ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ.1 (1).

Запитання:

ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ.

Вкажіть правильну відповідь. Обов’язковість моральних імперативів має джерелами:

обов’язковість моральних імперативів має джерела — суспільну думку, моральну свідомість людини і суспільства, людську совість

2 (2).

Запитання:

Чи можна моральну регуляцію вважати регуляцію інституціональною?

Ні

1 (3).

Запитання:

ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ.

Що не є протоформами морального зла?

морального зла виділяємо дві протоформи: ворожість та розпущеність

2 (4).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Моральне добро – це

Добро моральне стосуєтся лише людини, поскільки поняття моралі для тварин та інших нижчих істот є відсутнім. Лише людина може любити моральне добро. Лише людина розуміє цю природню правду що небхідно чинити добро і уникати зла. Уява тварини може бути витренувана і постійно вдосконалюватися у своєму порядку але вона ніколи не зуміє збагнути цю істину.

Добро́ — категорія етики, якою позитивно оцінюють певну поведінку, явища чи події. Добро — благо, моральне, правильне, стверджувальне, позитивний початок, корисне, пожиточне. Протистоїть злу, поганому, руйнівному, негативному початку.

1 (5).

Запитання:

ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ.

Виберіть варіанти, що складають правильну відповідь: Які категорії найповніше передають особливість морального осмислення реальності?

----------------------------------

2 (6).

Запитання:

Чи можливо знищити моральне зло?

Не можно

1 (7).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Моральна діяльність – це:

Моральна діяльність – особлива сфера діяльності, що має

предметно-змістову визначеність і специфіку. Вона становить значущість

будь-якої діяльності, оскільки на неї поширюються моральні вимоги

2 (8).

Запитання:

Яка структура моральної діяльності? Моральна потреба; Моральна мета; Моральний *************; Результат моральної діяльності

------------------------

1 (9).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Категоричний імператив – це категорія етики:

----------------------------

2 (10).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

На думку Гегеля, етика – це:

Отже, етика Г.-В.-Ф. Гегеля визнає об'єктивну закономірність розвитку моральності, зумовленість морального життя і поведінки індивіда сукупністю суспільно-історичних відносин, крім того, показує діалектичний взаємозв'язок моралі з правом, економікою і політикою.

На погляд Гегеля, етика (її він ототожнював із філософією права) дає достовірні знання тільки про минуле. Вона може бути наукою, якщо позбавиться суб'єктивізму та волюнтаризму, визнає залежність права і моралі від конкретно-історичних обставин.

 

1 (11).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Якою є формула найзагальнішого принципу звичаю?

Роби так, як роблять усі

2 (12).

Запитання:

Звичай – це форма позаінституційної регуляції людської поведінки.

Нагадаймо, що мораль і право репрезентують, відповідно, позаінституційну й інституційну форми регуляції людської поведінки;

1 (13).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Мораль – це:

сфера цінностей (оцінок), норм (правил ). Але не будь-яке оцінювання й не будь-яке правило належать до моралі.

Мораль (від лат. moralis – те, що стосується уподобань, mores – уподобання) – засади влаштування взаємин між людьми у суспільстві, сукупність норм поведінки того чи іншого суспільного організму.

2 (14).

Запитання:

Мораль є імперативно-оцінним способом відношення людини до дійсності, котрий регулює поведінку людей з точки зору принципового протиставлення добра і ********

Зла????????

1 (15).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Хто з античних філософів зв’язав моральні якості (чесноти) з станами ідеальної держави.

Платон або Сократ

2 (16).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Кого з античних філософів називають “батьком” моральної філософії?

Аристотель

1 (17).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

“… Таємниця буття людського не в тому, щоб тільки жити, а в тому, для чого жити”.

----------------------------------------------------

2 (18).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Кому з античних філософів належить вислів, що справжні філософи взагалі “ зайняті, по суті тільки одним – умиранням і смертю”.

Гіппократ

1 (19).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Етика – це:

Е́тика (лат. ethica, від грец. ήυος — звичай) - наука, що вивчає мораль

2 (20).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Хто з античних філософів першим використав термін “Етика”?

Аристотель

1 (21).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Дружба – це:

Дру́жба — безкорисливі особисті взаємовідносини між людьми

2 (22).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Агапе – це:

Аґапе (грец. αγάπη) — божа, безумовна, жертовна, дієва, вольова, турботлива любов.

1 (23).

Запитання:

Чи може бути совість спокійною?

Так

2 (24).

Запитання:

Чи правильне судження, що у людини може не бути совісті?

Так

1 (25).

Запитання:

Чи можна людині дати сенс життя?

------------------------

2 (26).

Запитання:

Узгодьте поняття та їх зміст.

-------------------------

1 (27).

Запитання:

Яка структура моралі? Моральна *************; Моральна діяльність; Моральні відносини.

Свідомість

2 (28).

Запитання:

Яка структура моралі? Моральна свідомість; Моральна діяльність; Моральні ************

Відносини

1 (29).

Запитання:

Чи може визнання в судовому порядку недієздатності одного з шлюбних партнерів стати приводом для розлучення?

Так

1 (30).

Запитання:

ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ.

Виберіть варіанти, що складають правильну відповідь: Що не є підвалинами моральних відносин між людьми?

повага, співчуття, любов як підвалини моральних відносин між людьми

2 (31).

Запитання:

Поєднайте автора та його вислів.

----------------------------------

1 (32).

Запитання:

ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ.

Які основні завдання науки етики:

Відомо, що в структурі наукового знання звичайно виділяють два рівні — емпіричний і теоретичний, яким відповідають специфічні форми пізнавальних завдань та діяльності

2 (33).

Запитання:

Етика як наука на емпіричному рівні описує мораль, на теоретичному – її пояснює.

Етика як наука на емпіричному рівні описує мораль, на теоретичному — її пояснює.Таким чином вона сприяє критичному осмисленню, обговоренню, утвердженню і забезпеченню нормативно-ціннісних критеріїв та орієнтирів актуальної людської моральності.

1 (34).

Запитання:

ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ.

Що не є критерієм морального прогресу?

Запропоновано як критерії прогресу моралі використовувати категорії: кількісне зростання розмаїтості моральних норм, їх узагальнення, поглиблення, удосконалювання змісту.

2 (35).

Запитання:

Як відповів Ж.Ж.Руссо на запитання академіків: Чи сприяло відродження наук і мистецтв поліпшенню людської моральності?

Руссо дає негативну відповідь В роботі "Ідеї філософії історії людства"

1 (36).

Запитання:

ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ.

Викресліть елементи, що входять до структури моральної самосвідомості: Які основні категорії моральної самосвідомості?

Основними функціями моральної самосвідомості є осмислення, контролювання, санкціонування та критичний перегляд моральних настанов людської суб'єктивності

2 (37).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Совість – це:

Совість — це внутрішній монолог, хоч частіше буває діалогом, навіть багатоголосою дискусією. Чудове латинське прислів'я говорить: "Совість — тисяча свідків". Не дозволяючи заснути духу, в людині сперечаються вічний опонент з вічним захисником.

1 (38).

Запитання:

ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ.

Що не є провідною ідєю моральної свідомості?

Добро - провідна ідея моральної свідомості

2 (39).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Виберіть варіанти, що разом дають правильну відповідь: Які елементи не належать до структури моральної свідомості?

У структурі моральної свідомості О.Бондаревська виділяє три компоненти: - нормативний, до якого належать моральні знання, моральні поняття, принципи, ідеї, що виражають вимоги суспільства до поведінки людей

1 (40).

Запитання:

ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ.

Вкажіть правильну відповідь. Кого з наведених персоналій не можна віднести до представників “Етики не насилля”?

-----------------------------

2 (41).

Запитання:

Поєднайте автора і його твір

---------------

1 (42).

Запитання:

ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ.

Які форми не є історичними формами сім’ї?

У науці довгий час, аж до 60-х років минулого століття, сім'ю вважали за первісну, найдавнішу форму стародавнього суспільства, що з неї згодом виникли рід, плем'я, держава:

сім'я, рід, плем'я, держава.

З цього первісного стану виникли дві форми групового шлюбу:

1. Кровноспоріднена сім'я.

2. Сім'я пуналуа — екзогамна.

2 (43).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

3 (44).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Екзогамія – це

Екзогамія це практика шлюбів поза межами окресленої групи (роду, племені, родини) до якої людина належить. На додаток до кровних родичів, заборона може стосуватись також членів спеціфічної тотемної чи іншої групи.

 

1 (45).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Табу – це:

Табу́ (від полінезійського слова tapu або tabu, що означало — заборона) — неґативні приписи (категоричні заборони) на різні дії людей, порушення яких повинно спричинити відповідні санкції. Виникли і сформувалися на соціальній, магічній і релігійній основі в період первісного суспільства, у якому вони регламентували і регулювали життя індивідів і груп (родини, роду, племені та ін.).

2 (46).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

1 (47).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Гординя, жадібність, похіть, заздрість, обжерливість, гнів, лінощі – це:

Cемь смертних гріхів людства.

2 (48).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Теодіцея – це:

Теодіце́я (з лат. theodicea) — Релігійно-філософське вчення, що узгоджує існування Бога як творця і правителя світу поряд з існуванням темних сторін буття та узгоджує наявність зла й несправедливості з ідеєю мудрості, благості та всемогутності Бога. Термин введений В. Ляйбніцем 1710 року

1 (49).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Евдемонізм – це

Евдемонізм — етичний напрям, що вважає своїм принципом або метою життя щастя.

2 (50).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

1 (51).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

2 (52).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Етикет – це

Этике́т (от фр. étiquette — этикетка, надпись) — нормы и правила поведения людей в обществе

3 (53).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

1 (54).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Етос - це:

Етос (грец. etos - характер, звичай) — узагальнена характеристика культури певної соціальної спільноти, яка виражена в системі їх панівних цінностей і норм поведінки.

2 (55).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

1 (56).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Ригоризм –це:

Ригори́зм (фр. rigorisme от лат. rigor — твёрдость, строгость) — строгость проведения какого-либо принципа (нормы) в поведении и мысли. Ригоризм исключает компромиссы и не учитывает другие принципы, отличные от исходного.

2 (57).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Альтруїзм – це:

Альтруи́зм (лат. Alter —другой, другие) — понятие, которым осмысливается активность, связанная с бескорыстной заботой о благополучии других; соотносится с понятием самоотверженность — то есть с приношением в жертву своих выгод в пользу блага другого человека, других людей или в целом — ради общего блага. В некоторых смыслах может рассматриваться как противоположное эгоизму. В психологии иногда рассматривается как синоним или часть просоциального поведения.

1 (58).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Гуманізм як моральнісний принцип склався в умовах:

--------------------------

2 (59).

Запитання:

1 (60).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Гедонізм – це:

Гедонізм — філософський напрям етики, який вважає радість від фізичного задоволення вищим благом і умовою щастя у житті. Поняття гедонізму (у визначенні Епікура) використовується для опису матеріально орієнтованого, корисливого погляду на життя.

2 (61).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Погляди на природу моральних уявлень, що заперечують їх об’єктивну значимість і пізнавальний характер – це:

---------------------------

1 (62).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Фаталізм в етиці – це:

Фаталізм (від лат. fátalis— визначений долею) — визнання панування над суспільством і людиною невідворотних сил, які наперед визначають їх долю.

2 (63).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Волюнтаризм в етиці – це:

Как следствие, волюнтаризм выступает против инициирования какого-либо агрессивного насилия или принуждения, что заложено в принципе ненападения.

3 (64).

Запитання:

ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ.

Проблема, з якої починається етика, як теорія моральної діяльності, – це:

проблема свободи

1 (65).

Запитання:

Які основні функції моралі? Регулятивна функція; Пізнавальна функція; ************функція

Виховна

2 (66).

Запитання:

Які основні функції моралі? Регулятивна функція; ************ функція; Виховна функція.

Пізнавальна

 

1 (1).

Запитання:

ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ.

Вкажіть правильну відповідь. Обов’язковість моральних імперативів має джерелами:

обов’язковість моральних імперативів має джерела — суспільну думку, моральну свідомість людини і суспільства, людську совість

2 (2).

Запитання:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.02 с.)