Назвати три історичні типи світогляду.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Назвати три історичні типи світогляду.Питання з відповідями для вивчення

Дисципліна «Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)»

1. Світогляд – це ….

система принципів, знань, ідеалів, переконань, ціннісних орієнтацій, надій та вірувань, котрі визначають діяльність індивіда.

Назвати три історичні типи світогляду.

· Міфологічний – притаманний антропоморфізм, тобто ототожнення природних сил з людськими, одухотворення їх.

· Релігійний - головним є досягнення єдності з Богом як втіленням святості та абсолютною цінністю. Віра виступає головним способом осягнення буття.

· Філософський - теоретичний тип світогляду, спрямований на критичне дослідження та вирішення світоглядних проблем з метою підвищення ступеню достовірності та надійності таких вирішень.

3. Філософія – це …

раціональна самосвідомість людства, наслідок його прагнення збагнути глибинні основи буття і місце людини у світі; філософія вивчає світ як цілісність, її завдання – дати найбільш загальні уявлення про світ, відповісти на запитання: який цей світ, що лежить в його основі, кінечний він чи безкінечний, пізнаванний чи непізнаванний.

Назвати не менше 4-х функцій філософії з поясненням.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Метод – це ..

від грец. – шлях дослідження чи пізнання. Метод – спосіб побудови та обґрунтування системи філософських та наукових знань, сукупність прийомів за допомогою яких здобувається нове знання.

 

Онтологія – це ..

від грец. ontos – суще. Онтологія – вчення про Буття, його сутність.

Назвати і дати визначення 2-м методам пізнання.

Дедукція рух думки від загального до одиничного.

Індукція – рух думки від часткового, одиничного до загального.

Хто обґрунтував метод дедукції ?

Французький філософ Рене Декарт (1596 – 1650 рр.). Голландський філософ Бенедикт Спіноза (1632 – 1677 рр.). (Справжнє ім’я Спінози – Борух).

Хто обґрунтував метод індукції, тобто доводив, що пізнання має йти від вивчення окремих фактів до загальних висновків ?

Англійський філософ Френсіс Бекон (1561 – 1626 рр.)

10. Аксіологія – цевчення про цінності: духовні, моральні, естетичні, їх зв'язок між собою.

Назвати 4 головні етапи розвитку філософії.

ü Давня філософія7 ст. до н. е. – 5 ст. н. е.

ü Середньовічна – 6 ст. – 15 ст. н. е.

ü Філософія Нового часу – 16 ст. – перша половина 19 ст. н. е.

ü Сучасна філософія – друга половина 19 ст. – 20 ст. н. е.

Що є першоматерією ?

Хаос.

Як філософська точка зору пояснює поняття «хаос» ?

Хаос-(грец. Χάος — простір) — німий безмежний простір, безладна суміш матеріальних елементів світу, темне й життєдайне джерело всебуття. Пізніші філософи під Хаосом розуміли безладну масу, з якої виник світ.

Яке визначення дає поняттю «хаос» міфологічна точка зору ?

Хаосбожество, яке розвиваючись створює все. З Хаоса постали Гея (Земля), Тартар (підземній світ), Ерос (Кохання), пізніше також Ереб (вічна темрява) і Нікс (Ніч), від яких народились Ефір і Гемера (Світло й День).

Представники давньої філософії ( 7 ст. до н. е. – 5 ст. н. е. ).

Її представляли:

Ø давньоіндійська філософія(деякі її течії: йога;мімансавизнає реальність зовнішнього світу і заперечує роль Бога у створенні цього світу; веданта – обґрунтовує існування Брахмана (Бога), який є кінцевою і єдиною основою буття);

Ø давньокитайська філософія (Лао-цзи, Конфуцій);

Ø давньогрецька філософія (Піфагор, Сократ, Платон, Арістотель).

Представники середньовічної філософії ( 6 – 15 ст. )

Августин Аврелій (Блаженний) – християнський теолог, родоначальник християнської філософії історії.

Фома (Тома) Аквінський.

Хто вперше вжив слово «філософія» ?

Давньогрецький філософ Платон ( IV ст. до н. е.)

 

Що означає в перекладі з грецької мови слово «філософія» ?

від грец. phileo – люблю, sophia – мудрість, дослівно означає любов до мудрості.

Напрямки та представники філософії Нового часу (16 ст. – перша половина 19 ст. н. е.).

Ø Доба Відродження (Микола Коперник (1473- 1543) – польський астроном, математик. Автор геліоцентричної теорії побудови Сонячної системи.; Джордано Бруно (1548 – 1600) – італійський філософ. Рушійною силою пізнання вважав любов до Істини, яку ототожнював з Богом).

Ø Просвітництво і бароко (Френсіс Бекон, Томас Гоббс, Джон Локк, Рене Декарт, Бенедикт Спіноза).

Ø Німецька класична філософія (Іммануїл Кант, Йоганн Фіхте, Георг Вільгельм Фрідріх Гегель, Фрідріх Вільгельм Шеллінг).

Хто вперше вжив слово «філософ» ?

Грецький математик і мислитель Піфагор. На його думку, філософи – це люди, котрі прагнуть до високої мудрості, ведуть правильний спосіб життя.

Філософські напрямки та представники сучасної філософії (друга половина 19 ст. – 20 ст. н. е.).

Ø Позитивізмєдиним джерелом істинного знання проголошує емпіричний досвід, заперечуючи пізнавальну цінність філософських знань.(Емпіризм – (від грец. – досвід) визнає чуттєвий досвід джерелом знань і стверджує, що всі знання ґрунтуються на досвіді).

Представники: франц. філософ (далі – філ.-ф) Огюст Конт, англ. філ.-ф Герберт Спенсер, австрійськ. філ.-ф Ернест Мах, німец. філ.-ф Ріхард Авенаріус.

Ø Екзистенціалізм (існування) напрям у філософії ХХ ст., що позиціонує і досліджує людину як унікальну духовну істоту, що здатна до вибору власної долі. Основним проявом екзистенції є свобода, яка визначається як відповідальність за результат свого вибору.

Представники: данський філ.-ф Серен К’єркегор, німецькі філософи Фрідріх Ніцше, Мартін Гайдеггер, Карл Ясперс, франц. філософи Альбер Камю, Жан-Поль Сартр.

Ø Неотомізм – різко протиставляє себе як матеріалізму так і суб’єктивному ідеалізму; претендує на універсалізм, на синтез (поєднання) віри та розуму,індивідуалізму і соборності.

Представники: франц. філософи Жак Марітен, Етьєн Жільсон.

Ø Феноменологія (з грец. озн. "те,що з’являється») – вивчає структури свідомості і явища, які в ній відбуваються.

Представники: німец. філ. –ф Едмунд Гуссерль, франц. філ.-ф Поль Рікер.

Ø Герменевтика (від грец. – тлумачити) – напрям наукової діяльності, пов'язаний з дослідженням, поясненням, тлумаченням філософських, філологічних, історичних, релігійних текстів.

Представники: німец. філ. –ф Фрідріх Шлегель, німец. філософ -ідеаліст Вільгельм Дільтей.

Ø Прагматизм (грец. pragma – справа, дія) – філософська течія, яка зводить суть понять, ідей, теорій до практичних дій, операцій; розглядає практичну ефективність ідей як критерій їх істинності.

Представники: америк. філ.-ф, засновник прагматизму Чарлз Сандерс Пірс, америк. філ. –ф, психолог Вільям Джеймс (Джемс).

 

Що означає в перекладі з давньоіндійської мови сл. «філософія»?

Бачення істини.

Коли і у яких цивілізаціях зароджується філософія ?

У 7 – 6 ст. до н. е. в Індії, Китаї, Греції.

24. Які 4 головні істини і у зв’язку з чим сформулював Гаутама Сіддгартха (Будда) ?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Хто з давньогрецьких філософів вважав, що все зло і нещастя відбувається з людиною через відсутність необхідного знання ?

Демокріт Абдерський (~ 460 – 370 рр. до н. е. ). Він також зазначав, що закони не мають сенсу, вони марні, напрасні як для хороших людей так і для дурних, тому що перші (тобто хороші) їх не потребують, а другі (тобто дурні) від цих законів не стають кращими.

26. Діалектика – це ...(з грец. мистецтво вести бесіду, сперечатись, міркувати). – вчення про розвиток всього сущого (буття, матерії, свідомості), яке адекватно відображає його еволюцію у своїх законах, категоріях, принципах; явища, предмети розглядаються через різноманітність їх зв’язків, протилежних властивостей.

Що є ідеалом конфуціанства ?

Створення гармонійного суспільства, в якому кожна особистість має свою функцію. Гармонійне суспільство має бути побудоване на ідеї відданості (чжун) - лояльності у відношеннях між начальником і підлеглим.

Що було центром уваги, дослідження в античній (давній) філософії

Природно –космічне життя.

29. Що було центром уваги, дослідження у філософії епохи середніх віків ?Бог, і пов’язана з ним ідея спасіння.

30. Що було центром уваги, дослідження у філософії епохи Відродження ?Людина.

 

У якому столітті та роках жив філософ, поет, педагог, просвітитель-гуманіст Григорій Савич Сковорода ?

____________________________________________________________

В чому суть «сродної праці», сформованої Г. Сковородою ?

__________________________________________________________________________________________________________________________

Що означає, згідно з думкою франц. філософа, математика, літератора, фізика Блеза Паскаля знущатися над філософією ?

Це значить по справжньому філософствувати.

Питання з відповідями для вивчення

Дисципліна «Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)»

1. Світогляд – це ….

система принципів, знань, ідеалів, переконань, ціннісних орієнтацій, надій та вірувань, котрі визначають діяльність індивіда.

Назвати три історичні типи світогляду.

· Міфологічний – притаманний антропоморфізм, тобто ототожнення природних сил з людськими, одухотворення їх.

· Релігійний - головним є досягнення єдності з Богом як втіленням святості та абсолютною цінністю. Віра виступає головним способом осягнення буття.

· Філософський - теоретичний тип світогляду, спрямований на критичне дослідження та вирішення світоглядних проблем з метою підвищення ступеню достовірності та надійності таких вирішень.

3. Філософія – це …

раціональна самосвідомість людства, наслідок його прагнення збагнути глибинні основи буття і місце людини у світі; філософія вивчає світ як цілісність, її завдання – дати найбільш загальні уявлення про світ, відповісти на запитання: який цей світ, що лежить в його основі, кінечний він чи безкінечний, пізнаванний чи непізнаванний.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.022 с.)