ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ПРОЕКТАМИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До проведення практичних занять

та завдання для самостійної роботи

З дисципліни

«СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ПРОЕКТАХ»

для студентів спеціальності

«Управління проектами»

Усіх форм навчання

 

 

Методичні вказівки до проведення практичних робіт та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Системи управління якістю в проектах» для студентів спеціальності «Управління проектами» усіх форм навчання / Укл. В.П. Романенко. –Чернігів: ЧДІЕУ, 2012. – 24с.

Укладач: В.П. Романенко

Рецензент: Є.Ю. Сахно

Д.т.н., професор

ВСТУП

Виконання практичних робіт з дисципліни «Системи управління якістю проектів» є обов’язковим етапом навчання студентів в інституті за спеціальністю «Управління проектами», який проводиться після завершення теоретичного навчання за відповідним модулем.

Основною метою проведення практичних робіт є набуття студентами вмінь відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України (ГСВОУ), а саме:

- застосовувати стандарти серій ISO 9000, ISO 10000, ISO 14000 тощо;

- розробляти та аналізувати структуру та процеси системи управління якістю проектів;

- здійснювати опис спеціальних процесів системи управління якістю;

- розробляти та аналізувати документацію системи управління якістю проектів;

- розробляти програму якості проекту

- проводити та документувати процес аудиту системи управління якістю;

- визначати та аналізувати показники якості проектів та їх результатів;

У процесі виконання практичних робіт студент:

- закріплює і розширює теоретичні та практичні знання дисциплін загальноосвітнього циклу, навчається використовувати їх при вирішенні задач у сфері управління якістю проектів;

- закріплює та розширює знання у сфері менеджменту, стандартизації та сертифікації продукції, систем управління та персоналу;

- розвиває навички самостійної роботи і творчого вирішення наукових проблем і задач;

- демонструє готовність до самостійної роботи в умовах сучасного виробництва.

Кожний студент виконує практичні роботи за індивідуальним завданням, самостійно, з творчим підходом до вирішення конкретних задач.

Практичні роботи проводяться у формі:

- семінарів (оцінюються усні відповіді та реферати);

- аналітико-розрахункових робіт (оцінюються письмові роботи);

- контрольних робіт (тести або письмові роботи).

Рекомендується застосовувати комп’ютерне оформлення всіх письмових робіт.

Робочим навчальним планом вивчення дисципліни «Системи управління якістю проектів» упродовж одного семестру передбачено 24 години лекційних та 24 години практичних занять, які розподілені на 4 модулі.

Критерії оцінки одного модуля:

- розгорнута усна відповідь – до 5 балів;

- виконання реферату та доповідь за ним – до 15 балів;

- виконання практичних завдань – до 3 балів за одне практичне заняття;

- сума балів за модуль – 15...25.

За результатами вивчення дисципліни складається залік.

Цей методичний посібник містить у собі перелік теоретичних питань, що виносяться на семінарські заняття, завдання практичного характеру, завдання для самостійної роботи, перелік літературних джерел та стандартів.

МОДУЛЬ 1

Якість як об’єкт управління

Практичне заняття №1(2 год.)

Якість як об’єкт управління

Теоретичні питання

1 Наведіть визначення та поясніть сутність понять: «якість», «якість проекту», «якість результату проекту», «рівень якості», «управління якістю», «система управління якістю», «система управління якістю в проектах».

Чому якість вважається категорією майбутнього?

2 Назвіть основні об’єкти, щодо яких визначається поняття «якість» та фактори, що на неї впливають.

3 Наведіть характеристику основних етапів розвитку менеджменту якості.

4 Етапи розвитку вітчизняного менеджменту якості.

5 Гуру якості.

Практичні завдання

1 Ознайомитись із методологією укладання словників термінів за стандартами ДСТУ ISO 9000: 2007 та ДСТУ ISO 17000: 2007.

2 Побудувати схеми взаємозв’язку понять:

- поняття стосовно якості;

- поняття стосовно управління;

- поняття стосовно характеристик;

- поняття щодо проектування;

- поняття стосовно оцінювання відповідності.

 

Практичне заняття №2(2 год.)

Показники якості. Витрати на якість

Теоретичні питання

1 Наведіть визначення понять: «кваліметрія», «показники якості» та назвіть основні показники якості проектів.

2 Наведіть класифікацію показників якості результатів проектів (продукції).

3 Показники призначення та надійності продукції.

4 Ергономічні та естетичні показники.

5 Показники технологічності, стандартизації, уніфікації.

6 Екологічні показники та показники безпеки.

7 Назвіть основні показники якості послуг.

8 Прогнозування та планування рівня якості проектів та іх результатів.

10 Витрати на якість.

 

Практичні завдання

1 Визначення номенклатури показників якості проекту, продукції або послуги.

2 Обрати та коротко описати методологію оцінки вартісних, часових або загальних показників реалізації проекту.

Практичне заняття №3(2 год.)

Принципи та методи управління якістю

Теоретичні питання

1 Вісім принципів, що змінюють світ: «Лідерство»;

2 «Орієнтація на замовника»;

3 «Процесний підхід»;

4 «Системний підхід»;

5 «Залучення працівників»;

6 «Прийняття рішень на підставі фактів»;

7 «Взаємовигідні відносини з постачальниками»;

8 «Постійне поліпшування».

9 Методологія управління якістю. Петля якості. Цикл PDCA.

11 Методи контролю за якістю проектів.

10 Інструменти контролю та управління якістю проектів.

11 Концепція ТQM.

 

Практичні завдання

1 Побудувати блок-схеми організації контролю проекту на фазах:

- передінвестиційній;

- розробляння;

- реалізації;

- заключній.

Завдання для самостійної роботи за першим модулем

Законоддавство України у сфері якості.

Побудувати «Зірки якості» відповідно до етапів розвитку менеджменту якості.

Підготувати реферат на одну із запропонованих тем.

Теми рефератів

«Історичний нарис еволюції систем менеджменту якості»

«Порівняльний аналіз принципів системного підходу до управління якістю за

роботами відомих вчених і фахівців»

«Правові аспекти забезпечення якості в Україні»

«Сучасний стан теорії і практики менеджменту якості»

«Оцінювання рівня якості та ефективності праці»

«Методи та інструменти управдіння якістю проектів»

«Прогнозування та оцінювання рівня якості проектів»

«Концепція ТQM».

Література: [1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13].

МОДУЛЬ 2

Стандартизація систем управління якістю

Практичне заняття №4(2 год.)

Стандартизація.

Документація систем управління якістю

Теоретичні питання

1 Поняття про стандартизацію. Види нормативних документів.

2 Стандартизація у сфері управління проектами. Загальний огляд міжнародних стандартів у сфері уравління проектами..

3 Історія розроблення та загальна характеристика стандартів ISO серії 9000 та

стандартів серії ISO 10000.

4 Основні положення системи управління якістю. ДСТУ ISO 9000:2007.

5 Значення документації системи управління якістю. ДСТУ ISO/TR 10013:2003:

- «Політика та цілі» організації у сфері якості;

- зміст, порядок розроблення та застосування «Настанови з якості»;

- задокументовані «Методики» системи управління якістю;

- «Програми якості»;

- «Робочі інструкції»;

- «Протоколи» як особливий вид документів системи управління якістю.

Практичні завдання

1 Побудувати схему моделі системи управління якістю проекту.

2 Скласти перелік етапів розроблення та впровадження системи управління

якістю в організації за стандартом ДСТУ ISO 9000: 2007.

3 Сформулювати «Політику у сфері якості» організації.

Практичне заняття №5(2 год.)

Вимоги до системи управління якістю організації за стандартом

ДСТУ ISO 9001:2009

 

1 Сфера застосуваннястандарту ДСТУ ISO 9001:2009та вимоги до системи управління якістю (розділ 4).

2 Процеси відповідальності керівництва (розділ 5).

3 Процеси керування ресурсами (розділ 6).

4 Процеси виробництва та надання послуг (розділ 7):

5 Процеси, що стосуються замовників (п.7.2)

6 Процес планування проектування та розпобляння продукції (п.7.3):

- вхідні та вихідні дані процесу проектування;

- критичне аналізування проекту та розробки;

- затвердження та контроль змін у пректі та розробці;

- оформлення протоколів у процесі проектування та розробляння продукції.

7 Процеси поліпшування (розділ 8).

Практичні завдання

1 За текстом стандарта ДСТУ ISO 9001:2009 скласти перелік обов’язкових методик системи управління якістю

2 За текстом стандарта ДСТУ ISO 9001:2009 (п.7.3, процес проектування) скласти перелік обов’язкових протоколів системи управління якістю.

3 Визначити входи, виходи, керуючий вплив та механізми процесу проектування

продукції в організації. Розробити контекстну діаграму процесу проектування в нотації IDEF0 (BPwin).

4 Розробити діаграму декомпозиції процесу проектування, визначити п’ять підпроцесів в нотації IDEF0 (BPwin).

 

 

Практичне заняття №6(2 год.)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.008 с.)