Запиленісті у відділі бухгалтерії немає.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Запиленісті у відділі бухгалтерії немає.Освітленість = 400 лк., що теж відповідає нормативу.

Також відповідає нормативу рівень шуму, він = 67 дБа.

Освітлення достатнє, розташування робочих місць по відношенню до джерела світла правильне.

Кондиціонування у відділі бухгалтерії достатнє.

На території заводу є їдальня, на кожному поверсі є туалети та умивальники, що відповідає нормам. Недоліком є те, що немає кімнат особистої гігієни жінок.

Будівля відноситься до класу приміщення без підвищеної небезпеки.

Технічне обладнання у відділі бухгалтерії новітнє, бо незабаром відбулося

переобладнання. Розміщення обладнання у відділі бухгалтерії правильне та відповідає санітарним нормам.

Комп’ютери і відділі бухгалтерії новітні, стеля підвісна, вікна пластикові, розсташування робочих місць правильне. Саме тому усі рекомендації у відділі бухгалтерії виконані.

Розміщення електропроводки у відділі бухгалтерії правильне, в приміщенні застосовується захист людей від ураження електричним током. На ЗАТ «Харківський плитковий завод»періодично проводиться навчання та інструктаж з техніки безпеки.

Категорія пожежної небезпеки виробництва Д, ступень вогнестійкості будівлі, в якій розташовано відділ бухгалтерії 4, що відповідає її категорії пожежної небезпеки виробництва.

Стан та кількість протипожежного інвентаря нормальне, приміщення обладнане засобами пожежної сигналізації та зв’язку.

Шляхи евакуації людей з приміщення відповідає протипожежним нормам.

Було розраховано шляхи та час евакуації людей з відділу бухгалтерії ЗАТ «Харківський плитковий завод».

Для забезпечення безпечної евакуації людей з відділу бухгалтерії та будівлі розрахований час евакуації не повинен бути більше необхідного часу евакуації. А так як будівля, в якій знаходиться відділ бухгалтерії, відноситься до категорії Д по пожежонебезпеці, то необхідний час евакуації не обмежується.


ВИСНОВОК

 

В даній дипломній роботі було розглянено облік та аналіз доходів підприємства, які проведено на основі даних закритого акціонерного товариства «Харківський плитковий завод».

Закрите акціонерне товариство «Харківський плитковий завод» – одне з значних в нашій країні спеціалізованих підприємств з виробництва керамічних плиток. Для ведення бухгалтерського обліку на закритому акціонерному товариству «Харківський плитковий завод» застосовується журнально-ордерна система.

Методичні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття в фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 «Дохід».

Дохід признається під час збільшення активу чи зменшення зобов’язань, що зумовлює збільшення власного капіталу (крім взносу учасників) за умовою, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Непризнаються доходами , що надійшли в касу чи на рахунок підприємства у банку від інших осіб:

– сума ПДВ, акцизів, інших податків та обов’язкових платежів, що підлягають перерахунку в бюджет та внебюджетні фонди;

– сума попередньої оплати продукції (товарів,робіт, послуг);

– надходження, що належать іншим особам;

– надходження від первісног розміщення цінних паперів.

Доходи класифікуються в залежності від виду господарської діяльності підприємства. Діяльність підприємства поділяється на звичайну та надзвичайну.

Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку основну діяльність підприємства, а також операції, які її забезпечують чи які з’являються внаслідок здійснення такої діяльності.

Надзвичайною діяльністю вважають такі операції чи подіїї, які відрізняються від звичайної діяльності і при яких не припускається, що вони будуть повторюватися періодично чи в кожному наступному звітному періоді.

Звичайна діяльність підприємства має розподіл на операційну, фінансову та інвестиційну.

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною та фінансовою діяльністю.

Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить до змін розміру та складу власного та позичкового капіталу підприємства. Інвестиційною діяльністю вважають придбання та реалізацію тих необігових активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Признані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за наступними групами:

– дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

– інші операційні доходи;

– фінансові доходи;

– інші доходи;

– надзвичайні доходи.

Дохід відображається в бухгалтерському обліку по сумі справедливої вартості активів, які отримані чи підлягають отриманню.

Для обліку на підприємствах усіх видів доходу застосовуються рахунки класу 7.

Для оьліку фінансових результатів підприємства використовується рахунок 79 “Фінансові результати”.

Для відображення виручки від реалізації, нарахованої чи отриманої підприємством в звітному періоді, використовується рахунок 70 “Доходи від реалізації”. Синтетичний та аналітичний облік доходів від реалізації відображається в Журналі 7.

Для обліку інших доходів операційної діяльності передбачне синтетичний рахунок 71 “Інший операційний дохід”. Синтетичний та аналітичний облік інших доходів оперційної діяльності ведеться а Журналі 5.

Для обліку доходів фінансової діяльності передбачені такі рахунки, як 72 “Дохід від участі в капіталі” та 73 “Інші фінансові доходи”.

Рахунок 72 “Дохід від участі в капіталі” використовується для відображення прибутку, отриманого від інвестицій в асоцюйовані та сумісні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі.

Рахунок 73 “Інші фінансові доходи” використовується для відображенні дивідендів, відсотків та інших доходів, отриманих від фінансових інвестицій (крім доходів, що враховуються за методом участі в капіталі).

Синтетичний та аналітичний облік облік доходів від фінансової діяльності ведеться в Журналі 6.

Для обліку доходів від інвестиційної діяльності передбачено часовий рахунок 74 “Інші доходи”. Синтетичний та аналітичний облік доходів інвестиційної діяльності ведеться в Журналі 6.

Для обліку доходів в результаті надзвичайних подій чи операцій застосовується часовий рахунок 75 “Надзвичайні доходи”. Синтетичний та аналітичний облік надзвичайних подій ведеться в Журналі 6.

В дані й дипломній роботі було запропоновано пропозиції по удосконаленню обліку доходів на підприємстві та був розроблений документ для розрахунку динаміки інших операційних доходів ЗАТ “Харківський плитковий завод”.

При проведенні аналізу ефективності діяльності підприємства було проведено факторний аналіз прибутку, аналіз валового прибутку, було розглянено види рентабельності та зроблена їх оцінка та було проведено факторний аналіз рентабельності.

Джерелом інформації для проведення аналізу доходів є форма № 1 “Баланс”, форма № 2 “Звіт про фінансові результати” та Примітки до річної фінансової звітності.

Одним з прийомів проведення факторного аналізу є прийоми елімінірування.

Елімінірувати – це значить ісключити вплив усіх факторів на розмір результативного показника, крім одного.

Саме цей прийом і було використано при факторному аналізу прибутку, а саме, на основі даних ЗАТ “Харківський плитковий завод” було визначено вплив кожного фактору на прибуток від реалізації. За рахунок збільшення цін чистий прибуток ЗАТ “Харківський плитковий завод” збільшився на 11188,76 тис. грн. А зміна цін сприяла у складі двох показників: виручки та собівартості. Обсяг реалізованої продукції зменшився на 4815,48 тис. грн., а обсяг виробленої продукції зменшився на 3746,32 тис. грн. Перевитрати по непрямим витратам призвели до зменшення прибутку на 13237 тис. грн. Розмір чистого проибутку збільшився за рахунок збільшення суми фінансових доходів на 5493,1 тис. грн. Збільшення розміру сплаченого податку на прибуток зумовило зниження розміру чистого прибутку на 4920,1 тис. грн.

На валовий прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) впливають внутрішні та зовнішні фактори. При проведенні аналізу валового прибутку ЗАТ “Харківський плитковий завод” визначався вплив лише внутрішніх факторів. Відхилення валового прибутку відбулося за рахунок зміни цін на продукцію, зміни обсягу чистого доходу від реалізації продукції, зміни структури від реалізації продукції, зміни рівня витрат та зміни структури витрат. Вплив цих факторів на валовий прибуток разом склав 815,7 тис. грн.

Рентабельність – це показник, що характеризує економічну ефективність.

Виділяють дві групи коефіцієнтів рентабельності:

– рентабельність інвестицій (капіталу);

– рентабельність продажу.

В групі коефіцієнтів рентабельності інвестицій (капіталу) розраховуються два основних коефіцієнта: рентабельність сукупного капіталу та рентабельність власного капіталу. Коефіціент рентабельністі сукупного капіталу збільшився на 5,08, а коефіціент рентабельністі власного капіталу збільшився на 7,07.

В групі коефіцієнтів рентабельності продажу розраховуються коефіцієнт валового прибутку, коефіцієнт операційного прибутку та коефіцієнт чистого прибутку. Коефіціент валової рентабельності продажу зменшився на 9,41; коефіціент операційної рентабельності продажу збільшився на 1,57; коефіціент чистої рентабельності продажу збільшився на 3,94.

При проведенні факторного аналізу рентабельності було визначено вплив на рентабельність власного капіталу трьох факторів першого порядку: чистої рентабельності продажу, ресурсовітдачі та структури джерел коштів, інвестованих в підприємство. Вплив цих трьох факторів склав 0,5632.

В даній дипломній роботі було використано один з економічно-математичних методів – “Статграф”, за допомогою якого було визначено вплив факторів на залежну змінну, за яку було взято питому вагу прибутку в фінансових результатах.

Також було розраховано очікуємий економічний ефект від розроблених пропозицій удосконалення обліку інших операційних доходів з використанням ПЕОМ.

Вартісні витрати при ручному варіанті обробки інформації складають 1518,48 грн. А вартісні витрати при обробці бухгалтерської інформації за допомогою ПЕОМ складають 749,76 грн. З цього виходить, що пряма економія складає 768,72 грн.

Було розглянено усі основні питання про охорону праці та було зроблено розрахунок шляхів та часу евакуації людей з відділу бухгалтерії ЗАТ “Харківський плитковий завод”.

У роботі були використані розробки вітчизняних та іноземних авторів, також в роботі були використані дані ЗАТ “Харківський плитковий завод”.

Пропозиції та рекомендації, розраховані в даній дипломній роботі, можуть бути використані на ЗАТ “Харківський плитковий завод”.


ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ

 

1. Конституція України.–К.: Право,1996.–40 с.

2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-XIV / Бухгалтерський облік: нормативна база / Уклад. Кавторева Я. – 9-е вид.,перероб. і доп.–Х.: Фактор, 2003.–с. 5-18.

3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 р. зі змінами та доповненнями / Бухгалтерський облік: нормативна база / Уклад. Кавторева Я. – 9-е вид., перероб. і доп.–Х.:Фактор, 2003.–с.37-49.

4. Закон Украины «Об охране труда» //Правда Украины.–1992.– № 1.

5. Наказ про організацію бухгалтерського обліку в Україні, затверджений наказом МФУ від 7.05.93 р. № 25, зі змінами та доповненнями / Бухгалтерський облік та звітність в Україні:Збірник нормативно-правових актів / Уклад. Камлик М. –К.: Атіка, Літера ЛТД, 2001.–517-529с.

6. Наказ Мінфіна України “Про примітки до річної фінансової звітності” від 29.11.2000 р. № 307 / Бухгалтерський облік: нормативна база / Уклад. Ковторева Я. – 9-е вид., перероб. і доп.– Х.: Фактор, 2003.–с. 5-18.

7. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку надання фінансової звітності” від 28.02.2002 р. № 419 / Бухгалтерський облік та звітність в Україні: Збірник нормативно-правових актів / Уклад. Камлик М. – К.: Атіка, Лірера ЛТД, 2001.–342-358 с.

8. План рахунків від 30.11.99 р. № 291 // Бухгалтерський облік: нормативна база / Уклад. Кавторева Я. – 9-е вид., перероб. і доп.– Х.: Фактор, 2003.–с. 59-81.

9. Інструкція по застосуванню Плану рахунків від 30.11.99 р. № 291 /Бухгалтерський облік та звітність в Україні: Збірник нормативно-правових актів / Уклад. Камлик М. – К.: Атіка, Літера ЛТД, 2001.– 556-571 с.

10. Інструкція про бухгалтерський облік ПДВ, затверджена наказом МФУ від 01.07.97 р. № 141 / Бухгалтерський облік: нормативна база / Уклад. Кавторева Я.–9-е вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2003.– 291-306 с.

11. Інструкція про порядок заповнення форм річної бухгалтерської звітності підприємств, затверджена наказом МФУ від 18.08.95 р. № 139, зі змінами та доповненнями / Бухгалтерський облік та звітність в Україні: Збірник нормативно-правових актів / Уклад. Камлик М. – К.: Атіка, Літера ЛТД, 2001.–541-557 с.

12. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітність в Україні, затверджене постановою КМУ від 03.04.93 р. № 250, зі змінами та доповненнями / Бухгалтерський облік: нормативна база / Уклад. Кавторева Я. – 9-е вид., перероб. і доп.– Х.: Фактор, 2003.–с. 198-212.

13. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 3 «Отчет о финансовых результатах», зарегистрированное в Министерстве юстиций Украины 21.06.99 г. № 397/3690, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом МФУ от 24.02.2000 г. № 37 / Бухгалтерский учет: нормативная база / Составитель Ильяшенко. – Х.: Фактор, 2001.–с. 49-58.

14. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 15 «Доход» », зарегистрированное в Министерстве юстиций Украины 14.12.99 г. № 860/4153, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом МФУ от 24.02.2000 г. № 37 / Бухгалтерский учет: нормативная база / Составитель Ильяшенко. – Х.: Фактор, 2001.–с. 160-172.

15. Алтапова Н. Бухгалтерский учет валовых расходов и валовых доходов // Все о бухгалтерском учете.–2003.–№ 5.–с.4-8.

16. Алтапова Н. Порядок формирования отчета о финансовых результатах // Баланс.–2000.–№11.–с.25-30.

17. Байдик О. Різниця між бухгалтерським і податковим прибутком // Галицьки контракти.–2003.–№ 13.–с.35-36.

18. Баканов М. Ш. Экономический анализ в торговле: Учебное пособие.–М.: Финансы и статистика, 2004.–397 с.

19. Борщ Н. Обычная деятельность предприятия и ее виды // Налоги и бухгалтерский учет.–2002.–№ 7.–с.21-33.

20. Бочаров В. В. Финансовый анализ: Учебное пособие.–СПб.: Питер, 2000.–232 с.

21. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник.–3-те вид.–Ж.: ПП Рута, 2001.–669 с.

22. Бутинець Ф. Ф., Мних Є. В., Олійник О. В. Єкономічний аналіз: Практикум. Навчальний посібник.–Ж.: ПП Рута, 2000.–414 с.

23. Бутинець Ф. Ф., Чижевська Л. В. . Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник.–2-ге вид.–Ж.: ПП Рута, 2000.–511 с.

24. Буфатина И. Порядок учета доходов и расходов // Все о бухгалтерском учете.–2000.–№ 56.–с.22-34.

25. Буфатина И. Учет доходов и расходов в соответствии с новым Планом счетов // Бухгалтерский учет и аудит.–2000.–№ 2.–с.37-47

26. Вареня В. Бухгалтерский учет и аудит операций по формированию и использованию прибыли // Бизнес.–1998.–№ 44.–с.47-50.

27. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку: Підручник / Пер. З англ. Мінін О., Ткач О. – К.: Основи,1999.–943 с.

28. Гетьман В. Г. Финансовый учет: Учебник.– М.: Финансы и статистика, 2002.–639 с.

29. Гладкая С. Отчет о финансовых результатах // Баланс.–2003.– 34.–с. 27-34.

30. Голенко А. Раздвоение сверху (учет прибыли) // Налоги и бухгалтерский учет.–2001.–№ 39.–с. 33-50.

31. Горицька Н. Порядок відображення доходу в обліку та звітності підприємств згідно з П(С)БО 15 “Дохід” // Галицькі контракти.–2000.– 8.–с. 51.

32. Горицькая Н. Сущность и порядок составления примечаний к финансовой отчетности // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес.–2000.–№ 6.–с. 25.

33. ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования безопасности.–М.: Издательство стандартов,1988.–12с.

34. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.–М.: Издательство стандартов,1988.–24с.

35. ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.– М.: Издательство стандартов,1981.–32с.

36. Грачова Р. Облік фінансових результатів: прибуток – це те, що збільшує власність // Галицькі контракти.–1998.–№ 13.–с. 169.

37. Грачова Р. Формування Звіту про фінансові результати за новим Планом рахунків // Галицькі контракти.–2000.–№ 41.–с. 8-15.

38. Грачова Р. Як заповнити Звіт про фінансові результати за новим Планом рахунків // Галицькі контракти.–2003.–№ 3.–с. 11-13.

39. Губина И. Примечания к финансовой отчетности. Требования МСБУ и украинская практика // Бизнес.–1999.–№ 39.–с. 56-66.

40. Гура Н. Учет доходов и расходов в сфере материального производства и услуг // Все о бухгалтерском учете.–2000.–№ 18.–с. 12-15.

41. Гурецкий Д. Учет валовых доходов // // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес.–1998.–№ 19.–с. 45-47.

42. Гурова К. Д. Єкономічний аналіз: діяльності підприємства: навчальний посібник.–Х.: Саммит, 2001.–302 с.

43. Дмитриев А. Порядок формирования финансового результата в бухгалтерском учете // Все о бухгалтерском учете.–1999.–№ 14.–с. 4.

44. Жила В. Как правильно заполнить форму 2 «Отчет о финансовых результатах» // Все о бухгалтерском учете.–2002.–№ 4.–с. 4-7.

45. Журавель Н. Учет доходов будущих периодов // Баланс.–2003.–№ 32.–с. 41-47.

46. Задорожный З. Учет чрезвычайных доходов и расходов // Бухгалтерский учет и аудит.–2002.–№ 1.–с. 54-58.

47. Иваниенко В. В. Финансовый анализ: Учебное пособие.–2-е изд. – Х.: Издательский Дом «ИНЖЕК», 2003.–175 с.

48. Иваниенко В. В., Яценко Л. С. Финансовый анализ: Учебное пособие.–Х.: Изд. ХГЭУ,2001.–194 с.

49. Ивахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник.–К.: Знання–Прес,2000.–207 с.

50. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник.–2-ге вид., Стереотип.–К.: МАУП, 2001.–147 с.

51. Каменская Т. Корректировка сумм доходов и расходов при переходе на новую систему учета // Бизнес.–2000.–№ 40.–с. 49-52.

52. Каньковская А. Р., Тарушин А. Б. Экономический анализ:Учебно-методическое пособие.–М.: СПб.: Герда,2003.–217 с.

53. Качала М. В. Фінансова звітність підприємств та організацій за національними П(С)БО: Навчальний посібник.–Х.: Рубікон,2000.–223 с.

54. Кергет В. Некоторые бухгалтерские операции при учете валовых доходов и расходов // Бизнес.–1999.–№ 44.–с. 31-36.

55. Кобевник В. Ф. Охрана труда.–К.: Высшая школа,1990.–228 с.

56. Коблянська О. Облік іаудит валових витрат і валових доходів // Вісник податкової служби України.–1999.–№ 7.–с.23.

57. Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник.–М.: «Проспект», 2001.–421 с.

58. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры.–М.: Финансы и статистика,2001.–559 с.

59. Кожанова Э. П., Отенко І. П. Єкономічний аналіз: навчальний посібник для самостійного вивчення дісципліни.–Х.: Видавничий Дім “ІНЖЕК”,2003.–209 с.

60. Комаренко С. Учет дохода от реализации // Бухгалтерский учет по новым стандартам.–2001.–№ 12.–с. 21-34.

61. Кононенко О. Анализ финансовой отчетности.–Х.: «Фактор»,2002.–143 с.

62. Кононенко О. Использование прибыли предприятиями // Налоги и бухгалтерский учет.–2001.–№ 83.–с. 33-40.

63. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навчальний посібник.–К.: Знання,2000.–378 с.

64. Костюченко В. Оценка учета доходов согласно национальным П(С)БУ // Бухгалтерский учет и аудит.–2000.–№ 12.–с. 16-21

65. Костюченко В. Учет дохода от предоставления услуг // Бухгалтерский учет и аудит.–2001.–№ 12.–с.16-24.

66. Костюченко В. Учет дохода от реализации продукции, товаров и прочих активов // Бухгалтерский учет и аудит.–2001.–№ 4.–с.28-39.

67. Костюченко В. Учет дохода согласно национальным П(С)БУ // Бухгалтерский учет и аудит.–2001.–№ 2.–с.26-30.

68. Кравченко С. Г. Экономический анализ: Учебное и практическое пособие.–Х.: ХИМБ,1999.–124 с.

69. Краснов А. М. Организация работы по охране труда на предприятиях.–К.: Техника,1989.–192 с.

70. Ловінська Л. Г. Концепція фінансового результату в системі бухгалтерського обліку підприємств // Фінанси України.–2003.–№ 11.–с. 58-65.

71. Маляревский Ю. Д., Тютюнник П. С. Финансовый учет: Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины.–Х.: Издательский Дом «ИНЖЭК»,2003.–286 с.

72. Маляревский Ю. Д., Тютюнник П. С. Финансовый учет.Часть 1: Конспект лекций .–Х.: ХГЭУ,2002.–103 с.

73. Маляревский Ю. Д., Тютюнник П. С. Финансовый учет.Часть 2: Конспект лекций .–Х.: ХГЭУ,2002.–99 с.

74. Нагірна Н. Доходи загального фонду та їх облік // Бізнес.–2002.–№ 36/1-2.–с. 57-63.

75. Павлюк И. Долгожданные результаты: как заполнить бухгалтерский отчет о финансовых результатах хозяйственно-финансовой деятельности // Бухгалтерский учет и аудит.–2001.–№ 7.–с.22-38.

76. Павлюченко Н. Відображення доходу при здійсненні товарообмінних операцій // Економіка. Фінанси. Право. –2001.–№ 8.–с. 21-23.

77. Панова К. Отчет о финансовых результатах // Баланс.2003.––№ 33.–с. 48-54.

78. Пантелийчук Л. Атака продолжается: учет финансовых результатов // Бизнес.–2002.–№ 9.–с. 46-54.

79. Пантелийчук Л. Комментарии к П(С)БУ 15 «Доход» // Бизнес.–2000.–№ 4.–с. 105-108.

80. Пархоменко В. Бухгалтерский учет доходов и расходов по строительным контрактам // Бухгалтерский учет и аудит.–2001.–№ 6.–с.6-9.

81. Петряєва З. Ф. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник.–Х.: ХДЕУ,2000.–84 с.

82. Петряєва З. Ф. Фінансовий аналіз діяльності підприємств: Навчальний посібник.–Х.: ХДЕУ,2002.–163 с.

83. Плешонкова Л. Отчет о финансовых результатах // Баланс.2002.––№ 33.–с. 33-49.

84. Позднякова М. Отчет о финансовых результатах предприятий торговли // Баланс.2000.––№ 28.–с. 30-38.

85. Позднякова М., Святодух В. Отчет о финансовых результатах предприятий торговли // Баланс.2003.––№ 4.–с. 33-43.

86. Протасов В. Ф. Анализ деятельности предприятия: производство, экономика, финансы, инвестиции, маркетинг: Учебное пособие для ВУЗов.–М.: Финансы и статистика,2003.–534 с.

87. Рожков А. П. Пожарная безопасность на производстве: Учебное пособие.–К.: Ред. журнала «Охрана труда», 1997.–220 с.

88. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник.–М.: ИНФРА–М,2002.–335 с.

89. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие.–6-е изд.–М.: ООО «Новое знание»,2001.–703 с.

90. Селезнева Н. Н. Финансовый анализ. Управление финансами:Учебное пособие для ВУЗов,2-е изд.–М.: ЮНИТИ–ДАНА,2003.–634 с.

91. Серікова Т. М., Понікаров В. Д., Кожанова Є. П., Отенко І. П. Облік, аналіз і аудит: Навчальний посібник.–Х.: Видавничий Дім “ІНЖЕК”,2003.–376 с.

92. Скотнікова Л. П.,Маланич Т. А., Солодовник О. О. Бухгалтерський облік та фінансова звітність на підприємстві: Навчально-методичний посібник.– Х.: Видавничий Дім “ІНЖЕК”,2003.–327 с.

93. Сліпачук І. Облік доходів в бюджетних установах // Школа бухгалтера.–2003.–№ 23.–с. 17-18.

94. СниП II-4-79/85. Естественное и искусственное освещение.–М.: Издательство стандартов,1980.–48с.

95. СниП II-2-80. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений.– М.: Издательство стандартов,1981.–16с.

96. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.–6-те вид.–К.: “А.С.К.”,2002.–776 с.

97. Томашпольский С. Учет доходов и расходов: «законная» шпаргалка для бухгалтеров // Налоги и бухгалтерский учет.–2002.–№ 59.–с. 41.

98. Трахтенберг И., Коршун М., Чебанов О. Гигиена труда и производственняя санитария: Учебно-методическое пособие.–К.: Техника,1997.–464 с.

99. Тютюнник П. С., Маляревский Ю. Д. Финансовая отчетность: Учебное пособие.–Х.: Издательский Дом «ИНЖЭК»,20023.–219 с.

100. Харченко Н. Бухгалтерский учет финансовых результатов // Баланс.1998.–№ 12.– с. 51-54.

101. Харченко Н. Доходы в свете П(С)БУ 15 «Доход» // Баланс.2000.–№ 6.– с. 45-50.

102. Церетели Л. Бухгалтерский учет финансовых результатов // Все о бухгалтерском учете.–1998.–№ 119.–с. 7-11.

103. Чебанова Н. В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Навчальний посібник.–К.: Видавничий центр “Академія”,2002.–671 с.

104. Чумаченко М. Г. Економічний аналіз: Навчальний посібник.–2-ге вид.–К.: КНЕУ,2003.–555 с.

105. Шаровар Ф. И. Устройства и системы пожарной сигнализации.–М.: Стройиздат,1985.–376 с.


ДОДАТКИПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.012 с.)