У яких пунктах Декларації державний службовець має відображати плату за навчання своїх дітей у навчальних закладах?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У яких пунктах Декларації державний службовець має відображати плату за навчання своїх дітей у навчальних закладах?Сума коштів, сплачених декларантом на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання його або члена сім'ї, по суті відноситься до фінансових зобов’язань декларанта.

Розмір суми, сплаченої декларантом за навчання його або членів сім’ї в навчальних закладах, крім навчання за рахунок бюджетного фінансування, зазначається у позиції 59 Розділу VІ Декларації. До цієї позиції відноситься сума, сплачена декларантом на користь закладів освіти у рахунок компенсації вартості навчання, підготовки чи перепідготовки декларанта або членів його сім’ї.

Слід зауважити, що у цьому випадку поле "усього" у позиції 59 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) на вказані цілі у звітному періоді дорівнює або перевищує 80 тис. гривень.

 

Зразок заповнення Декларації Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік  
Розділ І. Загальні відомості
1. Сидоров Петро Петрович,  
   
     
(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України - декларанта)
2. Місце проживання: за реєстрацією: 49000 м.Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 72  
  фактично: 49000, м. Дніпропетровськ, вул.Харківська,1  
   
  (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)  
3. Посада: головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення апеляційного суду Дніпропетровської області  
   
   
4. Члени сім’ї декларанта:  
  Ступінь зв’язку Прізвище, ініціали, дата народження Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія та номер паспорта громадянина України  
  Дружина Сидорова Ілона Вікторівна, 13.11.1963 22114444999  
  Син Сидоров Борис Петрович, 14.04.1984 22114455776  
  Донька Сидорова Ольга Петрівна. 03.11.2007 -  
   
   
   
   
   
   
   
Розділ ІІ. Відомості про доходи
  А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні  
       
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу  
декларанта членів сім’ї  
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:  
6. заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)    
7. дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту -  
Регіональне відділення Національної школи суддів України  
   
   
   
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)  
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності - -  
9. дивіденди, проценти -  
10. матеріальна допомога - -  
11. дарунки, призи, виграші -  
12. допомога по безробіттю - -  
13. аліменти - -  
14. спадщина - -  
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу - -  
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна -    
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності - -  
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав - -  
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна - -  
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19) пенсія    
 
  Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом  
  Назва країни Розмір доходу  
  в іноземній валюті перерахованого у гривні  
21.   - -  
  - -  
  - -  
  - -  
  - -  
  - -  
  - -  
  - -  
  - -  
   
  В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта  
  Назва країни Розмір доходу  
  в іноземній валюті перерахованого у гривні  
22.   - -  
  - -  
  - -  
  - -  
  - -  
  - -  
  - -  
  - -  
  - -  
   
                       
Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно
  А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним  
  Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на  
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки Україна, Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Щорск - -  
 
 
24. Житлові будинки  
- - - -  
 
25. Квартири  
Україна, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 72, кв. 12 600 000 -  
 
26. Садовий (дачний) будинок  
- - - -  
 
27. Гаражі  
- - - -  
 
28. Інше нерухоме майно  
 
- - - -  
 
 
     
  Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта  
  Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м)  
29. Земельні ділянки  
- -  
 
30. Житлові будинки  
Україна, м. Дніпропетровськ, просп. Шевченка, 12  
 
31. Квартири  
- -  
 
32. Садовий (дачний) будинок  
Україна, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Сучкова, 15  
 
33. Гаражі  
- -  
 
34. Інше нерухоме майно  
 
- -  
 
 
   
Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби
  А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)  
  Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на  
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові  
ВАЗ-2114 (об'єм циліндрів 1500, потужність 66) - -  
 
 
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)  
- - - -  
 
 
37. Водні засоби  
- - - -  
 
 
38. Повітряні судна  
- - - -  
 
39. Інші засоби  
 
- - - -  
 
 
   
  Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта  
  Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску  
40. Автомобілі легкові  
- -  
 
 
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)  
- -  
 
 
42. Водні засоби  
- -  
 
 
43. Повітряні судна  
- -  
 
44. Інші засоби  
 
- -  
 
 
   
Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи
  А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)  
  Перелік Усього у тому числі за кордоном  
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.: Крутогорне відділення ПАТ КБ «Приватбанк» у м.Дніпропетровську -  
46. вкладених у звітному році - -  
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.: Крутогорне відділення ПАТ КБ «Приватбанк» у м.Дніпропетровську Крутогорне відділення ПАТ КБ «Приватбанк» у м.Дніпропетровську  
48. придбаних у звітному році - -  
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.: - -  
50. внесених у звітному році - -  
   
  Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)  
  Перелік Усього у тому числі за кордоном  
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах - -  
52. Номінальна вартість цінних паперів - -  
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації - -  
   
Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання
  А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)  
  Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном  
54. Добровільне страхування Представництво НСК «Оранта» у м.Дніпропетровську -  
55. Недержавне пенсійне забезпечення - -  
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна - -  
57. Погашення основної суми позики (кредиту) Крутогорне відділення ПАТ КБ «Приватбанк» у м.Дніпропетровську -  
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом) Крутогорне відділення ПАТ КБ «Приватбанк» у м.Дніпропетровську -  
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати - -  
   
  Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)  
  Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном  
60. Добровільне страхування - -  
61. Недержавне пенсійне забезпечення - -  
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна - -  
63. Погашення основної суми позики (кредиту) Крутогорне відділення ПАТ КБ «Приватбанк» у м.Дніпропетровську -  
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом) Крутогорне відділення ПАТ КБ «Приватбанк» у м.Дніпропетровську -  
   

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

    Сидоров       березня р.
(підпис)  
                           

Примітка. 1. Декларація заповнюється і подається особами, зазначеними у пункті 1 і підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4, та особами, зазначеними в абзаці першому частини першої статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". При цьому особами, зазначеними в абзаці першому частини першої статті 11 цього Закону, відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у декларації не зазначаються.

2. Декларант заповнює декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених відомостей.

3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звітному році змінено прізвище, ім’я, по батькові, спочатку зазначається нове прізвище, ім’я, по батькові, а у дужках – попереднє прізвище, ім’я, по батькові.

Якщо декларант через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті громадянина України, – у декларації зазначаються серія та номер паспорта громадянина України.

4. У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця проживання із зазначенням адреси житла на кінець звітного року.

У разі якщо назва адміністративно-територіальної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році зміни, що не відображено у паспорті громадянина України - декларанта, - зазначається також назва станом на дату заповнення декларації.

5. У позиції 3 зазначається займана декларантом посада або посада, на яку претендує декларант.

6. У позиції 4 зазначаються відомості відповідно до абзацу дев’ятого частини першої статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

7. Відомості про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позиціях 37, 38, 42 і 43.

8. У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться прочерк.

9. Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.

10. У полі "перерахованого у гривні" у позиціях 21–22 і полі "у тому числі за кордоном" у позиціях 45–64 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції.

11. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування" у позиціях 23–28, 35–39 і поле "усього" у позиціях 46, 48, 50, 56 та 59 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 80 тис. гривень.

11-1. У полях «Усього» та «у тому числі за кордоном» у позиціях 45-64 зазначається повне найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у декларанта чи членів його сім’ї наявні відповідні відносини.

12. Достовірність внесених до декларації відомостей засвідчується підписом декларанта та зазначенням дати її заповнення.

13.Бланки Декларації виготовляються у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

Використано:

Видання «Держслужбовець»,2016.

  

 
   
© 2002-2015 Державна судова адміністрація України лист вебмайстру
 

 

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.248.200 (0.011 с.)