

- контрастність зображення знаку - не менше 0,8.

1.10. При виявленні будь-яких несправностей роботу не розпочинати, повідомити про це керівника робіт.

Вимоги безпеки під час роботи

2.1. Необхідно стійко розташувати клавіатуру на робочому столі, не допускаючи її хитання.

Разом з тим має бути передбачено можливість її поворотів та переміщень.

Положення клавіатури та кут її нахилу мають відповідати побажанням оператора (користувача).

Якщо в конструкції клавіатури не передбачено простору для опори долонь, то їх слід розташовувати на відстані не менше 100 мм від краю столу в оптимальній зоні моторного поля.

Під час роботи на клавіатурі сидіти прямо, не напружуватися.

2.2. Для зменшення несприятливого впливу на оператора (користувача) пристроїв типу «миша» (вимушена поза, необхідність постійного контролю за якістю дій) належить забезпечити вільну велику поверхню столу для переміщення «миші» і зручного упору ліктьового суглоба.

2.3. Не дозволяються сторонні розмови, подразнюючі шумию

2.4. Періодично при вимкненому комп'ютері прибирати ледь змоченою мильним розчином бавовняною ганчіркою порох з поверхонь апаратури. Екран ВДТ та захисний екран протирають ватою, змоченою у спирті. Не дозволяється використовувати рідину або аерозольні засоби для чищення поверхонь комп'ютера.

2.5. Забороняється:

2.5.1. Самостійно ремонтувати апаратуру, тим більше ВДТ, в якому кінескоп знаходиться під високою напругою (близько 25 кВ); ремонт апаратури виконують тільки спеціалісти з технічного обслуговування комп'ютерів, вони ж раз на півроку повинні відкривати процесор і вилучати пилососом пил і бруд, що там накопичились.

2.5.2. Класти будь-які предмети на апаратуру комп'ютера, канапки, напої на клавіатуру або поруч з нею - це може вивести їх з ладу.

2.6. Для зняття статичної електрики рекомендується час від часу, доторкатися до металевих поверхонь (батарея центрального опалення тощо).

2.7. Для зниження напруженості праці на ПЕОМ необхідно рівномірно розподіляти і чергувати характер робіт відповідно до їх складності.

З метою зменшення негативного впливу монотомії доцільно застосувати чергування операцій введення тексту на числових даних (зміна змісту робіт), чергування редагування текстів та введення даних (зміна змісту та темпу роботи) і т. і.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

3.1.Закінчити та записати у пам'ять комп'ютера файл, що знаходиться в роботі. Вийти з програмної оболонки і повернутися в середовище МS WINDOWS, після чого виконати наступні команди: “Пуск” (“Start”) “Завершение работы” (“Shut down”) “Выключить компьютер” (“Shut down”).

3.2. Вимкнути принтер, інші периферійні пристрої, вимкнути ВДТ і процесор. Вимкнути стабілізатор, якщо комп'ютер підключений до мережі через нього. Штепсельні вилки витягнути з розеток. Накрити клавіатуру кришкою для запобігання попаданню в неї пилу.

3.3. Прибрати робоче місце. Оригінали та інші документи покласти в ящик стола.

3.4. Ретельно вимити руки теплою водою з милом.

3.5. Вимкнути кондиціонер, освітлення і загальне електроживлення підрозділу.

3.6. Рекомендується в спеціально обладнаному приміщенні провести сеанс психофізіологічного розвантаження і зняття втоми з виконанням спеціальних вправ аутогенного тренування.

 

 

ВИСНОВОК

Я написав програму для побудови графіків тригонометричних функцій sin(x), cos(x), tg(x), ctg(x).

За період курсової роботи я багато вивчив нового, навчився працювати с дизайнерськими компонентами. Завдяки цьому програма має приємний дизайн та зручна у користуванні, з нею може працювати будь-яка людина, на будь-якому комп’ютері.

Під час написання курсового проекту було проведено дослідження існуючих мов програмування, методів створення поставленої задачі, було розроблено алгоритми стосовно теми, програмний код до цих алгоритмів. Я вирішив поставлену переді мною задачу – розробив інтерфейс програми та реалізував побудову функцій.

Програму можна вважати завершеною і зручною у використанні.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1 А.Ю. Зубов. Программирование на Delphi С.Петербург 2005 р.

2 В.В. Фаронов. Delphi. Программирование на языке высокого уровня Москва 2006 р.

3 В.В. Фаронов. Искусство создания компонентов Delphi Питер 2005 р.

4 М.В. Сухарев. Основы Delphi. Профессиональный подход Киев 2004 р

5 В.В. Шупрута. Delphi 2005. Учимся программировать С.Петербург 2005р

6 П.Г. Дарахвелидзе. Программирование в Delphi 7 С.Петербург 2007 р.

7 М. Кэнту. Delphi 7 для профессионалов Москва 2005 р.


Додаток А

КОД ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ ПРИКЛАДНОГО ДОДАТКУ

unit Unit1;

interface

 

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,

ExtCtrls, StdCtrls, Buttons;

 

type

TForm1 = class(TForm)

Image1: TImage;

ComboBox1: TComboBox;

SpeedButton1: TSpeedButton;

procedure PrintXY;

procedure ComboBox1Click(Sender: TObject);

procedure FormCanResize(Sender: TObject; var NewWidth, NewHeight: Integer;

var Resize: Boolean);

procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

 

var

Form1: TForm1;

 

implementation

 

{$R *.DFM}

//процедуроа прорисовки графиков

procedure TForm1.ComboBox1Click(Sender: TObject);

var

x,y: real;

CX,CY:integer;

begin

//очищяем поле рисования

Image1.Canvas.Rectangle(0,0,Image1.Width,Image1.Height);

printXY; //выводим координатные оси

 

x := 0.01;

repeat

//проверка какой график нужно выводить

if ComboBox1.Text='y=sin(x)' then y:=Sin(x);

if ComboBox1.Text='y=cos(x)' then y:=Cos(x);

if ComboBox1.Text='y=tg(x)' then y:=sin(x)/cos(x);

if ComboBox1.Text='y=ctg(x)' then y:=cos(x)/sin(x);

//преобразовываем значения функции ф координаты пикселей

//принимая во внимание то что начало отсчёта у компонента

//в верхнем левом углу.

CX:=Round(x* Image1.Width/ 20);

CY:= Round(Image1.Height / 2) - Round(y * Image1.Height / 10);

//закрашиваем необходимый пиксель

Image1.Canvas.Pixels[CX,CY] := clRed;

x := x + 0.015;

until (x >= 30);

 

printXY;

end;

 

//процедура для прорисовки координатных осей а также обозначения единичных отрезков

procedure TForm1.PrintXY;

begin

image1.Canvas.Pen.Color:=clBlue;

//координатная ось Х

image1.Canvas.MoveTo(image1.Width,image1.Height div 2);

image1.Canvas.LineTo(0,image1.Height div 2);

//единичьный отрезов

image1.Canvas.MoveTo(245,159);

image1.Canvas.LineTo(255,159);

//единичьный отрезок

image1.Canvas.MoveTo(312,195);

image1.Canvas.LineTo(312,205);

//координатная ось У

image1.Canvas.MoveTo(250,image1.Height);

image1.Canvas.LineTo(250,0);

//текст для обозначения единичных отрезков

image1.Canvas.TextOut(262,155,'1');

image1.Canvas.TextOut(310,207,'1');

end;

 

//описание программы

procedure TForm1.SpeedButton1Click(Sender: TObject);

begin

MessageBox(Form1.Handle,'Данну программу розробив :'+#10#13+

'Хижняк Богдан, Студент групи ПМ 09-1.','About',mb_ok);

end;

 

//запрещяем изменять размеры формы

procedure TForm1.FormCanResize(Sender: TObject; var NewWidth,

NewHeight: Integer; var Resize: Boolean);

begin

Resize:=false;

end;

 

end.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.248.200 (0.01 с.)