Тема 8. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.1. Яким чином суд встановлює судом факти, що мають юридичне значення.

2. Визначіть особливості розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Література: 1,2,3, 6, 19, 37-39, 42,43

Тема 9. Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника або векселі.

1. Які існують підстави звернення до суду з позовом провідновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника або векселі.

2. Визначіть стадії розгляду справ в суді окремим провадженням.

Література: 1,2,3, 6, 19,37-39, 42,43

Тема 10. Передача безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.

1. Визначіть порядок подання заяви до суду про передачубезхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.

2. Який встановлено порядок розгляду справ судом про передачубезхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.

Література: 1,2,3, 6, 19,37-39, 42,43

Тема 11. Визнання спадщини відумерлою.

1. Охарактеризуйте порядок подання заяви до суду про визнання спадщини відумерлою.

2. Як приймається рішення суду про визнання спадщини відумерлою та правові наслідки настають для нового власника.

Література: 1,2,3, 6, 19,37-39, 42,43

Тема 12. Надання медичної допомоги фізичним особам.

1. Яким особам надається психіатрична допомога у примусовому порядку.

2. Що таке обов’язкова госпіталізація до протитуберкульозного закладу.

Література: 1,2,3, 6, 19,37-39, 42,43

Тема 13. Порядок розгляду судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

1. Охарактеризуйте зміст заяви до суду про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

2. Визначіть порядок розгляду справ окремого провадження.

Література: 1,2,3, 6, 19,37-39, 42,43

Змістовний модуль 4. Перегляд судових рішень.

Тема 14. Суть і значення апеляційного провадження.

1. Що таке право апеляційного провадження

2. Який порядок його реалізації.

1. Ухвали та рішення суду апеляційної інстанції.

Література: 2,3, 6, 22, 23, 25, 27- 30, 32-40, 42- 43

Тематика рефератів:

1.Підготовка та порядок розгляду справи апеляційним судом.

 

Тема 15. Суть і значення касаційного провадження.

1. Які особи мають право касаційного оскарження.

2. Який порядок його реалізації.

1.Які повноваження має суд касаційної інстанції.

Література: 2,3, 6, 22, 23, 25, 27- 30, 32-40, 42- 43

Тематика рефератів:

1. Підготовка та порядок розгляду справи касаційним судом

Тема 16. Провадження у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами.

1. Що таке провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

2. Особливості провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

1. Поняття та особливості провадження у зв’язку з винятковими обставинами.

Література: 2,3, 6, 22, 23, 25, 27- 30, 32-40, 42- 43

Тема 17. Виконання судових рішень. Поворот виконання.

1. Який встановлено порядок виконання судових рішень.

2. Судовий контроль за виконанням судових рішень.

3. Поворот виконання.

Література: 1,2,3,6, 23, 25, 26, 30, 32-39,42-43

Тематика рефератів:

1.Судовий контроль за виконанням судових рішень.

2.Виконання судових рішень як стадія цивільного процесу.

 

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Завдання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни

" Цивільний процес " передбачають формування у студентів необхідних правових знань шляхом пошуку необхідних інформаційних джерел, а через їх опанування вміти аналітично оцінювати та виділяти основне з запропонованої інформації.

Змістовний модуль №1.

1. Опрацювати Закон України " Про судоустрій і статус суддів” 07.07.2010 р.

2. Надати правильну відповідь:

1.Цивільне судочинство складається з окремих стадій:

а) відкриття провадження у цивільній справі;

б) підготовки справи до розгляду;

в) судовий розгляд

г) у перелічених пунктах а,б,в.

д) у перелічених пунктах а,в.

2. Законодавство про цивільне судочинство встановлює наступні види проваджень:

а) позовне;

б) окреме;

в) наказне;

г) виконавче;

д) приказне.

3.Принципи цивільного процесуального права за змістом та сферою поширення поділяються на:

а) загально правові;

б) міжгалузеві;

в) галузеві;

г) принципи окремих правових інститутів;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г.

ж) у перелічених пунктах а,б.

4. .Принципи цивільного процесуального права за формою нормативного закріплення поділяються на:

а) закріплені Конституцією України;

б) закріплені в законодавстві про цивільне судочинство;

в) галузеві;

г) принципи окремих правових інститутів;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г.

ж) у перелічених пунктах а,б.

5.Принципи цивільного процесуального права за предметом регулювання поділяються на:

а) організації правосуддя;

б) функціональні;

в) які визначають зміст процесуальної діяльності;

г) принципи окремих правових інститутів;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г.

ж) у перелічених пунктах а,б, в.

6.Принципи цивільного процесуального права за значимістю поділяються на:

а) організації правосуддя;

б) функціональні;

в) фундаментальні;

г) конструктивні;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г.

ж) у перелічених пунктах в, г.

7.До принципів цивільного процесуального права належать:

а) Диспозитивність;

б) функціональні;

в) усність;

г) безпосередність;

д) у перелічених пунктах а,,в, г.

ж) у перелічених пунктах в, г.

8. Цивільні процесуальні правовідносини можуть виникнути за умов наявності:

а) норм цивільного процесуального права

в) цивільної правоздатності учасників процесу;

г) процесуальних юридичних фактів;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г.

ж) у перелічених пунктах в, г.

9. До кола суб’єктів цивільно-процесуальних правовідносин відносяться:

а) суд;

б) учасники процесу;

в) сторони у справі;

г)третіх осіб;

д) у перелічених пунктах а,,в, г.

ж) у перелічених пунктах б,в, г.

10. Зміст цивільних процесуальних правовідносин включає:

а) цивільні процесуальні права;

б) цивільні процесуальні обов’язки суб’єктів правовідносин;

в) процесуальні дії;

г)поведінку суб’єктів;

д) у перелічених пунктах а,б,в.

ж) у перелічених пунктах б,в, г.

11. Цивільну юрисдикцію поділяють на:

а) позадоговірну;

б) договірну;

в) альтернативну;

г)виключну;

д) імперативну;

ж) за зв’язком справ

з) у перелічених пунктах а,б,в,г,д,ж;

к) у перелічених пунктах б,в, г.

12. Підсудність поділяється на:

а) цивільні процесуальні права;

б) територіальну;

в) функціональну;

г)поведінку суб’єктів;

д) у перелічених пунктах ,б,в.

ж) у перелічених пунктах б,в, г.

13. Видами територіальної підсудності є:

а) виключна;

б) договірна;

в) альтернативна;

г) загальна;

д) у перелічених пунктах а,б,в,г.

ж) у перелічених пунктах б,в, г.

14. Питання, що виникають під час розгляду справи колегією суддів вирішуються:

а) більшістю голосів суддів;

б) головуючий голосує останнім;

в) суддя може утриматися від від голосування;

г)суддя не можу утриматися від голосування;

д) у перелічених пунктах а,б,г.

ж) у перелічених пунктах б,в, г.

15. Цивільні справи в суді першої інстанції розглядаються:

а) у складі п’яти суддів;

б) суддею одноособово;

в) колегією у складі одного судді і двох народних засідателів;

г)у складі трьох суддів;

д) у перелічених пунктах б,в.

ж) у перелічених пунктах б,в, г.

16. Цивільні справи в судах апеляційної інстанції розглядаються:

а) колегією у складі трьох суддів;

б) суддею одноособово;

в) колегією у складі одного судді і двох народних засідателів;

г)у складі п’яти суддів;

д) у перелічених пунктах а.

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

17. Цивільні справи в судах касаційної інстанції розглядаються:

а) колегією у складі не менше трьох суддів;

б) суддею одноособово;

в) колегією у складі одного судді і двох народних засідателів;

г)у складі п’яти суддів;

д) у перелічених пунктах а.

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

18.Відводи суду поділяються на:

а) відводи судом за заявами інших учасників процесу ;

б) самовідводи ;

в) відводи ;

г) у перелічених пунктах а; б;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

19.Відведеними від участі у цивільній справі можуть бути:

а) експерт;

б) суддя ;

в) перекладач ;

г) секретар судового засідання;

д)свідок;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

з) у перелічених пунктах а,б,в, г,д.

20.Участь у справі кількох позивачів і відповідачів допускається, якщо:

а) предметом спору є однорідні права та обов’язки;

б) предметом спору є неоднорідні права та обов’язки ;

в) предметом спору є є спільні права чи обов’язки кількох позивачів або відповідачів;

г)права і обов’язки кількох позивачів чи відповідачів виникли з однієї підстави;

д) у перелічених пунктах а, в; г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

21. Розрізняють наступні види співучасті:

а) змішана;

б) активна;

в) пасивна;

г)агресина;

д) у перелічених пунктах а,б,в;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

 

22.Підставами процесуального правонаступництва є:

а) смерть фізичної особи при правовідносинах, в яких допускається правонаступництво;

б) реорганізація юридичної особи;

в) уступка вимоги, переводу боргу;

г)вимога третіх осіб;

д) у перелічених пунктах а,б,в;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

23.Треті особи в цивільному процесі поділяються на :

а) третіх осіб, що заявляються самостійні вимоги на предмет спору;

б) третіх осіб, що не заявляються самостійні вимоги на предмет спору;

в) третіх осіб;

г) третіх осіб, що не бажають брати участь у справі;

д) у перелічених пунктах а,б;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

24 Треті особи, що заявляються самостійні вимоги на предмет спору, це особи:

а) що вступають у справу шляхом залучення їх до участі у справі судом, без їх згоди;

б) що вступають у справу шляхом пред»явлення позову до однієї чи двох сторін;

в) можуть вступити у справу до закінчення судового розгляду;

г) можуть вступити у справу після закінчення судового розгляду;

д) у перелічених пунктах б,в.

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

25. Треті особи, що не заявляються самостійні вимоги на предмет спору, це особи:

а) що вступають у справу шляхом залучення їх до участі у справі з ініціативи суду, за клопотанням сторін;

б) що вступають у справу на стороні позивача або відповідача;

в) можуть вступити у справу до закінчення судового розгляду;

г) можуть вступити у справу після закінчення судового розгляду;

д) у перелічених пунктах а,б;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

26. Представником в суді може бути:

а) адвокат;

б) особа, що досягла 18 років, має цивільну процесуальну дієздатність і належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді;

в) особа, що досягла 16 років, має цивільну процесуальну дієздатність і не належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді;;

г) тільки адвокати;

д) у перелічених пунктах а,б;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

27.До повноважень секретаря судового засідання відносяться:

а) здійснювати судові виклики і повідомлення;

б) забезпечити фіксування судового процесу технічними засобами;

в) вести журнал судового засідання;

г) вести судове засідання;

д) у перелічених пунктах а,б,в;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

28.Не підлягають допиту як свідки:

а) недієздатні фізичні особи;

б) священнослужителі, які отримали відомості на сповіді віруючих;

в) професійні судді, народні засідателі та присяжні – про обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення рішення, вироку;

г) сторони, треті особи та їх представники;

д) у перелічених пунктах а,б,в;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

29.Експерт під час проведення експертизи не має права:

а) спілкуватися з особами, які беруть участь у справі, та з іншими учасниками процесу за винятком дій, пов’язаних з проведенням експертизи;

б) давати пояснення в суді з приводу проведеної експертизи;

в) за власною ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи;

г) повідомляти будь-кому, окрім суду результати експертизи ;

д) у перелічених пунктах а,в,г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

30.Цивільне процесуальне законодавство передбачає випадки звільнення від процесу доказування:

а) обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, визнані факти;

б) обставини, визнані судом загальновідомими;

в) обставини, встановлені судовими рішеннями у цивільній, господарській, кримінальній або адміністративній справі, що набрало законної сили;

г) обставини, які визнані тільки позивачем, або відповідачем;

д) у перелічених пунктах а,б,в;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

31. За способом утворення докази поділяються на:

а) первинні;

б) вторинні;

в) третинні;

г)особисті;

д)матеріальні;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г;

з) у перелічених пунктах а,б.

32. За джерелами одержання докази поділяються на:

а) первинні;

б) вторинні;

в) третинні;

г)особисті;

д)матеріальні (речові);

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г;

з) у перелічених пунктах г,д.

33. Процес доказування поділяється на такі етапи:

а) визначення предмету та способів доказування;

б) збір та подання доказів;

в) дослідження та оцінка доказів;

г)заборона збирати докази;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

34. Судові витрати складаються з :

а) судового збору;

б) витрат, пов’язаних з розглядом справи;

в) оплати судової експертизи;

г)оплати добових свідків;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б.

35. Сплачене державне мито підлягає поверненню частково або повністю в таких випадках:

а) збільшення розміру позовних вимог або внесення збору в більшому розмірі, ніж це встановлено законом ;

б) зменшення розміру позовних вимог або внесення збору в більшому розмірі, ніж це встановлено законом;

в) повернення заяви чи скарги;

г) залишення заяви чи скарги без розгляду;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах б,в,г.

36.Цивільні процесуальні строки поділяються на такі різновиди:

а) визначені сторонами у справі;

б) встановлені судом та законом;

в) абсолютно визначені;

г) відносно визначені;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г,

ж) у перелічених пунктах б,в,г.

37.За ознакою тривалості цивільні процесуальні строки поділяються на :

а) строк не пізніше наступного дня від вчинення певної процесуальної дії;

б) 24-годинний строк;

в) дводенний строк;

г)триденний строк;

д) п»яти денний строк;

ж) семиденний строк.

з) у перелічених пунктах а,б,в,г,д,ж;

к) у перелічених пунктах а,б,в, г.

38. Строки, які встановлені судом або законом обчислюються:

а) роками, місяцями, днями;

б) тільки роками;

в) тільки днями;

г)тільки годинами;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а.

39. До витрат, пов’язаних із розглядом справи, належать:

а) витрати на інформаційно - технічне забезпечення розгляду справи;

б)на збір та подання доказів;

в) на дослідження та оцінку доказів;

г) витрати на правову допомогу;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,г.

40.Позов складається з елементів:

а) предмет, підстава, зміст;

б) тільки предмет;

в) тільки підстава;

г)тільки зміст;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а.

41.Значення елементів позову полягає в наступному:

а) за ними визначаються межі судового розгляду;

б) вони індивідуалізують позов;

в) вони дозволяють досліджувати та оцінювати докази;

г) вони забороняють збирати докази;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б.

42. До способів захисту відповідача від заявленого позову належать: :

а) визначення предмету та способів доказування;

б) подавати свої доводи та міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду;

в) подавати докази, та брати участь у їх дослідженні;

г) заявляти клопотання, оскаржувати судові рішення;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах б,в,г.

43.Заперечення проти позову поділяються на :

а) матеріально - правові;

б) процесуально-правові;

в) тільки на матеріально - правові;

г) тільки на процесуально - правові

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б.

44.Позивач протягом усього розгляду справи має право:

а) змінити предмет та підставу позову;

б) збільшити чи зменшити обсяг позовних вимог;

в) відмовитися від позову;

г) заборонити збирати докази;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

45. Заходи забезпечення позову поділяються на:

а) універсальні та спеціальні;

б) тільки на універсальні;

в) тільки на спеціальні;

г)не поділяються взагалі;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а.

46.До універсальних заходів забезпечення позову належать:

а) накладення арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві;

б) заборона вчиняти певні дії;

в) встановлення обов’язку вчинити певні дії;

г) заборона збирати докази;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

47. До спеціальних заходів забезпечення позову належать:

а) накладення арешту та майно ібо грошові кошти, що належать відповідачеві;

б) заборона вчиняти певні дії;

в) зупинення стягнення на підставі виконавчого документу, який оскаржується боржником в судовому порядку;

г) зупинення продажу описаного майна. Якщо подано позов про право власності на це майно або про виключення його з опису;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах в,г.

48.Право на позов є поняттям, яке включає:

а) право на задоволення матеріально-правової вимоги позивача;

б) право на пред»явлення позову і порушення справи в суді;

в) право на дослідження та оцінку доказів;

г) право на незадоволення матеріально-правової вимоги позивача;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б.

49.Процесуальний порядок відкриття провадження у справі складається з :

а) дотримання правил про підсудність;

б) дотримання належної форми позовної заяви;

в) дієздатність позивача;

г) не дотримання правил про підсудність;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

50.Питання про прийняття позовної заяви та відкриття провадження у справі вирішується:

а) суддею одноособово;

б) колегією суддів;

в) не пізніше 10-ти днів з дня надходження заяви до суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків;

г) не пізніше 5-ти днів з дня надходження заяви до суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,в.

51.Суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо:

а) заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства;

б) є рішення суду, що набрало законної сили, про закриття провадження у справі у зв’язку з відмовою позивача від позову або укладення мирової угоди сторін у спорі між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

в) у провадженні цього чи іншого суду є справа за позовом між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

г) є рішення третейського суду, щодо спору між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в, г.

52.Суд повертає позовну заяву позивачеві, якщо:

а) позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення йому позовної заяви;

б) заяву подано недієздатною особою;

в) справа не підсудна даному суду;

г) суд не вважає за потрібне розглядати справу;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

53.Суд залишає позовну заяву без руху, якщо:

а) позовна заява подана з вадами змісту, форми чи порядку подання;

б) не оплачений судовий збір чи витрати на інформаційно - технічне забезпечення розгляду справи;

в) справа не підсудна даному суду;

г) суд не вважає за потрібне розглядати справу;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

53.Процесуальні дії, що складають зміст стадії підготовки справи до судового розгляду поділяються на:

а) процесуальні дії судді з підготовки справи

б) процесуальні дії осіб, які беруть участь у справі;

в) процесуальні дії осіб, які сприяють здійсненню правосуддя.;

г) процесуальні дії осіб, які не сприяють здійсненню правосуддя;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

54.Попереднє судове засідання має бути призначене і проведене:

а) впродовж одного місяця від дня відкриття провадження у справі;

б) впродовж двох місяців від дня відкриття провадження у справі;

в) впродовж трьох місяців від дня відкриття провадження у справі;

г) у перелічених пунктах а,б,в;

д) у перелічених пунктах а,б;

ж) у перелічених пунктах а.

55. Проведення попереднього судового засідання має на меті:

а) з’ясування можливості врегулювання спору до судового розгляду;

б) забезпечення правильного та швидкого вирішення справи;

в) з’ясування чи справа не підсудна даному суду;

г) у перелічених пунктах а,б,в, г;

д); у перелічених пунктах а,б,в;

ж) у перелічених пунктах а,б.

56. ЦПК України передбачає наступні форми доведення до відома учасників процесу їх права чи обов’язку з»явитися в суд:

а) судове повідомлення;

б) судовий виклик;

в) телефонне повідомлення;

г) повідомлення електронною поштою;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б.

57.На стадії судового розгляду процесуальні дії складаються з етапів:

а) підготовка частина;

б) розгляд справи по суті;

в) судові дебати;

г) ухвалення та проголошення рішення;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в;

з) у перелічених пунктах а,б.

58.Залежно від способу захисту права та правових наслідків, які вони викликають, судові рішення бувають:

а) про присудження, визнання, конститутивні;

б) тільки про присудження;

в) тільки про визнання;

г) тільки конститутивні;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

з) у перелічених пунктах а.

59.Вимогами встановленими законом до рішень суду є:

а) законність, обґрунтованість, порядок ухвалення, форма, зміст, порядок проголошення;

б) законність, обґрунтованість;

в) зміст, порядок проголошення;

г) у перелічених пунктах а;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

60.Ознаками законної сили рішення суду є:

а) загальнообов’язковість;

б) незмінність;

в) виключність та преюдиційність;

г) реалізованість;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

з) у перелічених пунктах а,б.

61. Заочне рішення суду направляється відповідачеві:

а) рекомендованим листом;

б) не пізніше 5-ти днів з дня його проголошення;

в) не пізніше 10-ти днів з дня його проголошення;

г) у перелічених пунктах а,б;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

62. Заочний розгляд справи застосовується:

а) у випадку відсутності відповідача;

б) у випадку відсутності позивача;

в) у випадку відсутності позивача і відповідача;

г) у перелічених пунктах а;

д) у перелічених пунктах а,б,в;

ж) у перелічених пунктах а,б.

63. Особливістю заочного розгляду справи є:

а) в його рамках є можливою зміна позивачем предмета або підстави позову;

б) в його рамках є можливою зміна розміру позовних вимог;

в) в його рамках є неможливою зміна позивачем предмета або підстави позову, розміру позовних вимог ;

г) у перелічених пунктах а,б;

д) у перелічених пунктах а,б,в,;

ж) у перелічених пунктах в.

64.Заява про перегляд заочного рішення подається:

а) до суду, який ухвалив заочне рішення;

б) не пізніше 5-ти днів з дня його проголошення;

в) протягом 10-ти денного строку з дня отримання відповідачем копії рішення;

г) у перелічених пунктах а,в;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

65.Наказне провадження, це:

а) спрощений вид провадження у справах за вимогами, які мають достовірний характер;

б) спрощений вид провадження у справах за вимогами, які мають недостовірний характер;

в) складний вид провадження у справах за вимогами, які мають недостовірний характер;

г) у перелічених пунктах а,б;

д) у перелічених пунктах а,б,в, ;

ж) у перелічених пунктах а.

 

66.Предметом розгляду у справах наказного провадження є вимоги:

а) які ґрунтуються на правочині, вчиненому в усній формі;

б) які ґрунтуються на правочині, вчиненому в письмовій формі;

в) про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникам заробітної плати;

г) про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах б,в, г.

67.Після отримання заяви про видачу судового наказу суд може винести рішення:

а) повернути заяву про видачу судового наказу;

б) відмовити у прийняті заяви;

в) видати судовий наказ;

г) у перелічених пунктах а,б;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а.

67.Заява боржника про скасування судового наказу подається:

а) до суду, який видав судовий наказ протягом 10 днів з дня отримання наказу;

б) до суду, який видав судовий наказ протягом не пізніше 5-ти днів з дня його проголошення;

в) до суду, який видав судовий наказ протягом 30 днів з дня отримання наказу;

г) у перелічених пунктах а,б;

д) у перелічених пунктах а,б,в,;

ж) у перелічених пунктах а.

68. Подана заява боржника про скасування судового наказу розглядається судом:

а) протягом 5-ти днів з дня її надходження з викликом сторін в судовому засіданні;

б) протягом 5-ти днів з дня її надходження без судового розгляду і виклику сторін;

в) протягом 10-ти днів з дня її проголошення;

г) у перелічених пунктах б;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

69.Ознакою окремого провадження є:

а) відсутність сторін з протилежними інтересами;

б) несумісність зі спором про право

в) наявність сторін з протилежними інтересами;

г) у перелічених пунктах а,б;

д) у перелічених пунктах а,б,в, г;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

70. Апеляційний суд, розглядаючи справу здійснює:

а) не торкається самої суті спору;

б) перевірку законності, обґрунтованості рішення суду першої інстанції;

в) торкається самої суті спору, перевирішуючи його;

г) у перелічених пунктах а,б;

д) у перелічених пунктах б,в;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

71.Об”єктом апеляційного оскарження є:

а) рішення, ухвали суду першої інстанції, що не набрало законної сили;

б) рішення, ухвали суду першої інстанції, що набрало законної сили;

в) рішення, ухвали суду першої інстанції, що набрало законної сили протягом року;

г) у перелічених пунктах а;

д) у перелічених пунктах а,б ;

ж) у перелічених пунктах а,б,в.

72. Апеляційна скарга на рішенні суду подається протягом:

а) 20-ти днів після подання заяви про апеляційне оскарження;

б) не пізніше 5-ти днів ;

в) не пізніше 10-ти днів ;

г) у перелічених пунктах а;

д) у перелічених пунктах а, б;

ж) у перелічених пунктах а, б, в.

73. Заява про апеляційне оскарження на ухвалу суду першої інстанції подається протягом:

а) 20-ти днів після подання заяви про апеляційне оскарження;

б) 5-ти днів з дня проголошення ухвали;

в) не пізніше 10-ти днів ;

г) у перелічених пунктах а, б;

д) у перелічених пунктах б;

ж) у перелічених пунктах а, б, в.

74.Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом:

а) 10ти днів після подання заяви про апеляційне оскарження;

б) 5-ти днів з дня проголошення ухвали;

в) не пізніше 10-ти днів ;

г) у перелічених пунктах а, б;

д) у перелічених пунктах а;

ж) у перелічених пунктах а, б, в.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.068 с.)