Тема 1.1. Економічна сутність та функції податків/38Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1.1. Економічна сутність та функції податків/381.Податки в Україні повинні встановлюватись:

А) судовою владою;

Б) виконавчою владою;

В) законодавчою владою.

2. Податкова система - це:

А) сукупність організацій, що контролюють податки;

Б) сукупність видів податків;

В) сукупність осіб, що сплачують податки.

3. Податки повинні бути стягнені у:

А) визначених місцевою владою розмірах;

Б) встановленому законодавством обсязі;

В) інша відповідь.

4. Платник податку - це:

А) особа, яка розраховує необхідний розмір податку;

Б) особа, чиї кошти надходять до бюджету;

В) особа, яка здійснює сплату податку до бюджету.

5. До прямих податків відносять:

А) акцизний податок;

Б) податок на додану вартість;

В) податок на прибуток підприємств.

6. До принципів побудови податкової системи України включено:

А) обов'язковість;

Б) єдність;

В) гласність.

7. Ставки податків встановлюють:

А) Державна податкова адміністрація України;

Б) Кабінет Міністрів України;

В) Верховна Рада України;

Г) Конституційний суд України.

8. Виберіть неправильну відповідь.

Податкові пільги — це:

А) зниження ставок податку;

Б) зменшення об'єкта оподаткування;

В) перекладання податку на споживачів товарів.

9. Об’єкт оподаткування – це:

А) явище чи подія, після настання якої виникає необхідність сплати податку;

Б) особа, яка зобов’язана сплачувати податки;

В) розмір сплаченого податку.

10. Виберіть неправильну відповідь.

Ставки податків не можуть бути встановлені у:

А) гривнях; Б) євро; В) кілограмах; Г) відсотках.

11. Які з наведених податків сплачують юридичні особи?

А) податок з власників транспортних засобів;

Б) податок з доходів громадян;

В) податок на прибуток підприємств.

12. Які з наведених податків не сплачують юридичні особи?

А) екологічний податок;

Б) туристичний збір;

В) податок з доходів фізичних осіб.

13. Встановлення податків є компетенцією:

А) Кабінету Міністрів України;

Б) Державної податкової адміністрації України;

В) Верховної Ради України.

14. Склад діючих в Україні податків встановлено:

А) Конституцією України;

Б) Податковим кодексом;

В) немає правильної відповіді.

15. Виберіть неправильну відповідь.

Призначення податків — це:

А) створення фінансової бази діяльності держави;

Б) перерозподіл валового внутрішнього продукту;

В) регулювання доходів громадян;

Г) покарання порушників громадського порядку.

16. Чи є обов'язковою сплата податків?

А) так; Б) ні; В) інша відповідь.

17. Непрямими податками є:

А) мито; Б) податок на прибуток; В) майновий податок; Г) подушний податок.

18. До прямих податків належать:

А) податок на майно; Б) мито; В) податок на додану вартість.

19. За рівнем встановлення податки поділяються на:

А) місцеві та загальнодержавні;

Б) розкладні та окладні;

В) особисті та реальні;

Г) прямі та непрямі.

20.За формою оподаткування податки поділяються на:

А) місцеві та загальнодержавні;

Б) розкладні та окладні;

В) особисті та реальні;

Г) прямі та непрямі.

21. За економічним змістом об’єкта оподаткування податки поділяються на:

А) на доходи, на майно, на витрати (споживання);

Б) розкладні та окладні;

В) реальні та особисті;

Г) на грошовий капітал.

22. За способом стягнення податки поділяються на:

А) місцеві та загальнодержавні;

Б) розкладні та окладні;

В) особисті та реальні;

Г) прямі та непрямі.

23.До універсальних акцизів належать:

А) податок з продажу;

Б) податок з обороту;

В) акцизний податок;

Г) податок на додану вартість.

24. Непрямі податки — це такі, що:

А) встановлюються безпосередньо щодо платника;

Б) встановлюються персонально для конкретного платника;

В) передбачають оподаткування об'єкта за зовнішніми ознаками;

Г) встановлюються в цінах товарів та послуг.

25. Вказати, які податки є загальнодержавними:

А) плата за землю; Б) єдиний податок; В) туристичний збір.

26. До прямих податків відносять:

А) акцизний податок;

Б) податок на додану вартість;

В) податок на прибуток підприємств.

27. Не є функцією податків:

А) фіскальна;

Б) оборона та охорона громадян;

В) розподільча;

Г) соціальна.

28.Ознаки цільового призначення притаманні:

А) відрахуванням і внескам;

Б) податкам;

В) податковим платежам.

29. Непрямі податки – це податки, які:

А) платить і є носієм одна особа;

Б) включаються в ціну на стадії виробництва у виробників;

В) стягуються з виробництва цінностей: доходу і майна;

Г) стягуються зі споживання цінностей: витрат і користування речами.

30. Непрямі податки:

А) не залежать від доходів або майна окремого платника;

Б) стягуються внаслідок придбання і накопичення матеріальних благ;

В) залежить від об’єкта оподаткування;

Г) стягуються за декларацією і за кадастрами.

31. За економічною ознакою об’єкта оподаткування податки поділяють на:

А) прямі і непрямі;

Б) загальнодержавні і місцеві;

В) податки з юридичних і фізичних осіб;

Г) податки на доходи і прибутки, на споживання та майно.

32. Що є доходом платника податку, з якого сплачується податок?

А) джерело податку; Б) суб'єкт податку; В) об'єкт податку; Г) носій податку.

33. Залежно від рівня державного управління податки поділяються на:

А) загальнодержавні, місцеві; Б) прямі, непрямі; В) разові, систематичні.

34. Які з наведених видів податків відносяться до прямих?

А) ПДФО; Б) мито, ПДВ; В) акцизний податок; Г) немає правильної відповіді.

35. Об’єктом оподаткування може виступати:

А) майно та дохід підприємства;

Б) рівень прибутку;

В) пільга, яка надається платнику податку;

Г) платник податку.

36.Які функції виконують податки в умовах переходу до ринкових відносин?

А) одномірну і допустиму;

Б) лінійну, кумулятивну і безупинну;

В) чутливості, ризику;

Г) фіскальну, регулюючу.

37. За допомогою податків перерозподіляються:

А) резервні фонди; Б) ВВП і НД; В) вартість основного капіталу;

Г) вартість робочої сили.

38. Податки - це:

А) обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;

Б) обов'язкові платежі фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна;

В) обов'язкові платежі юридичних і фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна, розміру доходу, споживання або обсягу;

Г) немає правильної відповіді.

 


Тема 2. Податок на додану вартість\ 90

1. Податкові накладні підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму:

А) 10 000 грн.;

Б) 5 000 грн.;

В) 1 000 грн.

2. При реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі платник ПДВ одержує:

А) квитанцію;

Б) касовий чек;

В) підтвердження покупця.

3. Камеральна перевірка податкової декларації проводиться:

А) на підприємстві;

Б) в податковому органі;

В) за вибором платника податку.

4. Декларація з ПДВ складається з:

А) ІІІ-х розділів;

Б) V-х розділів;

В) ІV-х розділів.

5. До декларації з ПДВ додають Додатки:

А) 10 додатків;

Б) 5 додатків;

В) залежно від декларації

6. Реєстр виданих і отриманих податкових накладних подається до Податкових органів:

А) щомісячно; Б) може щоквартально; В) періодично.

7. Обов’язково з декларацією з ПДВ подаються додатки:

А) всі; Б) які передбачені декларацією; В) немає правильної відповіді.

8. Сума ПДВ, що підлягає сплаті, це:

А) податкове зобов’язання;

Б) різниця між податковим зобов’язанням і податковим кредитом (позитивне значення);

В) різниця між податковим зобов’язанням і податковим кредитом (від'ємне значення).

9. Якщо податкова накладна не видається покупцеві, то це означає, що покупець:

А) не є платником ПДВ;

Б) є фізична особа;

В) є юридична особа.

10. Якщо при заниженні податкового зобов’язання з ПДВ подається уточнюючий розрахунок, то платник податку:

А) донараховує і штраф не сплачує;

Б) донараховує і сплачує штраф 5 %;

В) донараховує і сплачує штраф в розмірі 3%.

11. Для переходу на квартальний термін подання декларації з ПДВ, необхідно:

А) подати заяву до 1 січня;

Б) подати заяву до 15 грудня;

В) здати декларацію за грудень.

12. Нульова ставка ПДВ застосовується до операцій з:

А) виготовлення навчальних підручників;

Б) надання освітніх послуг;

В) експорту товарів.

13. Якщо виявлена помилка заниження податкового зобов’язання відображена платником податку у наступній податковій декларації, то платник податку:

А) сплачує штраф 5 %;

Б) сплачує штраф 3 %;

В) сплачує штраф 10 %.

14. Реєстрація отриманих податкових накладних є підставою для відображення:

А) податкового зобов’язання;

Б) податкового кредиту;

В) немає правильної відповіді.

15. Реєстрація виданих податкових накладних є підставою для відображення:

А) податкового зобов’язання;

Б) податкового кредиту;

В) немає правильної відповіді.

16. Якщо податкова накладна не включена до податкового кредиту, то вона:

А) не може бути включена пізніше;

Б) може бути включена протягом 90 календарних днів;

В) може бути включена протягом 365 календарних днів.

17. Для добровільної реєстрації платником ПДВ сума активів його повинна:

А) бути не меншою 200 тис. грн.;

Б) перевищувати 300 тис. грн.;

В) немає правильної відповіді.

18. Для добровільної реєстрації платником ПДВ сума статутного фонду його не повинна бути:

А) меншою 300 тис. грн.;

Б) меншою 500 тис. грн.;

В) немає правильної відповіді.

19. Операції з інкасації виручки:

А) оподатковуються за ставкою 20 %;

Б) не є об’єктом оподаткування;

В) звільнені від оподаткування.

20. Податкова декларація з ПДВ за квартал подається до податкового органу протягом:

А) 40 календарних днів; Б) 20 календарних днів; В) 10 календарних днів.

21. Податок на додану вартість – це:

А) непрямий податок, що включають у ціну товарів (робіт, послуг), який сплачує покупець;

Б) непрямий податок, що включають у ціну високо монопольних товарів, і сплачує з отриманого (нарахованого) доходу підприємство – реалізатор;

В) непрямий податок, що включають у ціну товарів (робіт, послуг), і сплачує з отриманого (нарахованого) доходу підприємство - реалізатор.

22. Податкове зобов'язання – це:

А) загальна сума податку, що платник зобов'язаний сплатити в бюджет встановлені терміни;

Б) загальна суму податку, отримана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді;

В) загальна сума податку, отримана платником податку за місяць.

23. Податковий кредит – це:

А) сума, на яку платник податку має право збільшити податкове зобов'язання відповідного звітного періоду після погашення заборгованості перед постачальником;

Б) заборгованість бюджету перед платником податку;

В) сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання відповідного звітного періоду.

24. Бюджетні відшкодування – це:

А) заборгованість бюджетної організації перед платником податку;

Б) сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з надмірною сплатою податку;

В) погашення заборгованості підприємства перед бюджетом товаро – матеріальними цінностями.

25. Датою виникнення податкового зобов'язання є:

А) дата відвантаження продукції або дата отримання коштів від покупців (дата першої події);

Б) дата оплати відвантаженої продукції, наданих послуг, виконаних робіт;

В) дата погашення заборгованості за відвантаженою продукцією, наданими послугами, виконаними роботами.

26. Датою виникнення податкового кредиту є:

А) дата отримання податкової накладної або дата списання коштів з поточного рахунку в оплату товарів постачальникам (дата здійснення першої події);

Б) дата оплати отриманої продукції, наданих послуг, виконаних робіт;

В) дата погашення заборгованості за відвантаженою продукцією, наданими послугами, виконаними роботами.

 

27. Платником податку на додану вартість є:

А) фізична особа, обсяг доходів якої перевищені 3600 н. м. д. г. за останніх 12 місяців;

Б) юридична особа, обсяг доходів якої перевищив 300 тис. грн. за останніх 12 місяців;

В) суб'єкти підприємницької діяльності, осяг доходів яких перевищив 3600 н. м. д.. г. за останніх 12 місяців.

28. Платники ПДВ зобов'язані:

А) зареєструватись в органах державної влади;

Б) зареєструватись як платник ПДВ у податковому органі;

В) отримати статистичний код – ЄДРПОУ в статистичних органах.

29. Податковий облік з продажу і придбання товарів ведуть за такими напрямками:

А) операції, які оподатковуються 20 %, оподатковуються за 0 % та звільнені від оподаткування;

Б) операції, які оподатковуються 20 % та звільнені від оподаткування;

В) операції, які оподатковуються 20%, звільнені від оподаткування та операції, вартість яких входить до складу валових витрат виробництва або не підлягає амортизації.

30. Об'єктом оподаткування є:

А) ввезення товарів і вивезення товарів за митну територію України та продаж товарів (робіт, послуг) на митній території України;

Б) вивезення (пересилення) товарів за митну територію України;

В) передача основних засобів як внесок до статутних фондів юридичних осіб в обмін на корпоративні права.

31. Не є об'єктом оподаткування:

А) сплата вартості фундаментальних досліджень, наукових досліджень і дослідно – конструкторських робіт, що здійснюють за рахунок бюджету України;

Б) продаж на митній території України продукції, виготовленої з давальницької сировини нерезидента;

В) надання послуг з інкасації та розрахунково – кредитного обслуговування.

32. При вивезені давальницької сировини на митну території України податок на додану вартість:

А) сплачують у момент оформлення митної декларації;

Б) нараховують у момент оформлення митної декларації, але який не підлягає сплаті;

В) нараховують у момент оформлення митної декларації та тимчасового погашають шляхом видачі простого векселя терміном на 90 календарних днів.

33. Чи є об'єктом оподаткування вартість зворотної тари?

А) є, якщо вона не повернута покупцю до закінчення терміну позовної давності;

Б) є лише для підприємств, в яких тара передбачена технологічним процесом;

В) є лише при оформленні належним чином договору.

34. Які з наведених первинних документів застосовують при веденні податкового обліку податку на додану вартість?

А) податкову накладну та реєстр виданих та отриманих податкових накладних;

Б) реєстр виданих та отриманих податкових накладних;

В) податкову накладну і товарно – транспортну накладну.

35. Який податковий звіт використовують для відображення податку на додану вартість?

А) податкову декларацію з податку на додану вартість;

Б) декларацію про податок на прибуток підприємства;

В) свідоцтво платника ПДВ.

36. Який документ надає право на відображення податкового кредиту?

А) касовий чек;

Б) податкова накладна;

В) товарно – транспортна накладна.

37. Обов'язкові реквізити податкової накладної:

А) статистичний код підприємства – ЄДРПОУ;

Б) індивідуальний податковий код платника ПДВ;

В) види діяльності.

 

38. В якому обліковому регістрі відображена сума нарахованих податкових зобов'язань відповідно до податкової накладної?

А) Журнал – ордер №1,2;

Б) реєстр виданих податкових накладних;

В) Головна книга.

39. Податкову накладну заповнюють у:

А) двох примірниках або в одному;

Б) трьох примірниках;

В) двох примірниках.

40. Оригінал податкової накладної:

А) видають покупцю;

Б) залишають у продавця;

В) здають у податкові органи.

41. Ставки податку на додану вартість:

А) універсальні;

Б) загальні;

В) 20%, 0%.

42. Законодавчий документ, яким необхідно керуватися при розрахунку податку на додану вартість:

А) Вказівки про склад і порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.05.1996 р. за № 112;

Б) Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р.

В) немає правильної відповіді.

43. В якому розмірі встановлюються штрафні санкції при порушенні термінів подання декларації з ПДВ?

А) 10 н. м. д. г.; 60 н. м. д. г.;

Б) 20 н. м. д. г.; 40 н. м. д. г.;

В) 10 н. м. д. г.;12 н. м. д. г.

44. Місячну податкову декларацію з ПДВ подають:

А) протягом 20 – ти календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

Б) протягом 40 – ка календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

В) протягом 60 – ти календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

45. До непрямих податків відносять:

А) податок на прибуток підприємств;

Б) податок на додану вартість;

В) податок з власників транспортних засобів;

Г) немає правильної відповіді.

46. Податок на додану вартість сплачують:

А) тільки юридичні особи;

Б) тільки фізичні особи;

В) юридичні та фізичні особи.

47. Податковий кредит - це:

А) відстрочка податкового платежу;

Б) сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання;

В) сума, позичена платником для сплати податків;

Г) немає правильної відповіді.

48. Податкове зобов'язання - це:

А) обсяг імпортних товарів;

Б) загальна сума продажу товарів;

В) загальна сума податку, нарахована платником;

Г) немає правильної відповіді.

49. Податок на додану вартість платником єдиного податку:

А) може сплачуватися; Б) не сплачується; В) немає правильної відповіді.

 

50. Податкове зобов’язання з ПДВ – це:

А) загальна сума податку, яку платник зобов’язаний сплатити в бюджет у встановлені терміни;

Б) загальна сума податку, отримана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді;

В) загальна сума податку, отримана платником податку за місяць.

51. Податковий кредит з ПДВ – це:

А) сума, на яку платник податку має право збільшити податкове зобов’язання відповідного звітного періоду після погашення заборгованості перед постачальником;

Б) заборгованість бюджету перед платником податку;

В) сума, яка зменшує податкове зобов’язання відповідного звітного періоду.

52. Бюджетне відшкодування - це:

А) заборгованість бюджетної організації перед платником податку;

Б) сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з надмірною сплатою податку;

В) погашення заборгованості підприємства перед бюджетом товарно-матеріальними цінностями;

Г) немає правильної відповіді.

53. Датою виникнення податкового зобов'язання є:

А) дата відвантаження продукції або дата отримання коштів від покупців (дата першої події);

Б) дата оплати відвантаженої продукції, наданих послуг, виконаних робіт;

В) дата погашення заборгованості за відвантаженою продукцією, наданими послугами, виконаними роботами;

Г) немає правильної відповіді.

54. Датою виникнення податкового кредиту є:

А) дата отримання податкової накладної або дата списання коштів з рахунку в оплату товарів постачальникам (дата здійснення першої події);

Б) дата оплати отриманої продукції, наданих послуг, виконаних робіт;

В) дата погашення заборгованості за відвантаженою продукцією, наданими послугами, виконаними, роботами;

Г) немає правильної відповіді.

55. Платники ПДВ зобов'язані:

А) зареєструватися в органах державної влади;

Б) зареєструватися як платники ПДВ у податковій інспекції;

В) отримати статистичний код - ЄДРПОУ в статистичних органах;

Г) немає правильної відповіді.

56. Не є об’єктом оподаткування ПДВ:

А) сплата вартості фундаментальних досліджень, наукових досліджень і дослідно – конструкторських робіт, що здійснюють за рахунок бюджету України;

Б) продаж митної території України продукції, виготовленої з давальницької сировини нерезидента;

В) надання послуг з інкасації та розрахунково – кредитного обслуговування.

57. Чи є об'єктом оподаткування вартість зворотної тари?

А) є, якщо вона не повернута покупцю до закінчення терміну позовної давності;

Б) є лише для підприємств, у яких зворотна тара передбачена технологічним процесом;

В) є лише при оформленні належним чином договору;

Г) немає правильної відповіді.

58. Які з наведених первинних документів застосовують при веденні податкового обліку податку на додану вартість?

А) податкову накладну;

Б) реєстр виданих і отриманих податкових накладних;

В) товарно – транспортну накладну.

59. При стягненні ПДВ з операцій, що пов'язані з продажем товарів на експорт, застосовується ставка:

А) нульова ставка; Б) ці операції звільняються від оподаткування;

В) 16,67 %; Г) 20 %.

 

 

60. Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою:

А) продаж товарів на експорт;

Б) передача майна орендодавця в користування орендарю;

В) продаж учнівських зошитів та підручників;

Г) продаж товарів спеціального призначення для інвалідів за переліком відповідно до чинного законодавства.

61. Що означає нульова ставка ПДВ:

А) відшкодування ПДВ з бюджету;

Б) застосовується при звільненні від оподаткування;

В) застосовується до операцій, що не є об'єктом оподаткування;

Г) немає правильної відповіді.

62. Що є базою обчислення ПДВ із продажу вживаних товарів?

А) з продажу вживаних товарів ПДВ обчислюються від суми комісійної винагороди;

Б) з продажу вживаних товарів - комісійної торгівлі, ПДВ обчислюється від загальної суми продажу;

В) обсяг проданих комісійних товарів;

Г) немає правильної відповіді.

63. У чому полягає позитивна роль застосування нульової ставки ІІДВ для підприємства - платника податку на додану вартість v бюджет?

А) дає змогу отримати відшкодування вхідного ПДВ з бюджету;

Б) дає змогу збільшити прибуток від реалізації продукції;

В) підвищується рентабельність продукції;

Г) знижується собівартість продукції.

64. Прототипом ПДВ в Україні вважають:

А) податок з обороту;

Б) податок з продажу;

В) податок на додану вартість;

Г) усі вказані податки.

65. Датою виникнення податкових зобов'язань по ПДВ є:

А) дата зарахування коштів на рахунок платника;

Б) дата оприбуткування готівки в касу платника;

В) дата відвантаження продукції;

Г) будь-яка з подій, що сталася раніше.

66. Датою виникнення права на податковий кредит є:

А) дата списання коштів з рахунку платника;

Б) дата видачі в оплату готівки;

В) дата оприбуткування товарно-матеріальних цінностей;

Г) дата підписання акту про виконання робіт, надання послуг;

Д) будь-яка з подій, що сталася раніше.

67. Звітний період по ПДВ дорівнює:

А) календарному місяцю;

Б) календарному кварталу;

В) календарному місяцю або кварталу за вибором платника податку;

Г) календарному місяцю або кварталу відповідно до законодавства.

68. Базова ставка податку ПДВ:

А) 21,2%;

Б) 20%;

В) 16,67%;

Г) 16%.

69. Підакцизні товари є об'єктом оподаткування щодо ПДВ?

А) так;

Б) ні;

В) 50% в обороті реалізації - так, 50% - ні;

Г) немає правильної відповіді.

 

70. ПДВ використовується платниками для:

А) поповнення прибутку;

Б) поповнення прибутку - 20%, перерахування до бюджету - 80%;

В) реконструкції основних фондів - 15%, фонду матеріального стимулювання - 5%, перерахування до бюджету - 80%;

Г) перерахування до бюджету повністю.

71. Що є базою оподаткування ПДВ для імпортних товарів?

А) контрактна ціна за мінусом ПДВ;

Б) контрактна ціна з урахуванням усіх податків;

В) митна вартість з урахуванням усіх податків і платежів, за винятком ПДВ;

Г) немає правильної відповіді.

72. Джерела відшкодування вхідного ПДВ на підприємстві - це ...

А) ПДВ, отриманий від реалізації продукції;

Б) кошти держаного бюджету;

В) виручка від реалізації продукції;

Г) амортизаційні відрахування.

73. ПДВ включається в ціну товару по ставці:

А) 20%; Б) 16,67%; В) 20/120%; Г) немає правильної відповіді.

74. Чи нараховується пеня на суму бюджетної заборгованості по ПДВ:

А) нараховується в розмірі 120% облікової ставки НБУ;

Б) не нараховується;

В) нараховується;

Г) немає правильної відповіді.

75. Вказати вид податку, який включають до ціни реалізації понад відпускну ціну виробника:

А) податок на прибуток;

Б) податок на додану вартість;

В) плата за землю;

Г) ПДФО.

76. Який із вказаних є об'єктом оподаткування ПДВ?

А) відпускна ціна, що включає ПДВ і акцизний податок;

Б) оптова ціна продукції;

В) відпускна ціна, що включає акцизний податок.

77. Підприємство, що реалізує товари, звільнені від ПДВ, має право на цю пільгу:

А) за умови наявності окремого обліку по цьому виді діяльності;

Б) по всіх інших реалізованих товарах;

В) якщо частка виторгу від цього виду діяльності складає не менш 70%;

Г) якщо товари реалізуються за ціною менше, ніж ціна їхньої покупки.

78. В базу нарахування податкового зобов'язання з ПДВ не включається:

А) отримана підприємством попередня оплата продукції;

Б) акцизний податок;

В) вартість зворотної тари;

Г) передача товарів в межах балансу платника ПДВ для невиробничого використання.

79.Послуги комерційного банку з розрахунково-касового обслуговування клієнтів:

А) не оподатковуються ПДВ;

Б) оподатковуються ПДВ за цільовою ставкою;

В) оподатковуються ПДВ за звичайною ставкою;

Г) немає правильної відповіді.

80.Декларація з ПДВ за квартал надається платником у податкову інспекцію:

А) упродовж 40 днів, що настають за звітним кварталом;

Б) до 20 числа наступного місяця;

В) вірні відповіді А) і Б);

Г) немає правильної відповіді.

 

 

81. Сплата ПДВ проводиться не пізніше:

А) 25-го числа місяця, що настає за звітним періодом;

Б) 20-го числа місяця, що настає за звітним періодом;

В) 30-го числа місяця, що настає за звітним періодом;

Г) немає правильної відповіді.

82. Податкова декларація з ПДВ за місяць подасться до ДПС:

А) 25-го числа місяця, що настає за звітним періодом, незалежно від виникнення податкових зобов'язань;

Б) упродовж 20 днів від останнього дня місяця, що настає за звітним періодом, незалежно від виникнення податкових зобов'язань;

В) 25-го числа місяця, що настає за звітним періодом, у залежності від того, чи виникло податкове зобов'язання;

Г) упродовж 40 днів від останнього дня місяця, що настає за звітним періодом, у залежності від того, чи виникло податкове зобов'язання.

83. Базою для нарахування ПДВ по імпорту є:

А) загальна митна вартість товарів, зазначена у вантажній митній декларації;

Б) митна вартість товару чи кількість товару;

В) сума митної вартості, митних зборів, мита;

Г) сума митної вартості, мита, акцизного податку.

84. За формою оподаткування ПДВ – це податок на:

А) споживання; Б) доходи; В) майно; Г) ресурси.

85. За нульовою ставкою обкладаються ПДВ операції з:

А) імпорту товарів;

Б) експорту товарів;

В) продажу книг вітчизняного виробництва;

Г) реалізації основних фондів.

86. Документом, що засвідчує право на податковий кредит, є:

А) рахунок-фактура;

Б) декларація про податок на прибуток;

В) податкова накладна;

Г) декларація про ПДВ.

87. Продавець зобов’язаний надати покупцю податкову накладну в такому випадку:

А) продаж: товарів (робіт, послуг) за вимогою покупця;

Б) продаж транспортних квитків;

В) виписки готельних рахунків;

Г) інша відповідь.

88. Який документ надає право на відображення податкового кредиту?

А) касовий чек, рахунок;

Б) податкова накладна;

В) товарно-транспортна накладна;

Г) немає правильної відповіді.

89. Податкову накладну заповнюють у:

А) двох примірниках;

Б) трьох примірниках;

В) чотирьох примірниках;

Г) немає правильної відповіді.

90. В грудні поточного року платник податку виявив помилку, що у жовтні попереднього року він занизив податковий кредит. Чи має він право виправити її?

А) так;

Б) ні;

В) так, але тільки за наявності підтверджуючих документів (як мінімум, податкової накладної);

Г) немає правильної відповіді.


Тема 3. Акцизний податок/45

1. До підакцизних товарів належать:

А) ювелірні вироби;

Б) кава;

В) пально – мастильні матеріали.

2. Платниками акцизного податку є:

А) імпортери;

Б) виробники ювелірних виробів;

В) приватні підприємці, які є платниками єдиного податку І групи.

3. Платниками акцизного податку є:

А) особи, що здійснюють спільну діяльність;

Б) особи, які реалізують конфісковані підакцизні товари;

В) магазини, що реалізують тютюнові вироби.

4. Акцизний податок – це:

А) непрямий податок;

Б) прямий податок;

В) місцевий податок.

5. Акцизний податок – це:

А) прямий податок;

Б) змішаний податок;

В) загальнодержавний податок.

6. До підакцизних товарів належать:

А) всі транспортні засоби (автомобілі, кузови, мотоцикли);

Б) дорогі хутра, кава;

В) автомобілі легкові, кузови до них, причепи згідно УКТ ЗЕД.

7. За економічним змістом акцизний податок відноситься до податків:

А) на споживання;

Б) на майно;

В) на товари і послуги.

8. Базою оподаткування акцизним податком при застосуванні специфічних ставок є:

А) величина підакцизних товарів в одиницях ваги, кількості;

Б) обсяг проданих підакцизних товарів;

В) немає правильної відповіді.

9. Ставки акцизного податку є:

А) базові;

Б) єдині;

В) відносні (адвалорні).

10. Звільнені від оподаткування акцизним податком:

А) ввезення на митну територію спирту етилового;

Б) ввезення на митну територію товарів дитячого асортименту;

В) реалізація легкових автомобілів спецпризначення.

11. Звітністю з акцизного податку є:

А) декларація акцизного податку за квартал;

Б) декларація акцизного податку за місяць;

В) декларація акцизного податку за місяць і квартал;

12. Форму декларації акцизного податку затверджує:

А) ДПА області;

Б) ДПА Автономної Республіки Крим;

В) центральний орган ДПС.

13. Сплата акцизного податку з підакцизних товарів, вироблених на митній території України:

А) до 30 числа наступного місяця;

Б) до 20 числа наступного місяця;

В) до 10 числа наступного місяця.

 

14. При ввезенні підакцизних товарів акцизний податок сплачується:

А) на протязі 3-х робочих днів після ввезення товарів;

Б) не пізніше 10 днів після перетину кордону;

В) в день подання митної декларації.

15. Контроль за сплатою акцизного податку покладено на:

А) органи податкової служби;

Б) державне казначейство;

В) ДПА України.

16. Контроль за сплатою акцизного податку при ввезені товарів покладено на:

А) органи податкової служби;

Б) державне казначейство;

В) митні органи.

17. Марка акцизного податку – це:

А) документ суворого обліку;

Б) наклеюється на всі підакцизні товари;

В) немає правильної відповіді.

18. Марка акцизного податку:

А) визначає податкове зобов’язання;

Б) підтверджує сплату акцизного податку;

В) спеціальний знак для маркування всіх підакцизних товарів.

19. За несвоєчасне подання податкової звітності з акцизного податку до ДПС сплачується штраф в розмірі:

А) 5 НМДГ (85 грн.);

Б) 170 грн.;

В) 340 грн.

20. За повторне протягом року несвоєчасне подання податкової звітності з акцизного податку до ДПС сплачується штраф в розмірі:

А) 1020 грн.;

Б) 510 грн.;

В) 340 грн.

21. Платники акцизного податку - це:

А) виробники підакцизних товарів;

Б) споживачі підакцизних товарів;

В) експортери підакцизним товарів;

Г) немає правильної відповіді.

22. До прямих податків відносять:

А) мито ввізне;

Б) акцизний податок;

В) ПДФО;

Г) немає правильної відповіді.

23. Ставка акцизного податку з реалізованих спиртних напоїв вітчизняного виробництва встановлюється у:

А) твердих ставках з одиниці товару;

Б) відсотках до вартості продукції, включаючи акцизний податок;

В) відсотках до обсягу реалізації, включаючи ПДВ.

24. Акцизний податок з транспортних засобів, що імпортуються в Україну, сплачують у:

А) валюті України;

Б) валюті країни, де придбано автомобіль;

В) ЄВРО;

Г) доларах США.

25. При розрахунку акцизного податку з імпортованих товарів курс евро у національній валюті встановлюють за курсом НБУ:

А) на початок звітного кварталу;

Б) на кінець звітного кварталу;

В) на дату оформлення митної декларації;

Г) на дату ввезення продукції на митну територію України.

 

26. При виборі ставок акцизного податку на легкові автомобілі враховують:

А) дату продажу автомобіля;

Б) дату випуску автомобіля;

В) країну походження;

Г) потужність двигуна та термін експлуатації.

27. Об'єктом оподаткування акцизним податком легкових автомобілів є:

А) потужність двигуна у кінських силах;

Б) об’єм циліндрів двигуна у см;

В) вартість автомобіля;

Г) довжина корпусу автомобіля.

28. Об'єктом оподаткування акцизним податком вироблених алкогольних напоїв є:

А) міцність алкогольного напою і об’єм ;

Б) вартість алкогольного напою;

В) об'єм алкогольних напоїв у літрах і кількості;

Г) немає правильної відповіді.

29. Акцизний податок – це:

А) податок на високорентабельні та високомонопольні товари;

Б) прямий податок;

В) непрямий податок;

Г) все вірно.

30. Які функції виконує акцизний податок?

А) нейтральний канал надходження грошових коштів до бюджету;

Б) Інструмент регулювання виробництва;

В) Інструмент контролю за споживанням.

31. До переліку підакцизних товарів не входять:

А) вина марочні;

Б) цигарки без фільтру;

В) хутро;

Г) немає правильної відповіді.

32. Магазин реалізував алкогольні напої. Акцизний податок сплачується:

А) на третій робочий день після здійснення обороту по реалізації;

Б) щомісячно до 16 числа наступного за звітним місяця;

В) подекадно 15 та 25 числа поточного та 5-го наступного за звітним місяця;

Г) акцизний податок не сплачує.

33. Марка акцизного податку не є:

А) підтвердженням сплати акцизного податку;

Б) спеціальним знаком маркування товарів;

В) різновидом податкового векселя;

Г) є гарантом майбутньої сплати акцизного податку.

34. Підприємство випускає і реалізовує алкогольні напої. Акцизний податок сплачується:

А) на третій робочий день після здійснення обороту по реалізації;

Б) щомісячно до 16 числа наступного за звітним місяцем;

В) щодекадно 15 та 25 числа поточного місяця;

Г) щомісячно не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця;

Д) одночасно з придбанням марок акцизного податку.

35. Підприємство "Берізка" випускає кольорові телевізори. Вони акцизним податком:

А) оподатковуються;

Б) звільнені від оподаткування;

В) оподатковуються за ставкою 0%;

Г) не оподатковуються.

36. Підприємство "Яна" шиє шкіряні куртки з низькоякісної шкіри. Акцизний податок:

А) стягується;

Б) не стягується;

В) оподатковується за ставкою 0%;

Г) немає правильної відповіді.

37. Підприємство "Омега" ввезло зразки підакцизних товарів з Польщі на Україну з метою показу їх на презентації. При цьому акцизний податок:

А) стягується;

Б) не стягується;

В) оподатковується за ставкою 0%;

Г) оподатковується або не оподатковується залежно від виду товару.

38. За яким курсом НБУ розраховується плата акцизПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.024 с.)