ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»

для студентів заочної форми навчання

Спеціальності «Облік та аудит»

На 2015-2016 навчальний рік

(розробник – ст. викл. Самострол С.В.)

Мета виконання індивідуального завдання - закріплення та поглиблення теоретичних знань щодо програмних питань дисципліни та набуття практичних навичок щодо аналізу нормативної та законодавчої бази функціонування державних органів системи ДФК та розв’язання ситуаційних завдань з дисципліни.

 

Структура завдання

Індивідуальне завдання включає дві складові:

1. Теоретична частина

Питання 1 - обирається зі списку питань блоку 1

2. Практична частина (ситуаційна задача) - обирається з переліку блоку 2

Умови виконання

1. Для виконання теоретичної частини індивідуального завдання необхідно надати розгорнуту відповідь на питання блоку І відповідного варіанта. Для розкриття питання першого блоку завдань необхідно здійснити підбір літератури. Кількість літературних джерел, наукових публікацій, нормативних документів, що аналізуються при розгляді теоретичного питання повинна бути достатньою (не менш ніж 10-15 джерел). Перелік використаних джерел необхідно навести при оформленні індивідуального завдання. При розкритті питання окремо складається глосарій основних термінів за темою (термін – його визначення – посилання на джерело визначення). Зверніть увагу на першочерговість розуміння термінології відповідно до їх тлумачення у Законах та нормативних документах. При розкритті різного роду класифікаційних угруповань доцільно проводити порівняння підходів різних авторів. Для зручності та кращого розуміння основних підходів щодо розгляду конкретного питання надається короткий коментар основних моментів, які обов’язкові для його розкриття у переліку питань.

В більшості питань першого блоку необхідно надати характеристику роботи контролюючих органів, яку бажано надавати за наступною схемою:

1. Визначити функції та повноваження контролюючого органу відповідно до нормативних та законодавчих вимог, визначити підконтрольні об’єкти.

2. Навести перелік основних законодавчих, нормативних інструктивних документів, які регламентують діяльність органу.

3. Скласти глосарій термінів (до 10).

4. Розкрити зміст контрольних заходів (видів перевірок тощо), які проводяться даним органом контролю, терміни їх проведення.

5. Визначити види та порядок застосування санкцій відповідним органом контролю.

6. Визначити вимоги оформлення результатів контрольних заходів.

7. Інші питання, які додатково розкривають специфіку функціонування контролюючого органу (на розсуд виконавця).

 

Питання 1 - вибирається студентом з переліку питань 1 блоку (наведено нижче) відповідно до номеру його у списку студентів групи журналу обліку групи.

 

3. Ситуаційна задача також вибирається студентом з переліку завдань 2 блоку (наведено нижче) відповідно до номеру його у списку студентів групи журналу обліку групи.

Для виконанняпрактичної частини (рішення ситуаційної задачі) необхідно звернути увагу на дотримання алгоритму оформлення рішення. Рішення оформлюється наступним чином:

1. Умова ситуаційної задачі

2. Перелік нормативних джерел контролю

3. Перелік документальних джерел контролю

4. Аналіз ситуації (надається розгорнутий аналіз фактів, які наведено в умові ситуації з позиції правильності формування облікової та звітної інформації підприємством (організацією). Визначається наявність можливих відхилень з посиланням но норми діючого законодавства, причини та наслідки порушень, можливості їх усунення. Здійснюються відповідні розрахунки. Якщо за виявленими фактами порушень контролюючі органи можуть застосувати штрафні санкції, то вказується які і при достатності цифрового матеріалу проводяться необхідні розрахунки).

5. Запис до акту перевірки. (формується відповідним чином на підставі проведеного аналізу ситуації)

6. Рекомендації за результатами перевірки

7. Перелік використаної літератури

Вимоги щодо оформлення індивідуальної роботи

1. Печатна форма (паперові носії):

Результати самостійної (індивідуальної) роботи (розмір шрифту 12, інтервал – 1,0, на аркуші формату А 4), підшити у папку в наступному порядку:

Титульний лист

Матеріал щодо виконання відповідного варіанту роботи (5-12 аркушів)

Список використаної літератури

2. Електронна форма: електронний файл печатної форми виконаного варіанту завдання (відповідь на питання + рішення ситуаційної задачі); презентація до питання 1 (обсяг 10-15 слайдів (до 5 хвилин доповіді));

 

БЛОК І

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ДИСЦИПЛІНИ «ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»

 

1.Система державного фінансового контролю в Україні

Для розкриття питання необхідно розкрити поняття системи фінансового контролю в Україні та її елементів. Визначити мету фінансового контролю у суспільстві, його завдання та функції. Контрольні дії та їх різновиди. Навести перелік основних суб’єктів ДФК. Надання короткої інформації про суб’єктів ДФК бажано представити у вигляді наступної таблиці:

 

№з/п Назва суб’єкта ДФК Загальна характеристика (основні функції та повноваження) Посилання на нормативний документ

 

 

Державні антикорупційні органи

Для розкриття питання необхідно розкрити основні антикорупційні ініціативи Уряду України. Надати коротку характеристику таких державних органів: Національної комісії з питань протидії корупції і Національного антикорупційного бюро України. Характеристика роботи державних органів здійснюється за схемою, яка наведена в умовах виконання завдання першого блоку. Розкрити вимоги щодо приватних компаній, які приймають участь у державних закупівлях.

3. Види фінансового контролю.

Для розкриття питання необхідно визначити види державного фінансового контролю за різними класифікаційними ознаками та надати їх коротку характеристику. Бажано провести додатковий аналіз різних варіантів класифікаційних угруповань відповідно до підходів різних авторів (науковців).

Принципи державного фінансового контролю

Для розкриття питання необхідно визначити загальносвітові вимоги щодо принципів фінансового контролю відповідно до вимог Лімської декларації керівних принципів контролю. Надати перелік основних принципів та їх коротку характеристику. Навести приклади посилань діючих нормативних документів, які регламентують діяльність контролюючих органів на необхідність дотримання тих чи інших принципів контролю.

Державна фінансова інспекція

Для розкриття питання необхідно розкрити завдання та основні функції ДФІУ, її організаційну структуру. Права, обов'язки та відповідальність співробітників. Взаємодію з іншими контролюючими та правоохоронними органами. Статус та коротка характеристика діяльності інспекції здійснюється за схемою, яка наведена в умовах виконання завдання першого блоку.

Методи фінансового контролю

Для розкриття питання необхідно надати характеристику основних наукових та спеціальних методів фінансового контролю. Бажано провести додатковий аналіз класифікаційних угруповань методів державного фінансового контролю відповідно до підходів різних авторів (науковців). Привести приклади практичного використання тих чи інших методів у діяльності контролюючих органів.

Рахункова палата - вищий орган ДФК

Для розкриття питання необхідно розглянути статус та завдання Рахункової палати в Україні. Особливості об’єктів контролю. Функції та повноваження Рахункової палати. Коротка характеристика діяльності РПУ здійснюється за схемою, яка наведена в умовах виконання завдання першого блоку.

 

Податковий контроль

Для розкриття питання необхідно визначити суть податкового контролю та його організацію. Нормативно-правову базу, основні напрями та послідовність перевірки розрахунків платників податків з бюджетом. Основні завдання та функції податкового контролю. Порядок адміністрування податків. Особливості здійснення податкових контрольних дій. Узагальнення інформації щодо виявлених порушень і прийняття рішень за матеріалами податкового контролю.

Антимонопольний комітет

Для розкриття питання необхідно визначити особливості організації, мету, завдання, сферу дії, об’єкти контролю, специфіку проведення контрольних заходів. Коротка характеристика діяльності здійснюється за схемою, яка наведена в умовах виконання завдання першого блоку.

Митна служба

Для розкриття питання необхідно визначити особливості організації, мету, завдання, сферу дії, об’єкти контролю, повноваження, специфіку проведення контрольних заходів. Коротка характеристика діяльності здійснюється за схемою, яка наведена в умовах виконання завдання першого блоку.

Фонд державного майна

Для розкриття питання необхідно визначити особливості організації, мету, завдання, сферу дії, об’єкти контролю, повноваження, специфіку проведення контрольних заходів. Коротка характеристика діяльності здійснюється за схемою, яка наведена в умовах виконання завдання першого блоку.

Національний банк України

Для розкриття питання необхідно визначити особливості організації, мету, завдання, сферу дії, об’єкти контролю, повноваження, специфіку проведення контрольних заходів. Коротка характеристика діяльності здійснюється за схемою, яка наведена в умовах виконання завдання першого блоку.

Державний аудит

Для розкриття питання необхідно розглянути організаційну структуру системи державного аудиту в Україні. Питання стандартизації державного аудиту. Особливості проведення державного аудиту відповідності.

БЛОК ІІ

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

Ситуаційне завдання

Умова

Перевіркою встановлено:

1.Підприємство визначило за квітень 2015 року суму ПДВ до сплати у розмірі 6 000 грн. Граничний термін сплати - 30 травня 2015 року. Підприємство перерахувало суму ПДВ – 6000,00 грн. 3 червня 2015 року. Облікова ставка НБУ з дня виникнення податкового боргу до дня його погашення не змінювалася і склала 21 % річних.

2.Підприємство помилково склало податкову накладну на суму 3000,00 повторно та включило її до Єдиного реєстру податкових накладних.

3.Підприємство передало безоплатно об’єкт основних засобів. Під час придбання об’єкта основних засобів, що передається безоплатно, підприємство показало податковий кредит, а на дату безоплатної передачі не нарахувало податкові зобов’язання з ПДВ. Залишкова вартість переданого об’єкту склала 10000,00 грн.

Рішення надати за алгоритмом, який наведеноу розділі умов виконанняпрактичної частини (рішення ситуаційної задачі).

 

Ситуаційне завдання

Умова

Перевіркою встановлено:

1.Підприємство самостійно виявило помилку щодо визначення суми податкових зобов’язань щодо розрахунків з бюджетом з ПДВ в сумі 2000,00грн. та надало уточнюючий розрахунок. Сплата суми недоплати ПДВ та фінансової санкції здійснена на 5 день після подання уточнюючого розрахунку.

2.Встановлено віднесення на витрати підприємства вартості вкрадених товарно-матеріальних цінностей. Коригування суми до оподаткування податком на прибуток не проводилося.

3. Підприємство безоплатно отримало об’єкти основних засобів. На дату фактичного отримання об’єкта основних засобів підприємство відобразило в обліку їх оприбуткування та до поточних витрат періоду віднесло понесені витрати на транспортування, реєстрацію та установлення безоплатно отриманих об’єктів основних засобів.

Рішення надати за алгоритмом, який наведеноу розділі умов виконанняпрактичної частини (рішення ситуаційної задачі).

 

Ситуаційне завдання

Умова

1.Перевіркою встановлено, що підприємство включило до складу податкового кредиту квітня суму ПДВ – 3000 грн., яка не зареєстрована контрагентом в єдиному реєстрі ПН.

2.Підприємство не виписало та не зареєструвало податкові накладні за сумами податкових зобов’язань травня на суму 2000 грн., але до декларації з ПДВ звітного періоду дані суми включено

3.Перевіркою встановлено, що у звітному періоді фірма одержала дохід від реалізації продукції у сумі 800000 грн. (без ПДВ) у т.ч. від продажу пільгової продукції – 100000 грн. за той же період здійснені витрати (з ПДВ): на придбання сировини та матеріалів для виробництва всієї продукції у сумі 360000 грн.; на придбання основних фондів виробничого призначення – 48000 грн. У декларації з ПДВ у І розділі заповнено строку 1 - сума зобов’язання 700 тис. грн та підсумкову строку 9. У 2 розділі визначено суму податкового кредиту - 68,0 тис. грн.

Рішення надати за алгоритмом, який наведеноу розділі умов виконанняпрактичної частини (рішення ситуаційної задачі).

 

Ситуаційне завдання

Умова

Перевіркою встановлено платником єдиного податку 2 групи по ставці 4% за перший квартал поточного року було виявлено наступне:

1.Кредитовий оборот по рахунку 703 - 60000 грн. ;

2.Отримана передплата за оренду приміщення - 3600грн.

3.Підприємство продало цінні папери. Вартість реалізації – 40000,00 грн, вартість придбання – 30000,00 грн.

4.Отримана від засновника тимчасова фінансова допомога на зворотній основі – 5000грн.

5.Підприємство здійснило експорт послуг. Сума, яка зарахована на валютний рахунок – 10000 дол. США (курс НБУ – 21,00 за 1 дол. США).

6.Отримані рахунки за комунальні послуги - 8200 в т.ч. ПДВ.

7.Отримані кошти від фонду соціального страхування на виплату лікарняних – 2300 грн.

8.Підписаний акт прийому-передачі на безоплатно одержані товари – 3000 грн.

9.За договором підряду за виконану роботу від замовника отримана сума 120000 грн. (в т.ч. ПДВ). Частина цих коштів була перерахована субпідряднику – 9500 грн. (в т.ч. ПДВ).

Підприємством було задекларовано до сплати єдиний податок у розмірі 13344,00 грн.

Рішення надати за алгоритмом, який наведеноу розділі умов виконанняпрактичної частини (рішення ситуаційної задачі).

 

Ситуаційне завдання

Умова

Перевіркою встановлено:

1.Підприємство купило легковий автомобіль в лізинг. Відразу було проведено технічне обслуговування: здійснено заміну автозапчастин, заміну оливи. Загальна вартість робіт склала 6800,00 грн без ПДВ. Дані витрати віднесено на підвищення вартості придбаного автомобіля.

2.У підприємства на кінець кварталу рахується заборгованість в іноземній валюті, а саме

- за отриманий товар (імпорт), за який на кінець кварталу так і не перераховано постачальникові валюту (кредиторська заборгованість).

- з відвантаження товару (експорт) і на дату балансу валюта за нього не надійшла (дебіторська заборгованість).

3.Підприємство надало військовій частині благодійну допомогу у вигляді камуфляжних костюмів та черевиків. До податкових витрат віднесена повна вартість переданих ТМЦ.

Рішення надати за алгоритмом, який наведеноу розділі умов виконанняпрактичної частини (рішення ситуаційної задачі).

 

Ситуаційне завдання

Умова

Перевіркою встановлено

1. Працівнику видано аванс на закордонне відрядження в сумі 30000,00 руб. На кінець кварталу він ще перебуває у відрядженні та не відзвітував за аванс. На дату балансу підприємство перераховує заборгованість і відображає курсову різницю. При поверненні з відрядження працівник звітує про використання підзвітної суми в повному обсязі

2. У зв’язку з економічною нестабільністю підприємство перейшло на неповний робочий тиждень. Через такий графік роботи в багатьох працівників сума нарахованої зарплати виявилася нижче мінімальної

3.Підприємство на єдиному податку у червні 2014 року внесло зміни до статуту і ввело до складу засновників юридичну особу - неплатника єдиного податку, частка якого у статутному фонді перевищує 25 %.

Рішення надати за алгоритмом, який наведеноу розділі умов виконанняпрактичної частини (рішення ситуаційної задачі).

 

Ситуаційне завдання

Умова

Перевіркою встановлено:

1.Підприємство є платником податку на прибуток. Загальний обсяг доходу за рік перевищує 20 млн.грн.

При визначені податку на прибуток фінансовий результат за даними бухобліку було збільшено на суму нарахованого резерву відпусток за 2015 рік (500000,00 грн) та зменшено на суму використаного резерву (375000 ,00 грн.- за 2015 та перехідного резерву (нарахованого до 01.01.2015 року) в сумі 50000,00 грн).

2. При отриманні валютного авансу від нерезидента за послуги, які підлягають оподаткуванню підприємство розрахувало ПДВ-зобов’язання на дату надходження коштів на поточний рахунок. Доход визнано на дату підписання акта про надання послуг по курсу НБУ на дату акту.

3. Підприємство погасило заборгованість перед підзвітною особою за використані у закордонному відряджені власні кошти у валюті через тиждень після надання авансового звіту, але за курсом на дату його представлення.

Рішення надати за алгоритмом, який наведеноу розділі умов виконанняпрактичної частини (рішення ситуаційної задачі).

 

Ситуаційне завдання

Умова

Перевіркою встановлено:

1.Робітник повернувся з закордонного відрядження. Залишок невикористаної валютної готівки здав до каси підприємства. Готівка в касу банку не була здана. Через тиждень дана сума готівки (200,00 дол. США) знову була видана з каси підприємства, як аванс на нове відрядження того ж самого робітника.

2.Підприємство здійснило ремонт (поліпшення) будівлі, яку орендує, але за збігом обставин оренду було припинено достроково. Власник не відшкодував орендарю понесені витрати. В обліку орендаря було зроблено записи: Дт 132 Кт 103 та Дт 976 Кт 103 на суму недоамортизованої частини поліпшень.

3. Физичній особі – засновнику підприємства підприємство повернуло фінансову допомогу в сумі 160000,00 грн через касу підприємства 01.05.02015 року. Повернення даної допомоги не знайшло відображення в форме № 1ДФ?

Рішення надати за алгоритмом, який наведеноу розділі умов виконанняпрактичної частини (рішення ситуаційної задачі).

Ситуаційне завдання

Умова

Перевіркою встановлено:

1.В обліку підприємства рахується товарна кредиторська заборгованість термін позовної давності якої минув в грудні 2014 року. Загальна сума заборгованості складає 120000,00 грн.

2. У травні 2015 року товари були продані підприємством за ціною нижче покупної. Різниця склала - 100000,00 грн.

3.Підприємство всю вартість витраченого ПММ (в т. ч. понад норм) відносить на витрати (Д 92,93 К 203)

Рішення надати за алгоритмом, який наведеноу розділі умов виконанняпрактичної частини (рішення ситуаційної задачі).

 

Ситуаційне завдання

Умова

Перевіркою встановлено:

1.Підприємство відображає в обліку нарахування процентов по кредиту, який отримано від пов’язаного нерезидента. Сума боргових зобов’язань за кредитом перед пов’язаною особою – нерезидентом перевищує власний капітал підприємства в 4 рази. При складанні декларації податку на прибуток корегування не проводились.

2.Сума добових на закордонне відрядження робітників підприємства перевищила встановлений норматив, загальне перевищення складає 2000,00 грн.

3. В складі документів доданих до авансового звіту працівника наявна квітанція про сплату послуг таксі у розмірі 400,00 грн. Сума за авансовим звітом погашена в повному обсязі.

Рішення надати за алгоритмом, який наведеноу розділі умов виконанняпрактичної частини (рішення ситуаційної задачі).

 

11. Ситуаційне завдання

Умова

Перевіркою встановлено, що підприємством здійснено переведення основних засобів зі складу виробничих до невиробничих об’єктів. Під час придбання даних об’єктів суму «вхідного» ПДВ було віднесено до податкового кредиту. Первинна вартість таких об’єктів складає 20000,00 грн, сума нарахованого зносу на момент переведення до невиробничих ОЗ – 12000,00 грн.

До складу об’єктів основних засобів 4 групи віднесено копіювально-розмножувальний апарат та апарат для знищення документів. Для даних об’єктів встановлено строк корисного використання 2 роки. Первинна вартість таких об’єктів складає 10000,00 грн. та 3000,00 грн., сума нарахованого зносу на момент перевірки – 5000,00 та 1500,00 грн відповідно.

До складу об’єкта основних засобів віднесено безоплатно отриманий об’єкт вартістю 6000,00 грн та витрати на транспортування, реєстрацію та установлення такого безоплатно отриманого об’єкту основних засобів – 2000,00 грн. Об’єкт віднесено до 4 групи і визначено термін корисного використання - 5 років. Сума зносу нараховувалась на повну вартість об’єкту та склала – 2000,00 грн.

Рішення надати за алгоритмом, який наведеноу розділі умов виконанняпрактичної частини (рішення ситуаційної задачі).

 

Ситуаційне завдання

Умова

Перевіркою встановлено,

1. що до складу витрат, як в податковому, так і в бухгалтерському обліку віднесено

- втрати від псування товарно-матеріальних цінностей та витрати по вивезенню та утилізації зіпсованих матеріальних цінностей. В вартісному виразі дані витрати склали: втрати від псування товарно-матеріальних цінностей – 8000,00 грн.; витрати по вивезенню та утилізації зіпсованих матеріальних цінностей – 6000,00 грн в т.ч. ПДВ.

- втрати від крадіжки товарно-матеріальних цінностей на суму 4000,00 грн.

2. Через відсутність у підприємства валютного рахунка та у зв’язку з терміновістю відрядження аванс на відрядження за кордон було видано працівнику в гривні. Працівник сам придбав необхідну суму інвалюти в обмінному пункті та надав відповідні документи разом з авансовим звітом.

3. Працівник повернув частину не витраченого під час відрядження за кордон авансу не в інвалюті авансу, а у гривні за курсом НБУ на дату розрахунку.

Рішення надати за алгоритмом, який наведеноу розділі умов виконанняпрактичної частини (рішення ситуаційної задачі).

 

 

Ситуаційне завдання

Умова

Перевіркою встановлено:

1. Підприємство за авансовим звітом по відрядженню за кордон компенсувало працівнику суму витраченої ним власної валюти (підтвердженої документально)

2. Підприємство відображає в обліку нарахування процентов по займу, який отримано від пов’язаного нерезидента. Сума боргових зобов’язань за займом перед пов’язаною особою – нерезидентом перевищує власний капітал підприємства в 3,5 рази. При складанні декларації податку на прибуток корегування не проводились.

3. В обліку підприємства рахується товарна кредиторська заборгованість термін позовної давності якої минув в січні 2015 року. Загальна сума заборгованості складає 40000,00 грн.

Рішення надати за алгоритмом, який наведеноу розділі умов виконанняпрактичної частини (рішення ситуаційної задачі).

Ситуаційне завдання

Умова

Перевіркою встановлено:

1. Відрядженому було видано аванс у доларах США, але авансу йому не вистачило і він витратив частину своєї інвалюти у вигляді євро. Після повернення з відрядження працівник склав звіт про використання коштів, виданих на відрядження, де фігурують витрати як у доларах, так і в євро.

Підприємство розрахувалось з підзвітною особою і повернуло їй витрачену частину євро.

2. Физичній особі – засновнику підприємства підприємство повернуло фінансову допомогу в сумі 180000,00 грн через касу підприємства 07.10.2015 року. Повернення даної допомоги не знайшло відображення в форме № 1ДФ?

3. У зв’язку з економічною нестабільністю підприємство перейшло на неповний робочий тиждень. Через такий графік роботи в багатьох працівників сума нарахованої зарплати виявилася нижче мінімальної

Рішення надати за алгоритмом, який наведеноу розділі умов виконанняпрактичної частини (рішення ситуаційної задачі).

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.244.254 (0.063 с.)