A. Бронх, легенева артерiя, легеневi вениМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

A. Бронх, легенева артерiя, легеневi вениA. Серединний

B. Променевий

C. Лiктьовий

D. М’язово-шкiрний

E. Присереднiй шкiрний нерв перед- плiччя

2. При операцiї правосторонньої лобектомiї хiрург пiдiйшов до кореня правої легенi з метою окремого видiлення i обробки його складових. Вкажiть порядок розмiщення елементiв кореня правої легенi з якими лiкар зустрiнеться при видiленнi та обробцi в напрямку зверху вниз?

A. Бронх, легенева артерiя, легеневi вени

B. Легенева артерiя, бронх, легеневi вени

C. Легенева вена, легеневi артерiї, бронх

D. Бронх, легенева артерiя, дiафрагмальний нерв

E. Дiафрагмальний нерв, бронх, бронхiальнi артерiя i вена

3. У хворого пiд час трахеотомiї виникла виражена кровотеча. Яка артерiя була травмована пiд час операцiї?

A. A. thyroidea ima

B. A. thyroidea superior

C. A. thyroidea inferior

D. A. laryngea inferior

E. A. laryngea superior

4. Хворому проведено субтотальну субфасцiальну резекцію щитоподiбної залози. У післяоперацiйному перiодi тривалий час зберiгається охриплiсть голосу. Який нерв ушкоджено в ходi операцiї?

A. Зворотнiй гортанний нерв

B. Верхнiй гортанний нерв

C. Пiд’язиковий нерв

D. Язиковий нерв

E. Нижньощелепний нерв

5. У пораненого перев’язали плечову артерію в нижнiй третинi плеча. За рахунок яких артерiй можливе вiдновлення кровопостачання передплiччя i кистi?

A. Глибока артерiя плеча, лiктьовi колатеральнi артерiї

B. М’язовi гiлки плечової артерiї

C. Переднi i заднi огинаючi артерiї плеча

D. Пiдлопаткова, передня мiжкiсткова артерiя

E. Грудонадплечова, задня огинаюча артерiя плеча

6. Пiд час обстеження у хворої встановлене ураження дорсальної частини мосту, порушена функцiя жування. Ядро якого нерва уражене?

A. Рухове ядро трiйчастого нерва

B. Рухове ядро лицевого нерва

C. Мостове ядро трiйчастого нерва

D. Ядро пiд’язикового нерва

E. Подвiйне ядро блукаючого нерва

7. У хворої 28-ми рокiв виявлена пухлина яєчника i показана операцiя по його видаленню. При здiйсненнi її необхiдно розтинати зв’язку, що з’єднує яєчник з маткою. Яку зв’язку повинен перерiзати хiрург?

A. Lig. Ovarii proprium

B. Lig. Latum uteri

C. Lig. Cardinali

D. Lig.umbilicale laterale

E. Lig. Suspensorium ovarii

8. Чоловiк 42-х рокiв з ураженням лiктьового нерва не може звести до серединної лiнiї II i V пальцi. Функцiя яких м’язiв при цьому порушена?

A. Долоннi мiжкiстковi м’язи

B. Тильнi мiжкiстковi м’язи

C. Червоподiбнi м’язи

D. Короткий долонний м’яз

E. Вiдвiдний м’яз мiзинця

9. У пацiєнта внаслiдок черепно-мозкової травми знижена шкiрна чутливiсть. Яка дiлянка кори великого мозку може бути ураженою?

A. Задня центральна звивина

B. Потилична дiлянка

C. Поясна звивина

D. Лобна дiлянка кори

E. Передня центральна звивина

10. При оглядi ротової порожнини стоматолог виявив появу у дитини перших великих нижнiх кутнiх зубiв. Який вiк дитини?

A. 6-7 рокiв

B. 4-5 рокiв

C. 8-9 рокiв

D. 10-11 рокiв

E. 12-13 рокiв

11. Хвора звернулася зi скаргами на болi у правiй латеральнiй дiлянцi живота. Пiд час пальпацiї визначається щiльне, нерухоме, пухлиноподiбне утворення. У дiлянцi якого вiддiлу травної трубки можлива наявнiсть пухлини?

A. Colon ascendens

B. Colon transversum

C. Colon descendens

D. Colon sigmoideum

E. Caecum

12. В хiрургiчне вiддiлення доставлено пацiєнта з різаною раною медiального краю передплiччя. При обстеженнi виявлено, що в хворого перерiзано лiктьовий м’яз-згинач зап’ястка i лiктьовий м’яз-розгинач зап’ястка. Якi з рухiв кистi будуть порушенi у хворого?

A. Приведення

B. Згинання

C. Розгинання i вiдведення

D. Вiдведення

E. Розгинання

13. У хворої пiсля видалення матки розвинулась гостра анурiя (немає видiлення сечi). Якi анатомiчнi структури найiмовiрнiше було пошкоджено при операцiї?

A. Сечоводи

B. Сечiвник

C. Зовнiшнiй сфiнктер сечiвника

D. Внутрiшнiй сфiнктер сечiвника

E. Цибулинно-губчастий м’яз

14. У чоловiка при обстеженнi виявлено порушення кровообiгу мiокарда лiвого передсердя. У басейнi якої артерiї вiдбулись порушення кровообiгу?

A. Лiва вiнцева

B. Права вiнцева

C. Права та лiва вiнцевi

D. Передня мiжшлуночкова гілка лiвої вiнцевої артерiї

E. –

15. Хворий госпiталiзований з небезпекою поширення запального процесу з потиличної дiлянки в порожнину черепа. Крiзь яке анатомiчне утворення можливе це поширення?

A. Виростковий канал

B. Тiм’яний отвiр

C. Круглий отвiр

D. Остистий отвiр

E. Овальний отвiр

16. У хворої встановлено порушення видiлення тиреотропного гормону гiпофiза. Зi зниженням функцiй якої частки гiпофiза це пов’язано?

A. Lobus anterior

B. Infundibulum

C. Lobus posterior

D. Pars intermedia

E. –

17. У хворого лiкар виявив накопичення рiдини в плевральнiй порожнинi справа над куполом дiафрагми. У якому анатомiчному утворi накопичилась рiдина?

A. Реброво-дiафрагмальний правий синус

B. Реброво-дiафрагмальний лiвий синус

C. Реброво-середостiнний синус

D. Дiафрагмально-середостiнний синус

E. –

18. П’ятирiчна дитина-правша пiсля черепно-мозкової травми на деякий час втратила здатнiсть розмовляти, але через тривалий час ця здатнiсть у неї вiдновилась. Яка пiвкуля була травмована й за рахунок якої властивостi ЦНС дiтей вiдновлення мови стало можливиим?

A. Лiва пiвкуля, пластичнiсть

B. Права пiвкуля, рухливiсть

C. Обидвi пiвкулi, iнертнiсть

D. Права пiвкуля, пластичнiсть

E. Лiва пiвкуля, iнертнiсть

19. Потерпiлий 19-ти рокiв доставлений до травматологiчного вiддiлення з різаною раною трапецiєподiбного м’яза. Яка з фасцiй шиї формує пiхву для даного м’яза?

A. Поверхнева пластинка шийної фасцiї

B. М’язова частина передтрахейної пластинки шийної фасцiї

C. Вiсцеральна частина передтрахейної пластинки шийної фасцiї

D. Передхребтова пластинка шийної фасцiї

E. Сонна пiхва шийної фасції

20. У чоловiка 29-ти рокiв з ножовим пораненням шиї визначається кровотеча. При первиннiй обробцi рани встановлено, що пошкоджена судина, розташована вздовж латерального краю груднинно-ключично- соскоподiбного м’яза. Визначте цю судину:

A. V. jugularis externa

B. V. jugularis anterior

C. A. carotis externa

D. A. carotis interna

E. V. jugularis interna

21. В результатi травми порушено цiлiснiсть переднього корiнця спинного мозку. Якi вiдростки яких нейронiв при цьому пошкодженi?

A. Аксони рухових нейронiв

B. Дендрити рухових нейронiв

C. Аксони чутливих нейронiв

D. Дендрити чутливих нейронiв

E. Дендрити вставних нейронiв

22. Хворий 61-го року страждає на цироз печiнки. Варикознi розширення яких вен з системи порто-кавальних анастомозiв можуть мати мiсце у хворого?

A. V. epigastrica superficialis

B. V. femoralis

C. V. subcostalis

D. V. circumflexa ilium profunda

E. Vv. intercostales posteriores

23. Хворий 34-х рокiв страждає на туберкульоз легень з дитинства. Йому призначена операцiя. Пiд час операцiї у хворого була видалена середня доля правої легенi. Якi сегменти були видаленi?

A. Латеральний i медiальний

B. Верхнiй i переднiй

C. Медiальний базальний i латеральний базальний

D. Верхнiй язичковий i нижнiй язичковий

E. Заднiй i переднiй

24. У потерпiлого 35-ти рокiв встановлено гнiйне запалення жовчного мiхура. В який вiддiл очеревинної порожнини потрапить гнiй пiд час розриву жовчного мiхура при його типовому положеннi?

A. Печiнкова сумка

B. Чепцева сумка

C. Лiвий бiчний канал

D. Верхнiй дванадцятипалий закуток

E. Передшлункова сумка

25. У рiзнороба 55-ти рокiв, який 28 рокiв пропрацював на хiмiчному заводi в цеху зi шкiдливими умовами виробництва, спостерiгаються частi кровотечi iз слизової оболонки носової порожнини. За рахунок яких артерiй це вiдбувається?

A. Передня i задня решiтчастi артерiї

B. Надочноямкова артерiя

C. Вiйчастi артерiї

D. Передня мозкова артерiя

E. Очна артерiя

26. Пiсля травми передньої поверхнi верхньої третини передплiччя у хворого утруднення пронацiї, послаблення долонного згинання кистi та порушення чутливостi шкiри 1-3 пальцiв на долонi. Який нерв ушкоджено?

A. n. medianus

B. n. musculocutaneus

C. n. ulnaris

D. n. cutaneus antebrachii medialis

E. n. radialis

27. Чоловiк 54-х рокiв госпiталiзований до нейрохiрургiчного вiддiлення зi скаргами на вiдсутнiсть чутливостi шкiри нижньої повiки, латеральної поверхнi носа, верхньої губи. Лiкар при оглядi встановив запалення другої гiлки трiйчастого нерва. Через який отвiр виходить iз черепа ця гiлка?

A. Круглий отвiр

B. Рваний отвiр

C. Овальний отвiр

D. Остистий отвiр

E. Верхня очноямкова щілина

28. У хворого 45-ти рокiв при рентгенологiчному обстеженнi була виявлена кила мiжхребцевого диску грудного вiддiлу хребетного стовпа. Який вид з’єднання мiж хребцями зазнав патологiчних змiн?

A. Синхондроз

B. Дiартроз

C. Синсаркоз

D. Гемiартроз

E. Синостоз

29. Чоловiку 44-х рокiв за вимогою дiагностичних тестiв зробили лiмфографiю органiв грудної порожнини. Хiрург встановив, що пухлина вразила орган, з лiмфатичних судин якого лiмфа безпосередньо переходить у грудну протоку. Який це орган?

A. Стравохiд

B. Трахея

C. Лiвий головний бронх

D. Серце

E. Осердя

30. У чоловiка 50-ти рокiв запалення яєчка ускладнилось його водянкою. Необхiдне оперативне втручання. Яку з оболонок яєчка останньою розтинає хiрург пiд час операцiї?

A. Pars descendens duodeni

B. Pars horizontalis duodeni

C. Pars ascendens duodeni

D. Початковий вiддiл jejunum

E. Дистальний вiддiл ileum

32. У ходi хiрургiчної операцiї на нирцi iз заднього доступу (з боку спини) виникла необхiднiсть перетиснути ниркову артерiю. У якiй послiдовностi розташованi елементи ниркової нiжки у її воротах ззаду наперед?

A. Сечовiд, артерiя, вена

B. Артерiя, сечовiд, вена

C. Артерiя, вена, сечовiд

D. Вена, сечовiд, артерiя

E. Вена, артерiя, сечовiд

33. Для постiйного внутрiшньовенного ведення лiкiв хворому краще встановити пiдключичний катетер. В якому анатомiчному утвореннi на шиї потрiбно шукати пiдключичну вену?

A. Spatium antesсalenum

B. Spatium interscalenum

C. Fossa retromandibularis

D. Spatium interaрoneuroticum suprasternale

E. –

34. У чоловiка вiдмiчається випадiння функцiї медiальних половин сiткiвки. Який вiддiл провiдного шляху зорового аналiзатора уражений?

A. Зорове перехрестя

B. Лiвий зоровий тракт

C. Правий зоровий тракт

D. Лiвий зоровий нерв

E. Правий зоровий нерв

35. Жiнка 28-ми рокiв доставлена до приймального вiддiлення зi скаргами на рiзкий бiль у нижнiй дiлянцi живота. Гiнеколог при оглядi припустив позаматкову вагiтнiсть. Яке анатомiчне утворення потрiбно пропунктувати для пiдтвердження дiагнозу?

A. Foramen rotundum

B. Foramen sphenopalatinum

C. Canalis palatinus major

D. Canalis palatinus minor

E. Canalis ptherygoideus

37. Пацiєнт 22-х рокiв скаржиться на пiдвищену больову чутливiсть задньої третини язика i на порушення смаку в цiй дiлянцi. Ураження якого нерва має мiсце?

A. Язикоглотковий

B. Лицевий

C. Трiйчастий

D. Додатковий

E. Пiд’язиковий

38. У постраждалого виявлено рану верхньої частини передньої дiлянки плеча. При обстеженнi встановлена втрата активного згинання в лiктьовому суглобi i чутливостi шкiри передньо- бiчної поверхнi передплiччя. Порушення функцiї якого нерва маємiсце?

A. М’язово-шкiрний

B. Променевий

C. Серединний

D. Лiктьовий

E. Пахвовий

39. У хворого коса пахвинна грижа. Яке анатомiчне утворення стало слабким мiсцем передньої черевної стiнки?

A. Латеральна пахвинна ямка

B. Надмiхурова ямка

C. Стегнова ямка

D. Медiальна пахвинна ямка

E. Пахвинний трикутник

40. У хворого запалення легень ускладнилось ексудативним плевритом. В якому з перелiчених анатомiчних утворень переважно може накопичуватися рiдина?

A. Дельтоподiбний

B. Великий круглий м’яз

C. Пiдосний м’яз

D. Малий круглий м’яз

E. Найширший м’яз спини

42. У хворого порушена моторна функцiя язика. З патологiєю якого нерва це пов’язано?

A. Пiд’язиковий

B. Блукаючий

C. Язикоглотковий

D. Лицевий

E. Додатковий

43. У хворого вiдзначаються болi у дiлянцi кореня язика, зiву, пiднебiнних мигдаликiв, у верхньому вiддiлi глотки, вусi, втрачений смак у дiлянцi задньої третини язика. Ураженням якого нерва викликанi цi порушення?

A. Язикоглотковий

B. Блукаючий

C. Язиковий

D. Барабанна струна

E. Великий кам’янистий

44. Жiнка 45-ти рокiв, перукар, скаржиться на болi у ногах, що з’являються пiсля роботи, ввечерi та вночi. При оглядi хворої виявлено варикозне розширенi вени на присереднiй поверхнi гомiлки та стегна. Яка вена та її безпосереднi протоки розширенi?

A. Велика пiдшкiрна

B. Стегнова

C. Мала пiдшкiрна

D. Глибока вена стегна

E. Передня великогомiлкова вена

45. Чоловiк 30-ти рокiв звернувся до стоматолога зi скаргою на розлади жування, у нього виникає бiль при вiдтягуваннi щелепи назад. Запалення якого з жувальних м’язiв найiмовiрнiше встановить лiкар?

A. M. temporalis (заднi волокна)

B. M. Мasseter

C. M. temporalis (переднi волокна)

D. M. pterygoideus medialis

E. M. pterygoideus lateralis

46. У хворого, що страждає на порушення мозкового кровообiгу, встановлено порушення функцiї лiмбiчної системи. Порушення кровопостачання у якiй артерiї мозку викликало цi симптоми?

A. Передня мозкова

B. Хребтова

C. Задня мозкова

D. Середня мозкова

E. Передня ворсинчаста

47. Хворому встановлений дiагноз ураження голiвки стегна iшемiчного походження. Яка артерiя ушкоджена?

A. Яєчниковi артерiя i вена

B. Матковi артерiя i вена

C. Трубнi артерiя i вена

D. Внутрiшня клубова артерiя

E. Внутрiшня клубова вена

49. Пiд час обстеження хворої виникла пiдозра на наявнiсть гнiйного випоту в прямокишково-матковому заглибленнi. Через яке анатомiчне утворення найкраще пропунктувати дане заглиблення?

A. Заднє склепiння пiхви

B. Переднє склепiння пiхви

C. Ампула прямої кишки

D. Дiафрагма тазу

E. Передня стiнка пiхви

50. Хворий 35-ти рокiв звернувся зi скаргами на бiль та набряк в дiлянцi дна ротової порожнини. Дiагностовано запальний процес у дiлянцi вивiдної протоки пiднижньощелепної слинної залози. Куди вiдкривається ця протока?

A. Caruncula sublingualis

B. Vestibulum oris

C. Foramen caecum linguae

D. Plica fimbriata

E. Recesus gingivalis

51. Пiсля травми на рентгенограмi постраждалого визначається перелом плеча у дiлянцi гребеня великого горбика. Функцiя якого м’яза буде у цьому випадку порушена?

A. Великий грудний

B. Пiдключичний

C. Переднiй зубчастий

D. Дельтоподiбний

E. Малий грудний

52. У хворого сечокам’яна хвороба. При видаленнi конкременту з правого сечоводу хiрург розрiзав стiнку сечоводу. В яке анатомiчне утворення потрапить сеча?

A. Заочеревинний простiр

B. Правий брижовий синус

C. Прямокишково-мiхурове заглиблення

D. Лiвий бiчний канал

E. Правий бiчний канал

53. У чоловiка 60-ти рокiв пiсля iнсульту настав тривалий сон. Ураження яких структур ЦНС найбiльш iмовiрно призвело до цього стану?

A. Висхiдна частина РФ

B. Мозочок

C. Чорна субстанцiя

D. Прецентральна звивина

E. V-IX пари черепних нервiв

54. У постраждалого в автомобiльнiй аварiї припинилося грудне дихання при збереженнi дiафрагмального. На якому рiвнi найбiльш iмовiрно пошкоджено спинний мозок?

A. VI-VII шийнi сегменти

B. I-II шийнi сегменти

C. XI-XII груднi сегменти

D. I-II поперековi сегменти

E. I-II крижовi сегменти

55. У хворого пiсля перенесеної черепно-мозкової травми порушений акт ковтання. Який вiддiл мозку постраждав?

A. Довгастий мозок

B. Середнiй мозок

C. Промiжний мозок

D. Кiнцевий мозок

E. Таламус

56. До хiрургiчного вiддiлення доставлено чоловiка 35-ти рокiв з гнiйною раною на шиї попереду трахеї (в дiлянцi передвiсцерального простору). Куди може розповсюдитись iнфекцiя, якщо хворому термiново не зроблять операцiю?

A. Tr.cortico-nuclearis

B. Tr.cortico-spinalis

C. Тr.cortico-thalamicus

D. Tr.cortico-fronto-pontinus

E. Tr.thalamo-corticalis

58. У хворого з розладом мозкового кровообiгу порушений акт ковтання, вiн може поперхнутися при прийомi рідкої їжi. Який вiддiл мозку уражений?

A. Довгастий мозок

B. Середнiй мозок

C. Промiжний мозок

D. Мозочок

E. Шийний вiддiл спинного мозку

59. До лiкарнi доставлено пораненого вогнепальною зброєю з сильною кровотечею. При оглядi хiрургом установлено, що кульовий канал пройшов через передню стiнку живота, склепiння шлунка i вийшов на рiвнi IХ ребра по лiвiй середнiй пахвовiй лiнiї. Який орган постраждав разом з пораненням шлунка?

A. Селезiнка

B. Лiва нирка

C. Пiдшлункова залоза

D. Поперечна ободова кишка

E. Лiва частка печiнки

60. Пiд час ревiзiї порожнини очеревини з приводу перитонiту виявлений обмежений гнiйник у кореня брижi сигмоподiбної кишки. У якому утвореннi очеревини знаходиться гнiйник?

A. Мiжсигмоподiбна ямка

B. Правий брижовий синус

C. Правий бiчний канал

D. Лiвий бiчний канал

E. Лiвий брижовий синус

61. Жiнку госпiталiзовано в клiнiку з симптомами гострого живота. При обстеженнi виникла пiдозра на позаматкову вагiтнiсть. Яке з анатомiчних утворень таза необхiдно пропунктувати для пiдтвердження дiагнозу?

A. Excavatio rectouterina

B. Excavatio vesicouterina

C. Excavatio rectovesicalis

D. Fossa ischiorectalis

E. Processus vaginalis peritonei

62. Внаслiдок травми у чоловiка 40-ка рокiв зруйнованi заднi корiнцi спинного мозку. Якi розлади будуть спостерiгатися в зонi iннервацiї цих корiнцiв?

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

E. 1

64. У постраждалого в дорожнiй пригодi лiкар виявив перелом лiвої ключицi та порушення кровообiгу в кiнцiвцi (немає пульсацiї променевої артерiї). Стиснення якої судини є причиною порушення кровообiгу в кiнцiвцi?

A. Пiдключична артерiя

B. Пахвова артерiя

C. Пiдключична вена

D. Хребтова артерiя

E. Пахвова вена

65. Хвора скаржиться на набряк нiг, посинiння шкiри, невеличкi виразки збоку латерального виростку. При обстеженнi вiдмiчено: припухлiсть, збiльшення розмiрiв вен, утворення вузлiв. З боку якої вени вiдмiчається патологiя?

A. V. saphena parva

B. V. saphena magna

C. V. femoralis

D. V. profunda femoris

E. V. iliaca externa

66. У хворого гнiйне запалення клиноподiбної пазухи. В яку частину носової порожнини витiкає гнiй?

A. Meatus nasi superior

B. Meatus nasi communis

C. Meatus nasi medius

D. Meatus nasi inferior

E. –

67. При медичному обстеженнi у вiйськкоматi у юнака 18-ти рокiв виявлено опускання головки надп’ясткової кiстки, що призвело до плоскостопостi. Зi слабкiстю якої зв’язки стопи це пов’язано?

A. Передня поздовжня

B. Задня поздовжня

C. Жовта

D. Клубово-поперекова

E. Мiжостиста

70. До лiкаря-педiатра звернулись батьки новонародженої дитини зi скаргами на видiлення рiдини (сечi) в дiлянцi пупка. Яка вроджена вада у дитини?

A. Незрощена сечова протока

B. Дивертикул Меккеля

C. Розщеплення сечiвника

D. Пупкова грижа

E. Пахвинна грижа

71. У потерпiлого з травмою голови у скроневiй дiлянцi дiагностовано епiдуральну гематому. Яка з артерiй найiмовiрнiше пошкоджена?

A. Середня оболонкова

B. Середня мозкова

C. Поверхнева скронева

D. Передня оболонкова

E. Задня вушна

72. При обстеженнi у хворого виявлене порушення чутливостi шкiри в дiлянцi передньої поверхнi шиї. Який нерв уражений?

A. Поперечний нерв шиї

B. Великий вушний

C. Малий потиличний

D. Надключичнi

E. Шийна петля

73. При ультразвуковому обстеженнi дитини був виявлений дивертикул Меккеля. Аномалiю розвитку якої кишки дiагностовано?

A. Клубова

B. Слiпа

C. Ободова

D. Порожня

E. Сигмоподiбна

74. У хворого при томографiчному обстеженнi було виявлено пухлину вiддiлу мозку з ушкодженням ядер XI та XII пар черепних нервiв. Який це вiддiл мозку?

A. Myelencephalon

B. Telencephalon

C. Mesencephalon

D. Metencephalon

E. Diencephalon

75. У хворої внаслiдок запалення порушена ендокринна функцiя фолiкулярних клiтин фолiкулiв яєчника. Синтез яких гормонiв буде пригнiчений?

A. Естрогени

B. Прогестерон

C. Лютропiн

D. Фолiкулостимулюючий гормон

E. Фолiстатин

76. До клiнiки надiйшов хворий зi скаргами на бiль у правiй пiдребернiй дiлянцi, блювання з кров’ю. При дослiдженнi було встановлено збiльшення печiнки, розширення пiдшкiрних вен передньої стiнки живота. В якiй судинi утруднений кровотiк?

A. Ворiтна вена

B. Черевна аорта

C. Печiнковi вени

D. Нижня порожниста вена

E. Верхня порожниста вена

77. Дитина 3-х рокiв надiйшла до клiнiки з дiагнозом отит. Є вiрогiднiсть роз- повсюдження гною iз барабанної порожнини через задню стiнку. Куди найвiрогiднiше може потрапити гнiй?

A. В соскоподiбну печеру

B. У внутрiшнє вухо

C. В слухову трубу

D. В зовнiшнiй слуховий прохiд

E. В заднючерепну ямку

78. У дитини 10-ти рокiв хiрург запiдозрив запалення дивертикула Меккеля, що потребує оперативного втручання. Ревiзiя якої дiлянки кишечника необхiдна, щоб знайти дивертикул?

A. A.facialis

B. A.carotis interna

C. A.temporalis superficialis

D. A.alveolaris inferior

E. A.lingvalis

80. Пiсля травми хворий не може розiгнути руку в лiктьовому суглобi. Порушення функцiї якого м’яза може бути причиною цього?

A. Musculus triceps brachii

B. Musculus biceps brachii

C. Musculus brachialis

D. Musculus coraco-brachialis

E. Musculus subscapularis

81. До лiкарнi пiсля автокатастрофи надiйшов юнак 18-ти рокiв. У травматологiчному вiддiленнi виявленi численнi травми м’яких тканин обличчя в дiлянцi медiального кута ока, якi призвели до масивної кровотечi. Який артерiальний анастомоз мiг бути пошкоджений у цьому регiонi?

A. Печiнково-дванадцятипала

B. Печiнково-шлункова

C. Печiнково-ниркова

D. Кругла зв’язка печiнки

E. Венозна зв’язка

83. Стоматолог пiд час огляду порожнини рота на межi середньої i задньої третини спинки язика виявив запаленi сосочки. Якi сосочки язика запаленi?

A. Papillae vallatae

B. Papillae fungiformes

C. Papillae foliatae

D. Papillae filiformes

E. Papillae conicae

84. У важкоатлета при пiдйомi штанги вiдбувся розрив грудної лiмфатичної протоки. Вкажiть найбiльш вiрогiдне мiсце пошкодження:

A. Пахвовий нерв

B. Пiдлопатковий нерв

C. Дорсальний нерв лопатки

D. Пiдключичний нерв

E. Грудо-спинний нерв

86. До вiддiлення нейрохiрургiї було доставлено чоловiка з втратою слуху внаслiдок травми голови. Порушення якої частки кори головного мозку може бути причиною цього?

A. Скронева

B. Постцентральна звивина

C. Тiм’яна

D. Потилична

E. Лобова

87. При оглядi 6-мiсячної дитини лiкар виявив незакрите заднє тiм’ячко. В якому вiцi воно закривається при нормальному розвитку дитини?

A. До 3-х мiсяцiв

B. До народження

C. До 6-ти мiсяцiв

D. До кiнця першого року життя

E. До кiнця другого року життя

88. Пацiєнт звернувся до лiкаря з приводу втрати здатностi розрiзняти смаки на коренi язика. Лiкар встановив, що це пов’язано з ураженням нерва. Якого?

A. Язикоглотковий

B. Блукаючий

C. Лицевий

D. Верхньогортанний

E. Трiйчастий

89. Жiнка похилого вiку госпiталiзована зi скаргами на рiзкий бiль, набряк в дiлянцi правого кульшового суглоба, що з’явилися пiсля падiння. Об’єктивно: стегно приведене досередини, рухи в кульшовому суглобi порушенi. Перелом якої кiстки або її частини визначив лiкар?

A. Шийка стегнової кiстки

B. Тiло стегнової кiстки

C. Виростки стегнової кiстки

D. Лобкова кiстка

E. Сiднична кiстка

90. Пiд час операцiї на пахвинному каналi з приводу грижi, хiрург пошкодив його вмiст. Що саме пошкодив хiрург?

A. Funiculus spermaticus

B. Urarchus

C. Lig. teres uteri

D. Lig. inguinale

E. –

91. Хворий звернувся до лiкаря зi скаргами на порушення вiдчуття рiвноваги, що з’явилося пiсля травми. Який нерв пошкоджено?

A. Присiнково-завитковий

B. Трiйчастий

C. Лицевий

D. Промiжний

E. Блукаючий

92. У хворого з аневризмою правої пiдключичної артерiї спостерiгається захриплiсть

голосу. З подразненням якого нерву це може бути пов’язано?

A. Передня частка гiпофiзу

B. Наднирковi залози

C. C.Шишкоподiбне тiло

D. D.Щитоподiбна залоза

E. Прищитоподiбнi залози

94. Хвора страждає вiд болю в ногах та набрякiв. В ходi обстеження хворої на ме-

дiальнiй поверхнi стегна спостерiгається набряк, збiльшення розмiру вен, утворен-

ня вузлiв. З боку якої вени спостерiгається патологiя?

A. V. saphena magna

B. V. saphena parva

C. V. femoralis

D. V. profunda femoris

E. V. tibialis

95. У хворого з довготривалим запаленням слизової оболонки носової порожни-

ни з’явилися симптоми ураження слизової оболонки верхньощелепної пазухи (гаймо-

рит). Через яке утворення носової порожнини стало можливим розповсюдження

iнфекцiї?

A. Верхньощелепний отвiр

B. Решiтчаста лiйка

C. Клино-пiднебiнний отвiр

D. Клино-решiтчаста заглибина

E. Решiтчастi комiрки

96. При оглядi хворого хiрург встановив поранення в областi двох верхнiх третин

правої нирки. Цiлiснiсть якого органу слiд перевiрити при цьому, беручи до уваги син-

топiю правої нирки?

A. Печiнка

B. Пiдшлункова залоза

C. Тонка кишка

D. Шлунок

E. Низхiдна ободова кишка

97. У хворого пiд час комп’ютерної томографiї грудної клiтки дiагностовано пухли-

ну заднього нижнього середостiння. Яка з перерахованих структур стиснута пухли-

ною?

A. Aorta thoracica

B. Trachea

C. Arcus aortae

D. N. phrenicus

E. Vena cava superior

98. Пiд час операцiї холецистектомiї у хiрурга виникла необхiднiсть визначити

топографiю загальної жовчної протоки. Злиттям яких проток утворюється дана

анатомiчна структура?

A. M.soleus

B. M.gastrocnemius

C. M.tibialis anterior

D. M.tibialis posterior

E. M.plantaris

101. У хворого спостерiгається пухлина тканин орбiти позаду очного яблука. За-

значено порушення акомодацiї та звуження зiницi ока. Яке анатомiчне утворення

ушкоджено?

A. Ganglion ciliare

B. N. nasociliaris

C. N. lacrimalis

D. N. opticus

E. N. trochlearis

102. Пiсля перелому нижньої щелепи постраждалий вiдзначає втрату чутливостi

шкiри у дiлянцi пiдборiддя i нижньої губи. Який нерв був пошкоджений?

A. Mentalis

B. Facialis

C. Maxillaris

D. Infraorbitalis

E. Buccalis

103. Пiсля травми на рентгенограмi тазу виявлена трiщина кiстки, яка має затульну

борозну. Яка це кiстка?

A. Лобкова

B. Клубова

C. Крижова

D. Сiднична

E. Куприкова

 

A. Серединний

B. Променевий

C. Лiктьовий

D. М’язово-шкiрний

E. Присереднiй шкiрний нерв перед- плiччя

2. При операцiї правосторонньої лобектомiї хiрург пiдiйшов до кореня правої легенi з метою окремого видiлення i обробки його складових. Вкажiть порядок розмiщення елементiв кореня правої легенi з якими лiкар зустрiнеться при видiленнi та обробцi в напрямку зверху вниз?

A. Бронх, легенева артерiя, легеневi вени

B. Легенева артерiя, бронх, легеневi вени

C. Легенева вена, легеневi артерiї, бронх

D. Бронх, легенева артерiя, дiафрагмальний нерв

E. Дiафрагмальний нерв, бронх, бронхiальнi артерiя i вена

3. У хворого пiд час трахеотомiї виникла виражена кровотеча. Яка артерiя була травмована пiд час операцiї?

A. A. thyroidea ima

B. A. thyroidea superior

C. A. thyroidea inferior

D. A. laryngea inferior

E. A. laryngea superior

4. Хворому проведено субтотальну субфасцiальну резекцію щитоподiбної залози. У післяоперацiйному перiодi тривалий час зберiгається охриплiсть голосу. Який нерв ушкоджено в ходi операцiї?

A. Зворотнiй гортанний нерв

B. Верхнiй гортанний нерв

C. Пiд’язиковий нерв

D. Язиковий нерв

E. Нижньощелепний нерв

5. У пораненого перев’язали плечову артерію в нижнiй третинi плеча. За рахунок яких артерiй можливе вiдновлення кровопостачання передплiччя i кистi?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.066 с.)