Лексикэ. Синоним, амоним, антонимхэр



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лексикэ. Синоним, амоним, антонимхэр



304. Задание {{ 363 }} ТЗ 104 Тема 5-0-0

Бзэ гуэрым къызэщIэкъуауэ псалъэу хэтыр

£ фонетикэщ

£ морфологиещ

£ синтаксисщ

R лексикэщ

305. Задание {{ 364 }} ТЗ 105 Тема 5-0-0

Бзэм псалъэу хэтыр, абыхэм я мыхьэнэмрэ ахэр бзэм къызэрыщагъэсэбэпымрэ зыдж щIэныгъэм йоджэ

£ фонетикэкIэ

£ морфологиекIэ

R лексикологиекIэ

£ синтаксискIэ

306. Задание {{ 365 }} ТЗ 106 Тема 5-0-0

ЦIыхур зэрызэгурыIуэ, абыхэм я гупсысэхэмрэ я зэхэщIэныгъэмрэ къызэраIуатэм йоджэ

R бзэкIэ

£ псалъэкIэ

£ псалъэухакIэ

£ псалъэ зэпхакIэ

307. Задание {{ 366 }} ТЗ 107 Тема 5-0-0

Я IукIэкIэ зэщхь, ауэ зи мыхьэнэкIэ зыкIи зэмыкIуалIэ псалъэхэр

£ синонимщ

£ антонимщ

R омонимщ

£ полисимиещ

308. Задание {{ 367 }} ТЗ 108 Тема 5-0-0

Зи тхыкIэрэ мыхьэнэрэкIэ зэхуэмыдэ, ауэ зи къэпсэлъыкIэкIэ зэтехуэ псалъэхэр

£ омографщ

R омофонщ

£ омоформэщ

£ синонимщ

309. Задание {{ 368 }} ТЗ 109 Тема 5-0-0

ПсалъитI я тхыкIэкIи къэпсэлъыкIэкIи зэтехуэу, мыхьэнэ зырыз къарыкIыу, ауэ зы псалъэм и формэм зызыхъуэжыр

£ омофонщ

£ омографщ

R омоформэщ

£ паронимщ

310. Задание {{ 369 }} ТЗ 110 Тема 5-0-0

Омофонхэм нэгъуэщIу йоджэ

R фонетическэ омонимкIэ

£ лексическэ омонимкIэ

£ графическэ омонимкIэ

£ паронимкIэ

311. Задание {{ 370 }} ТЗ 111 Тема 5-0-0

Омографхэм нэгъуэщIу йоджэ

£ фонетическэ омонимкIэ

£ лексическэ омонимкIэ

R графическэ омонимкIэ

£ паронимкIэ

312. Задание {{ 371 }} ТЗ 112 Тема 5-0-0

Зи лексическэ, грамматическэ мыхьэнэхэмрэ зи IукIэмрэкIэ зэхуэмыдэу, ауэ зи тхыкIэкIэ зэтехуэ псалъэхэр

£ омофонщ

£ омоформэщ

£ паронимщ

R омографщ

313. Задание {{ 372 }} ТЗ 113 Тема 5-0-0

лъэхъэнэ (зэман) – лъахъэнэ (лъахъэбжьэр зыфIадзэр) псалъэхэр зэхуохъу

£ омограф

R омофон

£ омоформэ

£ синоним

314. Задание {{ 373 }} ТЗ 114 Тема 5-0-0

къоплъэ (сэ сыздэщысымкIэ) – къуоплъэ (зыгуэрым и къуагъым) псалъэхэр зэхуохъу

£ омоформэ

£ омограф

£ синоним

R омофон

315. Задание {{ 374 }} ТЗ 115 Тема 5-0-0

гуэун (гуэукIуриикIын) – гуоун (кIиин) псалъэхэр зэхуохъу

£ синоним

£ омограф

£ омоформэ

R омофон

316. Задание {{ 375 }} ТЗ 116 Тема 5-0-0

сэтэней – Сэтэней псалъэхэр зэхуохъу

R омофон

£ омограф

£ омоформэ

£ пароним

£ омограф

£ омоформэ

£ пароним

R омофон

317. Задание {{ 376 }} ТЗ 117 Тема 5-0-0

розэ – Розэ псалъэхэр зэхуохъу

£ омограф

R омофон

£ омоформэ

£ пароним

318. Задание {{ 377 }} ТЗ 118 Тема 5-0-0

фIыцIэ – ФIыцIэ псалъэхэр зэхуохъу

£ омограф

£ омоформэ

£ пароним

R омофон

319. Задание {{ 378 }} ТЗ 119 Тема 5-0-0

хужь- Хужь псалъэхэр зэхуохъу

£ омограф

£ омоформэ

R омофон

£ пароним

320. Задание {{ 379 }} ТЗ 120 Тема 5-0-0

сурэт – Сурэт псалъэхэр зэхуохъу

£ омограф

£ омоформэ

£ пароним

R омофон

321. Задание {{ 380 }} ТЗ 121 Тема 5-0-0

залым – Залым псалъэхэр зэхуохъу

R омофон

£ омограф

£ омоформэ

£ пароним

322. Задание {{ 381 }} ТЗ 122 Тема 5-0-0

гуащэ– Гуащэ псалъэхэр зэхуохъу

£ омограф

£ омоформэ

£ пароним

R омофон

323. Задание {{ 382 }} ТЗ 123 Тема 5-0-0

дахэ – Дахэ псалъэхэр зэхуохъу

£ омограф

R омофон

£ омоформэ

£ пароним

324. Задание {{ 383 }} ТЗ 124 Тема 5-0-0

хы (зэрабж бжыгъэцIэ) – хы (зыгуэр яхыну, паупщIыну унафэ къэзыIуатэ глагол) псалъэхэр зэхуохъу

£ омофон

£ омограф

R омоформэ

£ пароним

325. Задание {{ 384 }} ТЗ 125 Тема 5-0-0

шэ (гъэш) – шэ (глагол) псалъэхэр зэхуохъу

£ пароним

£ омофон

£ омограф

R омоформэ

326. Задание {{ 385 }} ТЗ 126 Тема 5-0-0

лъэ (лъакъуэ) – лъэ (глагол) псалъэхэр зэхуохъу

R омоформэ

£ омограф

£ омофон

£ пароним

327. Задание {{ 386 }} ТЗ 127 Тема 5-0-0

жьы (тIорысэ) – жьы (глагол) псалъэхэр зэхуохъу

£ пароним

£ омофон

£ омограф

R омоформэ

328. Задание {{ 387 }} ТЗ 128 Тема 5-0-0

дэ (цIэпапщIэ) – дэ (глагол) псалъэхэр зэхуохъу

£ омограф

R омоформэ

£ пароним

£ омофон

329. Задание {{ 388 }} ТЗ 129 Тема 5-0-0

Зи къэпсэлъыкIэкIэ зэхуэмыдэ, ауэ зи мыхьэнэхэр зэгъунэгъу е зэтехуэ псалъэхэр

£ антонимщ

£ омонимщ

R синонимщ

£ паронимщ

330. Задание {{ 389 }} ТЗ 130 Тема 5-0-0

хуэм, кIэлъэф псалъэхэм я синоним къэгъуэтын

£ псынщIэ

£ жан

£ жыджэр

R жьажьэ

331. Задание {{ 390 }} ТЗ 131 Тема 5-0-0

Iыхьлы псалъэм синоним хуэмыхъур хэгъэкIын

£ благъэ

R гъунэгъу

£ Iэулэд

£ лыджанэ

£ пыхъуэпышэ

332. Задание {{ 391 }} ТЗ 132 Тема 5-0-0

сабыр, Iэсэ псалъэхэм я синоним къэгъуэтын

£ IэрыпI

£ Iэл

£ IэубыдыпIэншэ

R Iэдэб

333. Задание {{ 392 }} ТЗ 133 Тема 5-0-0

хьэчэхьэпсэу псалъэм и синоним къэгъуэтын

£ псынщIэу

£ жэрыгъэкIэ

R бауэбапщэу

£ щIэцIывауэ

334. Задание {{ 393 }} ТЗ 134 Тема 5-0-0

бгъузэ псалъэм и синоним къэгъуэтын

£ бгъуэ

£ бгъунж

£ лъэныкъуабэ

R Iузэ

335. Задание {{ 394 }} ТЗ 135 Тема 5-0-0

Белджылы псалъэм синоним хуэмыхъур хэгъэкIын

£ зэхэщIыкIыгъуэ

£ IупщI

£ нахуэ

£ наIуэ

R тэмэм

336. Задание {{ 395 }} ТЗ 136 Тема 5-0-0

Уардэ псалъэм и синоним къэгъуэтын

R бжьыфIэ

£ дахэ

£ лъагэ

£ екIу

337. Задание {{ 396 }} ТЗ 137 Тема 5-0-0

Залым псалъэм и синонимщ

£ еру

R къанлы

£ ерыпIынэ

£ IэубыдыпIэншэ

338. Задание {{ 397 }} ТЗ 138 Тема 5-0-0

Къузгъун псалъэм и синонимщ

£ къанлы

£ залым

£ бзэгуцэ

R нэпсей

339. Задание {{ 398 }} ТЗ 139 Тема 5-0-0

Гъей псалъэм и синонимщ

R гъаблэ

£ гъэ

£ гъэфI

£ бей

340. Задание {{ 399 }} ТЗ 140 Тема 5-0-0

Игъуэджэ псалъэм и синонимщ

£ чэзу

£ зэман

£ екIу

R хьэдэгъуэдахэ

341. Задание {{ 400 }} ТЗ 141 Тема 5-0-0

Инат псалъэм и синонимщ

R ерыщ

£ еру

£ игъуэджэ

£ ин

342. Задание {{ 401 }} ТЗ 142 Тема 5-0-0

егъу псалъэм и синонимщ

£ ныбжьэгъу

R жагъуэгъу

£ пэIэщIэ

£ гъунэгъу

343. Задание {{ 402 }} ТЗ 143 Тема 5-0-0

жьэрэIурэ псалъэм и синонимщ

£ жьэмей

£ жьакIуэ

£ жьэрыплъэ

R Iуэрбжэр

344. Задание {{ 403 }} ТЗ 144 Тема 5-0-0

жьей псалъэм и синонимщ

£ жьэмей

R жьэмыгъуэ

£ жьэрыплъэ

£ Iуэрбжэр

345. Задание {{ 404 }} ТЗ 145 Тема 5-0-0

заул псалъэм и синонимщ

R тэлай

£ зэзэмызэ

£ дакъикъэ

£ мэскъал

346. Задание {{ 405 }} ТЗ 146 Тема 5-0-0

ин псалъэм и синонимщ

£ дэгъуэ

£ плIабгъуэ

£ инат

R щэджащэ

347. Задание {{ 406 }} ТЗ 147 Тема 5-0-0

Мурад псалъэм и синонимщ

£ гурылъ

R гуращэ

£ гухэлъ

£ къалэн

348. Задание {{ 407 }} ТЗ 148 Тема 5-0-0

пашэ псалъэм и синонимщ

£ пажэ

£ щыпкъэ

£ нэхъыжь

R пэрыт

349. Задание {{ 408 }} ТЗ 149 Тема 5-0-0

къуэгъу псалъэм и синонимщ

R гъур

£ пшэр

£ екIу

зэкIуж

350. Задание {{ 409 }} ТЗ 150 Тема 5-0-0

Зи мыхьэнэкIэ зэпэщIэуэ псалъэхэр

R антонимщ

£ омонимщ

£ синонимщ

£ паронимщ

351. Задание {{ 410 }} ТЗ 151 Тема 5-0-0

ныбжьэгъу псалъэм и антонимщ

£ гъунэгъу

£ Iыхьлы

£ благъэ

R жэрэгъу

352. Задание {{ 411 }} ТЗ 152 Тема 5-0-0

щIыIэ псалъэм и антонимщ

£ уае

R хуабэ

£ щIыIэтыIэ

£ уэфI

353. Задание {{ 412 }} ТЗ 153 Тема 5-0-0

фIы псалъэм и антонимщ

£ хъарзынэ

£ дэгъуэ

£ мыхъумыщIэ

R Iей

354. Задание {{ 413 }} ТЗ 154 Тема 5-0-0

узыншэ псалъэм и антонимщ

£ узыфIэ

R сымаджэ

£ узыгъуэ

£ уз

355. Задание {{ 414 }} ТЗ 155 Тема 5-0-0

жан псалъэм и антонимщ

£ жыджэр

£ псынщIэ

R дзагуэ

£ пашэ

356. Задание {{ 415 }} ТЗ 156 Тема 5-0-0

щхьэхынэ псалъэм и антонимщ

£ хуэмыху

£ жьэрыплъэ

£ инат

R лажьэрей

357. Задание {{ 416 }} ТЗ 157 Тема 5-0-0

цIыкIу псалъэм и антонимщ

£ лъахъшэ

R балигъ

£ дзэдзу

£ сабий

358. Задание {{ 417 }} ТЗ 158 Тема 5-0-0

жьы псалъэм и антонимщ

R щIэ

£ тIорысэ

£ хьэуа

£ кIасэ

359. Задание {{ 418 }} ТЗ 159 Тема 5-0-0

Iув псалъэм и антонимщ

£ кIыр

£ зэхэкIэжа

R пIащIэ

£ бэлацэ

360. Задание {{ 419 }} ТЗ 160 Тема 5-0-0

благъэ псалъэм и антонимщ

£ Iыхьлы

£ гъунэгъу

£ Iэулэд

R жыжьэ

361. Задание {{ 420 }} ТЗ 161 Тема 5-0-0

Антоним зэлъабжьэгъухэщ:

£ ин – ц1ык1у

R телъхьэн – щ1элъхьэн

£ лъагэ - лъахъшэ

£ тк1ий – лант1э

362. Задание {{ 421 }} ТЗ 162 Тема 5-0-0

Зэмылъабжьэгъу антонимхэщ:

£ зыгъэзэж - зымыгъэзэж

£ нэщхъыф1э - нэщхъей

R хьэлъэ – псынщ1э

363. Задание {{ 422 }} ТЗ 163 Тема 5-0-0

Нэгъуэщ1ыбзэ псалъэхэм адыгэбзэм къыщагъэхъуа антонимхэщ:

£ ипщэ - ищхъэрэ

£ шыугъэ - мышыу

R хьэлэл - хьэрэм

£ гъэмахуэ – щ1ымахуэ

364. Задание {{ 423 }} ТЗ 164 Тема 5-0-0

Антонимк1э уеджэ хъунущ:

R мыхьэнэ зэпэщ1эуэ зи1э псалъэхэм

£ мыхьэнэ зэхьэк1а зи1э псалъэхэм

£ зи мыхьэнэр зэгъунэгъу псалъэхэм

£ къэпсэлъык1эк1э зэщхьу, ауэ мыхьэнэк1э зэтемыхуэхэм

365. Задание {{ 424 }} ТЗ 165 Тема 5-0-0

Синонимк1э зэджэр къыжы1эн:

£ мыхьэнэ куэд зи1э псалъэхэм

£ мыхьэнэ зэпэщ1эуэ зи1э псалъэхэм

R мыхьэнэ зэгъунэгъу зи1э псалъэхэм

£ мыхьэнэ зэпэжыжьэ зи1э псалъэхэм

366. Задание {{ 425 }} ТЗ 166 Тема 5-0-0

Мы синоним зэхуэхъу псалъэхэм ящыщу литературэбзэм къыщагъэсэбэпкъым:

£ хьэлу

£ чыржын

R хьэтыкъ

£ мэжаджэ

367. Задание {{ 426 }} ТЗ 167 Тема 5-0-0

Псалъэ зэгуэгъухэм щыщу мыр омофонщ:

£ хьэ - хьэ

£ джэ??ду - джэд?

£ тутнакъэщ - лъэхъуэщ

R сэтэней - Сэтэней

368. Задание {{ 427 }} ТЗ 168 Тема 5-0-0

Псалъэ зэгуэгъухэм щыщу мыр омографщ:

£ вагъуэ – вагъуэиж

R джэ??ду - джэд?

£ хужь - Хужь

£ дзэ – дзэ



Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.015 с.)