ТОП 10:

Сумського державного університету для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу у 2016 роціІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Кафедра військової підготовки Сумського державного університету (далі КВПСумДУ) надає освітні послуги з військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 №48 “Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу” (зі змінами), сумісних наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 15 серпня 2013 року № 1190/560 “Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів” та від 11.11.2004 за № 531/857 “Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу”.

1.2. Перелік військово-облікових спеціальностей і обсяги набору в 2016 році, за якими проводиться військова підготовка за програмою офіцерів запасу:

1.2.1. Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів наземної артилерії – 150 осіб.
1.2.2. Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів самохідної артилерії – 150 осіб.
1.2.3.   Бойове застосування військових частин і підрозділів протитанкових керованих ракетних комплексів – 75 осіб.
1.2.4. Бойове застосування військових частин і підрозділів артилерійської розвідки – 60 осіб.
1.2.5. Бойове застосування військових частин і підрозділів, озброєних комплексами тактичних ракет – 60 осіб.

1.3. Метою проведення військової підготовки є забезпечення Збройних Сил, інших військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Держспецтрансслужби (далі - Збройні Сили та інші військові формування) необхідною кількістю військовонавчених громадян України для виконання військового обов'язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил та інших військових формувань, а також забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов'язку в запасі у мирний час, обов'язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.

1.4. Відповідно до статті 11 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра (далі громадяни), придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.

1.5. Громадяни можуть проходити військову підготовку за умови відповідності спеціальностей, які вони мають або за якими здійснюється їх підготовка у вищому навчальному закладі, військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу.”

1.6. Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки за військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад згідно з Переліком військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, Переліком військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, Переліком військово-облікових спеціаль-ностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу (зі змінами), затвердженим наказом Міністра оборони України від 20 червня 2012 року № 412/дск, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 року за № 1191/21503.5.

1.7. Військова підготовка громадян проводиться на навчально-матеріальній базі КВПСумДУ протягом 2-ох років навчання. Військова підготовка планується та проводитьсядля громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра та для здобувачів вищої освіти ВНЗ м. Суми протягом одного навчального дня на тиждень(методом проведення “військового дня”), для іншої категорії громадян може здійснюватися у строк від двох до шести тижнів поточного семестру (навчального року), методом проведення поточного навчального збору.

1.8. Порядок організації та проведення військової підготовки передбачається відповідним договором між СумДУ та ВНЗ і відповідним контрактом між громадянином, який зарахований для проходження військової підготовки, та ректором СумДУ.

1.9. Військова підготовка здійснюється у формі навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки, підсумкового навчального збору, контрольних заходів.

Обов’язковою практичною складовою військової підготовки є первинна військово-професійна підготовка.

Комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки проводяться після закінчення здобувачами вищої освіти першого року навчання за програмою військової підготовки у військовій частині (навчальному центрі).

Комплексні практичні заняття з громадянами, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, можуть проводитись в інший період після опанування у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі теоретичної складової первинної військово-професійної підготовки (навчального матеріалу, передбаченого програмою військової підготовки на перший рік навчання).

Тривалість комплексних практичних занять за всіма військово-обліковими спеціальностями становить три тижні.

1.10. Громадяни, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли теоретичний і практичний курс навчання з військової підготовки на КВПСумДУ та комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки, залучаються до проходження підсумкового 30 добового навчального збору, передбаченого програмою військової підготовки.

Навчальний збір організовується після закінчення навчання на КВПСумДУ у поточному році.

1.11. Навчальний збір завершується складенням громадянами випускного екзамену.

1.12. Після складення випускного екзамену громадяни складають Військову присягу (крім тих, хто її вже склав) в урочистих умовах згідно з порядком, установленим Статутом внутрішньої служби Збройних Сил.”

1.13. На громадяни, які пройшли повний курс військової підготовки та склали Військову присягу, оформлюються атестаційні матеріали.

1.14. Громадяни, які пройшли повний курс військової підготовки та атестовані до офіцерського складу, присвоюється первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу.

ІІ. УМОВИ ВСТУПУ.

2.1. До Вступних випробувань допускаються громадяни України, які мають або здобудуть освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра (станом на липень 2018 року) всіх форм навчання не старше 40 років, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.

2.2. Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду.

Придатність громадян до військової служби за станом здоров'я визначається на підставі:

- чоловіки: відмітки в приписному свідоцтві за результатами медичного огляду військово-лікарської комісії районних (міських) військових комісаріатів за місцем їх військового обліку, а в разі її відсутності, довідки з висновком військово-лікарської комісії (додаток 6, 6.1, 7).

- особи жіночої статі: довідки з висновком за результатами медичного огляду військово-лікарськими комісіями військових комісаріатів за місцем проживання або навчання (додаток 7).

Медичний огляд проводиться за направленням від КВПСумДУ (додаток 7.1).

2.3. Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію, яка призначається наказом ректора Сумського державного університету.

2.4. Вступні випробування проводяться згідно розкладу (додаток 2).

2.5. Громадяни, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають: заяву на ім’я начальника кафедри військової підготовки (додаток 3).

Заява повинна містити такі відомості:

прізвище, ім’я та по батькові студента;

ВНЗ, номер навчальної групи та назву факультету, на якому він навчається (ВНЗ, який закінчив для громадян, які мають вищу освіту);

форму навчання – очна (денна, вечірня) або заочна (дистанційна);

інформація про здобутий або той, що здобувається громадянином ступінь вищої освіти, галузь знань, спеціальність та спеціалізацію;

придатність до проходження військової служби за станом здоров’я згідно із записом у посвідченні про приписку до призовної дільниці (медичній довідці);

проходження військової служби;

мотивація студента щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до студентів під час проходження військової підготовки.

2.6. До заяви додаються:

- ксерокопія першої та другої сторінки паспорта громадянина України (додаток 4);

- ксерокопія ідентифікаційного коду (додаток 5);

- ксерокопію посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі) з відміткою про придатність до військової служби за станом здоров’я (додаток 6, 6/1);

- довідка військово-лікарської комісії з відмітками про придатність до військової служби за станом здоров’я (навчання за програмою підготовки офіцерів запасу), яка видається військовим комісаріатом за місцем перебування на військовому обліку (при тимчасовому перебуванні на військовому обліку за місцем навчання; для осіб жіночої статі за місцем проживання або навчання) (додаток 7);

- ксерокопія диплому про вищу освіту та додатку до нього (для громадян, які вже мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра (додаток 8).

- ксерокопія посвідчення водія (за наявності)(додаток 9).

2.7. Відповідальна особа за облік і організацію військової підготовки, яка призначена ректором ВНЗ організовує збір визначених документів та складає список здобувачів вищої освіти ВНЗ, які виявили бажання пройти військову підготовку з узагальненими даними про підсумки складання ними підсумкового контролю за попередні курси навчання (додаток 10). Узагальнений список подається ректору ВНЗ на затвердження. До списку додаються заяви громадян про їх бажання пройти військову підготовку. Здобувачі вищої освіти, які мають академічні заборгованості, до списку не включаються.

Затверджені ректорами ВНЗ списки здобувачів з копіями в електронній версії, їх заяви та копії документів, які визначені в п.2.6 цих Правил направляються для розгляду до відбіркової комісії КВП СумДУ не пізніше 28 березня 2016 року(додаток 10; 10.1).

Громадяни, які вже мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, вище перелічені документи надсилають на адресу відбіркової комісії КВПСумДУ (див. зворотній зв’язок).

Розподіл громадян на групи здійснюється з урахуванням відповідності напряму і спеціальності підготовки у ВНЗ (отриманому дипломі) змісту військової підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Списки громадян кожної групи підписуються секретарем і затверджуються головою відбіркової комісії. Зазначені списки та розклад вступних випробувань доводяться до студентів не пізніше ніж за 2 тижні до початку конкурсного відбору.

ІІІ. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

3.1. Конкурсний відбір студентів включає:

оцінку рівня успішності навчання;

професійно-психологічний відбір;

оцінку рівня засвоєння програми допризовної підготовки;

оцінку рівня фізичної підготовки.

3.2. Рівень успішності навчанняздобувачів вищої освіти оцінюється у балах за підсумками складання ним контрольних заходів у вищому навчальному закладі та визначається як середнє арифметичне значення усіх отриманих студентом підсумкових балів за семестри, які передують початку військової підготовки помножене на 100.

Рівень результатів навчання громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, оцінюється у балах і визначається як середнє арифметичне значення усіх отриманих громадянином оцінок з додатка до диплому про вищу освіту, помножене на 100.

3.3. Професійний психологічний відбір студентів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється відповідно до вимог Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 9 липня 2009 року № 355, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 вересня 2009 року за № 893/16909 та Методичних рекомендацій з оцінки індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а також студентів вищих навчальних закладів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, затверджених наказом Міністра оборони України від 22.03.2010 року №152ДСК.

Професійно-психологічний відбір базується на аналізі індивідуально-психологічних якостей і є системою заходів, що спрямовані на виявлення осіб, які за своїми психофізіологічними якостями та здібностями відповідають вимогам конкретної військово-облікової спеціальності.

Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку рівня нервово-психiчної стiйкостi та оцінку спроможності навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу під час проведення тестування на ПЕОМ, облаштованих спеціалізованим програмним забезпеченням.

Індивідуальні психологічні якості вступників оцінюються як "пройшов професійний психологічний відбір" або "не пройшов професійний психологічний відбір".

Громадяни, в яких при тестуванні індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, що не відповідають встановленим критеріям спроможності кандидатів до навчання за методикою спроможності до навчання, вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір та із числа кандидатів для вступу на КВПСумДУ відраховуються.

3.4. Рівень знань з допризовної підготовкиоцінюється вступним випробуванням, яке складається з двох частин: теоретичної та практичної (додаток 11).

Теоретична частина оцінюється за результатами тестування з 5 завдань у письмовій формі за наступними розділами (завданнями):

І - військово-гуманітарна підготовка – перевіряється зріз знань з історії України та Збройних Сил, знання законів, які регламентують службу в Збройних Силах України;

ІІ - статути Збройних Сил України – в обсязі програми допризовної підготовки, що вивчається в загальноосвітньому закладі;

ІІІ - вогнева підготовка включає теоретичні знання з ТТХ і устрою стрілецької зброї, ручних гранат та положень курсу стрільб;

ІV - тактична підготовка та основи військової топографії, охоплює розділи основних видів бою, вмінь діяти в наступі та обороні, положень орієнтування на місцевості та знання термінів з військової топографії;

V - військово-медична підготовка, основи цивільного захисту – перевіряється зріз знань щодо основних термінів і визначень з ВМП та ОЦЗ.

Усі питання не виходять за межі змісту підручника “Захист Вітчизни” для загальноосвітніх закладів. Вступникам надається можливість вибрати правильний варіант відповіді з трьох, заданих у тестах. За кожним розділом (завданням) у тесті дається 5 запитань. Усього – 25 запитань. Правильна відповідь на одне запитання дає вступнику 4 бали. Максимальний бал за теоретичну частину складає – 100 балів.

Перевірка практичної частини випробування з допризовної підготовки складається з виконання 5 завдань з практичного виконання прийомів стройової підготовки на плацу. Під час перевірки підлягають оцінці п’ять основних стройових прийомів, а саме:

1) стройове положення вихід зі строю та повернення в стрій;

2) повороти на місці;

3) повороти під час руху;

4) стройовий крок;

5) підхід до начальника та відхід від нього.

Перед початком оцінювання кандидатів на навчання перевіряється зовнішній вигляд, форма одягу (сорочка світлого кольору, брюки темного кольору, краватка, класичні черевики темного кольору).

Якщо студент має неохайний зовнішній вигляд (не голений, не стрижений, пошкоджений або брудний одяг), загальна оцінка знижується на 5 балів.

Техніка виконання кожного стройового прийому оцінюється:

у 20 балів, якщо прийом виконаний відповідно до вимог Стройового статуту Збройних Сил України , чітко, впевнено, красиво;

у 15 балів, якщо прийом виконаний відповідно до вимог Стройового статуту Збройних Сил України, але недостатньо чітко, з напруженням;

у 10 балів, якщо прийом взагалі виконаний відповідно до вимог Стройового статуту Збройних Сили України, але при цьому була допущена хоча б одна помилка;

у 0 бали, якщо прийом не виконаний або під час його виконання були допущені дві й більше помилки.

Максимальний бал за практичну частину складає – 100 балів.

Максимальна кількість балів за кожне завдання письмового тестування та практичного виконання вступного випробування складає 20 балів, сумарна максимальна кількість балів – 200.

Особа вважається такою, що пройшла вступні випробування, якщо під час складання випробувань з допризовної підготовки сума балів за дві частини (теоретичну та практичну) складає 100 і більше балів. Студенти, які під час тестування набрали менше 50 % (менше 100 балів) від максимальної кількості балів, виключаються із списків кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки.

3.5. Рівень фізичної підготовкикандидатів для проходження військової підготовки проводиться за наявності висновку посадової особи медичного підрозділу ВНЗ, у якому навчається здобувач (дільничного терапевту за місцем проживання для громадян, які мають вищу освіту) про відсутність протипоказань до фізичної підготовки за станом здоров’я і визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ і їх оцінки, відповідно до вимог Тимчасової настанови з фізичної підготовки в Збройних Силах України, затвердженої наказом начальника Генерального штабу-Головнокомандувача Збройних Сил України від 11.02.2014р. №35 (додаток 19 Настанови).

Випробування проводиться за трьома вправами:

чоловіки- біг на 100м, підтягування на перекладині, біг на 3(1) км;

жінки -біг на 100 м, комплексна силова вправа, біг на 1 км.

У кожній вправі існує мінімальний пороговий рівень. Усі вправи, призначені для перевірки, виконуються протягом одного дня згідно розкладу. Для виконання вправ надається одна спроба. В окремих випадках (під час зриву, падіння тощо) перевіряючий може дозволити виконати вправу повторно. В цьому випадку вправа оцінюється не вище порогового рівня. Повторне виконання фізичних вправ із метою підвищення оцінки не дозволяється.

Під час перевірки вправи виконуються в послідовності: вправи на швидкість, силові вправи, вправи на загальну витривалість. В окремих випадках за рішенням перевіряючого послідовність виконання вправ може бути змінена.

Оцінка рівня фізичної підготовки студентів вибірковою комісією визначається як “залік” або “незалік”. Для отримання оцінки “залік” кандидату на навчання необхідно набрати суму від 35 до 70 балів за Таблицею нарахування балів (додаток 12).

Кандидати на навчання оцінюються як “незалік”, якщо:

за виконання 3-х фізичних вправ набрано суму менше 35 балів;

не виконувалась вправа на силу (№3;7) чи витривалість (№8;10) з будь-якої причини;

не виконаний пороговий рівень у вправах на силу або витривалість.

Кандидати, які отримали загальну оцінку “незадовільно”, зарахуванню не підлягають.

Під час конкурсного відбору з фізичної підготовки вступник повинен пред’явити паспорт громадянина України перед виконанням кожної контрольної вправи.

3.6. За результатами вступних випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору, рівня фізичної підготовки та медичного огляду, складається рейтинг вступника.

Рейтинг кандидатів для проходження військової підготовки відповідає сумі балів, набраних при оцінці рівня знань з допризовної підготовки та рівня успішності навчання.

3.7. Кандидати, які успішно витримали конкурсний відбір відповідно до загальної кількості набраних балів розподіляються за рейтинговим списком згідно конкурсу та обсягу набору на кожну військово-облікову спеціальність і відбірковою комісією оформляється окремим протоколом з висновками: “рекомендуються до зарахування” або “не рекомендуються до зарахування” на КВПСумДУ.

Кандидати з числа випускників технікумів, коледжів, які успішно витримали конкурсний відбір включаються до рейтингового списку після зарахування до ВНЗ на спеціальність за ОКР не нижче “бакалавр”.

Рейтингові списки оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах конкурсної комісії та на Web-сторінці КВПСумДУ.

3.8. Зарахування громадян до навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється наказом ректора Сумського державного університету на підставі протоколу засідання відбіркової комісії.

Відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” громадяни, які належать до членів сімей ветеранів війни, у тому числі і учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО, а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” мають право на першочергове зарахування при вступі до КВПСумДУ і відносяться до пільгових категорій відповідно до законодавства;

Громадяни, що мають досвід бойових дій, участі у миротворчих операціях та АТО, що підтверджується відповідними документами, зараховуються для проходження військової підготовки поза конкурсом за умови позитивного складання вступних випробувань та придатності за станом здоров’я.

Конкурсний відбір студентів закінчується не пізніше 08.08.2016 року.

3.9. Апеляції громадян за результатами конкурсного відбору розглядає апеляційна комісія. Апеляція громадян за результатами випробувань повинна подаватися не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки за випробування.

Додаткове опитування студентів під час розгляду апеляції не допускається.

3.10. Громадяни, які зараховані на КВПСумДУ, укладають з ректором Сумського державного університету контракт в порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 року №48.

Якщо студент не підписав контракт протягом визначеного часу, його військова підготовка припиняється, і він відраховується зі складу тих, хто проходить військову підготовку.

На вакантні місця можуть зараховуватися студенти згідно з рейтингом, за умови укладання контракту у встановлений термін.

3.11. Під час проходження конкурсного відбору кандидат повинен мати при собі паспорт громадянина України. Без наявності паспорта кандидат до вступних випробувань не допускається.

3.12. Навчання на КВПСумДУ здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Плата за весь період навчання - 2 роки, (4 навчальні семестри) та 30 добовий навчальний збір складає:

- для студентів всіх категорій: (2750 грн. щосеместру, за весь період навчання 11000 грн.).

Оплата здійснюється на початку кожного семестру навчання рівними частинами. Для окремої категорії громадян, передбачена оплата за навчання щомісячно.

 

У зв’язку з можливими змінами в законодавчих актах щодо організації військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу можливі зміни у Правила прийому громадян України для проходження військової підготовки на КВПСумДУ.

 

З усіх питань щодо вступних випробувань та порядку проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу на КВП СумДУ звертатись за адресою (зворотній зв'язок):

Для листування: м. Суми, вул. Г.Кондратьєва165, “Кафедра військової підготовки Сумського державного університету”.

Для відправки документації: НОВА ПОШТА, м. Суми, відділення №4, Супруну Олегу Федоровичу т. 0508012747.

Тел. ( 0542) 62-83-15

Web-сайт: www.kvp.sumdu.edu.ua

E-mail: info@kvp.sumdu.edu.ua

 

Начальник кафедри військової підготовки

Сумського державного університету

полковник М.М.ЛЯПА


Додаток 2

 

РОЗКЛАД

конкурсного відбору студентів ВНЗ для зарахування на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу наПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.112.145 (0.016 с.)