під час проведення підсумкового контролюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

під час проведення підсумкового контролю 

Екзамен проводиться в усній формі. Екзаменаційний білет включає 3 теоретичні питання і 2 тестові завдання. Підсумкова оцінка знань студентів з дисципліни “Історія економіки та економічної думки” здійснюється на основі проведення екзамену, результати якого оцінюються за 40-бальною шкалою.

40-36 балів ставиться у випадках, коли студент має систематичні та глибокі знання навчального матеріалу, вміє без помилок виконувати практичні завдання, передбачені програмою дисципліни, засвоїв основу та ознайомився з додатковою літературою, викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і висновки, наводить практичні приклади у контексті тематичного теоретичного матеріалу.

35-34 бали ставиться, якщо студент повністю засвоїв навчальний матеріал, знає основну літературу, вміє виконувати практичні завдання, викладає матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення і висновки, але не наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного матеріалу або допускається незначних помилок у формулюванні термінів, категорій, розв’язанні практичних завдань.

33-30 бали ставиться, якщо студент повністю засвоїв навчальний матеріал, знає основну літературу, вміє виконувати практичні завдання, викладає матеріал у логічній послідовності, але не вміє робити певні узагальнення і висновки, не наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного матеріалу або допускається незначних помилок у формулюванні термінів, категорій, розв’язанні практичних завдань.

29-27 ставиться у випадках, коли студент засвоїв матеріал не у повному обсязі, дає неповну відповідь на поставлене теоретичне запитання, допустився грубих помилок у розв’язанні практичного завдання.

26-25 ставиться у випадках, коли студент засвоїв матеріал не у повному обсязі, дає неповну відповідь на поставлене теоретичне запитання, не вміє чітко узагальнити опрацьований матеріал, допустився грубих помилок у розв’язанні практичного завдання.

24-0 ставиться студенту, який не засвоїв навчальний матеріал, дає неправильні відповіді на поставлені теоретичні запитання, не вміє або неправильно виконує розрахунки за розв’язання практичних завдань.

 

 

 

Методичні рекомендації до написання та оформлення

Індивідуальних видів робіт

РЕФЕРАТ

Вступ. Реферат є однією з форм навчальної роботи студентів. Ціль написання реферату полягає в тому, щоб навчити студентів пов'язувати теорію з практикою, користуватись літературою, статистичними даними, здобувати вміння популярно викладати складні питання. Кращі реферати можуть бути основою для написання студентських наукових робіт і представлені на конкурс.

Слово «реферат» ( з англ. – посилання) має два значення: з одного боку, воно передбачає стислий виклад наукової роботи, книги, статті; з іншого - доповідь на задану тему з критичним оглядом літератури та інших джерел. Реферати студентів в більшості відповідають другому значенню слова.

Методичні поради. Робота студентів над рефератом складається з наступних етапів:

- вибір теми, яка запропонована кафедрою до тої чи іншої теми;

- ознайомлення з літературою та накопичення інформаційного матеріалу;

- складання плану;

- підготовка і написання реферату;

- захист реферату на семінарському занятті.

Розробка теми, яка обрана, починається із ознайомлення з відповідною літературою. Суттєву допомогу в ознайомленні з бібліографією студенту дають бібліотечні каталоги (абетковий, систематичний, предметний), бібліографічні вказівки (рахунково-реєстраційні, рекомендаційні, критичні), довідкова література (енциклопедії, словники, предметні вказівки в працях окремих вчених-економістів).

Працюючи над рефератом, необхідно уважно вивчити відповідну до теми літературу. Її можна знайти у переліку наведеної вище літератури – як серед основної, так і додаткової, а також шляхом самостійного пошуку, використовуючи для цього монографії, статті, статистичні збірники, а також матеріали газетних публікацій. Для написання реферату достатньо трьох-чотирьох літературних джерел.

Коли студент в достатній мірі зібрав і вивчив матеріал, він йогосистематизує і одночасно відпрацьовує план.

План - це логічна побудова реферату. Від правильного його складання залежить структура, зміст, логічний зв'язок частин. Як правило, план реферату складається в основному з вступу, трьох - чотирьох питань, які охоплюють основні проблеми обраної теми та висновків. У ході роботи він уточнюється та конкретизується з викладачем, який веде семінарські заняття або читає лекційний курс. План не слід дуже деталізувати, у ньому перераховуються основні, центральні питання теми в логічній послідовності. Розділи можна не розбивати на параграфи.

Перед основним текстом реферату необхідно зробити вступ, який має певні вимоги: розкрити значення та актуальність проблеми, яка розглядається; обґрунтувати причини вибору теми, дати аналіз літератури відомих вчених-економістів, які займаються даною проблематикою, сформулювати основне завдання, яке автор ставить в рефераті.

В основній частині роботи найбільша увага приділяється теоретичному висвітленню як теми в цілому; так і окремих її питань, звертається увага на зв'язок теоретичних положень з практикою, що закріплюється фактичним і цифровим матеріалом.

Перелік основних питань завершується стислими висновками, які представляють узагальнення важливих положень, які визначені і розглядаються у рефераті.

Оформлення реферату. Реферат повинен бути написаний від руки або надрукований за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А-4 (210ммх297мм) українською мовою, грамотно, чітко, без помилок та виправлень. Обсяг реферату, у залежності від обраної теми, може коливатись від 8 до 16 сторінок тексту (більше чи менше писати небажано). На одній друкованій сторінці розміщується 28 — 30 рядків. Кожен розділ реферату повинен мати обсяг від 3 до 6 сторінок. Назви розділів виділяються в тексті. Друкуючи на комп'ютері, використовують шрифт текстового редактора MICROSOFT WORD у форматі Times New Roman кегель 14, інтервал 1,5, для формул і графіків використовують стандартні, вмонтовані у текстовий редактор режими. При вписуванні формул, умовних знаків, слів іншомовного походження, необхідно користуватись чорнилом чи пастою чорного кольору. Текст повинен мати поля: зліва - 30 мм, справа - 10 мм, зверху і знизу по 20 мм.

Робота починається з титульного аркуша (сторінка 1). На сторінці 2 розміщується план (зміст) роботи. Титульна сторінка, зміст роботи рахуються як сторінки 1, 2, але номер сторінки не ставиться. Нумерація сторінок починається з розділу "Вступ" номером 3. На останній сторінці реферату оформлюється список використаних джерел. Список використаних джерел також включають в загальну нумерацію сторінок.

Текст реферата ілюструють таблицями, рисунками, кресленнями, фотографіями, діаграмами, графіками, які нумеруються у логічній послідовності з обов'язковим посиланням на них у тексті.

Посилання у тексті на бібліографічні джерела слід подавати, вказуючи порядковий номер за списком літератури, взятий у квадратні дужки, наприклад [З]. У випадках запозичення чужого тексту, цифрових даних та ін., а також використання цитат із творів інших авторів, посилання дається не лише на порядковий номер, а й на конкретні сторінки, наприклад [7, с. 45-47].

Захист реферату. Підготовлений реферат захищається на семінарських заняттях. Рекомендується підготувати тези виступу, визначити розділи реферату, скорочений виклад матеріалу (визначити поняття, наголосити на фактах, цифрах, дати формулювання висновків), розмножити і роздати студентам-колегам як матеріал для конкретного обговорення.

Після викладу та обговорення реферату в групі на семінарському занятті студент оцінюється викладачем і приймається рішення про подальшу розробку цієї теми автором для написання студентської наукової роботи (статті, тез).

 

ТВІР-ЕСЕ

Твори–есе (“есе” -з англ. – спроба, етюд) з історії економіки та економічної думки допомагають студентам грунтовніше опанувати окремі етапи розвитку економічної науки та господарств тієї чи іншої країни, а також розвивають творчий потенціал та науково-методологічний арсенал. Водночас вони є однією із форм контролю знань студентів та їх самостійної роботи.

Твори-есе виконуються протягом періоду вивчення цього предмету. Творча робота виконується по одній із запропонованих тем.

Отже, робота над твором-есе розпочинається із довільного вибору теми. Наступним етапом є пошук літератури. Специфіка твору-есе, як форми навчання, дозволяє використовувати при його написанні увесь спектр літературних джерел – від монографій і наукових статей до підручників і газетних публікацій. Тому потрібно ознайомитись із літературними новинками, новими статтями у наукових часописах тощо.

Після відбору відповідної літератури та ознайомлення із нею, можна приступити до викладу обраної теми, із врахуванням особистої критичної точки зору. Творчий підхід у написанні твору-есе з історії економіки та економічної думки полягає у стислому та переосмисленому викладенні суті економічних концепцій та господарського розвитку тієї чи іншої країни чи регіону, враховуючи сучасні тенденції їхнього розвитку.

Твір-есе виконується у рукописній формі на звичайному шкільному папері в обсязі 2-4 сторінки. На першій сторінці роботи потрібно вказати назву твору-есе та прізвище і ініціали студента.

Готова робота надається викладачу для оцінювання.

 


Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів факультету післядипломної та заочної освіти, з урахуванням вимог Болонської системи

для груп ФК-31, ФК-32, ФК-33

Шкала оцінювання поточних знань (max – 2 ,бали) Модуль І (max-55 балів) ІНДЗ (max – 5 балів) ПМК (max – 60 балів) Підсумковий контроль (іспит) (max – 60 балів) Підсумкова рейтингова оцінка Підсумкова оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
Модульна контрольна робота 1 (max-10 балів) Змістовий модуль 1 (max-30 балів) Модульна контрольна робота 2 (max-9 балів) Змістовий модуль 2 (max-25 балів)
1,8-2 9-10 27-30 8,5-9 22,5-25 55-60 36-40 90-100 5(відмінно) A
1,7 8,5 25,5-26,9 21,3-22,4 4,5 52-54 34-35 85-89 4(дуже добре) B
1,5-1,6 7,5-8 22,5-25,4 18,8-21,2 46-51 30-33 75-84 4(добре) C
1,3-1,4 6,5-7 19,5-22,4 16,3-18,7 3,5 39-45 27-29 65-74 3(задовільно) D
1,2 18-19,4 5,5 15-16,2 36-38 25-26 60-64 3(достатньо) E
0,8-1,1 3,5-5,5 10,5-17,9 3,5-5 8,8-14,9 2-2,5 21-35 15-24 35-59 2(незадовільно з можливістю складати іспит) FX
0-0,7 0-3 0-10,4 0-3 0-8,7 0-1,9 0-20 0-14 1-34 2(незадовільно із потребою повторного вивчення дисципліни) F

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.248.200 (0.01 с.)