Адыгэхэм хьэщIэм ехьэлIауэ яIэ хабзэхэрМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Адыгэхэм хьэщIэм ехьэлIауэ яIэ хабзэхэрАдыгэ шхыныгъуэхэр

41. Задание {{ 41 }} ТЗ 41 Тема 2-0-0

Адыгэхэм я фадэ лIэужьыгъуэхэм хиубыдэркъым

£ санэху

£ санэплъ

£ махъсымэ

£ мэрэмыжьей

+ аркъэ

42. Задание {{ 42 }} ТЗ 42 Тема 2-0-0

Ди лъэпкъым и къэкIыгъэ нэхъыжь дыдэщ

£ гуэдз

£ хьэпцIий

+ хьэ

£ зэнтхъ

43. Задание {{ 43 }} ТЗ 43 Тема 2-0-0

Шатэ, хьэжыгъэ, кхъуей зэгъусэу япщэфI шхыныгъуэ

£ джэдыкIэжапхъэ

£ джэдыкIэнэкъиж

+ жэмыкуэ

44. Задание {{ 44 }} ТЗ 44 Тема 2-0-0

Адыгэхэм я лъэпкъ фадэ

£ коньяк

£ шэгъыр

£ аркъэ

+ мэхъсымэ

45. Задание {{ 45 }} ТЗ 45 Тема 2-0-0

Мамалыга жыхуаIэ шхыныгъуэр адыгэбзэкIэ

+ мрамысэ

£ мэжаджэ

£ махъсымэ

£ мэрэмэжьей

46. Задание {{ 46 }} ТЗ 46 Тема 2-0-0

Адыгэхэм нартыхум къыхащIыкIыу щыта шхыныгъуэ

£ хъыршын

£ хъынкIал

+ хьэкъурт

£ хьэлIамэцIыртI

47. Задание {{ 47 }} ТЗ 47 Тема 2-0-0

Нартыху гуа, прунж, джэрш, лы, кхъуей хэлъу адыгэхэм ягъэхьэзыр хьэнтхъупс

£ хъынкIал

+ IэшырыI

£ хъудыр

48. Задание {{ 48 }} ТЗ 48 Тема 2-0-0

Адыгэхэм нартыху хьэжыгъэм къыхащIыкI шхыныгъуэ

+ хьэтыкъ

£ хубэла

£ хьэлыгъуанэ

49. Задание {{ 49 }} ТЗ 49 Тема 2-0-0

Гъэшым къыхащIыкIыу щыта ерыскъыгъуэ

£ хьэкъурт

£ къуэнхъурей

+ кхъуейжьапхъэ

Адыгэхэм хьэщIэм ехьэлIауэ яIэ хабзэхэр

50. Задание {{ 50 }} ТЗ 50 Тема 3-0-0

Адыгэхэм хьэщIэ нышкIэ еджэу Iэнэм трагъэувэ

£ джэдыл

+ мэлыл

£ былымыл

£ гуэгушыл

51. Задание {{ 51 }} ТЗ 51 Тема 3-0-0

Адыгэхэм гуфIэгъуэ Iэнэм нэхъыжь Iыхьэу трагъэувэ

+ щхьэ щIылъэныкъуэ ижьыр

£ щхьэ щIылъэныкъуэ сэмэгур

£ щхьэр зэрыпсэууэ

£ щхьэпхэтIыгур

52. Задание {{ 52 }} ТЗ 52 Тема 3-0-0

Адыгэ хабзэмкIэ гуфIэгъуэ Iэнэр ирегъэкIуэкI

£ хьэщIэ нэхъыжьым

+ бысым нэхъыжьым

£ щхьэгъэрытым

£ хэгъэрейхэм я нэхъыщIэм

53. Задание {{ 53 }} ТЗ 53 Тема 3-0-0

Адыгэ хабзэмкIэ гуфIэгъуэ Iэнэм япэ хъуэхъур жеIэ

£ хьэщIэ нэхъыжьым

+ бысым нэхъыжьым

£ щхьэгъэрытым

£ хэгъэрейхэм я нэхъыщIэм

54. Задание {{ 54 }} ТЗ 54 Тема 3-0-0

ХьэщIэр унагъуэм къызэрихьэу

£ къыщIэкIуамкIэ йоупщI

£ щыкIуэжынумкIэ йоупщI

+ шхын щIэщыгъуэ хуапщэфI

55. Задание {{ 55 }} ТЗ 55 Тема 3-0-0

Адыгэ псалъэжьыр и кIэм нэгъэсыжын: «Зы хьэщIэм зы хьэщIэр и жагъуэщи, …… »

£ хьэщIитIыр гъунэгъум и жагъуэщ

£ хэгъэрейр гугъу йохь

£ гъунэгъур гугъу йохь

+ хьэщIитIыр бысымым и жагъуэщ

56. Задание {{ 56 }} ТЗ 56 Тема 3-0-0

Адыгэ псалъэжьыр и кIэм нэгъэсыжын: «Адыгэм и хьэщIэр …… »

+ быдапIэ исщ

£ хьэщIэщым щIэсщ

£ жэнэтым исщ

£ жьантIэм дэсщ

57. Задание {{ 57 }} ТЗ 57 Тема 3-0-0

Адыгэм хьэщIэр нэхъыщIэмэ и щIым итыху, и къуажэм дэтыху

£ и сэмэгурабгъумкIэ егъэув

£ и щIыбагъымкIэ егъэув

+ ижьырабгъумкIэ егъэув

£ и гупэмкIэ егъэув

58. Задание {{ 58 }} ТЗ 58 Тема 3-0-0

Щхьэ щIылъэныкъуэм и пэнцIывыр бжэмкIэ гъэзауэ Iэнэм трагъэувэмэ

£ хьэщIэ нэхъыжьым и жагъуэ мэхъу

£ хьэщIэ нэхъыжьым и гуапэ мэхъу

£ уэлбанэ мэхъу

+ гуауэ, хэщIыныгъэ гуэр къэхъуащ

59. Задание {{ 59 }} ТЗ 59 Тема 3-0-0

ХьэщIэм и шыщхьэр унэбжэмкIэ гъэзауэ шэсыжмэ –

+ бысымым хуэарэзыуэ аращ

£ бысымым хуэмыарэзыуэ аращ

£ зэи къытримыгъэзэну аращ

£ щIэхыу къытригъэзэну аращ

60. Задание {{ 60 }} ТЗ 60 Тема 3-0-0

ХьэщIэм и шы щIыбыр унэбжэмкIэ гъэзауэ шэсыжмэ –

£ бысымым хуэарэзыуэ аращ

+ бысымым хуэмыарэзыуэ аращ

£ зэи къытримыгъэзэну аращ

£ щIэхыу къытригъэзэну аращ

61. Задание {{ 61 }} ТЗ 61 Тема 3-0-0

Нэгэгъур зыгуэшым ар Iыхьищ ещIри

£ кIапитIыр цIыхубзхэм ярет, адрейр езым къегъанэ

+ кIапитIыр и бгъуитIым къыщысхэм ярет, (ахэр мыцIыхубзмэ) адрейр езым къегъанэ

£ кIапитIыр хьэщIэхэм ярет, адрейр щхьэгъэрытым ирет

£ кIапитIыр щхьэгъэрытым ирет, адрейр езым къегъанэ

62. Задание {{ 62 }} ТЗ 62 Тема 3-0-0

Адыгэ Iэнэм лэпсыр къахьа нэужь

£ хэгъэрей нэхъыжьыр мэхъуахъуэ

£ хьэщIэ нэхъыжьыр мэхъуахъуэ

+ йрафри псори мэтэджыж

63. Задание {{ 63 }} ТЗ 63 Тема 3-0-0

Адыгэ псалъэжьыр и кIэм нэгъэсыжын: «Бысымыр хьэщIэм и ……»

£ уэршэрэгъущ

£ ныбжьэгъущ

£ жэщгъуэлъщ

+ IуэхутхьэбзащIэщ

64. Задание {{ 64 }} ТЗ 64 Тема 3-0-0

Адыгэ псалъэжьыр и кIэм нэгъэсыжын: «Гъуэгужьрэ фызыжьрэ …… »

£ зэхуомыгъадэ

£ фIыуэ лъагъу

+ умыбгынэ

£ укIэлъымыкIуэ

65. Задание {{ 65 }} ТЗ 65 Тема 3-0-0

Адыгэ псалъэжьыр и кIэм нэгъэсыжын: «Зеиншэр …… »

+ шэгъуафIэщ

£ шэгъуафIэкъым

£ къомышэ

£ умыгъэпуд

Нэхъыжьым хуащI пщIэр

66. Задание {{ 66 }} ТЗ 66 Тема 4-0-0

Нэхъыжь щысу зи бын тепсэлъыхьм жиIэ хабзэщ

£ къурмэн сыпхухъу

+ уи нэмыс нэхъ лъагэ ухъу

£ уи псалъэ фIыкIэ уIыгъ

67. Задание {{ 67 }} ТЗ 67 Тема 4-0-0

Нэхъыжь къепсамэ жраIэ хабзэщ

£ къурмэн сыпхухъу

уи нэмыс нэхъ лъагэ ухъу

£ гъащIэ кIыхь ухъу

+ жьыщхьэмахуэ ухъу

68. Задание {{ 68 }} ТЗ 68 Тема 4-0-0

Нэхъыжь щыту емыкIущ

+ утIысыну

£ ущытыну

£ ушхэну

69. Задание {{ 69 }} ТЗ 69 Тема 4-0-0

Зыгуэр гъуэгу техьа нэужькIэ хуапщэфI

£ щхьэщIылъэныкъуэ

+ щхьэмыгъэуз

£ щхьэгъэва

70. Задание {{ 70 }} ТЗ 70 Тема 4-0-0

Iуэхутхьэбзэ къыпхуэзыщIа нэхъыщIэм жыраIэ

£ уи нэмыс нэхъ лъагэ ухъу

+ къурмэн сыпхухъу

£ жьыщхьэмахуэ ухъу

£ уи псалъэ фIыIкэ уIыгъ

71. Задание {{ 71 }} ТЗ 71 Тема 4-0-0

Iуэхутхьэбзэ къыпхуэзыщIа нэхъыжьым жраIэ хабзэщ

£ уи нэмыс нэхъ лъагэ ухъу

£ къурмэн сыпхухъу

+ жьыщхьэ махуэ ухъу

£ уи псалъэ фIыIкэ уIыгъ

72. Задание {{ 72 }} ТЗ 72 Тема 4-0-0

Нэхъыжь щысу зи щхьэгъусэм тепсэлъыхьым жиIэ хабзэщ

£ къурмэн сыпхухъу

+ уи нэмыс нэхъ лъагэ ухъу

£ уи псалъэ фIыкIэ уIыгъ

£ насыпыфIэ ухъу

73. Задание {{ 73 }} ТЗ 73 Тема 4-0-0

Гъуэгу теува нэхъыжьым

£ кIэлъыуэркъым

£ кIэлъыплъыркъым

+ кIэлъыджэркъым

74. Задание {{ 74 }} ТЗ 74 Тема 4-0-0

Псалъэжьыр и кIэм нэгъэсыжын: «Нэхъыжьыр бгъэлъапIэмэ,…»

£ насыпыфIэ ухъунщ

+ уи щхьэр лъапIэ хъунщ

£ гъащIэкIыхь ухъунщ

75. Задание {{ 75 }} ТЗ 75 Тема 4-0-0

Псалъэжьыр икIэм нэгъэсын: « Уи адэ и щIапIэр гъэдахэ, … »

£ уи анэ и унэм щыпсэу

£ уи анэ и унэр гъэкъабзэ

+ уи анэ дахэу епсалъэ

76. Задание {{ 76 }} ТЗ 76 Тема 4-0-0

Нэхъыжьрэ нэхъыщIэрэ гъуэгу зэдытеувамэ нэхъыжьыр щытщ

£ сэмэгумкIэ

+ ижьымкIэ

£ япэмкIэ

77. Задание {{ 77 }} ТЗ 77 Тема 4-0-0

Джэгур зыублэри (япэ къафэр) зыкъутэжри

+ хэгъэрейхэм ящыщ

£ хьэщIэхэм ящыщщ

£ пшынауэрщ

78. Задание {{ 78 }} ТЗ 78 Тема 4-0-0

Шыпхъу нэхъыжь зиIэ хъыджэбзыр

£ джэгу кIуэкъым

£ Iэгу еуэкъым

+ джэгу кIуэми къафэкъым

Нарт эпосыр

90. Задание {{ 90 }} ТЗ 90 Тема 6-0-0

"Зи мэIуху дыщафэ, афэр зи джанэ куэщI, дыгъэр зи пыIэ щыгу" - …

£ Бэдынокъуэ

£ Ашэмэз

+ Сосрыкъуэ

£ Лъэпщ

91. Задание {{ 91 }} ТЗ 91 Тема 6-0-0

"Ныбэм илъ щIыкIэ и адэм илъ зыщIэжар" -

£ Щэуей

£ Дэбэч

+ Ашэмэз

£ Бэдынокъуэ

92. Задание {{ 92 }} ТЗ 92 Тема 6-0-0

Мы нартым и шабзащхьэр мэзышхуэ хуэдэщ, и дамэ ижьым дыгъэр къыщопс, и дамэ сэмэгум уэсыр къыщос Ар …

£ Сосрыкъуэщ

£ Батэрэз

+ Бэдынокъуэ

Лъэбыцэжьей

93. Задание {{ 93 }} ТЗ 93 Тема 6-0-0

Нарт Хъымыщрэ спы гуащэмрэ я къуэщ

+ Батэрэз

£ Ашэмэз

£ Сосрыкъуэ

Бэдынокъуэ

94. Задание {{ 94 }} ТЗ 94 Тема 6-0-0

Абы щхьэкIэ нартхэм жаIэ: "Ар ди нарт тхьэмадэщ, ди дыщэ жьакIэщ, и жьакIэр уэсщи бынжэгум нос, шым ар нэшэсмэ, шы сокум хэлъщ"

£ Лъэпщ

£ Бэдын

+ Насрэн жьакIэ

£ Ашэ

95. Задание {{ 95 }} ТЗ 95 Тема 6-0-0

Ар - нартхэ я гъукIэщ Аращ Сосрыкъуэ зыпсыхьар

£ Дэбэч

+ Лъэпщ

£ Бэдын

£ Насрэн жьакIэ

96. Задание {{ 96 }} ТЗ 96 Тема 6-0-0

Ар - нарт гуащэщ "Сэ нарт шу сыпащI",- жеIэ езым

+ Сэтэней гуащэ

£ Уэрсэрыжь

£ Iэдииху

£ Дахэнагъуэ

97. Задание {{ 97 }} ТЗ 97 Тема 6-0-0

Ар нарт Албэч и къуэщ, дзэгъэшынэ шу закъуэкIэ йоджэ

£ Сосрыкъуэ

£ Батрэз

+ Тотрэш

£ Ашэмэз

98. Задание {{ 98 }} ТЗ 98 Тема 6-0-0

Унагъуэм я тхьэщ

£ Тхьэшхуэ

£ Тхьэгъэлэдж

+ Созрэщ

£ Амыщ

99. Задание {{ 99 }} ТЗ 99 Тема 6-0-0

Сосрыкъуэ и шым зэреджэр

£ Лъэбыцэжьей

£ Джэмыдэжь

+ Тхъуэжьей

£ Лъапэху

100. Задание {{ 100 }} ТЗ 100 Тема 6-0-0

Хьэдагъэ ирик1уэну дыщэ джэдыгу къезыгъэлъыхъуар

- Дахэнагъуэ

£ Iэдииху

+ Мэлэчыпхъу

£ Уэрсэрыжь

101. Задание {{ 101 }} ТЗ 101 Тема 6-0-0

… и дыщэ чысэ

- Дахэнагъуэ

£ Iэдииху

+ Мэлэчыпхъу

£ Уэрсэрыжь

102. Задание {{ 102 }} ТЗ 102 Тема 6-0-0

IэфIыр зыгъэдыджу, дыджыр зыгъэIэфI

£ фо

£ фошыгъу

+ шыгъу

£ дагъэ

103. Задание {{ 103 }} ТЗ 103 Тема 6-0-0

Сэ лIыкIэ сызэжьэр сызыгъэпсэун, фIыуэ сыкъэзылъагъунщ Сэ си гум из зэрищIын … абы иIэкъым, -: жиIащ Мэлэчыпхъу

£ дыщэ

£ ахъшэ

+ лъагъуныгъэ

£ псалъэ

104. Задание {{ 104 }} ТЗ 104 Тема 6-0-0

Тажьджэм ирагъэтIысхьэрти Нарт жылэм дахырт

£ нысащIэхэр

£ унэгуащэхэр

+ жьы хъуахэр

£ щауэхэр

105. Задание {{ 105 }} ТЗ 105 Тема 6-0-0

Жыгыщхьэхэр къиплъыхьурэ гъейм къелауэ пхъэщхьэмыщхьэ тIущ къигъуэтащ

£ Сосрыкъуэ

£ Ашэмэз

+ Бэдынокъуэ

£ Лъэпщ

106. Задание {{ 106 }} ТЗ 106 Тема 6-0-0

АдэкъэкIэу къэбгъэшрэ,

Пхъэшыкъу тIэкIу фIэбукIэрэ,

Къазшырыдзэ хуэдэу дубзыкIмэ

… жыхуаIэр аракъэ!

£ шэмэдж

£ джыдэ

R гъубжэ

£ джатэ

107. Задание {{ 107 }} ТЗ 107 Тема 6-0-0

Адыгэ хабзэмкIэ зи нэчыхь ятха хъыджэбзыр … дыщ унагъуэм исын хуейт

£ зы мазэкIэ

£ илъэс ныкъуэкIэ

+ зы илъэскIэ

махуэ бжыгъэкIэ

108. Задание {{ 108 }} ТЗ 108 Тема 6-0-0

Фызышэ зэрыкIуэ гум ирагъэтIысхьэрт:

£ зы хъыджэбзрэ зы щIалэрэ

£ зы хъыджэбзрэ щIалитIрэ

+ хъыджэбзитIрэ зы пшынауэрэ

109. Задание {{ 109 }} ТЗ 109 Тема 6-0-0

НысащIэр къыщIэзыхыну щIыхьар, фызхэр къежэрти

яубыдт, "…" ,-:жаIэрти

£ техьэпщIэ

£ псэлъапщIэ

+ IэщхьэубыдыпщIэ

Адыгэ джэгукIэхэр

110. Задание {{ 110 }} ТЗ 110 Тема 7-0-0

ЩIалэр хьэблэ, благъэ дадэхэмрэ нанэхэмрэ тгъагъэхьэрт, иужькIэ яхуэзэмэ ящымыукIытэжын папщIэ Апхуэдэ Iуэхугъуэм йоджэ :

£ унэишэ

£ джэгузэхэшэ

+ щауэишыж

унэишэ цIыкIу

111. Задание {{ 111 }} ТЗ 111 Тема 7-0-0

Унэм щIаша нэужь, гуащэм е благъэ гъунэгъухэм ящыщ нэхъыжь дыдэ цIыхубз гуэрым "IурыцIэлъ" нысащIэм IурецIэлъ Ар зэхэлъщ:

£ форэ дагъэу

£ форэ псыуэ

+ форэ тхъууэ

£ форэ дэуэ

112. Задание {{ 112 }} ТЗ 112 Тема 7-0-0

Унэишэм деж уэредадэ жаIэурэ фоч щагъауэкIэ еуэ хабзэщ:

£ унащхьэм

£ унэ джабэм

+ уэнжакъым

£ бзу блэлъэтым

113. Задание {{ 113 }} ТЗ 113 Тема 7-0-0

Зыгуэрым щауэ къекIуэлIамэ е нысащIэ кърахьэлIамэ хужаIэ:

£ хьэщIэ яIэщ

£ нысащIэ кърахьэлIащ

+ къан яIэщ

£ я хьэгъуэлIыгъуэщ

Паремиология и фразеология

139. Задание {{ 139 }} ТЗ 139 Тема 11-0-0

Дыгъужьыгу зышха – псалъэ зэпыщIам къикIыр…

+ мышынэ жиIэущ

£ мыукIытэ жиIэущ

£ цIыху щабэ жиIэущ

140. Задание {{ 140 }} ТЗ 140 Тема 11-0-0

Гупсысэр нэгъэсын ЗэкIэщIэпч мыхъу псалъэхэр зыджыр…

£ морфологиерщ

+ фразеологиерщ

£ синтаксисырщ

141. Задание {{ 141 }} ТЗ 141 Тема 11-0-0

ИшыкIэ мафIэ егъэжуауэ фразеологизмэм къикIыр…

+ икъукIэ хуабжьу жиIэущ

£ икъукIэ хуэму жиIэущ

£ икъукIэ лъагэу жиIэущ

142. Задание {{ 142 }} ТЗ 142 Тема 11-0-0

Гупсысэр нэгъэсын Фразеологизмэхэр псалъэухам хоувэ…

£ псалъэухам и пкъэгъуэ зырызу

+ псалъэухам и зы пкъыгъуэу

£ псалъэухам и пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъуу

143. Задание {{ 143 }} ТЗ 143 Тема 11-0-0

Псалъэжьыр нэгъэсын Зэманым екIур…

+ лIыфIщ

£ губзыгъэщ

£ щэныфIэщ

144. Задание {{ 144 }} ТЗ 144 Тема 11-0-0

Iуэху мыублэ блэ хэсщ Мы псалъэжьыр епхащ …

£ тхыдэм

£ хабзэм

+ лэжьэным

145. Задание {{ 145 }} ТЗ 145 Тема 11-0-0

Псалъэжьым и къэкIуэкIэ тэмэмщ…

+ Нэмысым насып къыдокIуэ

£ Нэмысым мылъку къыдокIуэ

£ Нэмысым цIэрыIуагъэ къыдокIуэ

Адыгэ бзылъхугъэ щэджащэхэр

176. Задание {{ 176 }} ТЗ 176 Тема 14-0-0

УсакIуэ Розенгейм итха усэ “Е Н Нечволодовой” жыхуиIэр теухуащ адыгэ цIыхубз

£ Аиссе

£ Гуащэней

+ Сэтэней

177. Задание {{ 177 }} ТЗ 177 Тема 14-0-0

Француз литературэм и классикщ адыгэ бзылъхугъэ

+ Аиссе - Хьэишэт

£ Гуащэней

£ Сэтэней

178. Задание {{ 178 }} ТЗ 178 Тема 14-0-0

Иван Грознэм и щхьэгъусэу щытащ адыгэ бзылъхугъэ

£ Аиссе

+ Гуащэней

£ Сэтэней

179. Задание {{ 179 }} ТЗ 179 Тема 14-0-0

Францием и тхыдэм дыщэпскIэ хэтхащ адыгэ цIыхубз дохутыр зауэр иухыху сэлэт щыгъыныр щызымыха, а къэралым и лIыхъужь

£ Аиссе

£ Гуащэней

£ Сэтэней

+ Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан (Иринэ)

180. Задание {{ 180 }} ТЗ 180 Тема 14-0-0

Сирием и лIыхъужьщ адыгэ цIыхубз

+ Уджыхъу КIунэ

£ Аиссе

£ Гуащэней

£ Сэтэней

181. Задание {{ 181 }} ТЗ 181 Тема 14-0-0

«В лесу родилась ёлочка» уэрэдыр итхащ

£ Уджыхъу КIунэ

£ Аиссе

£ Гуащэней

+ Къудащ Рае

182. Задание {{ 182 }} ТЗ 182 Тема 14-0-0

Француз балеринэ цIэрыIуэщ

£ Черкасскэ Марианнэ

+ Шэмырзэ Моникэ (Черинэ Людмилэ)

£ Шэрджэс Кэриман

183. Задание {{ 183 }} ТЗ 183 Тема 14-0-0

Америкэм щыщ балеринэщ

+ Черкасскэ Марианнэ

£ Шэмырзэ Моникэ (Черинэ Людмилэ)

£ Шэрджэс Кэриман

Адыгэхэм я тхыдэр

201. Задание {{ 295 }} ТЗ 1 Тема 1-0-0

Адыгэхэр нэхъапэм гуэшауэ щытат лъэпкъ

£ 10

+ 12

£ 11

£ 3

202. Задание {{ 296 }} ТЗ 2 Тема 1-0-0

Ди зэманым адыгэхэр гуэшащ

£ къэбэрдей, абхъаз, абазэ

£ къэбэрдей, убых, адыгей

+ къэбэрдей, шэрджэс, адыгей

£ къэбэрдей, шэрджэс, убых

203. Задание {{ 297 }} ТЗ 3 Тема 1-0-0

Адыгэм и лъабжьэр мы къэралыгъуэм къыщожьэ

£ Анатолие

£ Синдикэ

+ Меот

204. Задание {{ 298 }} ТЗ 4 Тема 1-0-0

Дандарихэр, фэттейхэр, керкетхэр, теоретхэр, псесхэр, зиххэр хохьэр къэралыгъуэ

£ Анатолие

£ Синдикэ

+ Меот

205. Задание {{ 299 }} ТЗ 5 Тема 1-0-0

Адыгэхэр, абхъазхэр, абазэхэр къытекIыжащ лъэпкъ

£ меот

+ хьэт (хаты)

£ псес

206. Задание {{ 300 }} ТЗ 6 Тема 1-0-0

Меотхэм хабжэу щытащ лIакъуэхэу

+ дандарихэр, фатейхэр, ахейхэр

£ алыджхэр,

£ хатхэр

207. Задание {{ 301 }} ТЗ 7 Тема 1-0-0

Синдикэ Къэралыгъуэм и къалащхьэщ

£ Боспор

+ Горгиппие

£ ТхьэпсэкI

£ Аккад

208. Задание {{ 302 }} ТЗ 8 Тема 1-0-0

Адыгэ бэракъым тет вагъуэхэр я дамыгъэщ

£ мамырыгъэм

£ зэкъуэтыныгъэм

£ зэныбжьэгъуныгъэм

+ лъэпкъхэм

209. Задание {{ 303 }} ТЗ 9 Тема 1-0-0

Адыгэ бэракъым тет шабзэшищ зэблэдзар и дамыгъэщ

£ зауэм

£ пщыхэм

+ мамырыгъэм

Жаргонизмхэр, полисимиер

387. Задание {{ 326 }} ТЗ 187 Тема 7-0-0

Мыхьэнэ зэпэщ1эуэ зи1э псалъэ зыхэт псалъэжьщ:

R ф1ыр мащ1эщ, 1ейр кудщ

£ ф1ым и бзыхьэхуэ к1уэдыркъым

£ ф1ы зыщ1э и пщ1э к1уэдкъым

388. Задание {{ 327 }} ТЗ 188 Тема 7-0-0

Зи мыхьэнэр зэхьэк1ауэ къэгъэсэбэпа псалъэ хэтщ:

£ гъэмахуэ дыгъэ, ц1ыху узыншэ, к1эт1ий нэф

£ сабийр къэушащ, мэкъу дыгъэл, дыщэ сыхьэт

R сабий дыгъэ, ц1ыху дыщэ, псалъэ узыншэ

£ уэздыгъэнэф, уэлбанэ дыгъэ, псалъэ зэхэлъ

389. Задание {{ 328 }} ТЗ 189 Тема 7-0-0

Дыщэ псалъэм и мыхьэнэр зэхьэк1ауэ къыщок1уэ:

£ дыщэ къыщ1эхын

£ дыщэ сыхьэт

R ц1ыху дыщэ

£ дыщэ пхъуантэ

£ дыщэ идэн

390. Задание {{ 329 }} ТЗ 190 Тема 7-0-0

Полисемия терминыр бзэщ1эныгъэм къегъэсэбэп мыпхуэдэ мыхьэнэ и1эу:

£ мыхьэнэ зэпэщ1эуэ зи1э псалъэ

£ мыхьэнэ зэгъунэгъу зи1э псалъэ

R мыхьэнэ куэд зи1э псалъэ

£ мыхьэнэ зэпэжыжьэ зи1э псалъэ

391. Задание {{ 330 }} ТЗ 191 Тема 7-0-0

Зи мыхьэнэр зэхьэк1ауэ къэгъэсэбэпа псалъэ хэтщ:

£ Гъэмахуэ дыгъэм тафэ бейр къызэщ1егъаплъэ.

£ Дадэ мэкъу дыгъэл унэм къишэжащ.

R Умыгузавэ, си нанэ дыщэ, л1ы ищ1ынщ уи къуэр 1эшт1ымым.

£ Нанэ бжэщхьэ1ум къытеуващ, уэздыгъэнэф пыгъанар 1эщ1эту.

392. Задание {{ 331 }} ТЗ 192 Тема 7-0-0

Дыщэ псалъэм и мыхьэнэр зэхьэк1ауэ къыщок1уэ:

£ дыщэ къыщ1эхын

£ дыщэ тхьэгъу

R дадэ дыщэ

£ дыщэ пхъуантэ

£ дыщэ идэн

393. Задание {{ 332 }} ТЗ 193 Тема 7-0-0

Мыхьэнэ куэд зи1э псалъэм йоджэ:

£ антонимк1э

£ омонимк1э

R полисемияк1э

£ фразеологизмк1э

394. Задание {{ 333 }} ТЗ 194 Тема 7-0-0

Зы псалъэм мыхьэнэ куэд иIэным йоджэ

£ синонимкIэ

£ паронимкIэ

£ антонимкIэ

R полисимиекIэ

395. Задание {{ 334 }} ТЗ 195 Тема 7-0-0

Социальнэ гуп гуэрхэм псэлъэкIэкIэ зыкъыгуагъэщхьэхукIын папщIэ къагъэсэбэп псалъэхэмрэ къэIуэтэныгъэхэмрэ

£ диалектизмщ

£ архаизмщ

R жаргонизмщ

£ неологизмщ

396. Задание {{ 335 }} ТЗ 196 Тема 7-0-0

Стиль щхьэхуэхэм емыпха псалъэхэмкIэ бзэм къыщаIуатэ мыхьэнэхэр кърагъэлъэгъуэн папщIэ, къагъэсэбэп псалъэхэр

£ архаизмщ

£ историзмщ

£ неологизмщ

R арготизмщ

397. Задание {{ 336 }} ТЗ 197 Тема 7-0-0

Шхын псалъэр жаргонкIэ къаIуатэ мыпхуэдэу

R егъэмэрэкIуэхын

£ щIэуэн

£ гъэжьэн

£ зы щэ еуэн

398. Задание {{ 337 }} ТЗ 198 Тема 7-0-0

Экзаменыр хуэмытын мыхьэнэр иIэщ мы жаргонизмым

£ къэсыжын

R щIэуэн

£ гъэхуэбэн

£ исыкIын

399. Задание {{ 338 }} ТЗ 199 Тема 7-0-0

Iуэхур зэIыхьэн, зэрыхуей хъункIэ Iэмал имыIэу иухын мыхьэнэр иIэщ мы псалъэм

£ гъэлъеин

£ гъэжьэн

£ исыкIын

R къэсыжын

400. Задание {{ 339 }} ТЗ 200 Тема 7-0-0

ешхыдэн мыхьэнэ иIэкъым мы псалъэм

£ гъэсысын

£ гъэлъэн

R щIэуэн

£ гъэжьэн

401. Задание {{ 340 }} ТЗ 201 Тема 7-0-0

Iулъхьэ, уасэ етын мыхьэнэ иIэщ мы псалъэм

£ щIэуэн

£ гъэжьэн

£ зы щэ еуэн

R гъэхуэбэн

402. Задание {{ 341 }} ТЗ 202 Тема 7-0-0

угъурсыз мыхьэнэ иIэщ мы псалъэм

£ хьэнэ хъун

R блэ зэраукIа баш

£ зы щэ еуэн

£ игъэсыкIын

403. Задание {{ 342 }} ТЗ 203 Тема 7-0-0

чэф игъуэтын мыхьэнэр иIэу къагъэсэбэп мы псалъэр

£ хэпкIэн

£ гъэмэрэкIуэн

£ зы щэ еуэн

R хьэнэ хъун

404. Задание {{ 343 }} ТЗ 204 Тема 7-0-0

шхыдэн мыхьэнэ иIэу къагъэсэбэп мы жаргон псалъэр

R сабэ дэпхъеин

£ къыщхьэщылъэфын

£ къыщхьэпридзын

£ игъэсыкIын

405. Задание {{ 344 }} ТЗ 205 Тема 7-0-0

ЦIыхум и IэщIагъэм ехьэлIауэ къигъэсэбэп псалъэхэр ар

£ диалектизмхэщ

£ жаргонизмхэщ

£ неологизмщ

R профессиональнэ лексикэщ

Стилистикэ

443. Задание {{ 479 }} ТЗ 243 Тема 9-0-0

Бзэм и стилхэмрэ абыхэм я щытыкIэхэр къызыхэкI Iэмалхэмрэ едж

£ орфографием

R стилистикэм

£ лексикэм

£ орфоэпием

444. Задание {{ 480 }} ТЗ 244 Тема 9-0-0

Книжнэ стилым хыхьэркъым

£ научнэ стиль

£ публицистическэ стиль

£ офицальнэ- деловой стиль (Iуэху зэрызэрахьэ стиль)

£ литературнэ-художественнэ стиль

R къызэрыгуэкI псэлъэкIэр е нейтральнэ стилыр

445. Задание {{ 481 }} ТЗ 245 Тема 9-0-0

Речым и жанр зэхуэмыдэхэу статьяр, монографиер, зэреджэ тхылъыр, рецензэр, аннотацэр, лекцэр, докладыр къыхагъэкI

R научнэ стилым

£ публицистическэ стилым

£ офицальнэ- деловой стилым (Iуэху зэрызэрахьэ стилым)

£ литературнэ-художественнэ стилым

£ къызэрыгуэкI псэлъэкIэм е нейтральнэ стилым

446. Задание {{ 482 }} ТЗ 246 Тема 9-0-0

ЩIэныгъэлIхэм я къэхутэныгъэхэм кърикIуахэр къызэраIуатэ бзэм къыщагъэсэбэп

£ публицистическэ стилым

£ офицальнэ- деловой стилым (Iуэху зэрызэрахьэ стилым)

£ литературнэ-художественнэ стилым

R научнэ стилым

£ къызэрыгуэкI псэлъэкIэм е нейтральнэ стилым

447. Задание {{ 483 }} ТЗ 247 Тема 9-0-0

Газет, радио, телевиденэм щыгъэува, щызекIуэ псалъэкIэхэм хэунэтIауэ щытщ

R публицистическэ стилыр

£ офицальнэ- деловой стилыр (Iуэху зэрызэрахьэ стилыр)

£ литературнэ-художественнэ стилыр

£ научнэ стилыр

£ къызэрыгуэкI псэлъэкIэм е нейтральнэ стилыр

448. Задание {{ 484 }} ТЗ 248 Тема 9-0-0

Газет очеркхэр, репортажхэр, спортым теухуа комментариехэр, митингхэм, собранэхэм къыщыпсэлъэныгъэр хохьэр

£ научнэ стилым

£ офицальнэ- деловой стилым (Iуэху зэрызэрахьэ стилым)

R публицистическэ стилым

£ литературнэ-художественнэ стилым

£ къызэрыгуэкI псэлъэкIэм е нейтральнэ стилым

449. Задание {{ 485 }} ТЗ 249 Тема 9-0-0

Деловой тхылъхэр зэрытха бзэр (заявление, автобиографие, нэгъуэщIхэри) хохьэ

£ публицистическэ стилым

£ научнэ стилым

R офицальнэ- деловой стилым (Iуэху зэрызэрахьэ стилым)

£ литературнэ-художественнэ стилым

£ къызэрыгуэкI псэлъэкIэм е нейтральнэ стилым

450. Задание {{ 486 }} ТЗ 250 Тема 9-0-0

Зыгуэрым зыгуэркIэ зыхуигъэзэным е хуиIуэтэным хуэунэтIауэ щытщ

£ публицистическэ стилыр

R офицальнэ- деловой стилыр (Iуэху зэрызэрахьэ стилыр)

£ литературнэ-художественнэ стилыр

£ научнэ стилыр

£ къызэрыгуэкI псэлъэкIэм е нейтральнэ стилыр

451. Задание {{ 487 }} ТЗ 251 Тема 9-0-0

Образ къэгъэщIахэр тхыгъэм къеджэхэмрэ къедаIуэхэмрэ я гурыгъу-гурыщIэхэмрэ гупсысэхэмрэ зэхригъэщIэныр и мурадщ

£ публицистическэ стилым

£ научнэ стилым

£ офицальнэ- деловой стилым (Iуэху зэрызэрахьэ стилым)

R литературнэ-художественнэ стилым

£ къызэрыгуэкI псэлъэкIэм е нейтральнэ стилым

452. Задание {{ 488 }} ТЗ 252 Тема 9-0-0

Махуэ къэс зыхэт гъащIэм къыщагъэсэбэп псэлъэкIэщ

£ публицистическэ стилыр

£ офицальнэ- деловой стилыр (Iуэху зэрызэрахьэ стилыр)

£ литературнэ-художественнэ стилыр

£ научнэ стилыр

R къызэрыгуэкI псэлъэкIэр е нейтральнэ стилыр

Лъэпкъым и календарь

475. Задание {{ 428 }} ТЗ 275 Тема 11-0-0

Илъэс къэс къыдидзэ махуэ зытхухыр адыгэхэм яIащ

£ лэжьэгъуэу

£ шхэгъуэу

£ уэршэрыгъуэу

R тхьэлъэIу махуэхэу

476. Задание {{ 429 }} ТЗ 276 Тема 11-0-0

Пасэ зэманым адыгэхэм илъэсыр ягуэшу щытащ

£ бжьыхьэрэ гъатхэу

R гъэрэ щIыуэ

£ гъатхэрэ щIымахуэу

£ гъэмахуэрэ бжьыхьэу

477. Задание {{ 430 }} ТЗ 277 Тема 11-0-0

Пасэ зэманым адыгэхэм илъэсыр ягуэшу щытащ

£ Iыхьищу

£ Iыхитхуу

R IыхитIу

£ зы Iыхьэу

478. Задание {{ 431 }} ТЗ 278 Тема 11-0-0

Илъэсыр IыхьилIу ягуэш зэрыхъуар адыгэхэм ирапхат

R Вагъуэбэм

£ Вагъуэижым

£ Вагъуэплъым

£ Вагъуэзэшиблым

479. Задание {{ 432 }} ТЗ 279 Тема 11-0-0

Адыгэхэм я илъэсыр хъурт мазэу

£ 10

£ 11

R 12

£ 14

480. Задание {{ 433 }} ТЗ 280 Тема 11-0-0

Мазэхэр адыгэхэм ягуэшырт махуэ

£ 31

£ 29

£ 28

R 30

481. Задание {{ 434 }} ТЗ 281 Тема 11-0-0

Адыгэхэм Вагъуэбэр щIым къыхэкIауэ ялъытэрт

R гъатхэм

£ гъэмахуэм

£ щIымахуэм

£ бжьыхьэм

482. Задание {{ 435 }} ТЗ 282 Тема 11-0-0

Вагъуэбэр гъавэм къыхэплъамэ щIидзэрт

£ гъатхэм

R гъэмахуэм

£ щIымахуэм

£ бжьыхьэм

483. Задание {{ 436 }} ТЗ 283 Тема 11-0-0

Вагъуэбэр жыг щхьэкIэм хыхьамэ къэсат

£ гъатхэр

£ гъэмахуэр

£ щIымахуэр

R бжьыхьэр

484. Задание {{ 437 }} ТЗ 284 Тема 11-0-0

Вагъуэбэр щIым хыхьэжмэ къихьат

£ гъатхэр

£ гъэмахуэр

R щIымахуэр

£ бжьыхьэр

485. Задание {{ 438 }} ТЗ 285 Тема 11-0-0

Гъэм и зэманым ехьэлIауэ адыгэхэм къагъэсэбэп «шылэ» псалъэр къыхэкIащ

£ хьэрыпыбзэм

R персыбзэм

£ урысыбзэм

£ тыркубзэм

486. Задание {{ 439 }} ТЗ 286 Тема 11-0-0

«шылэ» псалъэм къокI

£ 30

R 40

£ 35

£ 29

487. Задание {{ 440 }} ТЗ 287 Тема 11-0-0

Шылэр екIуэкIырт махуэ

£ 30

£ 35

£ 29

R 40

488. Задание {{ 441 }} ТЗ 288 Тема 11-0-0

Гъэрэ щIырэ щызэхэкIыу адыгэхэм я илъэсыщIэр къыщихьэ мазэщ

£ накъыгъэ

£ щIышылэ

£ мазае

£ мэлыжьыхь

R гъатхэпэ

 

Адыгэ шхыныгъуэхэр

41. Задание {{ 41 }} ТЗ 41 Тема 2-0-0

Адыгэхэм я фадэ лIэужьыгъуэхэм хиубыдэркъым

£ санэху

£ санэплъ

£ махъсымэ

£ мэрэмыжьей

+ аркъэ

42. Задание {{ 42 }} ТЗ 42 Тема 2-0-0

Ди лъэпкъым и къэкIыгъэ нэхъыжь дыдэщ

£ гуэдз

£ хьэпцIий

+ хьэ

£ зэнтхъ

43. Задание {{ 43 }} ТЗ 43 Тема 2-0-0

Шатэ, хьэжыгъэ, кхъуей зэгъусэу япщэфI шхыныгъуэ

£ джэдыкIэжапхъэ

£ джэдыкIэнэкъиж

+ жэмыкуэ

44. Задание {{ 44 }} ТЗ 44 Тема 2-0-0

Адыгэхэм я лъэпкъ фадэ

£ коньяк

£ шэгъыр

£ аркъэ

+ мэхъсымэ

45. Задание {{ 45 }} ТЗ 45 Тема 2-0-0

Мамалыга жыхуаIэ шхыныгъуэр адыгэбзэкIэ

+ мрамысэ

£ мэжаджэ

£ махъсымэ

£ мэрэмэжьей

46. Задание {{ 46 }} ТЗ 46 Тема 2-0-0

Адыгэхэм нартыхум къыхащIыкIыу щыта шхыныгъуэ

£ хъыршын

£ хъынкIал

+ хьэкъурт

£ хьэлIамэцIыртI

47. Задание {{ 47 }} ТЗ 47 Тема 2-0-0

Нартыху гуа, прунж, джэрш, лы, кхъуей хэлъу адыгэхэм ягъэхьэзыр хьэнтхъупс

£ хъынкIал

+ IэшырыI

£ хъудыр

48. Задание {{ 48 }} ТЗ 48 Тема 2-0-0

Адыгэхэм нартыху хьэжыгъэм къыхащIыкI шхыныгъуэ

+ хьэтыкъ

£ хубэла

£ хьэлыгъуанэ

49. Задание {{ 49 }} ТЗ 49 Тема 2-0-0

Гъэшым къыхащIыкIыу щыта ерыскъыгъуэ

£ хьэкъурт

£ къуэнхъурей

+ кхъуейжьапхъэ

Адыгэхэм хьэщIэм ехьэлIауэ яIэ хабзэхэр

50. Задание {{ 50 }} ТЗ 50 Тема 3-0-0

Адыгэхэм хьэщIэ нышкIэ еджэу Iэнэм трагъэувэ

£ джэдыл

+ мэлыл

£ былымыл

£ гуэгушыл

51. Задание {{ 51 }} ТЗ 51 Тема 3-0-0

Адыгэхэм гуфIэгъуэ Iэнэм нэхъыжь Iыхьэу трагъэувэ

+ щхьэ щIылъэныкъуэ ижьыр

£ щхьэ щIылъэныкъуэ сэмэгур

£ щхьэр зэрыпсэууэ

£ щхьэпхэтIыгур

52. Задание {{ 52 }} ТЗ 52 Тема 3-0-0

Адыгэ хабзэмкIэ гуфIэгъуэ Iэнэр ирегъэкIуэкI

£ хьэщIэ нэхъыжьым

+ бысым нэхъыжьым

£ щхьэгъэрытым

£ хэгъэрейхэм я нэхъыщIэм

53. Задание {{ 53 }} ТЗ 53 Тема 3-0-0

Адыгэ хабзэмкIэ гуфIэгъуэ Iэнэм япэ хъуэхъур жеIэ

£ хьэщIэ нэхъыжьым

+ бысым нэхъыжьым

£ щхьэгъэрытым

£ хэгъэрейхэм я нэхъыщIэм

54. Задание {{ 54 }} ТЗ 54 Тема 3-0-0

ХьэщIэр унагъуэм къызэрихьэу

£ къыщIэкIуамкIэ йоупщI

£ щыкIуэжынумкIэ йоупщI

+ шхын щIэщыгъуэ хуапщэфI

55. Задание {{ 55 }} ТЗ 55 Тема 3-0-0

Адыгэ псалъэжьыр и кIэм нэгъэсыжын: «Зы хьэщIэм зы хьэщIэр и жагъуэщи, …… »

£ хьэщIитIыр гъунэгъум и жагъуэщ

£ хэгъэрейр гугъу йохь

£ гъунэгъур гугъу йохь

+ хьэщIитIыр бысымым и жагъуэщ

56. Задание {{ 56 }} ТЗ 56 Тема 3-0-0

Адыгэ псалъэжьыр и кIэм нэгъэсыжын: «Адыгэм и хьэщIэр …… »

+ быдапIэ исщ

£ хьэщIэщым щIэсщ

£ жэнэтым исщ

£ жьантIэм дэсщ

57. Задание {{ 57 }} ТЗ 57 Тема 3-0-0

Адыгэм хьэщIэр нэхъыщIэмэ и щIым итыху, и къуажэм дэтыху

£ и сэмэгурабгъумкIэ егъэув

£ и щIыбагъымкIэ егъэув

+ ижьырабгъумкIэ егъэув

£ и гупэмкIэ егъэув

58. Задание {{ 58 }} ТЗ 58 Тема 3-0-0

Щхьэ щIылъэныкъуэм и пэнцIывыр бжэмкIэ гъэзауэ Iэнэм трагъэувэмэ

£ хьэщIэ нэхъыжьым и жагъуэ мэхъу

£ хьэщIэ нэхъыжьым и гуапэ мэхъу

£ уэлбанэ мэхъу

+ гуауэ, хэщIыныгъэ гуэр къэхъуащ

59. Задание {{ 59 }} ТЗ 59 Тема 3-0-0

ХьэщIэм и шыщхьэр унэбжэмкIэ гъэзауэ шэсыжмэ –

+ бысымым хуэарэзыуэ аращ

£ бысымым хуэмыарэзыуэ аращ

£ зэи къытримыгъэзэну аращ

£ щIэхыу къытригъэзэну аращ

60. Задание {{ 60 }} ТЗ 60 Тема 3-0-0

ХьэщIэм и шы щIыбыр унэбжэмкIэ гъэзауэ шэсыжмэ –

£ бысымым хуэарэзыуэ аращ

+ бысымым хуэмыарэзыуэ аращ

£ зэи къытримыгъэзэну аращ

£ щIэхыу къытригъэзэну аращ

61. Задание {{ 61 }} ТЗ 61 Тема 3-0-0

Нэгэгъур зыгуэшым ар Iыхьищ ещIри

£ кIапитIыр цIыхубзхэм ярет, адрейр езым къегъанэ

+ кIапитIыр и бгъуитIым къыщысхэм ярет, (ахэр мыцIыхубзмэ) адрейр езым къегъанэ

£ кIапитIыр хьэщIэхэм ярет, адрейр щхьэгъэрытым ирет

£ кIапитIыр щхьэгъэрытым ирет, адрейр езым къегъанэ

62. Задание {{ 62 }} ТЗ 62 Тема 3-0-0

Адыгэ Iэнэм лэпсыр къахьа нэужь

£ хэгъэрей нэхъыжьыр мэхъуахъуэ

£ хьэщIэ нэхъыжьыр мэхъуахъуэ

+ йрафри псори мэтэджыж

63. Задание {{ 63 }} ТЗ 63 Тема 3-0-0

Адыгэ псалъэжьыр и кIэм нэгъэсыжын: «Бысымыр хьэщIэм и ……»

£ уэршэрэгъущ

£ ныбжьэгъущ

£ жэщгъуэлъщ

+ IуэхутхьэбзащIэщ

64. Задание {{ 64 }} ТЗ 64 Тема 3-0-0

Адыгэ псалъэжьыр и кIэм нэгъэсыжын: «Гъуэгужьрэ фызыжьрэ …… »

£ зэхуомыгъадэ

£ фIыуэ лъагъу

+ умыбгынэ

£ укIэлъымыкIуэ

65. Задание {{ 65 }} ТЗ 65 Тема 3-0-0

Адыгэ псалъэжьыр и кIэм нэгъэсыжын: «Зеиншэр …… »

+ шэгъуафIэщ

£ шэгъуафIэкъым

£ къомышэ

£ умыгъэпуд

Нэхъыжьым хуащI пщIэр

66. Задание {{ 66 }} ТЗ 66 Тема 4-0-0

Нэхъыжь щысу зи бын тепсэлъыхьм жиIэ хабзэщ

£ къурмэн сыпхухъу

+ уи нэмыс нэхъ лъагэ ухъу

£ уи псалъэ фIыкIэ уIыгъ

67. Задание {{ 67 }} ТЗ 67 Тема 4-0-0

Нэхъыжь къепсамэ жраIэ хабзэщ

£ къурмэн сыпхухъу

уи нэмыс нэхъ лъагэ ухъу

£ гъащIэ кIыхь ухъу

+ жьыщхьэмахуэ ухъу

68. Задание {{ 68 }} ТЗ 68 Тема 4-0-0

Нэхъыжь щыту емыкIущ

+ утIысыну

£ ущытыну

£ ушхэну

69. Задание {{ 69 }} ТЗ 69 Тема 4-0-0

Зыгуэр гъуэгу техьа нэужькIэ хуапщэфI

£ щхьэщIылъэныкъуэ

+ щхьэмыгъэуз

£ щхьэгъэва

70. Задание {{ 70 }} ТЗ 70 Тема 4-0-0

Iуэхутхьэбзэ къыпхуэзыщIа нэхъыщIэм жыраIэ

£ уи нэмыс нэхъ лъагэ ухъу

+ къурмэн сыпхухъу

£ жьыщхьэмахуэ ухъу

£ уи псалъэ фIыIкэ уIыгъ

71. Задание {{ 71 }} ТЗ 71 Тема 4-0-0

Iуэхутхьэбзэ къыпхуэзыщIа нэхъыжьым жраIэ хабзэщ

£ уи нэмыс нэхъ лъагэ ухъу

£ къурмэн сыпхухъу

+ жьыщхьэ махуэ ухъу

£ уи псалъэ фIыIкэ уIыгъ

72. Задание {{ 72 }} ТЗ 72 Тема 4-0-0

Нэхъыжь щысу зи щхьэгъусэм тепсэлъыхьым жиIэ хабзэщ

£ къурмэн сыпхухъу

+ уи нэмыс нэхъ лъагэ ухъу

£ уи псалъэ фIыкIэ уIыгъ

£ насыпыфIэ ухъу

73. Задание {{ 73 }} ТЗ 73 Тема 4-0-0

Гъуэгу теува нэхъыжьым

£ кIэлъыуэркъым

£ кIэлъыплъыркъым

+ кIэлъыджэркъым

74. Задание {{ 74 }} ТЗ 74 Тема 4-0-0

Псалъэжьыр и кIэм нэгъэсыжын: «Нэхъыжьыр бгъэлъапIэмэ,…»

£ насыпыфIэ ухъунщ

+ уи щхьэр лъапIэ хъунщ

£ гъащIэкIыхь ухъунщ

75. Задание {{ 75 }} ТЗ 75 Тема 4-0-0

Псалъэжьыр икIэм нэгъэсын: « Уи адэ и щIапIэр гъэдахэ, … »

£ уи анэ и унэм щыпсэу

£ уи анэ и унэр гъэкъабзэ

+ уи анэ дахэу епсалъэ

76. Задание {{ 76 }} ТЗ 76 Тема 4-0-0

Нэхъыжьрэ нэхъыщIэрэ гъуэгу зэдытеувамэ нэхъыжьыр щытщ

£ сэмэгумкIэ

+ ижьымкIэ

£ япэмкIэ

77. Задание {{ 77 }} ТЗ 77 Тема 4-0-0

Джэгур зыублэри (япэ къафэр) зыкъутэжри

+ хэгъэрейхэм ящыщ

£ хьэщIэхэм ящыщщ

£ пшынауэрщ

78. Задание {{ 78 }} ТЗ 78 Тема 4-0-0

Шыпхъу нэхъыжь зиIэ хъыджэбзыр

£ джэгу кIуэкъым

£ Iэгу еуэкъым

+ джэгу кIуэми къафэкъымПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.12 с.)