Одеський державний університет внутрішніх справМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Одеський державний університет внутрішніх справФорма № Н-3.03

МВС України

Одеський державний університет внутрішніх справ

 

 

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Програма

Нормативної навчальної дисципліни підготовки магістрів

Спеціальність: 8.03040101 правознавство

Напрям підготовки 0601 „Право”

 

Одеса – 2012 рік


Програма нормативної навчальної дисципліни «Психологія і педагогіка вищої школи» для студентів магістратури за напрямом підготовки 0601 „Право”, спеціальністю 8.03040101 правознавство.

31 серпня 2012 року – 13 с.

 

 

Розробники:

Яворська Г.Х., професор кафедри, доктор педагогічних наук, професор

Яковенко С.І., професор кафедри, доктор психологічних наук, професор

 

Рецензенти:

Супрун М.С., доктор педагогічних наук, професор

Мороз Л.І., доктор психологічних наук, професор

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри юридичної психології та педагогіки. Протокол від. “____”_________20__ року № ___

 

Завідувач кафедри юридичної психології та педагогіки. Доктор юридичних наук, доцент Цільмак О.М (__________________)

“__”__________ 2012 року

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки 0601 „Право”, спеціальністю 03040101 правознавство

Протокол від. “___”___________ 2012 року № ___

 

“___”________ 2012 року Голова Ярмакі Х.П. (_______________)

 

Ó ОДУВС, 2012 рік

Ó Яворська Г.Х , Яковенко С.І., 2012 рік

Вступ

Програма нормативної навчальної дисципліни «Психологія і педагогіка вищої школи» для студентів магістратури за напрямом підготовки 0601 „Право”, спеціальністю 8.03040101 правознавство.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система освіти, її організкація та управління, правові, психологічні та педагогічні основи діяльності ВНЗ України, вікові та індивідуально-психологічні особливості студентства, принципи та закони дітактики, цілі, змст, методи та форми навчально-виховного процесу, закономірності взаємодії учасників освітнього процесу, взаємини студента с однрокурсниками та викладачами, вірогідні конфлікти в умовах ВНЗ, вимоги до особистості викладача.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна спирається на результати вивчення навчальних дисциплін «Основи педагогіки та психології» (1 семестр бакалаврата), «Вища освіта та Болонський процес» (3 семестр бакалаврата).

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

І. Загальні основи педагогіки і психології вищої школи

ІІ. Теорія і практика організації процесу навчання

ІІІ. Теорія і практика організації виховного процесу в навчальному закладі.

IV. Професійна діяльність педагога при організації навчально-виховного процесу ВНЗ

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета курсу – підготовка магістрів до професійно-педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищій школі, формування інтересу та готовності до самостійного пізнання проблем дидактики, теорії та методики професійної освіти, історії розвитку освіти шляхом опанування методології психолого-педагогічного знання й методики психолого-педагогічної діагностики.

Завдання курсу:

- формування професійно значущих якостей особистості слухачів як майбутніх фахівців-правоохоронців та правознавців, які мають компетентно здійснювати навчально-виховні та соціально-педагогічні функції;

- розвиток творчої особистості слухачів як майбутніх викладачів вищої школи та дослідників, здатних розробляти та реалізовувати інноваційні методи та технології навчання й виховання на основі сучасних концепцій освіти, переосмислити передовий педагогічний досвід;

- удосконалення практичних навичок і умінь слухачів щодо застосування методик психолого-педагогічної діагностики, розширення їх особистісного професійного досвіду щодо організації безперервної самоосвітньої діяльності та науково-дослідної роботи в умовах сучасного педагогічного процесу вищої школи.

Магістрам необхідно знати:

- суть й зміст освітніх процесів;

- психолого-педагогічні концепції та методологія сучасної науки;

- знання про людину як суб’єкта освітнього процесу;

- закономірності психічного розвитку, професійного спілкування й засоби впливу на особу і групу;

- закономірності педагогічного процесу, сучасних психолого-педагогічних технологій;

- основи організації дослідно-експериментальної роботи у сфері освіти.

Магістри повинні вміти:

- володіти сучасними методами пошуку, обробки й використання інформації про освітній процес;

- стимулювати учнів (студенти, курсанти) до виконання навчально-трудових завдань для формування в них інтелектуальної та соціальної активності;

- керувати пізнавальними, емоційним, вольовим та іншими компонентами діяльності учнів;

- проектувати педагогічну діяльність на основі системного підходу;

- конструювати педагогічну діяльність на основі системного підходу;

- конструювати і реалізовувати навчально-виховний процес;

- організовувати виховний процес у різних соціокультурних умовах, регулювати та коректувати виконання педагогічних завдань, орієнтуватися у реальній навчально-виховній ситуації;

- досліджувати педагогічні явища, процеси на основі наукового підходу.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години/4 кредити ECTS.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Модуль І. Загальні основи педагогіки і психології вищої школи

Тема 1. Педагогіка і психологія в системі наук про людину

Виникнення педагогіки як науки. Педагогіка як наука і як мистецтво. Історична обумовленість педагогічного знання в розвитку суспільства.

Основні категорії педагогіки (виховання, навчання, освіта). Основні категорії психології (особистість, свідомість, діяльність).

Система педагогічних наук і зв’язок педагогіки з іншими науками. Право і педагогіка. Педагогіка і психологія.

Предмет педагогіки вищої школи та її місце в системі педагогічних наук. Критерії педагогіки вищої школи. Зв’язок педагогіки вищої школи з психологією та іншими науками.

Сучасні методологічні аспекти педагогіки вищої школи. Методологія педагогіки вищої школи у світлі сучасної парадигми науки. Основи наукового психолого-педагогічного дослідження.

Тема 2. Правові та організаційні засади освіти в Україні

Система освіти в Україні. Система юридичної освіти в Україні. Нормативно-правові акти про розвиток освіти в Україні: Державна Національна програма “Освіта (Україна у ХХ1 ст.)”; Закони України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Концептуальні засади Болонської декларації та перспективи розвитку національної науки та вищої школи в Україні.

 

Тема 3. Головні психолого-педагогічні закономірності розвитку особистості

 

Сутність та тлумачення понять: розвиток особистості, формування особистості, соціалізація, процес розвитку, становлення особистості.

Біологічна та соціологічна концепції розвитку людини. Педологія. Фактори (спадковість, середовище, виховання) розвитку особистості та їх характеристика. Вікова провідна діяльність.

 

Тема 4. Вікові та індивідуальні особливості студентської молоді

Вікові особливості студентської молоді. Вікова періодизація. Юнацький вік (психолого-педагогічна та анатомо-фізіологічна характеристика). Особливості періоду переходу зі школи у вищий навчальний заклад. Адаптація до навчально-виховного процесу вищого закладу освіти МВС України. Структура особистості, пінавальні, комунікативні та емоційно-вольові якості. Мотивація професійної освіти, Система цінностей та особливості її динаміки впродовж навчання.

Модуль ІІ. Теорія і практика організації процесу навчання

Тема 5. Дидактика вищої школи

 

Дидактика як складова частина педагогіки. Мета, завдання та зміст вищої освіти в Україні. Сутність навчання, його структура, функції. Навчання як діяльність освітнього процесу. Принципи організації процесу навчання. Особливості педагогічного процесу у вищих навчальних закладах. Педагогічний процес як система. Загальні закономірності педагогічного процесу. Етапи педагогічного процесу.

Тема 8. Сучасні підходи до організації навчально-виховного

Модуль IV. Професійна діяльність педагога при організації навчально-виховного процесу ВНЗ

Викладача вищої школи

Видатні педагоги про педагогічну техніку викладача. Сутність поняття “педагогічна техніка”. Психономічна техніка. Спостережливість, спілкування, саморегуляція, позитивне вирішення конфліктів та їх роль.

Сутність гуманістичних відносин у педагогічній діяльності. Гуманізація співробітництва викладача і курсанта (студента). Основні ознаки співробітництва.Сутність і значення педагогічної культури. Рівні розвитку педагогічної культури. Структура і зміст педагогічної культури. Шляхи підвищення педагогічної культури в юридичних навчальних закладах.

 

Викладача вищої школи

Професійна усталеність – синтез типологічних властивостей і психологічних якостей особистості викладача. Структура професійної усталеності. Характеристика компонентів (мотиваційний, емоційний, особистісний тощо) професійної усталеності. Сутність та зміст професійної майстерності та підходи науковців.

Рекомендована література

І. Нормативні акти

1. Указ Президента України від 12.09.95 р. 832/95 і "Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.96 р, 1074 "Про затвердження Положення про державний вищий заклад освіти".

3. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті // Освіта.-1992-18 серпня.

4. Закон України "Про освіту'' від 23.05.1991ь // ВВР 1991, №34, Ст. 4-51.

5. Державна національна програма "Освіта. (Україна XXI століття)".

6. “Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки” Наказ МОН України 49 від 23 січня 2004 р.

7. Закон України “ Про вищу освіту”/ Урядовий кур’єр.-86,15.05.2002.

ІІ. Підручники та посібники

8. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія. — К.: Либідь, 1998.

9. Андрущенко В. Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть // Вища освіта України. — 2001. — № 1.

10. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. - М.: Просвещение, 1990.

11. Козаков, В. Самостійна робота студентів та її інформаційно-методичне забезпечення [Текст]: навч. посібник / Володимир Козаков; за заг. ред. В.А. Козакова. – К.: Вища школа, 1990. – 248 с.

12. Луценко, В.В. Організація самостійної роботи студентів в умовах особистісно-орієнтованого навчання [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук.: (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) / Луценко Вікторія Вікторівна; Харк. держ. пед. унів. ім. Г.С. Сковороди. – Харків – 2002. 24 с.

13. Підкасистий, І.Ф. Педагогічні технології [Текст]: навч. посібник / І.Ф. Прокопенко, В.І. Євдокимов; за заг. ред. І.Ф. Прокопенко. – Х.: Колегіум, 2006. – 224 с.

14. Самостійна робота студентів [Текст]: навч. посібник / В.І. Євдокимов; за заг. ред. В.І. Євдокимов; ХДПУ ім.. Г.С. Сковороди. – Х. Вид-во ХДГУ, 2004. – 140 с.

15. Фіцула, М.М. Педагогіка [Текст]: підручник / М.М. Фіцула. – К.: Академія, 2000. – 544 с.

16. Яворська Г.Х. Педагогіка для правників. – К.: Знання, 2004 – 315 с.

17. Ягупов В.В. Педагогіка. – К.: Либідь. – 2003. – 560 с.

ІІІ. Допоміжна література

 

18. Наукові статті, що публікуються в журналах НАПН України: «Професійна педагогіка та психологія», «Вища освіта в Україні» й стосуються актуальних проблем вищої школи.

19. Основы психологии. Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. –Ростов-на-Дону: "Фенікс", 1999. – 480 c.

20. Носков В.И От самопознания к своїй профессии Уч. Пособ. – Донецк: Янтар, 2002. – 254.

21. Подшивалкіна В.І. Методика розробки тестів об’єктивного контролю рівня освітньо-професійної підготовки Студентів ВУЗів (друге доповнене видання. – Херсон, 2008. – 36 с.

22. Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. Болонський процес у фактах і документах. – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім.В.Гнатюка, 2003. – 52 с.

 

 

Форма № Н-3.03

МВС України

Одеський державний університет внутрішніх справ

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.012 с.)