ПРАКТИЧНI ЗАВДАННЯ (ТЕСТИ ДЛЯ ЗДIЙСНЕННЯ ПIДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРАКТИЧНI ЗАВДАННЯ (ТЕСТИ ДЛЯ ЗДIЙСНЕННЯ ПIДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ) 

1. Термін "економіка" означає:

1.1. - господарство якої-небудь країни

1.2. - наука про національне господарство

1.3. - відносини, що виникають між людьми в процесі обміну і споживання товарів

1.4. - наука про використання обмежених ресурсів життєвих потреб людей і суспільства

1.5. -.....................................

 

2. В систему економічних наук входять:

2.1. - мікроекономіка

2.2. - математичний аналіз

2.3. - бухгалтерський облік

2.4. - історія економічних учень

2.5. - економіка підприємства

2.6. - маркетинг

2.7. - макроекономіка

 

3. До теоретичного блоку системи економічних наук входять:

3.1. - економіка промисловості

3.2. - історія економічних учень

3.3. - грошовий обіг і кредит

3.4. - мікроекономіка

3.5. - політекономія

3.6. - макроекономіка

 

4. Економічна теорія виконує наступні функції:

4.1. - пізнавальну

4.2. - регулятивну

4.3. - фіскальну

4.4. - практичну

4.5. - методологічну

4.6. - …...............................

 

5. Економічний закон - це:

5.1. - юридичний нормативний акт, прийнятий законодавчим органом країни

5.2. - реальний, стійкий, істотний, причинно-наслідковий зв'язок і взаємозалежність економічних явищ і процесів

5.3. - найбільш загальні поняття, які відображають сутність реально існуючих економічних відносин

5.4. -..........................................

 

6. Кардиналістський підхід до визначення граничної корисності запропонували:

6.1. -Ж.-Б. Сей

6.2. - Г. Госсен

6.3. - К. Менгер

6.4. - Ф. Візер

6.5. - Е. Бем-Баверк

 

7. Ординалістський підхід до визначення граничної корисності запропонували:

7.1. - Т. Мальтус

7.2. - Дж. Б. Кларк

7.3. - У.-С. Джевонс

7.4. - Ф. Еджуорт

7.5. - Л. Вальрас

7.6. - В. Парето

7.7. - Ф. Візер

7.8. - П.Самуельсон

 

8. Основоположниками мікроекономіки вважаються вчені:

8.1. - Е.Чемберлін

8.2. - Л.Вальрас

8.3. - Т.Мальтус

8.4. - Ж.-Б. Сей

8.5. - Ф. Візер

 

9. Автором теорії недосконалої конкуренції є:

9.1. - Є. Слуцький

9.2. - Дж. Робінсон

9.3. - Дж. Б. Кларк

9.4. - Ф. Еджуорт

 

10. Безмежність потреб має наступні форми прояву:

10.1. - потреби постійно відтворюються

10.2. - розвиток суспільства породжує все нові й нові потреби

10.3. - не має меж процес удосконалення людської особистості

10.4. -.....................................

 

11. Закономірності суспільного виробництва досліджує:

11.1. - макроекономіка

11.2. - політична економія

11.3. - маркетинг

11.4. - історія економічних учень

 

12. Поширеною є наступна класифікація економічних ресурсів:

12.1. - «праця»

12.2. - «земля»

12.3. - «капітал»

12.4. - «підприємницький талант»

12.5. - засоби праці

12.6. - предмети праці

12.7. - робоча сила

12.8. - засоби виробництва

 

13. Терміном «праця» позначаються наступні економічні ресурси:

13.1. - обладнання

13.2. - родовища корисних копалин

13.3. - інвестиційні ресурси

 

14. Валова продукція це:

14.1. - загальний обсяг продукції, виробленої підприємством за рік

14.2. - загальний обсяг продукції, виробленої у сільському господарстві

країни за рік

14.3. - загальний обсяг продукції, виробленої промисловими

підприємствами країни за рік

14.4. - загальний обсяг продукції, виробленої суспільним виробництвом за рік

15. Суспільне виробництво в широкому розумінні складається з наступних фаз:

15.1. - власне виробництво

15.2. - розподіл

15.3. - перерозподіл

15.4. - обмін

15.5. - споживання

16. За цивілізаційним підходом до класифікації економічних систем виділяються наступні їх типи:

16.1.- аграрна

16.2.- традиційна

16.3. - індустріальна

16.4. - постіндустріальна

 

17. Критерії економічних систем можна поділити на:

17.1.- структуроутворюючі

17.2. - соціально-економічиі

17.3. - політичні

17.4. - юридичні

 

18. Економічні відносини формуються внаслідок взаємодії наступних відносно самостійних підсистем:

18.1. - техніко-економічних відносин

18.2. - організаційно-економічних відносин

18.3. - соціально-політичних відносин

18.4. - соціально-економічних відносин

 

19. Формаційний підхід до класифікації економічних систем виділяє їх наступні типи:

19.1. - економічна система чистого капіталізму

19.2. - комуністична (соціалістична) економічна система

19.3. -.................................

20. У структурі власності виділяють наступні типи:

20.1. - трудова (неексплуататорська)

20.2. - експлуататорська

20.3. - приватна

20.4. - суспільна

21. До трудової (неексплуатагорської) власності належать наступні форми:

21.1. - общинна

21.2. - сімейна

21.3. - фермерська

21.4. - реміснича (часткова)

22. У сучасних умовах суспіл ьна власність реалізується у наступних формах:

22.1. - групова

22.2. - акціонерна

22.3. - корпоративна

22.4. - муніципальна

22.5. - власність громадських організацій

23. У структурі власності виділяють наступні види власності:

23.1. - сімейна

23.2. - приватна

23.3. - індивідуальна

23.4. - суспільна

23.5. - колективна

 

24. Сучасні економічні теорії вбачають у власності:

24.1. - сукупність усіх економічних відносин

24.2. - основні економічні відносини

24.3. - висхідні економічні відносини

24.4. - первинні економічні відносини

 

25. Величина вартості товару вимірюється:

25.1. - індивідуальним робочим часом

25.2. - суспільно необхідними витратами праці

25.3.- суспільно необхідним робочим часом

25.4. - …............................................

 

26. Натуральному виробництву властиві такі специфічні ознаки:

26.1. - прямі економічні зв'язки

26.2. - універсальний характер праці

26.3. - непрямі господарські зв'язки

26.4. - відкрита система організаційно-економічних відносин

26.5. - суспільний поділ праці

26.6. - замкнута система організаційно-економічних відносин

 

27. Законом функціонування товарного виробництва є:

27.1. - повторення процесу виробництва в старих розмірах, на незмінних осно­вах

27.2. - просте відтворення

27.3. - розширене відтворення

27.4. - …...........................

 

28. Існують наступні типи товарного виробництва:

28.1. - бартерне господарство

28.2. - просте товарне виробництво

28.3. - грошове господарство

28.4. - розвинуте товарне виробництво

28.5. - підприємницьке товарне виробництво

 

29. Відомий економіст, який відкинув принцип монізму у з'ясуванні джерела вартості:

29.1. - Дж.Мілль

29.2. - Л.Вальрас

29.3. - Р. Торренс

29.4. - К.Менгер

 

30. Гроші виконують наступні функції:

30.1. - міри вартості

30.2. - засобу виміру

30.3. - засобу обігу

30.4. - засобу нагромадження

30.5. - засобу платежу

30.6. - …....................

 

31. Грошовий агрегат Мо являє собою:

31.1. - готівку + депозити до запитання

31.2. - готівку + депозити до запитання + строкові депозити

31.3. - готівку + депозити до запитання + строкові депозити + кошти клієнтів за трастовими операціями

31.4. - готівку

 

32. Грошовий агрегат, який можна вважати власне грошима:

32.1. - МІ

32.2. - М2

32.3. - МО

32.4. - Мз

 

33. Міжнародними засобами розрахунків є:

33.1. - американський долар

33.2. - євро

33.3. - СДР

33.4. - японська ієна

33.5. - французький франк

33.6. - англійський фунт стерлінгів

33.7. - ….....

 

34. Витрати обігу це:

34.1. - витрати, пов'язані з купівлею факторів виробництва

34.2. - витрати на заробітну плату працівникам

34.3. - витрати, пов'язані з реалізацією товару

34.4. - витрати, пов'язані з виробництвом товару

 

35. До основних витрат виробнищва належать:

35.1. - витрати на оплату живої праці (заробітна плата працівникам

та підприємцям)

35.2. - витрати на придбання та утримання виробничих будівель,

а також машин — обладнання, верстатів тощо (засобів праці)

35.3. - витрати на оплату природних ресурсів (землі, води, корисних копалин), що використовуються у виробництві як сировина та матеріали (предмети праці)

35.4. - витрати на оплату енергоносіїв (нафти, газу, вугілля, електричної енергії)

35.5. - …...........................................

 

36. До постійних витрат належать:

36.1. - затрати на обладнання

36.2. - плата за оренду приміщень

36.3. - оплата управлінського та адміністративного персоналу

36.4. - заробітна плата

 

37. Витрати обігу це:

37.1. - заробітна плата працівників торгівлі

37.2. - утримання торгових приміщень

37.3. - на транспортування

37.4. - упаковку, рекламу

 

38. Головні чинники, які вплітають на норму прибутку:

38.1. - величина маси прибутку

38.2. - структура авансованих на виробництво факторів (засобів) у грошовій та натургльній формах

38.3. - економія витрат на засобах виробництва

38.4. -................................................

 

39. Підприємства використовують ресурси, які належать їм самим:

39.1. - власний грошовий капітал

39.2. - власні виробничі приміщення, обладнання

39.3. - професійні навички власника підприємства

39.4. - позику банку

 

40. Так — ні:

40.1. маса прибутку (Мр) дорівнює добутку норми прибутку на авансовий капітгіл (Мр = р' х К)

40.2. - витрати підприємця (підприємства) на створення товарів тотожні

витратам суспільства

40.3. - постійні витрати підприємства - це виграти, які залишаються незмінними незалежно від кількості виготовленої продукції

40.4. - змінні витрати перебувають в прямій залежності від обсягу виробництва

 

41. До факторів виробництва належать:

41.1 - капітал, праця, прибуток, підприємництво

41.2 - земля, праця, капітал

41.3 - проценти, доход, підприємництво

41.4 - праця, земля, доход

 

42. Виробнича функція характеризує:

42.1. - загальний обсяг ресурсів, які використовуються в процесі виробництва

42.2. - найбільш ефективний спосіб технологічної організації виробництва

42.3. - взаємозв'язок витрат і максимального обсягу випуску продукції

42.4. - спосіб максимізації прибутку при умові мінімізації витрат

 

43. Виробнича функція з одним змінним фактором характеризує:

43.1. - залежність обсягу виробництва Q від ціни на фактор L

43.2. - залежність, при якій фактор Ь змінюється, а всі інші залишаються

постійними

43.3. - залежність, при якій всі фактори змінюються, а фактор L залишається

постійним

43.4. - залежність між факторами L та К

 

44. Граничний продукт виражає:

44.1. - приріст виробленого продукту на величину всіх витрат

44.2. - приріст загального продукту, що приходиться на одиницю приросту

витрат змінного фактора

44.3. - можливий приріст виробленого продукту, віднесений до виробничих

витрат

44.4. - загальний приріст виробництва при зміні умов на ринку

 

45. Дія закону спадної граничної продуктивності означає:

45.1. - значення граничного продукту (МР) при певній величині змінного фактора L стає від'ємною величиною

45.2. - середній продукт (АР)зростає до певного значення змінного фактора L,

а потім зменшується

45.3. - при постійному зростанні змінного фактора L сукупний продукт (ТР)

починає зменшуватись

45.4. - продуктивність праці не може зростати безкінечно

 

46. При графічному зображенні виробничої функції з двома змінними факторами ізокванта є крива, що показує:

46.1. - рівні виробничі можливості двох факторів

46.2. - всі можливі комбінації ресурсів, які дозволяють отримати певний фіксований обсяг виробництва

46.3. - постійну граничну продуктивність двох змінних факторів

46.4. - постійну норму технологічного заміщення факторів

 

47. Карта ізоквант - це:

47.1. - набір ізоквант, який показує випуск продукції при певному співвідношенні факторів

47.2. - довільний набір ізоквант, який показує граничну норму продуктивності змінних факторів

47.3. - комбінації ліній, що характеризують граничну норму технологічного заміщення

47.4. - правильні відповіді 1 і 2

 

48. Граничний продукт (МР) відданого змінного фактора ( L) досягає максимального значення, це означає, що в цій точці:

48.1. - сукупний продукт (ТР) набуває максимального значення

48.2. - середній продукт (АР) зростає, а сукупний (ТР) продукт зменшується

48.3. - середній продукт (АР) зменшується, а сукупний продукт (ТР) зростає

48.4. - зростає і середній, і загальний продукт

 

49. Граничний продукт (МР) при певному значенні змінного фактора L дорівнює нулю, то це означає, що в цій точці:

49.1. - сукупний продукт (ТР) набуває максимального значення

49.2. - середній продукт (АР) зростає

49.3. - сукупний продукт (АР) зменшується

49.4. - сукупний продукт (ТР) зростає, а середній продукт (АР) зменшується

 

50. Гранична норма технологічного заміщення МRТS показує:

50.1. - співвідношення продуктивності праці двох факторів L і К

50.2. - постійне співвідношення двох факторів L і К при певному обсязі виробництва

50.3. - абсолютне співвідношення двох змінних факторів

50.4. - заміщення одного фактора виробництва іншим при збереженні постійного обсягу виробництв

 

51. Ізокоста – це:

51.1. - лінія рівних витрат

51.2. - лінія, які відображає співвідношення витрат двох факторів, при яких витрати виробництва рівні

51.3. - витрати бюджету підприємства

51.4. - вірні відповіді 1 і 2

 

52. Умовою для визначення оптимальних витрат виробництва даного обсягу продукту заключається в тому, щоб:

52.1. - нахил дотичної до ізокванти двох видів ресурсів дорівнював нахилу ізокости для цих ресурсів

52.2. - заміщення змінних факторів відбувалося у зворотному напрямку

52.3. - ізокванта та ізокоста співпали

52.4. - гранична норма технологічної заміни мала від'ємне значення

 

53. Інструментами державного регулювання ринку виступають:

53.1. - державні програми

53.2. - оподаткування

53.3. - фінансово-кредитна система

53.4. - банківська система

 

54. Система суспільного виробництва містить:

54.1. -мікрорівень

54.2. - макрорівень

54.3. - виробництво

54.4. - обмін

54.5. - споживання

54.6. - ринок

 

55. Автор наступного визначення поняття ринск: "усякий район у всіх пунктах якого в той самий момент сплачують за ті самі товари однакову ціну":

55.1. - Дж. Кейнс

55.2. - П. Самуельсон»

55.3. - А. Сміт

55.4. - Д. Рікардо

55.5. - А. Маршалл

 

56. Ринок це:

56.1. - система відносин між попитом і пропозицією

56.2. - система відносин між продавцями і покупцями

56.3. - сукупність відносин товарного обміну

56.4. - сфера обміну, що зв'язує в єдиний механізм виробників і споживачів товарів

 

57. Сутнісні характеристики ринку:

57.1. - наявність товарної маси

57.2. - наявність розвинутої і сталої грошової системи

57.3. - в основі дій товарови робників і споживачів лежить суспільний інтерес

57.4. - наявність правил ринкової гри

57.5. - самостійність господарюючих суб'єктів

57.6. - усі ціни встановлюються державою

57.7. - закритість економіки перед світовим господарством

 

58. ЇІрояви позитивного впливу ринку :

58.1. - забезпечує повне використання ресурсів

58.2. - збагачує частину населення

58.3. - породжує монополізм

58.4. - стимулює зростання виробництва

58.5. - забезпечує повну зайнятість

58.6. - розоряє частину підприємств і частину населення

59. У ринковій економіці конкуренція виконує наступні функції:

59.1. - формує ринкові ціни

59.2. - зрівнює попит і пропозицію

59.3. - розподіляє ресурси

59.4. - стимулює зниження витрат виробництва

59.5. - стимулює запровадження нових видів продукції

59.6. - веде до поліпшення якості та асортименту продукції

59.7. - стимулює НТП

59.8. - сприяє підвищенню ефективності виробництва

 

60. Основними типами структур ринку є:

60.1. - досконала конкуренція

60.2. - монопсонія

60.3. - олігополія

60.4. - монополістична конкуренція

60.5. - чиста монополія

60.6. - олігопсонія

 

61. Залежно від методів конкурентної боротьби розрізняють:

61.1. - недобросовісну конкуренцію

61.2. . - міжгалузеву конкуренцію

61.3. - цінову конкуренцію

61.4. - нецінову конкуренцію

61.5. - внутрішньогалузеву конкуренцію

 

62. Найпоширенішими методами недобросовісної конкуренції є:

62.1. - дезінформація споживачів про товар або послугу

62.2. - економічне шпигунство

62.3. - поширення компрометуючої інформації про вироби конкурентів

62.4. - …................................................

 

63. Поняття "досконало конкурентна фірма" означає, що:

63.1. - фірма не спроможна конкурувати з іншими фірмами

63.2. - фірма займає домінуюче місце в галузі

63.3. - фірма бореться зі своїми конкурентами офіційними методами

63.4. - це фірма, яка не здійснює впливу на формування ринкової ціни

 

64. В умовах досконалої конкуренції ціна дорівнює мінімальним середнім витратам:

64.1. - у короткостроковому періоді

64.2. - у довгостроковому періоді

64.3. - завжди

64.4. - ніколи

 

65. До фінансово-кредитної інфраструктури ринку відносяться:

65.1. - страхові компанії

65.2. - інвестиційні компанії

65.3. - фондові біржі

65.4. - товарні біржі

65.5. - біржі праці

65.6. - валютні біржі

65.7. - комерційні банки

 

66. Організаційний механізм, який забезпечує нормативне функціонування грошової маси:

66.1. - грошова система'

66.2. - грошовий платіж

66.3. - торгові розрахунки

66.4. - фінансова система

 

67.Форма руху грошового капіталу:

67.1. - комерційний кредит

67.2. - банківський кредит

67.3. - кредит

67.4. - споживчий кредит

67.5. - іпотечний кредит

67.6. - державний кредит

 

68. Ядром кредитної інфраструктури є:

68.1. - комерційний кредит

68.2. - споживчий кредит

68.3. - іпотечний кредит

68.4. - державний кредит

 

69. Науково-дослідну інфраструктуру ринку представляють: .

69.1. - аудиторські організації

69.2. - спеціальні навчальні заклади

69.3. - інститути з вивчення ринкових проблем

69.4. - інформаційно-консультативні фірми

 

70. Банки здійснюють наступні види операцій:

70.1. - активні

70.2. - пасивні

70.3. - комісійні

70.4. - операції з валютою

 

71. Зміна попиту на товар X зміститься вправо і вверх в результаті:

71.1. - зменшення кількості покупців

71.2. - переходу на товар-субститут

71.3. - підвищення митних бар'єрів

71.4. - збільшення доходів споживачів

72. Зміна обсягу попиту на окремий товар відбудеться:

72.1. - під впливом уподобань споживачів

72.2. - при покращенні якості товару

72.3. - при зміні ціни даного товару

72.4. - при зміні цін на взаємодоповнюючі товари

73. Надлшпок товарів на ринку утворюється після введення урядом:

73.1. - фіксованої ціни підтримки

73.2. - фіксованої верхньої межі ціни

73.3. - податків

73.4. - підвищенням облікової ставки процента

 

74. Сума податку на товар:

74.1. - повністю виплачується виробником

74.2. - збільшує ренту продавця

74.3. - розподіляється між продавцем і покупцем в залежності від еластичності попиту і пропозиції

74.4. - повністю виплачується покупцем

75.Еластичність попиту за ціною змінюється під впливом такого фактора, як:

75.1. - спроможність товару до тривалого зберігання

75.2. - приналежність даного товару до предметів розкоші або до товарів першої необхідності

75.3. - особливості виробничого процесу

75.4. - наявність товарів-замінників

 

76. Існують наступні погляди на сутність капіталу:

76.1. - грошовий

76.2. - соціально-економічний

76.3. - предметно-функціональний

76.4. -.........................

77. Капітал промислового підприємства складається з наступних частин:

77.1. - засобів виробництва

77.2. - готової продукції

77.3. - грошей та грошових документів

77.4. - запасів сировини

 

78. Капітал промислового підприємства проходить наступні стадії:

78.1. - грошову

78.2. - натуральну

78.3. - виробничу

78.4. - товарну

 

79. Формула руху позичкового кап італу:

79.1. - Т-Г-Т

79.2. - Г-Т-Г

79.3. - Г-Г'

79.4. - c+v+m

 

80. Позичковий капітал є:

80.1. - капітал- функція

80.2. - капітал-товар

80.3. - продуктивний капітал

80.4. - капітал-власиість

 

81. Позичковий капітал функціонує :

81.1 -у товарній формі

81.2. — у продуктивній формі

81.3. у грошовій формі

81.4. - у формі процента

 

82. Норма позичкового процента в кожний даний момент визначається:

82.1. — попитом на позичковий капітал

82.2. - пропозицією на позичковий капітал

82.3. - попитом на промисловий капітал

82.4. - пропозицією торговельного капіталу

82.5. - взаємодією попиту і пропозиції на позичковий капітал

82.6. - зростанням пропозиції на позичковий капітал

 

83. Позабанківські кредитні заклади це:

83.1. - інвестиційні банки

83.2. - інвестиційні фонди

83.3. - страхові фірми

83.4. - пенсійні фонди

83.5. - ….....

 

84. Комерційні банки свій капітал утворюють за рахунок:

84.1. -вкладів

84.2. - позичок клієнтів

84.3. - депозитів

84.4. -....................

 

85. Елементами продуктивного капіталу є:

85.1. - постійний капітал

85.2. - основний капітал

85.3. - змінний капітал

85.4. - оборотний капітал

 

86. За обсягом господарського обороту й кількістю працівників підприємства поділяються на:

86.1. - приватні

86.2. - акціонерні товариства

86.3. - великі

86.4. - асоціації

86.5. - середні

86.6. - орендні

86.7. – малі

 

87. Кругообіг капіталу охоплює наступні стадії:

87.1.- перетворення грошового капіталу на гіродуктивний

87.2.- перетворення продуктивного капіталу на товарний

87.3.- перетворення грошового капіталу на грошовий

87.4. - перетворення товарного капіталу на грошовий

 

88. Економічний механізм відтворення основного капіталу включає

88.1. – знос

88.2. - амортизацію

88.3. – заміщення

88.4. - ……………………….

 

89. Амортизація - це процес поступового відшкодування у грошовій формі вартості:

89.1.- оборотного капіталу

89.2.- основного капіталу

89.3. - змінного капіталу

89.4. - постійного капіталу

90. Моральний знос основного капіталу - це

90.1. - зношення основного капіталу в процесі виробничого використання

90.2. - знецінення і «старіння» машин, обладнали в результаті технічного прогресу

90.3. - амортизація

90.4. - фізичний знос промислового капіталу

91. Держава як "нічний сторож" обмежувалася виконанням наступних функцій: 91.1. - забезпечення безпеки громадян

91.2. - забезпечення схоронності майна громадян

91.3. - створення необхідної правової бази для взаємин господарських

суб'єктів

91.4. - здійснення контролю за виконанням контрактів

91.5. -………………………

 

92. Головними цілями державної економічної політики в середині 50-х - середині 70-х рр. були:

92.1. - повна зайнятість

92.2. - стабільність цін

91.3. - рівновага платіжного балансу

92.4. - економічне зростання

 

93. «Соціальна держава»:

93.1.- розглядає поліпшення добробуту всіх своїх громадян як головну і пріоритетну задачу

93.2.- стала можливою завдяки змінам, що відбулися в системі матеріального виробництва

93.3.- стала можливою завдяки сталій у середині XX ст. своєрідній рівновазі сил різних соціальних груп, представлених у суспільстві

93.4.- …………………….

 

94. Основними причинами еволюції економічної ролі держави стали:

94.1.- зміни в матеріальному виробництві

94.2.- ускладнення економічних зв'язків

94.3.- збільшення обсягів виробництва

94.4- посилення ролі особистого фактора в розвитку сучасного виробництва

 

95.Глобалізація має наступні особливості:

95.1. - основою є інтернаціоналізація виробництва

95.2. - супроводжується стрімким зростанням фінансових

ринків

95.3. - супроводжується регіоналізацією економічної діяльності

95.4.- впливає на культуру, мораль, життєві цінності, мистецтво

 

96. Еволюцію економічних функцій держави слід розглядати:

96.1. - з позиції змін, які відбуваються в матеріальному виробництві в процесі розвитку суспільства

96.2.- з позиції ролі держави як інституту політичної влади

96.3.- з позиції як держава здійснює вплив на економічний розвиток

96.4.- з позиції діалектики економіки та політики

 

97. При розробці економічної політики необхідно:

97.1.- чітко визначати бажаний результат політичною рішення, очікуваний сукупний ефект

97.2. - з'ясовувати, наскільки є оправданими витрати на досягнення результатів, як їх можна скоротити

97.3. - чітко уявляти, які суспільні групи й у якій мірі зацікавлені в досягненні даних результатів

97.4.- наскільки прийняте рішення загоджується з домінуючими в суспільстві уявленнями про справедливість

 

98. Загальні методологічні підходи до аналізу умов ефективності державного регулювання економіки містяться в настугаїих теоріях:

98.1. - суспільного вибору

98.2. - раціональних очікувань

98.3. - бюрократії

98.4. - політико-економічного циклу

 

99. В даний час цільова функція включає:

99.1. - досягнення повної зайнятості

99.2. - стабільність цін

99.3. - відсутність некерованих дефіцитів платіжного балансу

99.4. - стабільний рівень економічного розвитку

 

100. На ефективність державного регулювання економіки впливають наступні фактори:

100.1. - формування цільової функції

100.2. - час

100.3. - мультиплікатори

 

101. Безробітна людина - це:

101.1. - людина без роботи

101.2. - людина без роботи, але робить активні спроби її знайти

101.3. - людина без роботи, але активно її шукає і готова відразу ж стати до неї

101.4. - людина, яка зайнята неповний робочий день

101.5. - людина, яка має роботу, але страйкує

 

102. Економічно зайняте населення це ті, хто:

102.1. - без роботи, але активно її шукають

102.2. - працюють неповний робочий день

102.3. - мають роботу, але тимчасово не працюють через хворобу

102.4. - шукають роботу, але насправді не хочуть працювати

 

103. Особи поза робочою силою — це:

103.1. -люди у віці до 16 років

103.2. - люди, що вибули зі складу робочої сили, потенційно мають можливість працювати, але не працюють і не шукають роботи

103.3. - люди, які перебувають у спецiалізованих установах

103.4. - люди, які зайняті неповний робочий день

 

 

104. "Застигання" ринку праці в нерізноважному стані пов'язане із:

104.1. - законодавчим встановленням мінімуму заробітної плати

104.2. - фіксацією рівня заробітної плати в колективних договорах з профспілками

104.3. - збільшенням частки молоді в складі робочої сили

104.4. - зростанням природного рівня безробіття

104.5. - стимулюючою заробітною платою

 

105. Крива Філіпса стверджує, що рівень інфляції залежить від наступних факторів:

105.1. - шокових змін пропозиції

105.2. - очікуваної інфляції

105.3 - циклічного безробіття

105.4. - фрикційного безробіття

105.5. - структурного безробіття

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.014 с.)