IW #1.1 The United Kingdom (the UK)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

IW #1.1 The United Kingdom (the UK)ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ

ЗВАРЮВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ

Імені Є. О. Патона

 

ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ

для самостійної роботи студентів

З предмету

„АНГЛІЙСЬКА МОВА”


 

 

Даний збірник призначений допомогти студентам денної форми навчання спеціальності “Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем та мереж” 2 курсу 3 семестру краще підготувати та оформити самостійні роботи з англійської мови.

Збірник містить вимоги до виконання та оформлення, критерії оцінювання самостійної роботи та завдання для самостійних робіт студентів.

Структура та зміст наведених вправ відповідають навчальній програмі та новому підходу до створення тестових завдань з іноземних мов.

Для студентів, слухачів підготовчих відділень, викладачів та осіб, які вивчають англійську мову самостійно.

 

Укладач: Кухар Т.В.

 

 

Розглянуто та ухвалено цикловою комісією іноземних мов

Протокол № 5 від 16.02.2011р.

 

 

Ухвалено методичною радою технікуму

Протокол № від .2011р.

 

 


Зміст

 

    Стор.
  Вимоги до виконання самостійних робіт…………………….
  Критерії оцінювання самостійних робіт……………………..
  Вимоги до оформлення СРС………………………………….
  Завдання для самостійних робіт студентів спеціальності КМП 2 курсу 3 семестру…………………………………...  
  Літературні джерела……………………………...…………...

 


Вимоги до виконання самостійних робіт

Самостійні роботи виконуються студентами 2 та 3 курсів усіх спеціальностей протягом навчального року і мають метою оцінити володіння студентів мовним та граматичним матеріалом, що вивчається.

Виконання СРС здійснюється згідно з робочими навчальними програмами (теми, обсяг годин).

На самостійне опрацювання з іноземної мови при денній формі навчання виноситься від однієї третини до половини навчальних годин. На 2 курс відводиться 108 годин, а на самостійне опрацювання в середньому 40 годин, з них на третій семестр відводиться 22 години.

 

Вимоги до оформлення СРС

СРС повинні виконуватися акуратно, чітким почерком на бланку формату А4, на якому необхідно написати номер СРС, тему, та дату за наступним зразком: Wednesday, the fourteenth of February. Поля цього аркушу призначені для відміток викладача-рецензента. Всі роботи складаються до особистої папки студента з титульним листом єдиного зразка і зберігаються в кабінеті англійської мови протягом навчання студента і 2 роки після здачі іспиту. Для перевірки володіння матеріалом СРС викладач проводить письмове та усне опитування студентів у формі: словникового диктанту, письмових відповідей на запитання, тестових завдань, письмового переказу або співбесіди, усного монологічного або діалогічного мовлення відповідно до зазначеної ситуації, тощо.

Студенти можуть отримати консультацію щодо виконання СРС у визначені викладачем години згідно з графіком занять викладача.

Всі СРС, які були захищені студентами та одержали позитивну відмітку, підписуються викладачем. По рейтинговій системі, якщо студенти здають та захищають СРС не в строк, вони одержують відмітку, нижчу за балом.

До заліку та іспиту допускаються студенти, які захистили СРС в повному обсязі.

Збірник завдань для виконання СРС, титульний лист та бланк, на якому треба виконувати СРС студенти отримують у викладача в електронному або в друкованому вигляді.

 

Критерії оцінювання знань студентів за п’ятибальною системою

Завданням кожної СРС є: переклад тексту, виконання лексичних або граматичних завдань, відповіді на питання, складання плану, іноді складання письмового переказу тексту, усне монологічне або діалогічне мовлення відповідно до зазначеної ситуації, тощо.

На виконання кожної СРС відводиться дві-чотири години, залежно від складності завдання.

Вимоги до виконання: повнота і точність перекладу, дотримання стилістики перекладу, граматичних правил; правильність виконання лексико-граматичних завдань, вміння сформулювати свою думку при відповіді на питання і так далі.

При виконанні самостійних робіт студент повинен володіти необхідним об’ємом лексики з вивчених тем та вміти застосовувати одержані знання з граматики.

Загальні вимоги до виконання завдань:

- правильність перекладу лексичних одиниць;

- правильність граматичних структур;

- правильність використання граматичного матеріалу;

- правопис.

Загальні критерії оцінювання виконаних завдань за п’ятибальною системою.

 

Обсяг виконаної роботи у відсотках Вимоги до виконання завдань Оцінка
100 – 95 % Завдання виконане повністю, допущені незначні помилки, не пов’язані з певною граматичною темою.
94-75% Завдання виконані повністю, можливі помилки у лексиці та 3 помилки на дану граматичну тему.
74-60 % Речення перекладені з лексичними та граматичними помилками ( до трьох помилок на дану тему ).
Менше 60 % Завдання виконані зі значними лексичними та граматичними помилками або не виконана половина роботи.

 

Загальна оцінка − середнє арифметичне отриманих оцінок за кожне завдання.

На практиці наведені вище критерії застосовуються так:

· перекладений текст без помилок з виконанням завдань, студент уміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду в межах вивченої теми та ситуації, аргументуючи власне ставлення до предмета спілкування; у його мовленні можуть бути незначні помилки - 5 балів;

· перекладений текст з одним з видів помилок і виконане 80% завдань до тексту, студент уміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду в межах вивченої теми, у його мовленні можуть бути незначні помилки - 4 бала;

· зроблено тільки переклад тексту - 3 бала;

· оцінка за СРС ставиться тільки після її захисту.

 

 


Independent work # ____   Topic____________________________ Date______________________________________ Mark_______________ Teacher’s signature___________________  
   

 

 

 

THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

DNIEPROPETROVSK WELDING AND ELECTRONICS

TECHNICAL SCHOOL NAMED BY E.O.PATON

 

ENGLISH

 

INDEPENDENT WORKS

 

STUDENT’SNAME, SURNAME___________________________________

 

GROUP______________________________________

 

ENGLISH TEACHER’S NAME _________________

 

 

 
 

 

DNIEPROPETROVSK


ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ КМП 2 КУРСУ 3 СЕМЕСТРУ


Words and word-combinations

monarchy – монархія; a body – орган;

to govern – керувати; power – влада;

to limit –обмежувати; to reign - царювати

to rule – правити; legislative – законодавчий;

hereditary – спадкоємний; election – вибори;

to appoint –призначати; on smbs advice - за порадою когось;

a majority – більшість; to hold office - стояти у влади;

uncrowned – некоронований; executive - виконавчий;

judicial – судовий.

 

2. Give answers to the following questions:

1. What kind of country istheUnited Kingdom?

2. What is the meaning of “parliamentary monarchy"?

3. The Queen power is not absolute, is it? What does it mean?

4. What does the Parliament consist of?

5. Why are the members of the parliament usually elected only to the House of Common?

6. How many members does the House of Commons consist of?

7. How often are Parliamentary elections held?

8. Whom does the whole political power belong to in reality?

9. How are ministers in the British Government appointed?

10. Whom does the Cabinet consist of?

11. What are the levels of power in Great Britain?

 

3. Ask the questions which receive the following answers:

2. He lives and works in the official residence, No, 10, Downing Street; London.

3. Parliamentary elections are held once in every 5 years.

4.Parliament's function is to discuss, criticize, oppose.

IW #7 The United States of America (the USA)

IW # 8.3 New York

IW # 8.4 New York

New York City.

Complete the definitions. Circle the letter of the correct answer.

1. A town with a harbor where ships can stop is a______.

a. center b. port c. store

2. A city where there are people from different parts of the world is _______ .

a. cosmopolitan b. Irish c. tall

3. With its many art galleries, museums, and theatres you can see that New York is the center for______in the United States.

a. business b. ships c. culture

4. You go to the theater to see ______ .

a. a gallery b. jazz c. a play

5. When you cut something into four parts, each part is a ______ .

a. quarter b. center c. three quarters

6. When something is of the best quality, it is the______.

a. largest b. finest c. biggest

Comprehension

A. Looking for Main ideas Circle the letter of the best answer.

1. New York_______.

a. has the largest ladies in the United States b. is the largest city in the United States c. is a tall city

2. New York is _______ .

a. a black and Irish city

b. a cosmopolitan city

c. three-quarters Puerto Rican

3. New York_______.

a. has galleries on Broadway

b. has only museums

c. is the center for culture in the United States

 

B. Looking for Details

One word in each sentence is not correct. Cross out the word and write the correct answer above it.

1. More than eleven million people live in New York City.

2. Three-quarters of the people in New York come from four groups.

3. The street called Liberty is the center for theater.

4. Jazz musicians in the 1960s called New York the "Big Apple."

5. Macy's is one of the biggest ships in New York.

6. Thousands of plays come to the port of New York each year.

Grammar

Complete the sentences with the correct article. Use a a or the. If no article is necessary, write X.

Example: New York is_a_cosmopolitan city.

1. New York is ___ biggest port in the world.

2. ____ Statue of Liberty is in New York.

3. People call ___ New York City the "Big Apple."

4. New York is ___ a large city.

5. New York has tall buildings like ___ World Trade Center.

6. You can see ___ play on Broadway.

Discussion

Discuss the answers to these questions with your classmates.

1. Which is your favourite big city? Describe it.

2. Do you like to live in a big city? Say why.

3. Describe the big city of your dreams.

 

IW # 8.5 New York

IW # 8.6 New York

IW # 8.6 Sights of the USA

IW # 9.1 UK Holidays

Easter in Great Britain

Easter is a very popular holiday in Great Britain. At Easter the British celebrate the idea of the new birth by giving each other chocolate Easter eggs, which are opened and eaten on Easter Sunday. On Good Friday bakers sell hot cross buns. Easter Monday is a holiday and many people travel to the seaside for the day or go and watch one of the many sporting events as football or horse racing. Egg-rolling is a traditional Easter pastime which is still popular in Northern England, Scotland, Wales and Isle of Man. It takes place on Easter Sunday or Monday, and consists of rolling coloured, hard-boiled eggs down a slope until they are cracked and broken after which the players eat them. In some parts of Britain the competitions take place and the winner is a player whose egg remains longest undamaged, but usually the fun is just rolling and eating. This is the older form of the custom, since egg-rolling does not appear to have been a game to be lost or won.

Boxing Day and Halloween

Boxing day is a day when one visits friends, goes for long walks or just sits resting from too much food — everything to eat is cold. In Great Britain there are usually Boxing Day Meets (fox-hunting). In the cities tradition on that day demands a visit to the pantomime, where once again one is entertained by the story of Cinderella, Puss in Boots or something like that. This holiday takes place on December 26th. Halloween means “holy evening” and takes place on October 31st. It is celebrated by many people in the United Kingdom. It is connected with witches and ghosts. At parties people dress up in strange costumes and pretend they are witches. They cut horrible faces in pumpkins and put a candle inside, which shines through their eyes. People play different games such as trying to eat an apple from a bucket of water without using their hands. In recent years children dressed in white sheets knock at doors at Halloween and ask if you would like a “trick” or “treat”. If you give them something nice, a “treat”, they go away. If you don’t, they play a “trick” on you, such as making a lot of noise near your house.

Vocabulary:


Bank holiday - Банківське свято

to wait [weit] - чекати

Santa Claus [´sæntə´klɔ:z] - Санта Клаус

wealth [welθ] - багатство

to symbolize [´simbəlaiz] - символізувати

New Year’s Eve [i:v] - переддень Нового року

pearl [pə:l] - перлина

chocolate [´t∫αklǝt] - шоколадний

cross [krαs] - хрест

pastime [´pα:staim] - розвага

Ulster [´Λlstǝ] — Ольстер

Isle of Man [´ail əv mæn] — острів Мен

to consist of [kən´sist] — складатися

slope [sləup] — схил

undamaged [´Λn´dæmidℨd] — неушкоджений

custom [´kΛstəm] — звичай, традиція

to appear [´əpiə] — з’являтися

Boxing day [´bαksiŋ dei] — день на святках

fox-hunting [´fαks hΛntiŋ] — полювання на лисиць

witch [wit∫] — відьма

entertain [´entə´tein] — розважатися

to pretend [pri´tend] — уявляти

pumpkin [´pΛmpkin] — гарбуз

treat [tri:t] — частування

 


1. What public holidays are there in Great Britain?

2. What kind of celebration the New Year holiday is observed in Great Britain?

3. When do English people celebrate Easter?

4. When do English people celebrate Bank Holidays?

5. How do English people celebrate Christmas Day?

6. What do the British celebrate at Easter?

7. What is Easter Monday and how do people spend it?

8. What is egg-rolling?

9. Who is the winner in such competitions?

10. What is Boxing day?

11. How do people in the country usually celebrate it?

12. What does Halloween mean?

13. What is it connected with?

14. How do people celebrate it?

15. What do children ask when they knock at the door?

IW # 11.1 Economy of the United States of America (the USA)

ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

 

1. Гужва Т.Н. Английские разговорные темы: Для абитуриентов и учащихся средних школ, лицеев и колледжей. – Киев: Тандем, 1996г. – 192с.

2. Бех П.О. Англійська мова: Навчальний посібник. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1997 – 286 с.

3. Шевелёва С.А., Стогов В.Е. Основы экономики и бизнеса. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 496с.

4. Найкращі з 1000 усних тем з паралельним перекладом для учнів 5—11 класів та абітурієнтів / Укладачі: Фіщенко Олена Петрівна, Ярцева Ганна Валеріївна. – Харків: ТОВ „Веста” Навчальне видання ENGLISH TOPICS , 2006.- 497 с.

5. 400 тем по английскому языку для школьников, абитуриентов, студентов и преподавателей./ Сост. Ю.В. Куриленко. - Москва: ЗАО «БАО-ПРЕСС», ООО «ИД «РИПОЛ классик», 2005. - 608 с.

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ

ЗВАРЮВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ

Імені Є. О. Патона

 

ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ

для самостійної роботи студентів

З предмету

„АНГЛІЙСЬКА МОВА”


 

 

Даний збірник призначений допомогти студентам денної форми навчання спеціальності “Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем та мереж” 2 курсу 3 семестру краще підготувати та оформити самостійні роботи з англійської мови.

Збірник містить вимоги до виконання та оформлення, критерії оцінювання самостійної роботи та завдання для самостійних робіт студентів.

Структура та зміст наведених вправ відповідають навчальній програмі та новому підходу до створення тестових завдань з іноземних мов.

Для студентів, слухачів підготовчих відділень, викладачів та осіб, які вивчають англійську мову самостійно.

 

Укладач: Кухар Т.В.

 

 

Розглянуто та ухвалено цикловою комісією іноземних мов

Протокол № 5 від 16.02.2011р.

 

 

Ухвалено методичною радою технікуму

Протокол № від .2011р.

 

 


Зміст

 

    Стор.
  Вимоги до виконання самостійних робіт…………………….
  Критерії оцінювання самостійних робіт……………………..
  Вимоги до оформлення СРС………………………………….
  Завдання для самостійних робіт студентів спеціальності КМП 2 курсу 3 семестру…………………………………...  
  Літературні джерела……………………………...…………...

 


Вимоги до виконання самостійних робіт

Самостійні роботи виконуються студентами 2 та 3 курсів усіх спеціальностей протягом навчального року і мають метою оцінити володіння студентів мовним та граматичним матеріалом, що вивчається.

Виконання СРС здійснюється згідно з робочими навчальними програмами (теми, обсяг годин).

На самостійне опрацювання з іноземної мови при денній формі навчання виноситься від однієї третини до половини навчальних годин. На 2 курс відводиться 108 годин, а на самостійне опрацювання в середньому 40 годин, з них на третій семестр відводиться 22 години.

 

Вимоги до оформлення СРС

СРС повинні виконуватися акуратно, чітким почерком на бланку формату А4, на якому необхідно написати номер СРС, тему, та дату за наступним зразком: Wednesday, the fourteenth of February. Поля цього аркушу призначені для відміток викладача-рецензента. Всі роботи складаються до особистої папки студента з титульним листом єдиного зразка і зберігаються в кабінеті англійської мови протягом навчання студента і 2 роки після здачі іспиту. Для перевірки володіння матеріалом СРС викладач проводить письмове та усне опитування студентів у формі: словникового диктанту, письмових відповідей на запитання, тестових завдань, письмового переказу або співбесіди, усного монологічного або діалогічного мовлення відповідно до зазначеної ситуації, тощо.

Студенти можуть отримати консультацію щодо виконання СРС у визначені викладачем години згідно з графіком занять викладача.

Всі СРС, які були захищені студентами та одержали позитивну відмітку, підписуються викладачем. По рейтинговій системі, якщо студенти здають та захищають СРС не в строк, вони одержують відмітку, нижчу за балом.

До заліку та іспиту допускаються студенти, які захистили СРС в повному обсязі.

Збірник завдань для виконання СРС, титульний лист та бланк, на якому треба виконувати СРС студенти отримують у викладача в електронному або в друкованому вигляді.

 

Критерії оцінювання знань студентів за п’ятибальною системою

Завданням кожної СРС є: переклад тексту, виконання лексичних або граматичних завдань, відповіді на питання, складання плану, іноді складання письмового переказу тексту, усне монологічне або діалогічне мовлення відповідно до зазначеної ситуації, тощо.

На виконання кожної СРС відводиться дві-чотири години, залежно від складності завдання.

Вимоги до виконання: повнота і точність перекладу, дотримання стилістики перекладу, граматичних правил; правильність виконання лексико-граматичних завдань, вміння сформулювати свою думку при відповіді на питання і так далі.

При виконанні самостійних робіт студент повинен володіти необхідним об’ємом лексики з вивчених тем та вміти застосовувати одержані знання з граматики.

Загальні вимоги до виконання завдань:

- правильність перекладу лексичних одиниць;

- правильність граматичних структур;

- правильність використання граматичного матеріалу;

- правопис.

Загальні критерії оцінювання виконаних завдань за п’ятибальною системою.

 

Обсяг виконаної роботи у відсотках Вимоги до виконання завдань Оцінка
100 – 95 % Завдання виконане повністю, допущені незначні помилки, не пов’язані з певною граматичною темою.
94-75% Завдання виконані повністю, можливі помилки у лексиці та 3 помилки на дану граматичну тему.
74-60 % Речення перекладені з лексичними та граматичними помилками ( до трьох помилок на дану тему ).
Менше 60 % Завдання виконані зі значними лексичними та граматичними помилками або не виконана половина роботи.

 

Загальна оцінка − середнє арифметичне отриманих оцінок за кожне завдання.

На практиці наведені вище критерії застосовуються так:

· перекладений текст без помилок з виконанням завдань, студент уміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду в межах вивченої теми та ситуації, аргументуючи власне ставлення до предмета спілкування; у його мовленні можуть бути незначні помилки - 5 балів;

· перекладений текст з одним з видів помилок і виконане 80% завдань до тексту, студент уміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду в межах вивченої теми, у його мовленні можуть бути незначні помилки - 4 бала;

· зроблено тільки переклад тексту - 3 бала;

· оцінка за СРС ставиться тільки після її захисту.

 

 


Independent work # ____   Topic____________________________ Date______________________________________ Mark_______________ Teacher’s signature___________________  
   

 

 

 

THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

DNIEPROPETROVSK WELDING AND ELECTRONICS

TECHNICAL SCHOOL NAMED BY E.O.PATON

 

ENGLISH

 

INDEPENDENT WORKS

 

STUDENT’SNAME, SURNAME___________________________________

 

GROUP______________________________________

 

ENGLISH TEACHER’S NAME _________________

 

 

 
 

 

DNIEPROPETROVSK


ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ КМП 2 КУРСУ 3 СЕМЕСТРУ


IW #1.1 The United Kingdom (the UK)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.035 с.)