ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ АКАДЕМІЧНИХ УСПІХІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ АКАДЕМІЧНИХ УСПІХІВкурсанта/курсанта/слухача:

 

За шкалою ECTS За національною шкалою За шкалою навчального закладу
А відмінно 90–100
В добре 83–89
С 75–82
D задовільно 68–74
E 60–67
FX незадовільно 35–59
F 1–34

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МетодичнЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основні нормативні акти

1. Конституція України. - К., 1996.

2. Всеобщая декларация прав человека, ст. 29, п. 1. Международная защита прав и свобод человека: сб. документов. — М., 1990.

3. Закон України «Про статус народного депутата України» // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 3. — С. 47.

4. Международные акты о правах человека: Сборник документов. – М., 1998.

5. Про засади державної політики України в галузі прав людини: Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1999 // ВВР - 1999. - № 35.

Довідники

6. Абетка української політики. Довідник / Під ред. М. Томенка. – К., 2001.

7. Мас-медіа України. Довідник. – К., 1995.

8. Политическая энциклопедия. В 2-х томах / Рук. науч. проекта Семигин Г.Ю. – М., 1999.

9. Политология. Энциклопедический словарь. – М., 1998.

10. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для курсантів вищ. навч. закладів. – К., 1997.

11. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для курсантів вищих навчальних закладів.- К., 1997.

12. Словник політологічних термінів / Укладач М.Ф.Макарець. – Дніпропетровськ, 2001.

13. Хто є хто в європейській та американській політології?: Малий політол. Словник / (Б.Кухта, А.Романюк, М.Поліщук).- Львів, 1995.

14. Хто є хто в українській політиці. - Вип.1-2.-К., 1995.

15. Яблонський В.М. Сучасні політичні партії України: Довідник. - К., 1996.

Підручники та посібники

16. Ашин Г.К. Охотский Е.В. Курс элитологии. – М., 1999. – 368 с.

17. Бебик В.М. Політологія: теорія, методологія, практика.- К., 1997.

18. Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина. – К.: МАУП, 2004.

19. Бодуен Ж. Вступ до політології. – К., 1995.

20. Брегеда А.Ю. Основи політології.- К., 1997.

21. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. - М., 1999.

22. Гаєвський Б. Українська політологія.- К., 1995.

23. Гайєк Ф.А. Право, законодавство і свобода. Нове визначення ліберальних принципів справедливості і політичної економії. – К., 2000.

24. Гелей С., Рутар С. Основи політології.- Львів, 1996.

25. Гелей С., Рутар С. Політологія.- К., 1999.

26. Гом’єн Д. Короткий путівник по Європейській конвенції з прав людини. - Львів, 1998.

27. Дмитриев А.В. Конфликтология: Учеб. Пособие для курсантов вузов. – М.: Гардарики, 2000. – 320 с.

28. Джаконини В. Дарендорф: теория конфликта // Политология вчера и сегодня. – Вып. 2. – М., 1990.

29. Ильин М.В. Основные методологические проблемы сравнительной политологии // Полис. – 2001. - № 6.

30. История политико-правовых учений. Для вузов / Под ред. А.Н. Хорошилова. – М., 2001.

31. История политических и правовых учений / Под ред. О.Э.Лейста. – М., 2000.

32. История политических и правовых учений. XVII-XVIII в.в. - М., 1989.

33. История политических и правовых учений. Домарксистский период. Учебник для вузов / Под ред. О.Э. Лейста. М., 1991 г.

34. История политических и правовых учений. Древний мир. - М., 1985.

35. История политических и правовых учений. Крат.учеб.курс / Под общ.ред. В.С.Нерсесянца. – М., 2000.

36. История политических и правовых учений. Средние века и Возрождение. М., 1986.

37. Каменская Г.В., Родионов А.М. Политические системы современности. Учебное пособие. – М., 1994.

38. Конституція України: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. посібн. – К., 1999.

39. Конфликтология / Под ред. А.С. Кармина. – СПб., 1999.

40. Мадіссон В., Шахов В. Політологія міжнародних відноси: Навч. посібник. – К., 1997.

41. Салмин А.М. Современная демократия. - 2-е изд. – М., 1997.

42. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. – К., 1997.

43. Основи демократії : Навч. посібник для курсантів вищ. навч. закладів / Авт. Колектив: М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарчук та ін.; За заг. ред. А. Колодій. – К.: Вид-во “Ай Бі”, 2002.

44. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Конспект лекцій.-К., 1999.

45. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія.- Львів,2001. .

46. Політологія /За ред. О.Бабкіної, В.Горбатенка.- К., 1998.

47. Політологія: історія та методологія / За ред. Ф.М.Кирилюка. – К., 2000.

48. Політологія: Підручник / За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М.Левківського. – К., 2001.

49. Політологія. Кінець XIX – перша половина XX cт.: Хрестоматія /За ред. О.І. Семківа.- Львів, 1996.

50. Потульницький В. Історія української політології.- К., 1994.

51. Потульницький В. Теорія української політології.- К., 1993.

52. Права человека. Учебник для вузов / Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М., 2000.

53. Рябов С.Г., Томенко М.В. Основи теорії політики.- К., 1996.

54. Якушик В. Політична система і політичний режим. – М., 1995.

55. Якушик В.М. Різновиди політичних режимів. – М., 1995.

Монографії та наукові видання:

56. Алексеева Т.А. Современные политические теории. - М., 2001.

57. Алескеров Ф.Т. Орешук П. Выборы. Голосование. Партии. - М., 1995.

58. Александер Дж. Парадокси громадянського суспільства // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 1999. - № 1.

59. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. – М., 1996.

60. Арон Р. Демократия и тоталитаризм.- М., 1993.

61. Бадзьо Ю. Національна ідея і національне питання – десять років невизначеності // Політична думка. – 2001. - № 1-2. – С. 3-12.

62. Банчук М. Громадянське суспільство в Україні: поняття і реальність // Людина і політика. – 2003. - № 1.

63. Бачинський Ю. Економічні підстави самостійності нації // Націоналізм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К., 2000. – С.133-146.

64. Бебик В.М. Основи теоретичної та практичної політології. – К., 1994.

65. Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. – К., 1994.

66. Бебик В., Сидоренко О. Засоби масової інформації посткомуністичної України. – К., 1996.

67. Бегунов Ю.К., Лукашев А.В., Пониделко А.В. 13 теорий демократии. – СПб, 2002.

68. Бестужев-Лада И.В. Поисковое прогнозирование. – М., 1984

69. Бондар Ю. Свобода слова: українська мірка. - К., 2004.

70. Бессонов Б.Н. Гражданское общество: история, сущность, проблемы развития. – М., 1998.

71. Блондель М. Политическое лидерство. – М., 1992.

72. Бондаренко К. Блиск і злидні українського націоналізму // Дзеркало тижня. – 12 січня 2002. - № 1. – С. 3.

73. Василевський О.Л., Гончар М.Н. Структура геополітичних інтересів України. – К., 1995.

74. Вебер М. Избранные произведения.- М., 1990.

75. Вілл Кимлічка. Лібералізм і права меншин / Перекл. з англ. Р. Ткачук. Гол. ред. і автор передм. Дж. Перлін; Наук. ред. І. Лизогуб. - Харків, 2001.

76. Власенко Н., Зосько С., Сиротич М. Україна на шляху до інформаційного суспільства: проблеми і здобутки. – К., 1995.

77. Власть: очерки современной политической философии Запада. – М., 1989.

78. Гавриленко І. Політична система суспільства//Політологічні читання. - 1993.- №1.

79. Гаврюшин О.И. Проблема власти в отечественной политологии // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2000. - № 6 (14). – С. 83-85.

80. Гражданское общество: идея, наследие социализма и современная украинская реальность / За ред. Кононова И.Ф. – Луганск – Женева – Цюрих, 2002.

81. Гельман В.Я. Постсоветские политические трансформации (Наброски к теории) // Полис. – 2001. - № 1. – С. 15-29.

82. Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. – М., 1995.

83. Грищук М.В. Нариси історії місцевого самоврядування України. – Острог, 2003.

84. Даль Р. О демократии / Пер. с англ. А.С. Богдановского; Под ред. О.А. Алякринского. – М., 2000.

85. Данилов А.Н. Власть и общество: поиск новой гармонии. – Минск, 1998.

86. Дегтярев А.А. Политический анализ как прикладная дисциплина: предметное поле и направления развития // Полис. – 2004. - № 1.

87. Демократія - це дискусія. Посібник / Ред. Сондра Майєрс, Пенні Парсекіен. – США, Коннектікут, - 1997.

88. Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети / За заг. ред. Панова М.І. – К., 2002. – Кн. 1.

89. Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право в галузі прав людини: Джерела і практика застосування. – К., 1997.

90. Доненко В.В. Особливості реалізації конституційного права громадян на звернення // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 127-131.

91. Доценко Е. Психология манипуляции. – М., 1996.

92. Дзюбко І.С., Циганков В.А. До питання про предмет політології//Укр. істор. журнал.- 1991.- №7.

93. Діалог цивілізацій: нові принципи організації світу. – К., 2002.

94. Ерышев А.А. История политических и правовых учений.-К., 1998.

95. Желев Ж. Фашизм. Тоталитарное государство. – М., 1991.

96. Зимичев А. Психология политической борьбы. – К., 1992.

97. Ильин М.В. Сравнительная политология: научная компаративистика в системе политического знания // Полис. – 2001. - № 4.

98. Ильин М.В., Панарин А.С. Философия политики. – М., 1994.

99. Иноземцев В.Л., Кузнецова Е.С. Глобальный конфликт ХХI в. (Размышления об истоках и перспективах межцивилизационных противоречий) // Полис. – 2001. - № 6.

100. Комаровский В. Типология избирателей// Социологические исследования. – 1990. - №1.

101. Консерватизм как течение общественной мысли и фактор общественного развития // Полис. –1995. -№4.

102. Королько В.Г. Виборчі технології: порівняльний аналіз 1998 – 2002 років// Проблеми розвитку соціологічної теорії. Теоретичні проблеми змін соціальної структури українського суспільства. - К.: Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАН України. -2002. – c. 488-496. .

103. Краснов Б.И. Политическое прогнозирование // Социально-политический журнал. – 1994. - №11-12

104. Кравчук В.М. Політичні партії та рухи (теоретико-правовий аспект) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2002. – Вип. VІІІ. – С. 12-16.

105. Кресіна І.О., Перегуда Є.В. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми. – К., 2003.

106. Курило О. Соціал-демократичний шлях // Політика і час. – 2001. - №8.

107. Кухта Б. З історії української політичної думки.- К., 1994.

108. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і політичне лідерство. –Львів, 1995.

109. Лазоренко О.В., Лазоренко О.О. Теорія політології: Навч. посібник.- К., 1996.

110. Ле Дюк Лоуренс. Учасницька демократія: референдуми у теорії та на практиці / Перекл. з англ. Р. Ткачук. Гол. ред. і автор передм. Дж. Перлін; Наук. ред. З. Гриценко. - Харків, 2002.

111. Левин К. Разрешение социальных конфликтов. (Пер. с англ.) – СПб., 2000.

112. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин: Навч. посібник.- К., 1997

113. Макарець М.Ф. Розвиток політичної думки України. – Дніпропетровськ, 2003.

114. Марксизм: pro и contra. - М., 1992.

115. Мацієвський Д. Деякі проблеми теорії конфліктів та насильства // Генеза. - 1995. - № 3.

116. Мигул І. Політичні ідеології: порівняльний аналіз. – К., 1997.

117. Міцкевич Е. Файєрстоун Ч. Телебачення. – К., 1994.

118. Міхновський М. Самостійна Україна.- К., 1991.

119. Ніколаєва М.І. Політична система сучасної України: логіка і спрямованість інституціональних змін // Політологічний вісник. – 2002. - № 10. – С. 49-58.

120. Надель С. Рыночная экономика и экономическая демократия // Мировая экономика и международные отношения. - 2000. - № 1.

121. Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ України: Монографія. – Дніпропетровськ, 2002.

122. Общая теория прав человека. Рук. авт. кол-ва и отв. ред. Е.А. Лукашева. – М., 1996.

123. Пахарєв А. Політичні ідеології та багатопартійність в Україні. Знайомі незнайомці //Віче. – 2002. - № 10 (127). – С. 24-28.

124. Погорілко В.Ф., Головченко В.В., Сірий М.І. Права та свободи людини і громадянина в Україні. - Київ, 1997.

125. Політичний маркетинг та електоральні технології. – К., 2002.

126. Полохало В. Від авторитаризму до… авторитаризму? Україна у політичному інтер’єрі колишніх радянських республік // Дзеркало тижня. – 2004. – 28 серпня.

127. Полторак В. Маркетингові дослідження: сутність, методи, технології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг . — 2000. — № 1. — С. 108–128.

128. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Т. 1. - К., 1994.

129. Потульницький В.А. Нариси з української політології. – К., 1994.

130. Похило І. Лідерство//Політологічні читання.- 1994.- №1.

131. Почепцов Г. Теорія комунікації. — К., 1996.

132. Права человека накануне XXI века. – М., 1994.

133. Правова держава/ За ред. Ю.С.Шемшученка.- Вип.7.- К., 1996

134. Пушкарева Г.В. Политический менеджмент (учебное пособие по курсу «Политические технологии») - М.: Университетский гуманитарный лицей, 2001 – 173 с.

135. Розвиток демократії в Україні: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ 29-1 жовтня 2000 р.) - К., 2001.

136. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави.- К., 1996.

137. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. –К., 1996.

138. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. – К., 1997.

139. Складові демократії / Пер. з нім.; За ред. Д. Геттінг, В.Д. Міхаелі. – К., 1993.

140. Сорокин П. Социализм и социальное равенство // Социс. - 2001. - №5.

141. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. – К., 2000.

142. Стоянович С. Комунизм и противоречия между демократией и капитализмом // Полис. – 1996. - №1.

143. Сириця Г.В. Трансформація пострадянських суспільств: суперечності і проблеми розвитку // Філософські обрії. – 2002. - № 8. – С. 112-122

144. Тимошенко В.І. Правова держава. – К., 1994.

145. Токвіль А. Про демократію в Америці. У 2-х томах. – К., 1999.

146. Тощенко Ж.Т. Элита? Кланы? Касты? Клики? Как назвать тех, кто правит нами? // Социс. – 1999. - № 11. – С. 123-133.

147. Халипов В.Ф. Кратология как система наук о власти. – М., 1999

148. Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм.- К., 1993.

149. Шкляр В. Политика и средства массовой информации. – Одеса, 1990

150. Шумпетер Й. Капитализм. Социализм. Демократия. – М., 1995.

151. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. – К., 1994.

  1. Яворский В.Д. Роль института выборов в политической системе общества // Проблеми законності. – 2003. – Вип. 60.

 

 

Робоча навчальна програма

Дніпропетровський державний університет

внутрішніх справ

надруковано ______________

(П.І.Б.)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.012 с.)