Методи визначення економічної ефективності від впровадження природозахисних пристроїв.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методи визначення економічної ефективності від впровадження природозахисних пристроїв. 

До природоохоронних заходів належать усі види господарської діяльності, спрямовані на зниження й ліквідацію негативного антропогенного впливу на довкілля, збереження, поліпшення і раціональне використання природно-ресурсного потенціалу країни, регіонів.

Економічне обґрунтування природоохоронних заходів здійснюється через зіставлення їхніх економічних результатів з необхідними для їх упровадження витратами за допомогою показників загального економічного ефекту від цих заходів.

Повні економічні результати (Рповні) від впровадження природоохоронних заходів – величина комплексна, що визначається за формулою:

 

Рповні = Рвиробничі + Рсоціальні + Рекологічні,

 

де Рвиробничі – результати, які досягаються у сфері матеріального виробництва;

Рсоціальні – передбачають підвищення екологічного комфорту проживання населення та збільшення національного багатства;

Рекологічні – зумовлюються зменшенням негативного впливу на довкілля і виявляються в обмеженні надходження забруднюючих речовин у біосферу, збільшенні кількості та поліпшенню якості придатних ресурсів.

Для розрахунку виробничих результатів у разі впровадження природоохоронних заходів використовують показники чистого (Еч) і повного економічного ефекту (Еп).

Чистий економічний ефект природоохоронних заходів визначається з метою техніко-економічного обґрунтування вибору найкращих екологічних варіантів, які різняться між собою за впливом на навколишнє середовище, а також за впливом на виробничі результати галузей, які здійснюють ці заходи. Визначення чистого економічного ефекту природоохоронних заходів ґрунтується на порівнянні витрат на їх здійснення з досягнутим завдяки цим заходам економічним результатом:

 

Е ч = Результати - Витрати

Показники витрат і результатів застосування заходів у галузі охорони природи визначаються відповідно до першого року після завершення нормативного терміну освоєння виробничих потужностей природоохоронних об'єктів. Витрати, результати і ефект розраховуються у річному вимірі. У випадку, коли витрати і результати не збігаються за часом, вибір варіантів виконується з урахуванням часового фактора.

Витрати на здійснення природоохоронних заходів при визначенні їхнього економічного ефекту складаються за рахунок сукупних експлуатаційних витрат і капіталовкладень, приведених до річної розмірності з урахуванням часового фактора.

Економічний результат (Р) природозахисних заходів виражається у величині відвернених річних економічних збитків від забруднення довкілля (П) та річного приросту прибутку від поліпшення виробничих результатів діяльності підприємства (ΔД):

Р = П + ΔД

Величина відвернених економічних збитків від забруднення довкілля (П) дорівнює різниці між розрахунковими величинами збитків, які мали місце до здійснення природоохоронних заходів (Зф), і залишкових збитків після проведення цих заходів (Зм):

П = Зф - Зм

Якщо періоди будівництва (реконструкції), а також проектні строки експлуатації природоохоронних споруд у порівняльних варіантах природоохоронних заходів приблизно однакові (різниця не перевищує трьох років), а витрати і результати протягом експлуатації суттєво не змінюються, то варіанти природоохоронних заходів можна порівнювати за значенням чистого економічного ефекту.

Варіанти природоохоронних заходів і об'єктів, які різняться за періодом будівництва (реконструкції) або проектними строками експлуатації, а також за значенням витрат і результатів, що змінюються протягом часу експлуатації об'єктів, порівнюють за значенням сумар­ного економічного ефекту за період їх експлуатації з урахуванням фактора часу.


001. Предмет, методи і завдання.

002. Основні поняття та наукові категорії РЕ.

003. Місце РЕ в системі наук.

004. Загальні закономірності.

005. Принципи РПС.

006. Основні фактори РПС.

007. Вплив глобалізації та регіоналізації.

008. Поняття про економічний простір.

009. Регіональний економічний простір.

010. Територіальний поділ праці.

011. Економічне районування.

012. Критерії, принципи та чинники економічного районування.

013. Економічний район.

014. Типи економічних районів.

015. Сучасна мережа економічних районів.

016. Суть, мета і концепція ДРЕП.

017. Основні завдання ДРЕП.

018. Механізм реалізації ДРЕП України.

019. Роль органів місцевого самоврядування.

020. Прогнозування і державні програми розвитку регіонів.

021. Природно-ресурсний.

022. Мінеральні ресурси.

023. Земельний фонд.

024. Водні ресурси.

025. Лісові ресурси.

026. Рекреаційні ресурси.

027. Демографічний і трудовий потенціал.

028. Динаміка чисельності та статево-вікова структура.

029. Регіональні особливості демографічної ситуації.

030. Регіональні особливості формування міського та сільського населення.

031. Класифікація та функціональні типи міст.

032. Трудовий потенціал.

033. Регіональні особливості міграційних процесів.

034. Особливості формування регіональних ринків праці.

035. Виробничий та науково-технічний потенціал.

036. Фінансовий потенціал.

037. Інноваційно-інвестиційний потенціал.

 

038. Господарський комплекс.

039. Територіальна структура господарського комплексу.

040. Міжгалузеві комплекси.

041. Паливно-енергетичний комплекс.

042. Вугільна промисловість України.

043. Нафтова і нафтопереробна промисловість.

044. Газова промисловість.

045. Електроенергетика.

046. Теплова електроенергетика.

047. Атомна електроенергетика.

048. Гідроенергетика України.

049. Металургійний комплекс.

050. Передумови розвитку чорної металургії.

051. Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації чорної металургії України.

052. Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації галузей кольорової металургії.

053. Металургійні райони.

054. Машинобудівний комплекс.

055. Основні фактори розвитку і розміщення галузей машинобудування.

056. Транспортне машинобудування.

057. Хімічний комплекс.

058. Лісопромисловий комплекс.

059. Будівельний комплекс.

060. Промисловість будівельних матеріалів.

061. Агропромисловий комплекс.

062. Зернове господарство.

063. Технічні культури.

064. Тваринництво.

065. Соціальний комплекс.

066. Легка промисловість.

070. Транспортний комплекс.

068. Залізничний транспорт.

069. Трубопровідний транспорт.

070. Автомобільний транспорт.


071. Диференціація економічних районів.

072. Донецький економічний район.

073. Вугільна промисловість Донецького.

074. Металургійний комплекс Донецького.

075. Придніпровський економічний район.

076. Металургійний комплекс Придніпровського.

077. Машинобудівний комплекс Придніпровського.

078. Агропромисловий комплекс Придніпровського.

079. Центральний економічний район.

080. Промисловий комплекс Центрального.

081. Машинобудівний комплекс Центрального.

082. Агропромисловий комплекс Центрального.

083. Подільський економічний район.

084. Промисловий комплекс Подільського.

085. Агропромисловий комплекс подільського.

086. Поліський економічний район.

087. Промисловий комплекс Поліського.

088. Агропромисловий комплекс Поліського.

089. Карпатський економічний район.

090. Промисловий комплекс карпатського.

091. Агропромисловий комплекс Карпатського.

092. Рекреаційний комплекс.

093. Східний економічний район.

094. Промисловий комплекс Східного.

095. Машинобудівний комплекс Східного.

096. Агропромисловий комплекс Східного.

097. Причорноморський економічний район.

098. Агропромисловий комплекс Причорноморського.

099. Транспортний комплекс причорноморського.

100. Міжнародний поділ праці.

101. Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків.

102. Економічні зв’язки України.

103. Значення і структура експортного потенціалу.

104. Роль регіонів у формуванні експортного потенціалу.

105. Конкурентні переваги регіонів.

 

106. Предмет, методи та завдання вивчення екології для економістів.

107. Екосистеми, їх структура та види

108. Екологічна експертиза.

109. Основні етапи природокористування в Україні

110. Особливості сучасного етапу природокористування в Україні

111. Затратно-результатна концепція

112. Екологічний моніторинг, його види і рівні.

113. Нормативи та стандарти якості компонентів довкілля.

114. Принцип екологічної зацікавленості

115. Принцип відповідності антропогенного навантаження

116. Дотримання природного кругообігу

117. Збереження природної цілісності екосистем

118. Принцип “нульового рівня” споживання природних ресурсів.

119. Екологічні проблеми ГЕС.

120. Екологічні проблеми ТЕС.

121. Екологічні проблеми АЕС.

122. Екологічні проблеми водного господарства.

123. Екологічні проблеми хімічної промисловості.

123. Екологічні проблеми хімічної промисловості.

124. Екологічні проблеми гідромеліорації сільського господарства.

125. Машинна деградація ґрунтів,

125. Машинна деградація ґрунтів,

126. Основні напрями взаємодії транспортних систем з біосферою.

127. Особливості середовища проживання у великих містах.

128. Основні важелі управління природокористуванням

129. Екологічне законодавство

130. Платежі за ресурси, їх види і нормативи.

131. Платежі за забруднення природного середовища

132. Економічні збитки від забруднення атмосфери,

133. Економічні збитки від забруднення гідросфери

134. Економічні збитки від забруднення ґрунтів

135. Економічні методи управління природокористування

136. Методи визначення економічної ефективності

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-20; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.64 (0.008 с.)