Санаторно-курортне лікування.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Санаторно-курортне лікування.5.1. На основі висновку ЛКК про потребу в санаторно-курорт­ному лікуванні з урахуванням щорічної (основної і додатко­вої) відпустки видасться листок перед від'їздом до санаторію (за винятком тубсанаторіїв) на термін лікування та проїзду за умов, що путівку отримано за рахунок коштів бюджету соціального страхування.

5.2. Хворим на туберкульоз, направленим на лікування в туб­санаторій, інвалідам Вітчизняної війни І—-II груп, а також іншим інвалідам, прирівняним до них, особам, які належать до І категорії постраждалих від аварії на ЧАЕС, листок видається в тому самому порядку, але незалежно від того, за чий рахунок видано путівку.

5.3. Хворим на туберкульоз листок видається лікуючим лікарем тубсанаторію з дня закінчення щорічної відпустки, крім ви­падків:

• коли щорічну відпустку не передбачено (хворий проробив менше шести місяців);

• після хірургічного лікування з приводу туберкульозу;

• при вперше виявленому активному туберкульозі без ста­ціонарного лікування.

 

На підставі даних реєстрації складається "Звіт про причини тимчасової непрацездатності" (ф. № 23-ТН). Вій містить дані про число випадків і календарних днів непрацездатності щодо найбільш поширених - захворювань, у зв'язку з доглядим за хворим, із відпусткою при вагітності та пологах, санаторно-курортним лікуванням тощо.

Звіт складається медико-санітарними частинами, лікарськими пунктами охорони здоров'я, дільничними лікарнями, поліклініками та амбулаторіями, міськими та центральними районними лікарнями, іншими лікувально-профілак­тичними закладами системи МОЗ України незалежно від відомчої підпорядко­ваності.

Медичні заклади складають звіт про причини тимчасової непрацездатності працюючих на підприємствах, в установах, закладах, організаціях, що знахо­дяться на території, яка ними обслуговується. Міські та обласні інформаційно-аналітичні центри медичної статистики складають списки вибіркового кола підприємств і організацій, охопивши при цьому не менше ЗО % працюючих у кожній з основних галузей народного господарства. До списків включаються переважно підприємства, які мають пункти охорони здоров'я. Загальною вимогою до підприємств, які входять до вибіркового кола, є їх стійка життєдіяльність в умовах конкуренції. Звіти за формою № 23-ТН про причини тимчасової непрацездатності працівників охорони здоров'я складають усі, без винятку, медичні заклади. Основою для складання звіту є листки непрацездатності, здані в звітному періоді. До нього включають усі лікарняні листки, видані лікувальними закладами як за місцем роботи, так і за місцем проживання робітника та службовця, а також за місцем їх тимчасового перебування в період відря­дження, відпустки тощо.

Первинні звіти про тимчасову непрацездатність складають по кожній галузі народного господарства окремо (атомні електростанції, вугільна, хімічна, нафтохімічна та легка промисловість, машинобудування та металообробка, охорона здоров'я тощо) та висилають районним (міським) центральним лікарням.

Районні (міські) центральні лікарні складають зведені звіти по основних галузях даного району (міста) та подають їх органу управління охороною здо­ров'я території (Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя). Ці в свою чергу направляють територіальний зведений звіт Управлінню статистики тери­торії та інформаційно-аналітичному центру медичної статистики МОЗ України.

 

Захворюваність працюючих із тимчасовою втратою працездатності аналізу­ється за такими основними показниками:

 

 

 

 

Для з'ясування впливу умов праці на здоров'я працюючих, оцінки ефек­тивності оздоровчих заходів переважно на великих підприємствах проводиться поглиблений облік захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

В основу його покладено поособовий облік захворювань працюючих, який передбачає заведення на кожного робітника карти, що містить інформацію про всі випадки втрати працездатності протягом року з їх основними характе­ристиками: діагноз, тривалість, місце видачі листка.

Такий облік дозволяє одержати додаткову інформацію про:

тих, хто часто та тривало хворів протягом року;

питому вагу осіб, які хворіли протягом року;

питому вагу працюючих, які не хворіли протягом календарного року (індекс здоров'я).

При відборі групи тих, що часто та тривало хворіють, використовують такі критерії:

• етіологічний фактор;

• число випадків втрати працездатності;

• число днів втрати працездатності.

Група осіб, що часто хворіли, визначається при наявності:

• 4-х і більше випадків етіологічно пов'язаних захворювань за поточний рік,

• 6-ти та більше випадків етіологічно не пов'язаних захворювань за поточний рік.

До групи осіб, що тривало хворіли, відносять таких, що протягом поточ­ного року:

• мали лікарняні листки тривалістю більше 40 днів у зв'язку з. етіологічно пов'язаними захворюваннями;

• 60 днів і більше в зв'язку з етіологічно не пов'язаними захворюваннями.

 

Експертиза тимчасової непрацездатності - це комплексна оцінка порушень функціонального стану організму та інших причин, якими вона обумовлена, що визначають факт тимчасової втрати працездатності, установлення строку непрацездатності, визначення клінічного та трудового прогнозу відповідно до встановленого діагнозу. Оцінка проводиться лікарськими експертними комісіями (ЛЕК), які створені на базі лікувально-профілактичних закладів де є не менше 15 лікарських посад.

Обґрунтування тимчасової непрацездатності в разі захворюваності та травми - докладне і зрозуміле формулювання діагнозу відповідно до виявлених при обстеженні хворого нозологічної форми захворювання та травми, характеру та ступеня порушення функцій органів і систем, яке дає змогу визначити факт непрацездатності з урахуванням умов праці та можливості її виконувати, терміни непрацездатності, призначити амбулаторне або стаціонарне лікування, направити хворого на консультацію, обстеження, для огляду на МСЕК.

 

Завдання експертизи тимчасової втрати працездатності (ЕТН):

1. Установлення у працівників факту тимчасової непрацездатності та визначення її термінів, надання рекомендацій про відповідні умови праці для хворих, які не мають групи інвалідності, але потребують тимчасово чи постійно особливих умов праці за станом здоров'я.

2. Проведення повного та своєчасного обстеження, лікування хворих, надання відповідних рекомендацій.

3. Вирішення питання про направлення на медико-соціальну експертну комісії (МСЕК) хворого при встановленні в нього стійкого чи незворотного характеру захворювання, наявності несприятливого трудового прогнозу незалежно від терміну тимчасової непрацездатності; при тривалій тимчасовій непрацездатності в терміни відповідно до вимог Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України.

 

Організація експертизитимчасової втрати працездатності (ЕТН)

 

1. Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державної адміністрації та Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації координують роботу з питань ЕТН.

2. Організація ЕТН здійснюється відповідно до вимог чинного

законодавства, та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України,

Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

3. Безпосередньо в закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності, у тому числі в клініках вищих медичних навчальних закладів та науково-дослідних інститутів, організацію ЕТН здійснює керівник (головний лікар)

шляхом: видання наказів та надання розпоряджень стосовно організації ЕТН у закладі охорони здоров'я та вдосконалення її якості;

затвердження персонального складу ЛКК, порядку, часу та режиму її роботи;

установлення порядку оформлення і видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, з урахуванням особливостей роботи закладу;

призначення осіб, відповідальних за облік, одержання, збереження, розподіл, видачу та використання документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян;

визначення потреби в документах, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, і забезпечення звіту про їх використання згідно з чинним законодавством;

призначення комісії для знищення корінців та зіпсованих бланків листків непрацездатності;

затвердження програми підвищення кваліфікації лікарів з питань ЕТН;

вирішення питання щодо надання дозволу на видачу документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, у яких вона настала поза постійним місцем проживання та роботи;

розгляду звернень з боку хворих (пацієнтів) на дії лікарів з питань ЕТН;

повідомлення органів охорони здоров'я, фондів соціального страхування та правоохоронних органів про випадки втрати чи крадіжки бланків листків непрацездатності;

уживання заходів щодо притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством медичних працівників, які допустили порушення проведення ЕТН, порядку видачі, продовження та заповнення документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, оформлення медичної облікової документації;

створення комісій для повторного розгляду звернень громадян з приводу конфліктних питань ЕТН;

унесення пропозицій до органів охорони здоров'я з удосконалення ЕТН.

4. Відповідальними за стан організації та якості ЕТН є керівники закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності.

 

Рівні проведення ЕТН:

1. Перший - лікуючий лікар.

2. Другий - завідувач профільного відділення.

3. Третій - лікарсько-консультаційна комісія закладу

охорони здоров'я (ЛКК).

4. Четвертий - заступник головного лікаря з ЕТН або

відповідальна особа з ЕТН.

5. П'ятий - відповідальна особа органу охорони здоров'я з
ЕТН.

VІ. План та організаційна структура заняття

Основні етапи заняття, їх функції та зміст Навчальні цілі в рівнях засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення (контролю, наочності, індуктивності) Розподіл часу (хв.)
    Підготовчий етап Організаційні заходи   Постановка навчальних цілей та мотивація   Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь: - соціально-медичне і економічне значення захворюваності з тимчасовою втратою працездатності. - порядок обліку та аналізу захворюваності з тимчасовою втратою працездатності. - правила оформлення листа непрацездатності з різних причин. - показники тимчасової непрацездатності (загальний та поглиблений аналіз). - ЛЕК, її функції та порядок організації роботи. II - індивідуальна теоретична співбесіда, опитування. - тестовий контроль II рівня.   П.1.«Актуальність теми» П.2.«Навчальні цілі»   Теоретичні питання II рівня. Тести II рівня     Таблиці        
    Основний етап Формування професійних вмінь та навичок: 1.Оволодіти методикою розрахунку показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності. 2.Навчитись правильно заповнювати листок непрацездатності. III Метод формування навичок: - практичний тренінг у розрахунку показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності. - практичний тренінг у заповнені листка непрацездатності. Метод формування вмінь: - професійний тренінг у вирішенні нетипових клінічних задач. Професійні алгоритми( інструкції)щодо формування практичних навичок та професійних вмінь.     Таблиці Текстові ситуаційні нетипові задачі. .      
          Підсумковий етап Контроль та корекція рівня професійних навичок та вмінь.     Підведення підсумків практичного заняття   Домашнє завдання III Метод контролю навичок: Індивідуальний контроль методики розрахунку показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності. Методи контролю вмінь: - тестовий контроль III рівня. - вирішення нетипових задач III рівня Набори карток для письмового контролю   Тести III рівня   Задачі III рівня   Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою. Рекомендована літератураПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.016 с.)