Переддипломної п р а к т и к иМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Переддипломної п р а к т и к инапряму підготовки 6.050100 «Економіка і підприємництво»

для спеціальності 7.03050701 “Маркетинг”

економічного факультету

  Навча- льний рік     Форма Навчан-ня Курс     Семестр Підсумковий Контроль К-ть кредитів ЄСПК Загальний обсяг (год) Всього аудит (год)   У тому числі Самостіна робота Види інд. завдань поточного контролю
Екзамен (сем) Залік (ссем) Курсові роботи (проекти) Лекції Практичні (семінарскі) Лабораторні   Семестр Форма тиждень
2010/11 Денна                      
2011/12 Денна                    
    Вечір-ня                              
                                     

 

Дніпропетровськ -2012

 

 

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО

напряму 6.050100 “Економіка і підприємництво” з спеціальності «Маркетинг»

 

Робоча програма складена зав. кафедри маркетингу Хамініч С.Ю.

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри маркетингу

Протокол № __ від “__”___________2011 р.

 

Завідувач кафедри маркетингу

____________ Хамініч С.Ю.

 

“___”_________2011 р.

 

Схвалено науково-методичною комісією напряму

(спеціальності)_________________________

 

Протокол № __від “__”__________ 201_ р.

 

Голова ____________Гуня В.О.

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

 

Мета практики

Мета переддипломної практики - апробація й удосконалювання здатностей майбутніх молодих фахівців у виконанні функцій, зв'язаних промайбутню професійну діяльність, придбання спеціальних навичок і знань, необхідних економістові, а також збір статистичних даних, форм документів й інших матеріалів, які будуть використані при виконанні дипломної роботи.

Для досягнення зазначеної мети необхідно:

- разом з передбачуваним керівником дипломної роботи вибрати підприємство для проходження практики, найбільшою мірою відповідаючого темі дипломної роботи;

- оформити документи (листи, договір), що свідчать про готовність адміністрації обраного підприємства надати можливість випускникові пройти практику;

- одержати на випускаючій кафедрі, заповнити й затвердити «Щоденник проходження практики»;

- відповідно до програми практики виконати всі її завдання, оформити та здати звіт.

Виконання зазначених завдань спрямовано на формування в майбутніх фахівців уміння самостійно орієнтуватися в сформованій виробничій ситуації, виробляти навички встановлення дідових контактів, одержання необхідної інформації, а також рішення практичних завдань.

 

1.2. Студент-практикант повинен знати:

- організаційну та виробничу структуру підприємства, його функціональних підрозділів;

- законодавчі та нормативні акти, які регламентують маркетингову діяльність фірми;

- цілі та завдання відділу маркетингу;

- взаємозв’язки відділу маркетингу з іншими підрозділами;

- організацію маркетингової діяльності на внутрішніх і зовнішніх ринках;

- механізм реалізації елементів комплексу маркетингу;

- методику проведення аналізу маркетингової діяльності фірми.

1.3. Студент-практикант повинен вміти :

- організувати збір інформації для оцінки маркетингової діяльності підприємства;

- розробляти плани маркетингової діяльності;

- складати звіти, акти, довідки щодо результатів маркетингової діяльності;

- укладати угоди і контракти з вітчизняними та зарубіжними контрагентами, що торкаються збутової діяльності;

- проводити аналіз стану маркетингової діяльності;

- проводити маркетингові дослідження, використовуючи різні його види та методи;

- визначати стан конкуренції на ринку;

- правильно оцінювати кон’юнктуру ринку;

- обґрунтовувати шляхи покращення маркетингової діяльності фірми;

1.4. Обов’язки студентів-практикантів

Студент-практикант зобов’язаний:

- виконувати всі завдання програми практики в строки, передбачені календарним планом;

- повністю підпорядковуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку, що діють на підприємстві;

- дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії та пожежної безпеки;

- систематично вести щоденник практики;

- своєчасно складати звіт про проходження практики;

- подати керівнику практики від вузу у визначені строки письмовий звіт про результати проходження практики, оформлений щоденник;

- повернути на кафедру програму практики та пропуск у відділ кадрів підприємства.

 

Обов'язки керівника переддипломної практики від університету

Керівник практики переддипломної практики:

- організація проведення всіх організаційних заходів перед виїздом студентів на практику (інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-практикантам необхідних документів (щоденник, календарний план, індивідуальне завдання);

- забезпечує високу якість проходження практики і її відповідність навчальному плану та програмі;

- складає календарний план проходження практики кожному студенту та погоджує його з керівником практики від підприємства (форма календарного плану входить до складу щоденника виробничої практики як окремий розділ);

- здійснює контроль за дотриманням студентами правил внутрішнього розпорядку;

- здійснює поточний контроль проходження практики;

- керує науково-дослідною роботою студентів, яка передбачена завданням кафедри;

- розглядає звіти по практиці, дає письмовий відгук на нього, заповнює відповідні розділи щоденника та приймає участь у роботі комісії по захисту звітів (до складу комісії, яка призначається завідувачем випускної кафедри, крім безпосереднього керівника практики входить ще один викладач цієї ж кафедри, як правило, керівник практики інших студентів).

Завдання практики

Для досягнення вказаних цілей студент, працюючи на посаді молодшого спеціаліста або перебуваючи у ролі дублера, враховуючи досвід комп’ютерної практики, повинен навчитися практичному рішенню наступних завдань:

1. Вивчити ринок товарів, на якому діє підприємство (фірма) і середовище його діяльності.

2. Вивчити місію і стратегію підприємства (фірми) на ринку продукції, робіт, послуг, конкретну товарну політику.

3. Прогнозувати попит на окремі види товарів, у тому числі послуги, планувати і вміти розв'язувати основні завдання з організації виробництва (перетворення товару) відповідно з прогнозованим попитом і вибраною стратегією.

4. Формувати цінову політику підприємства (фірми), аналізувати і планувати собівартість продукції, розраховувати ціну відшкодування витрат, установлювати ціни на конкретні вироби, роботи та послуги.

5. Налагоджувати найбільш важливі комунікації, набути навичок планування і організації ефективної рекламної кампанії.

6. Створювати систему і організацію збуту продукції (продажу послуг) підприємства, включаючи підготовку і оформлення товару, вибору каналів збуту, формування системи управління каналами, організацію і стимулювання продажу, а також сервісного обслуговування покупців.

7. Набути навички практичної розробки планів маркетингу. При наявності зовнішньоекономічних зв'язків підприємства (фірми), необхідно вивчити особливості покупців, закордонного ринку і його товарів, вимоги до їх упаковки та дизайну. Навчатись практиці підвищення якості вітчизняних товарів, якості виконання договірних зобов'язань, практиці оформлення та підписання контрактів, особливостям цінової політики і реклами на зарубіжному ринку.

З М І С Т П Р А К Т И К И

№ модуля, змістового модуля, теми Назва і короткий зміст змістового модуля, теми Кількість аудиторних годин
Модуль 1    
Змістовний модуль 1 Знайомство з підприємством: його організаційною структурою, системою управління та основними функціями робітників окремих підрозділів; огляд теоретичних джерел з викладенням інформаційних матеріалів та виконання розрахунків за індивідуальним завданням
Змістовний модуль 2 Практичне засвоєння сучасних засобів обробки статистичних даних та проведення типових розрахунків у науково-дослідних роботах; тези доповіді на конференції та статті у фаховому виданні
Змістовний модуль 3 Знайомство з сучасним обладнанням і приладами та програмними пакетами для обробки статистичних даних експериментальних, соціальних та економічних досліджень.
Змістовний модуль 4 Участь у розробці нових економіко-математичних моделей та прикладного програмного забезпечення ЕОМ.
Змістовний модуль 5 Розвинення навичок проведення типових розрахунків при виконанні дослідницьких, проектних, науково-дослідних роботах, що виконуються трудовим колективом по місцю проходження практики.
Змістовний модуль 6 Знайомство з сучасним методами обробки інформації та обладнанням для обробки інформації.
Змістовний модуль 7 Набуття основних навичок і практичного вміння виконувати маркетингову діяльності.
Змістовний модуль 8 Поглиблення і закріплення знань, одержаних в університеті при вивченні економіки підприємства, основ маркетингу і менеджменту, інфраструктури товарного ринку та ін.
Змістовний модуль 9 Вивчення практичної організації управління маркетингом підприємства (фірми).
Змістовний модуль 10 Підготовка вихідних даних, вибір тестового варіанту розрахунків та виконання контрольних розрахунків
Змістовний модуль 11 Оформлення результатів проходження практики (виконання програми практики, індивідуального завдання; оформлення звіту з практики та щоденник, підписаний керівниками практики від вузу і підприємства; доповідь)
Разом  

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.95.208 (0.01 с.)