Найбiльш сильно стимулюють утворення нових гранулоцитiв,Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Найбiльш сильно стимулюють утворення нових гранулоцитiв,моноцитiв такi фактори, як:

ГЦ-МЦ-КСФ,1

Гiперкапнiя,0

СТГ,0

АКТГ,0

ТТГ,0

Т-хелпери головним чином ...

Утворюють антитiла,0

Регулюють пролiферацiю, диференцiацiю В-лiмфоцитiв,1

Репрезентують антиген,0

Регулюють кiлькiсть моноцитiв,0

Регулюють кiлькiсть гранулоцитiв,0

До неосновних групових систем кровi належать:

CDEcde,0

MNSskk,1

ABO,0

Oав(I),0

Ав(I),0

Кiлькiсть ретикулоцитiв в нормальнiй кровi є показником

iнтенсивностi:

Руйнування еритроцитiв,0

Утворення еритроцитiв,1

Утворення моноцитiв,0

Утворення нейтрофiлiв,0

Руйнування тромбоцитiв,0

При пошкодженнi cудин в їх iнтимi оголюється колаген,

Що сприяє коагуляцiйному гемостазу завдяки

безпосереднiй активацiї факторiв плазми:

XII,1

IX,0

VII,0

II,0

XIII,0

При визначенi групи кровi отримали аглютинацiю еритроцитiв

В цолiклонi анти-А i плазми з стандартними еритроцитами В.

Група кровi пiддослiдного належить до:

О,0

А,1

В,0

АВ,0

Гематокритний показник зменшується, якщо має мicце:

Втрата води,0

Еритропенiя,1

Еритроцитоз,0

Лейкоцитоз,0

NaCl,0

Пicля периливання бiлкових кровозамiнникiв

зменшиться перш за все:

Гематокритний показник,1

Онкотичний тиск,0

РН кровi,0

ШОЕ,0

Якщо ШОЕ збiльшилась, то це означає, зокрема,

що в плазмi кровi збiльшилась кiлькiсть:

Альбумiнiв,0

Глобулiнiв,1

Еритроцитiв,0

Тромбоцитiв,0

NaCl,0

Осмотичний гемолiз еритроцитiв можна викликати зануренням

їх в 3 % р-н глюкози i цей гемолiз виникає в зв'язку з:

Входом води в еритроцити,1

Входом глюкози в еритроцити,0

Виходом води iз еритроцитiв,0

Виходом глюкози iз еритроцитiв,0

Входом NaCl в еритроцити,0

При визначеннi групи кровi отримали аглютинацiю еритроцитiв

З цолiклоном анти-А та з цолiклоном анти-В; не отримали

Аглютинацiї плазми кровi з стандартними еритроцитами A та

з стандартними еритроцитами В. Група кровi дослiджуваного:

Ав(I),0

Ав(II),0

Ва(III),0

АВо(IV),1

Гемоглобiн F новонародженнного вiдрiзняється

вiд гемоглобiну А дорослого:

Конфiгурацiєю молекули Нb,0

Структурою гема,0

Амiнокислотним складом глобiну,1

Валентнiстю залiза,0

Кiлькiстю амiнокислотних ланцюгiв,0

Еритропоетини утворюються в нирках безпосередньо при:

Гiпоксемiї,1

Гiперкапнiї,0

Гiпероксiї,0

Гiперпротеiнемiї,0

Еритропенiї,0

Нормальна киснева ємкiсть кровi cтановить:

19 - 20 об %,1

Г/л,0

15 - 20 об %,0

Г/л,0

4*10^12/ л,0

Лейкопоетини (ГЦ-МЦ-КСФ, ТНФ, ГЦ-КСФ, МЦ-КСФ),

Що стимулюють утворення гранулоцитiв/моноцитiв

видiляються переважно:

Макрофагами,1

Лiмфоцитами,0

Гепатоцитами,0

Ентероцитами,0

Мiоцитами,0

В адгезiї тромбоцитiв приймають участь безпосередньо:

Адреналiн,0

Фiбрiноген,0

Фактор Виллебранда,1

Арахiдонова кислота,0

Тромбiн,0

Первиннi антикоагулянти активно утворюються:

Постiйно,1

Тiльки при пошкодженнях,0

При загрозi пошкодження,0

Пiд час гемокоагуляцiї,0

Пiд час фiбрiнолiзу,0

Гематокритний показник збiльшується якщо має мiсце:

Втрата води,1

Кровотеча,0

Надлишок води,0

Еритропенiя,0

Гiперпротеiнемiя,0

Пiсля переливання 100 мл 0,9% розчину NaCl або

100 мл 5% розчину глюкози виникне:

Iзоосмiя,1

Гiпоосмiя,0

Гiперосмiя,0

Ацидоз,0

Алкалоз,0

Якщо онкотичний тиск на 15 мм Hg бiльше в капiлярах,

Нiж в мiжклiтиннiй рiдинi, то через стiнку капiляра вода

рухатиметься:

В кров iз мiжклiтинної рiдини,1

Iз кровi в мiжклiтинну рiдину,0

В лiмфу з мiжклiтинної рiдини,0

В клiтини iз мiжклiтинної рiдини,0

В еритроцити з плазми кровi,0

Онкотичний тиск плазми кровi створюється:

Лiпiдами,0

Бiлками,1

Еритроцитами,0

Мiнеральними солями,0

Буферними системами,0

ШОЕ 10 мм/год, обумовлено, перш за все,

тфкими показниками кровi:

А/Г=1,5,1

рН=7,4,0

Ронк=25 мм рт. ст.,0

Рг=30 мм рт. ст.,0

Валентнiсть залiза в гемi метгемоглобiну:

2+,0

3+,1

1+,0

4+,0

5+,0

При утвореннi АТФ в пентозофосфатному циклi

синтезується 2,3-дифосфоглiцерат, який:

Пiдвищує спорiдненiсть Hb до кисню,0

Знижує спорiдненсть Hb до кисню,1

Перешкоджає диссоцiацiї оксигемоглобiну,0

Сприяє диссоцiацiї оксигемоглобiну,0

Сприяє утворенню карбгемоглобiну,0

Окислювачi, якi сприяють утворенню метгемоглобiну,

є токсичними тому, що безпосередньо:

Конкурують з киснем,0

Утворюють мiцний ковалентний зв'язок з залiзом,1

Взаємодiють з глобiном,0

Викликають ацидозвикликають ацидоз,0

Викликають гiпоксемiю,0

В стимуляцiї еритропоезу найбiльше значення

мають безпосередньо:

Катехоламiни,0

Кортизол,0

Еритропоетини,1

Тестостерон,0

Iнсулiн,0

Для полегшення пiдрахунку еритроцитiв пiд

мiкроскопом кров розводять:

1% розчином глюкози,0

3% розчином NaCl,1

Н розчином HCl,0

5% розчином цитрату Na,0

0,5% розчином NaCl,0

Людинi для проведення детоксикацiї було

введено NaCl з концентрацiєю:

0,3%,0

0,9%,1

1%,0

2%,0

5,4%,0

Загальнi час зсiдання кровi = 5 хв. Протромбiновий iндекс 100%.

При таких показниках тривалiсть 1 фази коагуляцiйного

гемостазу найiмовiрнiше становить:

Хв,0

Хв,0

Сек,1

Сек,0

Хв,0

У людини кiлькiсть тромбоцитiв в периферiчнiй кровi 300*10^9/л,

Нормальна кiлькiсть фактору Виллебранда. Чому буде

дорiвнювати час кровотечi (проба Дьюка) при таких показниках?

Сек,0

Хв,1

Хв,0

Хв,0

Хв,0

При визначеннi групи кровi отримали аглютинацiю еритроцитiв

З цолiклоном анти-B; плазми кровi з стандартними

еритроцитами A. Група кровi дослiджуваного:

Ав(I),0

Ав(II),0

Ва(III),1

АВо(IV),0

Еозинофiли здатнi безпосередньо:

Фагоцитувати, приймати участь в алергiчних реакцiях,1

Активувати зсiдання кровi,0

Синтезувати антитiла,0

Утаорювати плазматичнi клiтини,0

Стимулювати лiмфопоез,0

Гуморальнi фактори, якi регулюють клiтиннi iмуннi реакцiї i

взаємодiю мiж Т i В - лiмфоцитами:

Лiмфокiни,1

Лейкопоетини,0

Аглютинiни,0

Лiзоцим,0

Комплемент,0

Оптимальна концентрацiя антитiл пiсля першого надходження

антигена в нормальний органiзм виникає протягом:

Доби,0

Тижнiв,1

Мiсяцiв,0

Рокiв,0

Хвилин,0

В груповiй системi CDE природженi аглютинiни:

Вiдсутнi,1

Присутнi а, в,0

Присутнi cde,0

Присутнi CDE,0

При визначеннi групи кровi отримали аглютинацiю еритроцитiв

З цолiклоном анти-А; плазми кровi з стандартними

еритроцитами В. Група кровi дослiджуваного:

Ав(I),0

Ав(II),1

Ва(III),0

АВо(IV),0

Базофiли утаорюються з промiєлоцитiв в червоному

кiстковому мозку i можуть:

Фагоцитувати, стимулювати лiполiз, видiляти гепарин,1

Виробляти iнтерлейкiни,0

Утворювати прокоагулянти,0

Утворювати лiзоцим,0

Утворювати атитiла,0

Найважливiша функцiя нейтрофiлiв:

Утворення антитiл,0

Синтез лейкотриєнiв,0

Мiкрофагоцитоз,1

Утворення тромбоксану А2,0

Транспорт гепарину,0

При визначеннi групи кровi дослiджуваного з'явилась

Аглютинацiя в краплi з цолiклоном анти-В i плазми

Дослiджуваної кровi з стандартними еритроцитами А.

Не вiдбулося аглютинацiї з цолiклоном анти-А та

Стандартними еритроцитами В. Яка група кровi?

Ав(I),0

Ав(II),0

Ва(III),1

АВо(IV),0

Пацiєнту пiсля кровотечi необхiдна гемотрансфузiя. Група

Кровi у нього АВо(IV). Кров якої групи ви використаєте

Для переливання?

0ав(I), Rh+,0

Ав(II), Rh+,0

Ва(III), Rh+,0

АВо(IV), Rh+,1

У рецiпiєнта 0ав(I) група кровi за системою АВ0 i Rh+.

Яку кров ви використаєте для гемотрансфузiї?

0ав(I), Rh+,1

АВо(IV), Rh+,0

АВо(IV), Rh-,0

Ав(I), Rh-,0

Ав(II), Rh+,0

При визначеннi групи кровi не отримали аглютинацiю еритроцитiв

З цолiклоном анти-А i з цолiклоном анти-В; але отримали

Аглютинацiю плазми кровi з стандартними еритроцитами А та

з стандартними еритроцитами В. Група кровi дослiджуваного:

Ав(I),1

Ав(II),0

Ва(III),0

АВо(IV),0

Прокоагулянти всiх фаз зсiдання присутнi в кровi:

Постiйно,1

При пошкодженнях судин,0

Пiд час фiзичного навантаження,0

При стресах,0

При пологах,0

Внутрiшнiй (кров'яний) механiзм утаорення протромбiнази

починається з активацiї факторiв плахми кровi:

Протромбiну,0

XII,1

XIII,0

VII,0

V,0

Для активацiї зовнiшнього механiзму утворення протромбiнази

необхiдна активацiя, перш за все:

Фактора Виллебранда,0

VII,1

X,0

II,0

V,0

Кiлькiсть кровi в органiзмi здорової людини масою 70 кг

становить в середньому:

Л,1

Л,0

Л,0

Л,0

Л,0

Жiнка з резуc-позитивною кров'ю вагiтна. Плiд має

Резус-негативну кров. Якi антигени мiстяться у неї в кровi?

CDE cde,0

CD,1

Cde,0

C'd'e' c''d''e'',0

У спортсмена пiд час змагання загальний час зсiданя кровi

Дорiвнює 3,5 хв. Який з перелiчених факторiв найвiрогiднiше

Призведе до прискорення гемокоагуляцiї?

Адреналiн,1

Ацетiлхолiн,0

Гепарин,0

Вазопресин,0

Соматолiберин,0

Ретракцiя кров'яного згустку становить 20 %. Кiлькiсть якого

З факторiв гемокоагуляцiї буде порушена?

Фiбрiноген,0

Серотонiн,0

Тромбостенiн,1

Фiбрiназа,0

Протромбiн,0Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.011 с.)