Питань щодо проведення перевіркиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Питань щодо проведення перевіркиПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення планової перевірки

Відповідно до статті 4 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та Кодексу цивільного захисту України ___________________________________________________

_________________________________________________________________

(найменування підрозділу ДСНС України або її територіального органу)

повідомляє, що у період з “__” _______20__ року по “__” _______20__ року буде здійснено планову перевірку додержання (виконання) вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері ___________

__________________________________________________________________

(цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки,

 

_________________________________________________________________

найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання – юридичної особи,

 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________
або прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання фізичної особи - підприємця)

 

_________________________________________________________________.

Відповідно до частини одинадцятої статті 4 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” прошу забезпечити присутність керівника (заступника керівника) або уповноваженої особи суб’єкта господарювання.

 

__________________________ __________________ ___________________

(посада) (підпис) (П.І.Б.)

 

Повідомлення, надіслане телефонограмою, прийнято

_________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада особи, яка прийняла повідомлення)

 

_______________________________________ “_____” _________ 20__ року

 

Повідомлення надіслане рекомендованим листом з повідомленням про вручення “___”______ 20__ року

Повідомлення вручено особисто ________________________________

______________________________________________ “___” _____20__року

(прізвище, ініціали, посада особи, якій вручено повідомлення)


ПОСВІДЧЕННЯ

на проведення перевірки

 

“___” ____________ 20__ року № _______

 

Видане на проведення ______________________________ перевірки

(планової/позапланової)

 

____________________________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу

 

____________________________________________________________________________________________,

або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, код за ЄДРПОУ)

 

розташованого ____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(місцезнаходження суб’єкта господарювання – юридичної особи та/або місце проживання фізичної особи – підприємця, щодо діяльності якого буде здійснюватися перевірка)

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та на виконання наказу ___________________________________

(ДСНС України або її територіального органу)

________________________________________ від ___ ___20__року №_____

 

 

у період з “___”_______20__р. по “___”_______20__р.

_________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали посадових осіб, які будуть здійснювати перевірку)

буде проведено перевірку ___________________________________________

__________________________________________________________________

(зазначається предмет перевірки: додержання та виконання вимог законодавства у сферах цивільного захисту,

 

__________________________________________________________________

пожежної і техногенної безпеки; виконання вимог приписів, постанов, розпоряджень;

_________________________________________________________________

перевірки фактів порушень вимог законодавства, викладених у скарзі)

 

__________________________________________________________________

Попередня ______________________ перевірка проводилася в період з
(планова/позапланова)

 

“_____” _____________ 20__ р. по “_____”_______________ 20__ р.

 

 

________________________________ ____________________ __________________

(посада) (підпис) (П.І.Б.)

 

М.П.


АКТ
про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки

“___”_________________ 20___ року

Мною (нами), _________________________________________________
__________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб ДСНС України або її територіальних органів,

__________________________________________________________________,
направлених для здійснення перевірки, місце складання акта)

за участю__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(посади, прізвища, імена та по батькові осіб, які брали участь у здійсненні перевірки)

у присутності ______________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта

__________________________________________________________________
господарювання або уповноваженої ним особи або фізичної особи - підприємця

_________________________________________________________________
чи її представника, які перевіряються)

підтверджується недопущення до проведення (відмова у її проведенні)

 

____________________ перевірки, яка здійснюється з “___” _______20__року
(планової/позапланової)

по “__” ______ 20__ року відповідно до наказу _________________________
(найменування органу, що видав наказ )

від “__”_______20___року № _____ направлення на проведення перевірки від “__” ___________ 20__року № _____.

Відмова полягає у _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(детально зазначається, у чому полягає відмова у здійсненні перевірки)

Пояснення керівника суб’єкта господарювання чи уповноваженої ним особи або фізичної особи - підприємця чи її представника (у разі відмови надання пояснень зазначити про це) __________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________ ___________________
(підпис особи, яка давала пояснення) (прізвище та ініціали)

 

Цей акт складено на ____ аркушах у ____ примірниках.

 

Підписи посадових осіб, які здійснювали перевірку:
__________________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

__________________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

Підписи осіб, які брали участь у здійсненні перевірки:

__________________ __________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

__________________ __________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Примірник акта отримав:

_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб’єкта господарювання чи уповноваженої особи або фізичної особи - підприємця чи її представника, які отримали примірник цього акта)

__________________ _______________ (дата) (підпис)

 

Примірник цього акта відправлено поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення*:

__________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали особи, яка відправила примірник цього акта)

 

__________________ _______________
(дата) (підпис)
____________
* У разі відмови керівника суб’єкта господарювання чи уповноваженої особи або фізичної особи - підприємця чи її представника отримати примірник цього акта.

 

 


__________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження та телефони органу державного нагляду, структурного підрозділу)

 

Акт

№ ££££££££££,

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

__________________________________________________________________

(найменування/місцезнаходження суб’єкта господарювання ‑ юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,

__________________________________________________________________,

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи ‑ підприємця)

 

ідентифікаційний код юридичної особи ££££££££,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) ££££££££££,

_____________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження/місце проживання суб’єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено:________________________________________________________

(назва об’єкта перевірки (об’єктів), адреса (адреси) розташування)

__________________________________________________________________

Ступінь ризику суб’єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки _______________________________________________________________________

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки Тип здійснюваної перевірки
Наказ від ££.££.££££ № £££££, виданий _________ ____________________________________________________ Посвідчення на перевірку від ££.££.££££ № ££££££ £ планова;   £ позапланова

 

Строк проведення перевірки

Початок перевірки Завершення перевірки
££ ££ ££££ ££ ££ ££ ££ ££££ ££ ££
число місяць рік години хвилини число місяць рік години хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

__________________________________________________________________

(найменування органу ДСНС України)

__________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

__________________________________________________________________.

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання (об’єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець

__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

__________________________________________________________________,

інші особи:

__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова Позапланова
£ не було взагалі £ не було взагалі
£ була у період з ££.££.££££ по ££.££.££££ Акт перевірки від ££.££.££££ № ££££ Розпорядчий документ від ££.££.££££ № ££££ виконаний £, не виконаний £ £ була у період з ££.££.££££ по ££.££.££££ Акт перевірки від ££.££.££££ № ££££ Розпорядчий документ від ££.££.££££ № ££££ виконаний £, не виконаний £

ПЕРЕЛІК

ОПИС

Виявлених порушень

№ з/п Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено Детальний опис виявленого порушення
реквізити норми (пункт, стаття) позначення нормативно-правового акта
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ПЕРЕЛІК

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної

ПЕРЕЛІК

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення планової перевірки

Відповідно до статті 4 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та Кодексу цивільного захисту України ___________________________________________________

_________________________________________________________________

(найменування підрозділу ДСНС України або її територіального органу)

повідомляє, що у період з “__” _______20__ року по “__” _______20__ року буде здійснено планову перевірку додержання (виконання) вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері ___________

__________________________________________________________________

(цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки,

 

_________________________________________________________________

найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання – юридичної особи,

 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________
або прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання фізичної особи - підприємця)

 

_________________________________________________________________.

Відповідно до частини одинадцятої статті 4 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” прошу забезпечити присутність керівника (заступника керівника) або уповноваженої особи суб’єкта господарювання.

 

__________________________ __________________ ___________________

(посада) (підпис) (П.І.Б.)

 

Повідомлення, надіслане телефонограмою, прийнято

_________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада особи, яка прийняла повідомлення)

 

_______________________________________ “_____” _________ 20__ року

 

Повідомлення надіслане рекомендованим листом з повідомленням про вручення “___”______ 20__ року

Повідомлення вручено особисто ________________________________

______________________________________________ “___” _____20__року

(прізвище, ініціали, посада особи, якій вручено повідомлення)


ПОСВІДЧЕННЯ

на проведення перевірки

 

“___” ____________ 20__ року № _______

 

Видане на проведення ______________________________ перевірки

(планової/позапланової)

 

____________________________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу

 

____________________________________________________________________________________________,

або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, код за ЄДРПОУ)

 

розташованого ____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(місцезнаходження суб’єкта господарювання – юридичної особи та/або місце проживання фізичної особи – підприємця, щодо діяльності якого буде здійснюватися перевірка)

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та на виконання наказу ___________________________________

(ДСНС України або її територіального органу)

________________________________________ від ___ ___20__року №_____

 

 

у період з “___”_______20__р. по “___”_______20__р.

_________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали посадових осіб, які будуть здійснювати перевірку)

буде проведено перевірку ___________________________________________

__________________________________________________________________

(зазначається предмет перевірки: додержання та виконання вимог законодавства у сферах цивільного захисту,

 

__________________________________________________________________

пожежної і техногенної безпеки; виконання вимог приписів, постанов, розпоряджень;

_________________________________________________________________

перевірки фактів порушень вимог законодавства, викладених у скарзі)

 

__________________________________________________________________

Попередня ______________________ перевірка проводилася в період з
(планова/позапланова)

 

“_____” _____________ 20__ р. по “_____”_______________ 20__ р.

 

 

________________________________ ____________________ __________________

(посада) (підпис) (П.І.Б.)

 

М.П.


АКТ
про недопущення до проведення планової (позапланової) перевірки

“___”_________________ 20___ року

Мною (нами), _________________________________________________
__________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб ДСНС України або її територіальних органів,

__________________________________________________________________,
направлених для здійснення перевірки, місце складання акта)

за участю__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(посади, прізвища, імена та по батькові осіб, які брали участь у здійсненні перевірки)

у присутності ______________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта

__________________________________________________________________
господарювання або уповноваженої ним особи або фізичної особи - підприємця

_________________________________________________________________
чи її представника, які перевіряються)

підтверджується недопущення до проведення (відмова у її проведенні)

 

____________________ перевірки, яка здійснюється з “___” _______20__року
(планової/позапланової)

по “__” ______ 20__ року відповідно до наказу _________________________
(найменування органу, що видав наказ )

від “__”_______20___року № _____ направлення на проведення перевірки від “__” ___________ 20__року № _____.

Відмова полягає у _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(детально зазначається, у чому полягає відмова у здійсненні перевірки)

Пояснення керівника суб’єкта господарювання чи уповноваженої ним особи або фізичної особи - підприємця чи її представника (у разі відмови надання пояснень зазначити про це) __________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________ ___________________
(підпис особи, яка давала пояснення) (прізвище та ініціали)

 

Цей акт складено на ____ аркушах у ____ примірниках.

 

Підписи посадових осіб, які здійснювали перевірку:
__________________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

__________________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

Підписи осіб, які брали участь у здійсненні перевірки:

__________________ __________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

__________________ __________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Примірник акта отримав:

_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб’єкта господарювання чи уповноваженої особи або фізичної особи - підприємця чи її представника, які отримали примірник цього акта)

__________________ _______________ (дата) (підпис)

 

Примірник цього акта відправлено поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення*:

__________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали особи, яка відправила примірник цього акта)

 

__________________ _______________
(дата) (підпис)
____________
* У разі відмови керівника суб’єкта господарювання чи уповноваженої особи або фізичної особи - підприємця чи її представника отримати примірник цього акта.

 

 


__________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження та телефони органу державного нагляду, структурного підрозділу)

 

Акт

№ ££££££££££,

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

__________________________________________________________________

(найменування/місцезнаходження суб’єкта господарювання ‑ юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,

__________________________________________________________________,

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи ‑ підприємця)

 

ідентифікаційний код юридичної особи ££££££££,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) ££££££££££,

_____________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження/місце проживання суб’єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено:________________________________________________________

(назва об’єкта перевірки (об’єктів), адреса (адреси) розташування)

__________________________________________________________________

Ступінь ризику суб’єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки _______________________________________________________________________

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки Тип здійснюваної перевірки
Наказ від ££.££.££££ № £££££, виданий _________ ____________________________________________________ Посвідчення на перевірку від ££.££.££££ № ££££££ £ планова;   £ позапланова

 

Строк проведення перевірки

Початок перевірки Завершення перевірки
££ ££ ££££ ££ ££ ££ ££ ££££ ££ ££
число місяць рік години хвилини число місяць рік години хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

__________________________________________________________________

(найменування органу ДСНС України)

__________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

__________________________________________________________________.

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання (об’єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець

__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

__________________________________________________________________,

інші особи:

__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова Позапланова
£ не було взагалі £ не було взагалі
£ була у період з ££.££.££££ по ££.££.££££ Акт перевірки від ££.££.££££ № ££££ Розпорядчий документ від ££.££.££££ № ££££ виконаний £, не виконаний £ £ була у період з ££.££.££££ по ££.££.££££ Акт перевірки від ££.££.££££ № ££££ Розпорядчий документ від ££.££.££££ № ££££ виконаний £, не виконаний £

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п Питання, що підлягають перевірці Так Ні НВ НП Нормативне обґрунтування
Частина І. Забезпечення пожежної безпеки
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки          
1.1 Наявність на об’єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки         пункти 2-8, 10 розділу ІІ ППБУ
1.2 На підприємстві створено СПБ         пункт 14 розділу ІІ ППБУ
1.3 На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ         пункт 12 розділу ІІ ППБУ
1.4 Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам         пункти 17-19 розділу ІІ ППБУ
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки         пункт 9 розділу ІІ ППБУ
3. Забезпечено дотримання працівниками об’єкта встановленого протипожежного режиму         пункт 11 розділу ІІ ППБУ
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки         пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки         пункти 15, 16, 20 розділу ІІ ППБУ
6. Забезпечено протипожежний стан утримання території         пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу ІІІ ППБУ
7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд         пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу ІІІ ППБУ
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів         пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу ІІІ ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання          
9.1 Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів         пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2 Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів         пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ  
9.3 Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм         пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4 Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм         пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5 Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм         пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв’язку
10.1 Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі ‑ АСПЗ), засобами зв’язку відповідно до чинних нормативно-правових актів         пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ  
10.2 АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів           пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ  
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання
11.1 Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог         пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ  
11.2 Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм         пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ  
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння         пункт 7 розділу І, пункт 12 розділу ІІ, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів         пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт         розділ VII ППБУ
14.1 Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку         пункт 21 розділу ІІ ППБУ
14.2 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів         пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів         пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робот з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів         пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів         пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ  
14.5.1 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів         пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів         пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів         пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів         пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7    
14.5.5 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів      


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.026 с.)